Zaburi 69:1-36

  • Sala ya kuokolewa

    • “Bidii kwa ajili ya nyumba yako imenila” (9)

    • “Nijibu haraka” (17)

    • ‘Walinipa siki ninywe’ (21)

Kwa kiongozi; umepatanishwa na mtindo wa “Mayungiyungi.” Wa Daudi. 69  Niokoe, Ee Mungu, kwa maana maji yanahatarisha uhai wangu.*+   Nimezama chini katika matope yenye kina, mahali pasipo na udongo mgumu.+ Nimefika katika maji yenye kina,Na kijito kinachotiririka haraka kimenifagilia mbali.+   Nimechoka kupaza sauti;+Koo langu limekauka. Macho yangu yamechoka nikimngojea Mungu wangu.+   Wale wanaonichukia bila sababu+Ni wengi sana kuliko nywele za kichwa changu. Wale wanaotaka kuniangamiza,Maadui wangu wenye hila,* wamekuwa wengi. Nililazimishwa kurudisha kitu ambacho sikuiba.   Ee Mungu, unajua upumbavu wangu,Na hatia yangu haijafichika mbele zako.   Acha wale wanaokutumaini wasiaibishwe kwa sababu yangu,Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu, Yehova wa majeshi. Wale wanaokutafuta na wasifedheheshwe kwa sababu yangu,Ee Mungu wa Israeli.   Ninashutumiwa kwa sababu yako;+Aibu imefunika uso wangu.+   Nimekuwa mgeni kwa ndugu zangu,Mgeni kwa wana wa mama yangu.+   Bidii kwa ajili ya nyumba yako imenila,+Na shutuma za wale wanaokushutumu zimeniangukia.+ 10  Nilipojinyenyekeza* kwa kufunga,*Nilishutumiwa kwa sababu hiyo. 11  Nilipoyafanya magunia kuwa mavazi yangu,Nikawa kitu cha kudharauliwa nao.* 12  Wale wanaoketi kwenye lango la jiji huzungumza kunihusu,Na walevi huimba juu yangu katika nyimbo zao. 13  Lakini sala yangu na ikufikie,Ee Yehova, kwa wakati unaofaa.+ Katika upendo wako mwingi mshikamanifu, Ee Mungu,Nijibu kwa matendo yako hakika ya wokovu.+ 14  Niokoe kutoka katika matope;Usiache nizame. Niokoe kutoka kwa wale wanaonichukiaNa kutoka katika maji yenye kina.+ 15  Usiache mafuriko yenye kasi yanifagilie mbali,+Wala kilindi kinimeze,Wala kisima kifumbe* kinywa chake juu yangu.+ 16  Nijibu, Ee Yehova, kwa maana upendo wako mshikamanifu ni mwema.+ Nigeukie kulingana na rehema zako nyingi,+ 17  Wala usimfiche mtumishi wako uso wako.+ Nijibu haraka, kwa maana ninataabika.+ 18  Nikaribie uniokoe;*Nikomboe kwa sababu ya maadui wangu. 19  Unajua shutuma yangu na aibu yangu na fedheha yangu.+ Unawaona maadui wangu wote. 20  Shutuma imeuvunja moyo wangu, na jeraha haliwezi kuponywa.* Nilitarajia kuhurumiwa, lakini sikuhurumiwa hata kidogo,+Nilitarajia kupata watu wa kunifariji, lakini sikupata yeyote.+ 21  Lakini walinipa sumu* kuwa chakula,+Na wakanipa siki ninywe ili nikate kiu.+ 22  Meza yao na iwe mtego kwao,Na ufanisi wao uwe kitu cha kuwanasa.+ 23  Acha macho yao yatiwe giza wasiweze kuona,Na ufanye viuno vyao vitetemeke daima. 24  Wamwagie ghadhabu yako,*Na hasira yako inayowaka iwapate.+ 25  Kambi yao* na iwe ukiwa;Mahema yao yasiwe na mkaaji yeyote.+ 26  Kwa maana wanamfuatia yule uliyempiga,Nao huendelea kusimulia kuhusu maumivu ya wale uliowajeruhi. 27  Ongeza hatia zaidi juu ya hatia yao,Nao wasiwe na fungu lolote katika uadilifu wako. 28  Na wafutwe kutoka katika kitabu cha walio hai,*+Na wasiorodheshwe miongoni mwa waadilifu.+ 29  Lakini ninateseka, nami nina maumivu.+ Ee Mungu, nguvu zako za kuokoa na zinilinde. 30  Nitaliimbia sifa jina la Mungu,Nami nitamtukuza kwa kutoa shukrani. 31  Jambo hilo litampendeza Yehova kuliko ng’ombe dume,Kuliko ng’ombe dume mchanga mwenye pembe na kwato.+ 32  Wapole wataona jambo hilo na kushangilia. Mioyo yenu na ihuishwe, ninyi mnaomtafuta Mungu. 33  Kwa maana Yehova anawasikiliza maskini,+Naye hatawadharau watu wake waliotekwa.+ 34  Mbingu na dunia na zimsifu,+Bahari na kila kitu kinachoogelea ndani yake. 35  Kwa maana Mungu ataliokoa Sayuni+Naye atayajenga upya majiji ya Yuda,Nao watakaa humo na kuimiliki.* 36  Wazao wa watumishi wake watairithi,+Na wale wanaolipenda jina lake+ wataishi humo.

Maelezo ya Chini

Au “nafsi yangu.”
Au “Wale ambao ni maadui wangu bila sababu.”
Au “Nilipoinyenyekeza nafsi yangu.”
Au labda, “Nilipolia na kufunga.”
Tnn., “Nilikuwa methali kwao.”
Au “shimo lifumbe.”
Au “Ikaribie nafsi yangu uikomboe.”
Au “nami nimefikia hatua ya kukata tamaa.”
Au “mmea wenye sumu.”
Au “hasira yako kali.”
Au “Kambi yao iliyozingirwa na ukuta.”
Au “kitabu cha uzima.”
Yaani, ile nchi.