Ed Saray Taga Efeso 5:1-33

  • Malinis a panagsalita tan kagagawa (1-5)

  • Manbilay bilang ananak na liwawa (6-14)

  • Napano kayo komon na masanton espiritu (15-20)

    • Usar yod sankaabigan so panaon yo (16)

  • Bilin ed saray asawan lalaki tan asawan bibii (21-33)

5  Kanian, alig yoy Dios,+ bilang inad-aro ton ananak,  tan mantultuloy kayon manbilay diad aro,+ no panon a say Kristo et angaro met ed sikatayo*+ tan inter toy sarili to parad sikatayo* bilang apay tan bagat ya ambalbalingit ed Dios.+  Komon ta say seksual ya imoralidad* tan amin a klase na karutakan odino inkaagum et ag-anggan nabitla ed limog yo,+ ta ontan so manepeg ed masanton totoo;+  anggan say makapabaing a kagagawa odino andi-kakanaan a pantotongtong odino mabanday a panaglurey+—saray bengatlan agmanepeg—imbes, ibalikas yoy pisasalamat ed Dios.+  Ta amta yo, on, bibidbiren yon mismo ya anggapo so toon manggagawa na seksual ya imoralidad*+ odino agmalinis a too odino maagum a too,+ a miparad sakey a mandadayew ed idolo, a walaan na tawir ed Panarian na Kristo tan say Dios.+  Anggapo komon so toon mamalikdo ed sikayo ed panamegley na saray andi-kakanaan a salita, ta makasengeg ed sarayan bengatla et onsabi so sanok na Dios ed saray agmatulok.  Kanian, agkayo mibibiang ed sikara;  ta nensaman et wala kayod kabilungetan, balet natan et wala kayo lad liwawa+ nipaakar ed Katawan.+ Mantultuloy kayon manbilay bilang ananak na liwawa,  ta say bunga na liwawa et say amin a klase na kamaongan tan inkatunong tan katuaan.+ 10  Itultuloy yon seguroen no antoy makapaliket+ ed Katawan; 11  tan tundaan yo lay mibiang ed andi-kakanaan iran gawa a nipaakar ed kabilungetan;+ imbes, iparungtal yo no anto iratan. 12  Ta saray bengatlan gagawaen da ed amot et makapabaing anggan bitlaen. 13  Natan, amin a bengatlan nipaparungtal et ipapatnag na liwawa, ta amin a bengatlan mapatpatnag et liwawa. 14  Kanian oniay nikuan: “Liing ka, O sikan maugip, tan bangon ka manlapud inaatey,+ tan onsinag ed sika so Kristo.”+ 15  Kanian manalwar kayon maong a say kagagawa* yo et aliwan singa saray agmarunong noagta singa saray marunong a totoo, 16  ya usar yod sankaabigan so panaon yo,*+ lapud mauges iray agew. 17  Kanian, agkayo la magmamaliw ya agmakatunongan, noagta itultuloy yon tebeken no antoy linawa nen Jehova.*+ 18  Ontan met, paliisan yoy manbuek ed alak,+ ta mansumpal itan ed inkaalablabas,* noag ingen napano kayo komon a naynay na masanton espiritu. 19  Kansionan yo so balang sakey* na saray salmo, panangirayew ed Dios, tan espiritual a kansion, a mangansion kayo+ tan mantogtog kayon+ impapuso parad si Jehova,*+ 20  a naynay yon pisalamatan+ so Dios tan Ama tayo lapud amin a bengatla diad ngaran na Katawan tayon Jesu-Kristo.+ 21  Manpasakop kayo ed sakey tan sakey+ lapud takot ed Kristo. 22  Komon ta saray asawan bibii et manpasakop ed kaasawaan da+ a singa pampapasakop da ed Katawan, 23  lapud say asawan laki et ulo na asawa to+ a singa say Kristo et ulo na kongregasyon,+ a sikato so manangiliktar ed sayan laman. 24  Diad tua, no panon a say kongregasyon et manpapasakop ed Kristo, ontan met komon iray asawan bibii ed kaasawaan da diad amin a bengatla. 25  Asawan lalaki, itultuloy yon aroen so kaasawaan yo,+ no panon a say Kristo et inaro to met so kongregasyon tan inter toy sarili to parad satan,+ 26  pian napasanto to itan, a lilinisan to itan, ya uurasan to na danum, salanti, say salita na Dios,+ 27  lapud labay ton magmaliw a marakep ed pakanengneng to so kongregasyon, ya andian na mantsa odino kumanet odino anggan dinan ed saratan a bengatla,+ noagta masanto tan andian na pakabalawan.+ 28  Diad ontan a paraan et nepeg ya aroen na saray asawan lalaki so kaasawaan da a singa ed dilin laman da. Say lakin mangaaro ed asawa to et mangaaro ed sarili to, 29  ta anggapoy toon bubusolen toy dilin laman to, noag ingen papakanen tan papablien to itan, a singa gagawaen na Kristo ed kongregasyon, 30  lapud kabiangan itayo na laman to.+ 31  “Lapud saya et taynan na laki so ama tan ina to tan iyamong toy* asawa to, tan sikaran dua et magmaliw a sakey a laman.”+ 32  Importante iyan sagradon sekreto.+ Natan et mansasalita ak nipaakar ed Kristo tan say kongregasyon.+ 33  Anggaman ontan, kada asawan laki ed sikayo et nepeg ton aroen so asawa to+ a singa ed dilin laman to; ontan met, say asawan bii et nepeg a walaan na aralem a respeto ed asawa to.+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “sikayo.”
Odino posiblin, “sikayo.”
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo, “Seksual ya imoralidad.”
Literal, “panakar.”
Literal, “a saliw yoy aturon panaon.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “ed pagmaliw a magulo.”
Odino posiblin, “so inkasikayo.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “mansiansia ed.”