Ed Saray Taga Efeso 2:1-22

  • Binilay a kaiba na Kristo (1-10)

  • Tinebag so padir a mangisisian (11-22)

2  Niarum ni, binilay kayo na Dios, anggano inatey kayo lapud saray impakasumlang tan kasalanan yo,+  ya ontan so kabibilay yo nensaman unong ed sistema* na sayan mundo,+ unong ed manuley a walaay pakayarin mangontrol ed dagem,+ say espiritun+ ipapatnag natan na saramay agmatulok.  On, onkikiwas itayon amin nensaman unong ed saray pilalek na laman tayo,+ a gagawaen tayo ray labalabay na laman tan kanonotan tayo,+ tan manlapu nen inyanak itayo et manepeg itayo ed sanok na Dios+ a singa saray arum.  Balet say Dios et daakan so panangasi to,+ tan lapud baleg a panangaro to ed sikatayo,+  binilay to itayo a kaiba na Kristo, anggan sanen inatey itayo lapud saray impakasumlang tayo+—niliktar kayo diad panamegley na agnaparaan a kaabigan.  Niarum ni, bilang nikasakey ed si Kristo Jesus et binilay to itayo a kaiba to tan pinayurong to itayo a kaiba to diad tawen,+  pian diad saray onsabin panaon* et nipanengneng toy daakan ya agnaparaan a kaabigan to lapud kaabigay-linawa* to ed sikatayo ran nikasakey ed si Kristo Jesus.  Diad sayan agnaparaan a kaabigan et niliktar kayo diad panamegley na pananisia,+ aliwan lapud saray sagpot yo; imbes, regalo itan na Dios.  Andi, aliwa itan a resulta na saray gawa,+ kanian anggapoy rason na siopaman a manpasirayew. 10  Ta sikatayoy ginawa na Dios* tan pinalsa itayo+ bilang nikasakey ed si Kristo Jesus+ parad maabig iran gawa, ya asakbay lan imparaan na Dios pian manbilay itayo unong ed saratan. 11  Kanian nonot yo a nensaman, sikayo ran totoo na saray nasyon manlapu lad inkiyanak so tatawagen ya “ag-asegat” na saramay tatawagen ya “asegat” ed laman diad panamegley na saray lima na too. 12  Diad saman a panaon et agyo kabat so Kristo, a nisian kayo ed nasyon na Israel, tan agkayo kabiangan ed saray paknaan ya unong ed sipan na Dios;+ diad mundo et anggapoy ilalo yo tan agyo kabat so Dios.+ 13  Balet, sikayo ran niyarawi nensaman et nikasakey la natan ed si Kristo Jesus tan akaasingger kayo la ed panamegley na dala na Kristo. 14  Ta sikatoy amawalay kareenan ed sikatayo,+ ya impankasakey toy duaran grupo+ tan inggeba toy padir a walad baetan da.+ 15  Diad panamegley na laman to et pinaandi toy sengegan na busolan, say Ganggan a tutugyopen na saray bilin tan totontonen, pian say duaran grupo a nikasakey ed sikato et magmaliw a sakey a balon too+ tan napawala toy kareenan, 16  tan sigpot a makapipulangan ed Dios so duaran grupo bilang sakey a laman diad panamegley na panamairapan a poste,*+ lapud inekal to lay busolan+ diad panamegley na laman to. 17  Tan sikatoy sinmabi tan inyabawag toy maong a balita na kareenan ed sikayo ran niyarawi tan ed saramay asingger, 18  ta diad panamegley to, sikatayo a duaran grupo et bulos a makaasingger ed Ama diad panamegley na sakey ya espiritu. 19  Kanian aliwa kayo lan estranghero tan dayo,+ noagta kabaleyan kayo+ na saray masanto tan kabiangan kayo na sankaabungan na Dios,+ 20  tan akaletneg kayo ed pundasyon na saray apostol tan saray propeta,+ tan si Kristo Jesus so pinagkapundasyon a bato ed suyok.+ 21  Bilang nikasakey ed sikato, say interon paalagey, a pinantutugyop pian mantutunosan so amin a parte na satan,+ et niletneg pian magmaliw a masanton templo parad si Jehova.*+ 22  Bilang nikasakey ed sikato, nipapaalagey kayo met a sankakaiba pian magmaliw a sakey a pasen a panayaman na Dios diad panamegley na espiritu.+

Paimanod leksab

Odino “kagagawa.”
Odino “saray onsabin sistema na bengabengatla.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “panangasi.”
Odino “produkto na kimey To.”
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.