Unonan Juan 5:1-21

  • Say pananisia ed si Jesus so manadaeg ed mundo (1-12)

    • Say kabaliksan na panangaro ed Dios (3)

  • Panagmatalek ed pakayari na pikakasi (13-17)

  • Manalwar ed mauges a mundo (18-21)

    • Say interon mundo et walad pakayari na samay sakey a mauges (19)

5  Amin a manisia a si Jesus so Kristo et ananak na Dios,+ tan amin a mangaaro ed Ama et mangaaro met ed ananak To.  Diad saya et naamtaan tayo ya aaroen tayo so ananak na Dios,+ sano aaroen tayoy Dios tan susumpalen tayo ray ganggan to.  Ta saya so kabaliksan na panangaro ed Dios, ya unoren tayo ray ganggan to;+ tan saray ganggan to et aliwan makapabelat,+  lapud say mundo et dinaeg na amin ya ananak na Dios.+ Tan dinaeg tayo so mundo diad panamegley na pananisia tayo.+  Siopay makadaeg ed mundo?+ Agta samay walaan na pananisia a si Jesus so Anak na Dios?+  Saya imay sinmabi ed panamegley na danum tan dala, si Jesu-Kristo, aliwan diad danum labat,+ noagta diad danum tan diad dala.+ Tan say espiritu so mantatasi,+ lapud say espiritu et katuaan.  Ta walay taloran mantatasi:  say espiritu+ tan say danum+ tan say dala;+ tan sarayan talo et manpapaknaan.  No aawaten tayoy pantatasi na totoo, nagkalalo la so pantatasi na Dios ta mas mabiskeg itan. Lapud saya so pantasi ya iiter na Dios, a tinasian to so nipaakar ed Anak to. 10  Say too a manisia ed Anak na Dios et walad sikaton mismo itan a pantasi. Say toon andian na pananisia ed Dios et gagawaen ton matila so Dios,+ lapud agto anisiaan so impantasi na Dios nipaakar ed Anak to. 11  Tan saya so pantasin iiter na Dios, ya inikdan to itayo na bilay ya andi-anggaan,+ tan sayan bilay et walad Anak to.+ 12  Samay mangaawat ed Anak et walaan na sayan bilay; samay agmangaawat ed Anak na Dios et andian na sayan bilay.+ 13  Isusulat ko ed sikayo irayan bengatla pian naamtaan yo a walaan kayoy bilay ya andi-anggaan,+ sikayo ran walaan na pananisia ed ngaran na Anak na Dios.+ 14  Tan walaan itayo na onian panagmatalek ed sikato,+ ya antokaman so kekerewen tayo unong ed linawa to, dedengelen to itayo.+ 15  Tan no amta tayon dedengelen to itayo antokaman so kekerewen tayo, amta tayo ya awaten tayo iratan, lapud kinerew tayo ed sikato.+ 16  No say sakey et nanengneng toy agi to a manggagaway kasalanan ya agmansumpal ed patey, sikatoy ipikasi to, tan iter na Dios ed sikato so bilay,+ on, diad saramay agmanggagawa na kasalanan a mansumpal ed patey.+ Walay kasalanan a mansumpal ed patey. Tan agko ibabagad sikato ya ipikasi to imay manggagawa ed sayan klase na kasalanan. 17  Amin ya ag-inkatunong et kasalanan,+ ingen ta walay kasalanan ya agmansumpal ed patey. 18  Amta tayo a balang sakey ya anak na Dios et agmanggagawa na kasalanan, balet sikatoy babantayan na Anak na Dios,* tan agnadiwit na samay mauges.+ 19  Amta tayo a nanlapu itayo ed Dios, balet say interon mundo et walad pakayari na samay mauges.+ 20  Balet amta tayo a sinmabi so Anak na Dios,+ tan inikdan to itayo na aralem a pakatalos* pian nagamoran tayoy kakabatan nipaakar ed tuan Dios. Tan diad panamegley na Anak ton si Jesu-Kristo et nikasakey itayo ed sikato.+ On, saya so tuan Dios tan lapuan na bilay ya andi-anggaan.+ 21  Inad-arok ya ananak, arawian yo ray idolo.+

Paimanod leksab

Salanti, si Jesu-Kristo.
Literal, “pakatebek na nonot; kapasidad a mannonot.”