Ed Saray Taga Efeso 1:1-23

  • Maabig iran balikas (1, 2)

  • Saray espiritual a bendisyon (3-7)

  • Titiponen so amin a bengatla diad Kristo (8-14)

    • “Sakey ya administrasyon” diad saray aturon panaon (10)

    • Atatakan na espiritu bilang “garantiya” (13, 14)

  • Akisalamat si Pablo ed Dios lapud pananisia na saray taga Efeso tan impikasi to ra (15-23)

1  Siak, si Pablo, ya apostol nen Kristo Jesus diad linawa na Dios, et nansulat ak ed saray masanto a walad Efeso+ tan matoor a disipulo nen Kristo Jesus:  Nawalaan kayo komon na agnaparaan a kaabigan tan kareenan a manlalapu ed Dios ya Ama tayo tan ed Katawan a Jesu-Kristo.  Narayew komon so Dios tan Ama na Katawan tayon Jesu-Kristo, ta inikdan to itayo na amin ya espiritual a bendisyon diad tawen bilang nikasakey ed Kristo,+  ta pinili to itayo a mikasakey ed sikato* antis a niletneg so mundo, pian magmaliw itayon masanto tan anggapoy pakabalawan+ diad arapan to lapud aro.  Ta pinili to itayo la nensaman+ pian natagibi bilang dilin ananak to+ diad panamegley nen Jesu-Kristo, unong ed panliketan to tan linawa to,+  pian sikatoy nirayew lapud maglorian agnaparaan a kaabigan to,+ a mabulos ton impagamor ed sikatayo diad panamegley na inad-aro ton Anak.+  Diad panamegley to et dinondon itayo tan nibulos itayo, on, aperdona iray kasalanan tayo+ diad panamegley na dala to,+ unong ed daakan ya agnaparaan a kaabigan na Dios.  Iikdan to itayo na daakan ya agnaparaan a kaabigan tekep na amin a karunongan tan pakatalos,*  diad impangipaamta tod sikatayo na sagradon sekreto+ na linawa to. Nanliketan to tan mitunosan ed gagala to 10  so sakey ya administrasyon* a nagawa legan a nasusumpal so aturon panaon, salanti, pian tiponen so amin a bengatla diad Kristo, saray bengatla ed tawen tan saray bengatla ed dalin.+ On, diad sikato 11  et nikasakey kami tan aturo kami bilang tomatawir,+ ta pinili kami la nensaman unong ed gagala na Dios, a nagagawaan toy amin a bengatlan denesidi to unong ed linawa to, 12  pian diad panamegley mi ya akaunan nanilalo ed Kristo et narayew tan nigloria so Dios. 13  Balet maniilalo kayo met lad sikato kayari yon nadngel so salita na katuaan, say maong a balita nipaakar ed kililiktar yo. Sanen anisia kayo, diad panamegley to et atatakan kayo+ na insipan a masanton espiritu, 14  a saya so garantiya* na tawir tayo,+ pian nibulos so dilin kayarian na Dios+ diad panamegley na dondon,+ parad kirayewan tan kigloriaan to. 15  Kanian siak met, manlapu la nen nadngelan koy pananisia yo ed Katawan a Jesus tan say aro ya impanengneng yo ed amin a masanto, 16  agak balot tinmundan misalamat lapud sikayo. Naynay ta kayon bibitlaen ed saray pikakasik, 17  a say Dios na Katawan tayon Jesu-Kristo, say maglorian Ama, et ikdan to kayo komon na espiritu na karunongan tan panangiparungtal ed suston kakabatan nipaakar ed sikato.+ 18  Niliwawaan to ray mata na puso yo, pian naamtaan yo no anton ilalo so anawagan to ed sikayo, no anto ran maglorian kayamanan so ipatawir to ed saray masanto,+ 19  tan no panon kabaleg so pakayari ya impatnag tod sikatayo ran mananisia.+ Napatnagan itan ed saray nagagawaan na mabiskeg a pakayari to, 20  a saya so inusar to sanen pinaoli toy Kristo manlapud inaatey tan pinayurong to ed nikawanan to+ diad tawen, 21  a mas atagey ni nen say amin a gobierno tan autoridad tan pakayari tan pakauley tan amin a ngaran,+ aliwan dia labat ed sayan sistema na mundo,* noagta dia met ed samay onsabi. 22  Impasakop to met so amin a bengatla ed salian nen Kristo+ tan sikatoy ginawa ton ulo na amin a bengatla nipaakar ed kongregasyon,+ 23  say laman to,+ a napno na samay mamapano na amin a bengatla ed amin a paraan.

Paimanod leksab

Salanti, ed Kristo.
Odino “maong a pakatebek.”
Odino “ya uleyan iray bengatla.”
Odino “paunan bayar (patinga).”
Odino “sayan panaon.” Nengnengen so Glosaryo.