Unonan Juan 2:1-29

  • Si Jesus, sakey a bagat a pipupulangan (1, 2)

  • Pangunor ed saray ganggan to (3-11)

    • Daan tan balon ganggan (7, 8)

  • Saray rason na impansulat (12-14)

  • Agyo aaroen so mundo (15-17)

  • Pasakbay sumpad say antikristo (18-29)

2  Inad-arok ya ananak, insulat kod sikayo irayan bengatla pian agkayo makapankasalanan. Balet, no walay mankasalanan, walay sakey a mananulong tayo a kaiba na Ama, salanti, si Jesu-Kristo,+ a sakey a matunong.+  Tan sikatoy sakey a bagat a pipupulangan*+ parad saray kasalanan tayo,+ ingen ta aliwan parad sikatayo labat noagta parad interon mundo.+  Tan diad saya et amta tayo a sikatoy kabat tayo la no uunoren tayo ray ganggan to.  Samay mangibabagan, “Sikatoy kabat ko la,” ingen ta agto uunoren iray ganggan to et matila, tan say katuaan et anggapo ed satan a too.  Balet siopaman a manguunor ed salita to, sayan too et talagan nagnap lay panangaro to ed Dios.+ Lapud saya et amta tayon nikasakey itayo ed sikato.+  Samay mangibabaga a sikatoy mansiasiansian nikasakey ed sikato et nepeg met a mantultuloy a manbilay a singa ed impanbilay nen Jesu-Kristo.*+  Sikayo ran inad-arok, say isusulat kod sikayo et aliwan balon ganggan, noagta daan a ganggan a wala lad sikayo manlapud gapo.+ Sayan daan a ganggan et samay salitan nadngel yo.  Balet, isusulat ko ed sikayo so balon ganggan, say ganggan a tinumbok to tan tinumbok yo, lapud naaandi lay kabilungetan tan onsisinag lay tuan liwawa.+  Samay mangibabagan sikatoy walad liwawa ingen ta bubusolen toy+ agi to et wala nid kabilungetan.+ 10  Samay mangaaro ed agi to et mansiasiansia ed liwawa,+ tan anggapoy pakagapolan to.* 11  Balet samay mamubusol ed agi to et walad kabilungetan tan manaakar ed kabilungetan,+ tan agto amta no iner so laen to,+ lapud sikatoy binulag na kabilungetan. 12  Inad-arok ya ananak, nansulat ak ed sikayo lapud aperdona la ray kasalanan yo nisengeg ed ngaran to.+ 13  Kaamaan, nansulat ak ed sikayo lapud kabat yo la imay wala la manlapud gapo. Kalangweran a lalaki, nansulat ak ed sikayo lapud adaeg yo imay mauges.+ Inad-arok ya ananak, sinulatan ta kayo lapud kabat yo la so Ama.+ 14  Kaamaan, sinulatan ta kayo lapud kabat yo la imay wala la manlapud gapo. Kalangweran a lalaki, sinulatan ta kayo lapud mabiskeg kayo+ tan mansiasiansia ed sikayo so salita na Dios+ tan adaeg yo imay mauges.+ 15  Agyo aaroen so mundo odino saray bengatlan walad mundo.+ Siopaman a mangaaro ed mundo et anggapoy panangaro tod Ama;+ 16  ta amin a bengatlan walad mundo—say pilalek na laman+ tan say pilalek na mata+ tan say panangipangta na sakey ed saray kaykayarian to—et agmanlalapud Ama, noagta manlalapud mundo. 17  Niarum ni, say mundo tan say pilalek na satan et naandi,+ balet samay manggagawa na linawa na Dios et mansiansia ya anggad angga.+ 18  Inad-arok ya ananak, saya la so sampot ya oras, tan unong a nadngelan yo ya onsabi so antikristo,+ natan ni labat et dakel lay linmesan antikristo,+ kanian amta tayo a saya la so sampot ya oras. 19  Sinmian ira ed sikatayo lapud agtayo ra kapara;*+ ta no kapara tayo ra, nansiansia ra komon ed sikatayo. Balet sinmian ira pian napatnagan ya aliwan amin et kapara tayo.+ 20  Tan sikayoy nilanaan na Masanton Dios,+ tan amin yo et walaan na kakabatan. 21  Sinulatan ta kayo, aliwan lapud agyo amta so katuaan,+ noagta lapud amta yo itan, tan lapud anggapoy katilaan a manlalapud katuaan.+ 22  Siopa so matila noag samay mangibuburi a si Jesus et Kristo?+ Saya so antikristo,+ samay mangibuburi ed Ama tan ed Anak. 23  Siopaman a mangibuburi ed Anak et anggapod sikato so Ama.+ Balet samay mamibidbir ed Anak+ et walad sikato so Ama.+ 24  Et diad sikayo, samay nadngel yo diad gapo et nepeg a mansiansia ed sikayo.+ No samay nadngel yo diad gapo et mansiasiansia ed sikayo, mansiansia kayo met a nikasakey ed Anak tan nikasakey ed Ama. 25  Niarum ni, saya may insipan ton mismo ed sikatayo—say bilay ya andi-anggaan.+ 26  Insulat kod sikayo irayan bengatla a nipaakar ed saramay manasalin mangibalang ed sikayo. 27  Ingen ta sikayoy nilanaan na Dios diad panamegley na espiritu to+ tan mansiasiansia ed sikayo iyan espiritu, tan agla nakaukolan a wala ni mangibangat ed sikayo; balet sayan espiritu so mangibabangat ed sikayo nipaakar ed amin a bengatla+ tan satan et tua tan aliwan katilaan. Kanian mansiansia kayon nikasakey ed sikato unong ya imbangat na satan ed sikayo.+ 28  Natan sirin, inad-arok ya ananak, mansiansia kayon nikasakey ed sikato, pian sano sikatoy nipatnag la et bulos itayon makapansalita+ tan ag-itayo onarawid sikato lapud kababaingan legan na kiwawala to. 29  No amta yo a sikatoy matunong, amta yo met a balang sakey a manggagaway inkatunong et anak na Dios.+

Paimanod leksab

Odino “bagat a manakbong; paraan na pikakareenan.”
Literal, “manakar a singa ed impanakar to.”
Odino posiblin, “anggapoy nagapol ed sikato.”
Odino “ag-ira kabiangan ed sikatayo.”