Ed Saray Taga Efeso 4:1-32

  • Pankakasakey ed laman na Kristo (1-16)

    • Saray regalo a lalaki (8)

  • Daan tan balon personalidad (17-32)

4  Kanian siak, a nipriso+ nisengeg ed Katawan, et mikakasi ak ed sikayo a manbilay kayo komon a manepeg+ unong ed samay anawagan ed sikayo,  a walaan kayo komon a naynay na kapaabebaan*+ tan inkaulimek, tan anos,+ ya itepel yoy balang sakey lapud aro,+  tan gawaen yoy anggaay nayarian yon pansiansiaen so pankakasakey yo ed espiritu tan manbilay kayo a walay kareenan.+  Wala labat so sakey a laman,+ tan sakey ya espiritu,+ unong a saksakey so ilalo+ ya anawagan ed sikayo;  sakey a Katawan,+ sakey a pananisia, sakey a bautismo;  sakey a Dios tan Ama na amin, a manuuley ed amin tan mankikimey diad panamegley na amin tan say pakayari to et onkukurang ed amin.  Natan, say agnaparaan a kaabigan et niiter ed kada sakey ed sikatayo unong ed impanukat na Kristo ed sayan regalo.+  Ta inkuan to: “Sanen sikatoy sinmegep ed tagey, angawit na saray narel; sikatoy angiter na saray regalo a lalaki.”+  Et antoy labay ya ibaga na balikas a “sikatoy sinmegep”? Kabaliksan na satan a sikatoy linmeksab met diad abeba iran pasen, salanti, diad dalin. 10  Samay mismon linmeksab et sikato met imay sinmegep+ ed pasen a mas atagey ni nen say tawen,*+ pian diad panamegley to et nasumpal so amin a bengatla. 11  Tan inter toy arum bilang apostol,+ say arum bilang propeta,+ say arum bilang ebanghelisador,*+ say arum bilang pastol tan managbangat,+ 12  pian nipetek* da iray masanto, pian manlingkor irad arum, pian pabiskegen day laman na Kristo,+ 13  anggad mankakasakey tayo lan amin ed pananisia tan ed suston kakabatan nipaakar ed Anak na Dios, a magmaliw itayon singa baleg* lan too,+ ya anggad nasabi tayo lay nagnap ya inkatatken, a mipara ed Kristo. 14  Kanian ag-itayo la nepeg a magmaliw ya ugaw ya unor-unor ed saray palson bangat na totoo+ diad panamegley na panagsaol, diad panamegley na kasiliban ed panaggaway mapalikdo iran pakana, pian ag-itayo magmaliw a singa baloton iyaanor-anor na saray daluyon tan ipapalirpalir na dagem. 15  Balet, legan tayon sasalitaen so katuaan, nisengeg ed aro et ombaleg itayo komon ed amin a bengatla a mitunosan ed samay ulo, si Kristo.+ 16  Lapud sikato, say interon laman+ et ginawan mantutunosan tan kada kabiangan et mantutulongan pian iter no antoy nakaukolan na laman. Sano susumpalen na kada kabiangan so betang to, ontulong itan ed ibaleg na laman legan ya ombibiskeg ed aro.+ 17  Kanian, saya so ibagak tan paneknekan ko ed sikayo diad arapan na Katawan, ya agkayo la nepeg a manbilay a singa ed saray nasyon+ a manbibilay unong ed andi-kakanaan* a panagnonot da.+ 18  Ambilbilunget so kanonotan da tan nisian ira ed bilay a manlalapud Dios, lapud anggapoy amta ra tan agmakaliknay puso ra. 19  Lapud agla ran balot makakaliknay kababaingan, inlebleb day inkasikara ed anggapoy-baing a kagagawa*+ pian gawaen so amin a klase na karutakan ya ag-iran balot napepenek. 20  Balet naaralan yo ya aliwan ontan so Kristo, 21  no talagan nadngel yo tan nibangat kayo diad panamegley to, unong ed katuaan ya imbangat nen Jesus. 22  Imbangat kayo a nepeg yon lakseben so daan a personalidad+ a mitunosan ed datin kabibilay yo tan nadederal lapud mapalikdo iran pilalek na satan.+ 23  Tan nepeg yon itultuloy a pasimbaloen so paraan na panagnonot yo,*+ 24  tan nepeg yon isulong so balon personalidad+ a pinalsa unong ed linawa na Dios tan mitunosan ed saray kakaukolanen na tuan inkatunong tan katooran. 25  Kanian, natan ta nilakseb yo lay katilaan, kada sakey ed sikayo so mansalita na katuaan ed kapara ton too,+ lapud amin tayo et kabiangan na saksakey a laman.+ 26  No onsasanok kayo, agkayo komon mankakasalanan;+ agyo aabuloyan ya onselek so agew a wala ni pasnok yo;+ 27  agyo iikdan na pankanawnawa so Diablo.*+ 28  Komon ta say matakew et agla mantakew; imbes, sikatoy mansagpot, a manggawa na maabig a kimey diad panamegley na saray lima to,+ pian walay inabang to ed siopaman a mankaukolan.+ 29  Agkomon ompaway ed sangi yo so abulok a salita,+ noag say maabig a salita labat a makapabiskeg unong a nakaukolan, pian nagunggonaan iray ondedengel ed satan.+ 30  Ontan met, agyo papaermenen so masanton espiritu na Dios,+ a satan so intatak ed sikayo+ parad agew na kibulos diad panamegley na dondon.+ 31  Ekal yod inkasikayo so amin a klase na paneem-em na sakit na linawa,+ pasnok, sanok, paneyag, tan makapasakit a salita,+ pati say amin a bengatlan makaderal.+ 32  Balet ipanengneng yoy kaabigan ed sakey tan sakey, magmaliw kayon maabagey,+ a mabulos kayon manpeperdonaan no panon a sikayoy mabulos a pinerdona met na Dios diad panamegley nen Kristo.+

Paimanod leksab

Odino “kapaabebaan na nonot.”
Literal, “say amin a katawenan.”
Odino “manangiyabawag na maong a balita.”
Odino “nipasal.”
Odino “matatken.”
Odino “maapa.”
Odino “mabanbanday a kagagawa.” Diad Griego et aselgeia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “so puersa a mamapakiwas ed kanonotan yo.” Literal, “so espiritu na kanonotan yo.”
Odino “tan agyo iikdan na pasen so Diablo.”