Unonan Juan 4:1-21

  • Suboken iray impuyan a balikas (1-6)

  • Kabaten tan aroen so Dios (7-21)

    • “Say Dios et aro” (8, 16)

    • Diad aro et anggapo so takot (18)

4  Sikayo ran inad-arok, agyo papanisiaan so kada impuyan a balikas,*+ noag ingen subok yo ray impuyan a balikas pian naamtaan yo no kasin nanlapu iratan ed Dios,+ ta dakel so palson propeta a linmesa diad mundo.+  Diad onian paraan yo naamtaan a say impuyan a balikas et nanlapud Dios: Kada impuyan a balikas et nanlapud Dios no bibidbiren na satan a nagmaliw a too si Jesu-Kristo.+  Balet kada impuyan a balikas et agnanlapud Dios no agbibidbiren na satan so nipaakar ed si Jesus.+ Niarum ni, saya imay impuyan a balikas na antikristo a nadngelan yon onsabi,+ tan natan et wadia lad mundo.+  Inad-arok ya ananak, nanlapu kayo ed Dios, tan dinaeg yo iratan,+ lapud samay nikasakey ed sikayo+ et mas makapanyari nen samay nikasakey ed mundo.+  Nanlapu ira ed mundo;+ kanian say sasalitaen da et manlalapud mundo tan dedengelen ira na mundo.+  Nanlapu tayo ed Dios. Siopaman a kabat toy Dios et ondedengel ed sikatayo;+ siopaman ya agnanlapu ed Dios et ag-ondedengel ed sikatayo.+ Diad onian paraan et nibiig tayo so tuan impuyan a balikas manlapud palson impuyan a balikas.+  Sikayo ran inad-arok, itultuloy tayon aroen so sakey tan sakey,+ lapud say aro et nanlapud Dios, tan balang sakey a mangaaro et anak na Dios tan kabat toy Dios.+  Siopaman ya agmangaaro et agto kabat so Dios, ta say Dios et aro.+  Diad saya et nipatnag so panangaro na Dios nipaakar ed sikatayo, ya imbaki na Dios so bogbogtong ya Anak to+ diad mundo pian nagamoran tayoy bilay diad panamegley to.+ 10  Sayan panangaro et agmankabaliksan a sikatayoy angaro ed Dios, noagta inaro to itayo tan imbaki toy Anak to bilang bagat a pipupulangan*+ parad saray kasalanan tayo.+ 11  Sikayo ran inad-arok, no oniay panangaro na Dios ed sikatayo, obligado itayo met sirin a manaaroan.+ 12  Anggapon balot so toon akanengneng ed Dios.+ No mantultuloy itayon manaaroan, mansiasiansia ed sikatayo so Dios tan say panangaro to et nagmaliw a nagnap ed sikatayo.+ 13  Diad saya et amta tayo a mansiasiansia itayon nikasakey ed sikato tan sikatoy mansiasiansian nikasakey ed sikatayo, lapud inter to ed sikatayo so espiritu to. 14  Niarum ni, anengneng tayon mismo tan tatasian tayo ya imbaki na Ama so Anak to bilang manangiliktar na mundo.+ 15  Siopaman a mamibidbir a si Jesus et Anak na Dios,+ say Dios et mansiasiansian nikasakey ed sikato tan sikatoy mansiasiansian nikasakey ed Dios.+ 16  Tan naamtaan tayo la tan papanisiaan tayo so panangaro na Dios ed sikatayo.+ Say Dios et aro,+ tan samay mansiasiansian mangaaro et mansiasiansian nikasakey ed Dios tan say Dios et mansiasiansian nikasakey ed sikato.+ 17  Diad saya et nagmaliw a nagnap ed sikatayo so panangaro, pian bulos itayon makapansalita*+ diad agew na panangukom, ta diad sayan mundo et singa itayo si Kristo. 18  Diad aro et anggapo so takot,+ noag ingen papaandien na nagnap a panangaro so takot, lapud say takot so mangaamper ed sikatayo. On, samay toon matakot et aliwan nagnap so panangaro to.+ 19  Mangaaro itayo, lapud say Dios so inmunan angaro ed sikatayo.+ 20  No walay siopaman a mangibabagan, “Inarok so Dios,” ingen ta bubusolen toy agi to, sikatoy matila.+ Ta say agmangaaro ed agi to+ a nanenengneng to et agto nayarian ya aroen so Dios ya agto nanenengneng.+ 21  Tan inawat tayo ed sikato iyan ganggan, a siopaman a mangaaro ed Dios et nepeg ya aroen to met so agi to.+

Paimanod leksab

Literal, “kada espiritu.”
Odino “bagat a manakbong; paraan na pikakareenan.”
Odino “nawalaan tayoy kompiyansa.”