Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Fahirisi ya Maneno ya Biblia

A

ABBA

, Ro 8:15 tunapaza sauti: Abba, Baba!

ABELI

, Mwa 4:8 Kaini akamshambulia Abeli

Mt 23:35 kuanzia damu ya Abeli mwadilifu

ABIGAILI

, 1Sa 25:3 Abigaili mwenye busara na mrembo

ABRAHAMU

, Mwa 21:12 Abrahamu, msikilize Sara

2Nya 20:7 rafiki yako Abrahamu

Mt 22:32 Mungu wa Abrahamu na Isaka

Ro 4:3 Abrahamu mwenye imani, ahesabiwa

ABUDU

, Kut 34:14 watu waniabudu mimi peke yangu

ACHA

, Isa 1:28 wanaomwacha Yehova watafikia mwisho

Mt 19:29 ambaye ameacha nyumba au

ACHILIWA

, Met 29:15 mtoto aliyeachiliwa humwaibisha

ADABU

, Ro 13:13 tujiendeshe kwa adabu

1Ko 14:40 yote yatendeke kwa adabu

ADAMU

, Mwa 5:5 Adamu aliishi miaka 930, kisha akafa

1Ko 15:22 katika Adamu wote wanakufa

1Ko 15:45 Adamu wa mwisho akawa

1Ti 2:14 Adamu hakudanganywa, bali mwanamke

ADUI

, Mt 5:44 Endeleeni kuwapenda adui zenu

Mt 10:36 adui za mtu watakuwa watu wa

Ro 12:20 ikiwa adui yako ana njaa, mlishe

AGANO

, Mwa 15:18 Yehova alifanya agano na Abramu

Yer 31:31 nitafanya agano jipya

Lu 22:20 agano jipya kwa msingi wa damu yangu

Lu 22:29 ninafanya agano pamoja nanyi

AHADI

, 1Fa 8:56 Hakuna ahadi yoyote iliyokosa kutimia

Zb 15:4 Havunji ahadi yake, hata ikimletea hasara

2Ko 1:20 ahadi za Mungu “ndiyo” kupitia yeye

AHIDI

, Ebr 10:23 yule aliyeahidi ni mwaminifu

AHIRISHA

, Met 13:12 Matarajio yaliyoahirishwa hufanya

AIBU

, Ezr 9:6 ninaona aibu kuuinua uso wangu

Zb 25:3 yeyote anayekutumaini hataaibishwa

Mk 8:38 atakayenionea aibu mimi na

Ro 1:16 siionei aibu habari njema

1Ko 4:14 si ili niwaaibishe, bali niwaonye

Efe 5:4 mwenendo wa aibu wala maneno ya

2Ti 1:8 usione aibu kuhusu ushahidi

2Ti 2:15 mfanyakazi asiye na la kuonea aibu

Ebr 11:16 Mungu haoni aibu kuwahusu

1Pe 4:16 akiteseka akiwa Mkristo, asione aibu

AINA

, 2Pe 3:11 mnapaswa kuwa watu wa aina gani

AKANI

, Yos 7:1 Akani alichukua baadhi ya

AKILA

, Mdo 18:2 akamkuta Myahudi aliyeitwa Akila

AKILI

, Zb 8:4 Mwanadamu ni nini, unamweka akilini?

Isa 65:17 mambo ya zamani hayataingia tena akilini

Mt 22:37 umpende Yehova kwa akili yako yote

Mdo 9:22 akithibitisha kupatana na akili

Ro 7:25 kwa akili mimi ni mtumwa wa sheria

Ro 8:6 kukaza akili kwenye mwili, kifo

1Ko 2:16 tunayo akili ya Kristo

Efe 4:23 upya katika nguvu zinazoongoza akili

Flp 3:19 akili zao zinafikiria vitu vya duniani

Kol 3:2 kukaza akili kwenye mambo yaliyo juu

ALAMA

, Eze 9:4 uyatie alama mapaji ya nyuso za watu

2Th 3:14 mtieni alama, msishirikiane naye

Ufu 13:17 isipokuwa mtu aliye na ile alama

ALFA

, Ufu 1:8 Alfa na Omega

ALIKWA

, Mt 22:14 wengi waalikwa, wachache wachaguliwa

ALIYE JUU ZAIDI

, Zb 83:18 Yehova, ndiye Uliye Juu Zaidi

Da 4:17 wajue Aliye Juu Zaidi ni Mtawala

AMANI

, Zb 29:11 atawabariki watu wake kwa amani

Zb 37:11 watafurahia kwelikweli wingi wa amani

Zb 72:7 amani itakuwa nyingi mpaka mwezi haupo

Zb 119:165 wanaoipenda sheria wana amani

Met 17:1 afadhali kipande cha mkate penye amani

Isa 9:7 Kwa wingi wa amani, hakuna mwisho

Isa 32:18 makao ya kudumu yenye amani

Isa 48:18 amani yako ingekuwa kama mto

Isa 54:13 amani ya wana wako itakuwa nyingi

Isa 57:21 Hakuna amani kwa waovu

Isa 60:17 Nitaweka amani kuwa waangalizi wako

Yer 6:14 Kuna amani! Wakati hakuna amani

Mt 5:9 Wenye furaha ni wanaofanya amani

Mt 5:24 Kwanza fanya amani na ndugu yako

Mk 9:50 mdumishe amani kati yenu

Yoh 14:27 Ninawaachia amani; ninawapa amani

Mdo 9:31 kutaniko likaingia kipindi cha amani

Ro 5:1 tufurahie amani pamoja na Mungu

Ro 8:6 kukaza akili kwenye roho, amani

Ro 12:18 fanyeni amani na watu wote

Flp 4:7 amani ya Mungu itailinda mioyo yenu

1Th 5:3 Amani na usalama! uharibifu wa ghafla

1Pe 3:11 atafute amani na kuifuatilia

Ufu 6:4 akapewa ruhusa kuondoa amani duniani

AMINA

, Kum 27:15 wote watasema, Amina!

1Ko 14:16 Amina unapotoa shukrani

2Ko 1:20 kupitia yeye Amina husemwa

AMINI

, Yoh 20:29 Wenye furaha wanaamini bila kuona

2Th 2:12 hawakuiamini kweli, bali

AMRI

, Mt 22:40 na Manabii hutegemea amri hizo mbili

Mk 12:28 Ni amri gani iliyo ya kwanza?

Mk 12:31 Hakuna amri nyingine iliyo kubwa kuliko hizi

Yoh 13:34 amri mpya, kwamba mpendane

AMRI KUMI

, Kut 34:28 aliandika zile Amri Kumi

AMRIWA

, Ayu 23:12 nimeyathamini kuliko nilivyoamriwa

AMSHA

, Yoh 11:11 ninasafiri kwenda kumwamsha

ANA

, Lu 2:36, 37 nabii wa kike Ana, miaka 84

ANANIA

, Mdo 5:1 Anania, na Safira mke wake

ANASA

, Ufu 18:7 kuishi katika anasa isiyo na aibu

ANAWAJALI

, 1Pe 5:7 anawajali ninyi

ANDAA

, 1Ti 5:8 ikiwa yeyote hawaandalii watu wake

ANDIKO

, 2Ti 3:16 Kila Andiko limeongozwa na roho

ANGALIA

, Efe 5:15 kuangalia sana jinsi mnavyotembea

ANGAMIZA

, 2Pe 3:7 kuangamizwa, wasiomwogopa Mungu

ANGUKA

, Met 24:16 mwadilifu, kuanguka mara saba

Mhu 4:10 mmoja wao akianguka, mwenzake anaweza

1Ko 10:12 ajihadhari asije akaanguka

APA

, Mwa 22:16 Naapa kwa nafsi yangu, asema Yehova

Mt 5:34 Msiape kamwe kwa mbingu

APOLO

, Mdo 18:24 Apolo mwanamume mwenye ufasaha

ARARATI

, Mwa 8:4 safina ikatua kwenye mlima Ararati

AREOPAGO

, Mdo 17:22 Paulo akasimama Areopago

ARTEMI

, Mdo 19:34 wakisema: Artemi ni mkuu!

ASALI

, Kut 3:8 nchi inayotiririka maziwa na asali

Met 25:27 Si vizuri kula asali nyingi mno

ASILI

, Law 18:23 kunakiuka sheria ya asili

Ro 1:26 wanawake walibadili matumizi yao ya asili

Ro 1:27 wanaume waliacha matumizi ya asili ya

ASIYEAMINI

, 1Ko 7:12 mke asiyeamini na anakubali

ASIYEONEKANA

, Ebr 11:27 ona Yule asiyeonekana

ASIYE SAFI

, Ayu 14:4 mtu safi kutokana na asiye safi

AYUBU

, Ayu 1:9 Je, Ayubu anamwogopa Mungu bure?

Yak 5:11 Mmesikia uvumilivu wa Ayubu

AZAZELI

, Law 16:8 Haruni atapiga kura kwa Azazeli

B

BAALI

, Yer 19:5 kuwateketeza wana kwa Baali

BABA

, Mwa 2:24 atamwacha baba yake na mama yake

Zb 2:7 Leo nimekuwa baba yako

Zb 89:26 Wewe ni Baba yangu, Mungu wangu

Zb 103:13 baba anavyoonyesha wana rehema

Isa 9:6 Jina lake litakuwa, Baba wa Milele

Mt 6:9 Baba yetu uliye mbinguni

Mt 23:9 msimwite mtu yeyote baba yenu duniani

Lu 2:49 ninapaswa kuwa katika nyumba ya Baba

Lu 15:20 baba yake akakimbia, akamkumbatia

Yoh 5:20 Baba humwonyesha Mwana yote

Yoh 10:30 Mimi na Baba ni kitu kimoja

Yoh 14:6 Hakuna mtu anayekuja kwa Baba bila

Yoh 14:9 ameniona, amemwona Baba pia

Yoh 14:28 Baba ni mkuu kuliko mimi

Yoh 14:28 mngeshangilia ninaenda kwa Baba

BABELI

, Mwa 11:9 liliitwa Babeli, kwa sababu

BABILONI

, Yer 51:6 Kimbieni kutoka Babiloni

Yer 51:30 Mashujaa wa Babiloni hawapigani

Yer 51:37 Babiloni litakuwa marundo ya

Ufu 17:5 Babiloni Mkubwa, mama wa

Ufu 18:2 Babiloni Mkubwa ameanguka

BADILIKA

, Mal 3:6 mimi ni Yehova; sibadiliki

BADILISHANA

, Mt 16:26 abadilishane uhai na nini?

BAHARI

, Kut 14:21 kukawa na nchi kavu katika bahari

Isa 57:20 waovu ni kama bahari

BAHATI

, Isa 65:11 mungu wa Bahati Njema

BAKI

, Mt 14:20 wakakusanya vipande vilivyobaki

BALAAMU

, Hes 22:28 punda akamuuliza Balaamu

BAMBA LA KIFUANI

, Efe 6:14 bamba la kifuani

BARABARA

, Mt 7:14 barabara ya uzima, ndogo

Mt 13:4 mbegu zikaanguka kando ya barabara

BARAKA

, Kum 30:19 nimeweka baraka na laana

Met 10:22 Baraka ya Yehova hutajirisha

Mal 3:10 kuwamwagia baraka msikose chochote

Ro 12:14 kuwabariki wanaowatesa

BARIKI

, Mwa 1:28 Mungu akawabariki

Mwa 32:26 Sitakuacha mpaka unibariki

Hes 6:24 Yehova na awabariki

Amu 5:24 Amebarikiwa sana Yaeli

Lu 6:28 kuwabariki wale wanaowalaani

Yoh 12:13 Amebarikiwa anayekuja katika jina

BARNABA

, Mdo 9:27 Barnaba akamsaidia

BARUKU

, Yer 45:2 Yehova asema kukuhusu, Baruku

BATH-SHEBA

, 2Sa 11:3 Bath-sheba, mke wa Uria

BATIZA

, Mt 3:13 Yesu akaja abatizwe na Yohana

Mt 28:19 mkafanye wanafunzi, mkiwabatiza

Lu 3:3 wabatizwe kuonyesha wametubu

Mdo 2:41 wakabatizwa, karibu watu 3,000

Mdo 8:36 ni nini kinachonizuia kubatizwa?

BAYA

, Tit 2:8 hawana jambo lolote baya la kusema

BEBA

, Ro 15:1 tunapaswa kubeba udhaifu

BEGA

, Sef 3:9 Wamtumikie bega kwa bega

BEI

, 1Ko 7:23 Mlinunuliwa kwa bei

BELSHAZA

, Da 5:1 Belshaza alifanya karamu kubwa

BEMBELEZA

, Met 29:21 Mtumishi akibembelezwa

BETHELI

, Mwa 28:19 akapaita mahali hapo Betheli

BETHLEHEMU

, Mik 5:2 Bethlehemu Efratha

BEZALELI

, Kut 31:2 nimemchagua Bezaleli

BIASHARA

, Mt 22:5 wakaenda kwenye biashara zao

Yak 4:13 tutafanya biashara na kupata faida

BIBI HARUSI

, Ufu 21:9 Nitakuonyesha bibi harusi

BIDII

, Zb 69:9 Bidii ya nyumba yako imenila

Met 10:4 mikono yenye bidii huleta utajiri

Met 12:27 bidii ni hazina ya mtu yenye thamani

Met 21:5 Mipango ya wenye bidii hufanikiwa

Isa 37:32 Bidii ya Yehova wa majeshi itatenda

Ro 10:2 wana bidii kwa ajili ya Mungu

Ro 12:11 Iweni wenye bidii, msiwe wavivu

Tit 2:14 wenye bidii katika matendo mema

Ebr 6:11 kila mmoja wenu awe na bidii ileile

BINTI

, Lu 8:49 Binti yako amekufa

BORA

, Flp 2:3 mwaone wengine kuwa bora

BORA ZAIDI

, 1Ko 12:31 njia iliyo bora zaidi

BUBU

, Isa 35:6 ulimi wa bubu utapiga vigelegele

BURE

, Isa 65:23 Hawatafanya kazi ya bure

Mt 10:8 Mlipokea bure, toeni bure

Mt 15:9 Wao huniabudu bure

1Ko 15:58 kazi yenu si ya bure kwa Bwana

Ufu 22:17 yeyote achukue maji ya uzima bure

BURUDISHA

, Mt 11:28 Njooni nitawaburudisha

Mdo 3:19 majira yenye kuburudisha yaje

BUSARA

, Mt 24:45 mtumwa mwaminifu, busara

BUSTANI

, Mwa 2:15 akamweka katika bustani ya Edeni

BUSU

, Lu 22:48 unamsaliti kwa busu?

BWANA

, Kum 10:17 Yehova ni Bwana wa mabwana

Mt 7:22 Bwana, Bwana, je, hatukutoa unabii

Mt 9:38 mwombeni Bwana awatume wafanyakazi

Mt 22:44 Yehova alimwambia Bwana wangu

Ro 6:14 dhambi haipaswi kuwa bwana

Ro 14:4 Kwa bwana wake husimama au kuanguka

1Ko 7:39 huru kuolewa katika Bwana tu

Kol 4:1 ninyi pia mna Bwana mbinguni

C

CHACHU

, Mt 13:33 Ufalme wa mbinguni kama chachu

1Ko 5:6 chachu kidogo huchachisha donge lote

CHAFU

, Ro 1:27 wanaume wakitenda machafu

Efe 5:4 wala mizaha michafu

Kol 3:8 ondoeni maneno machafu

CHAFUA

, Eze 39:7 jina langu takatifu lichafuliwe tena

CHAGUA

, Kum 30:19 lazima mchague uzima

Yos 24:15 chagueni mtakayemtumikia

Ro 9:11 kuchagua hutegemea Yule ambaye

CHAKAA

, 2Ko 4:16 mtu tuliye kwa nje anachakaa

CHAKULA

, Zb 145:15 Unawapa chakula katika majira

Mt 24:7 upungufu wa chakula

Mt 24:45 chakula wakati unaofaa

Yoh 4:34 Chakula changu ni kufanya mapenzi ya

Yoh 6:27 Msifanye kazi chakula kinachoharibika

Mdo 14:17 akiwapa mvua, akiwashibisha chakula

1Ko 8:13 ikiwa chakula kinamkwaza ndugu

CHAKULA KIGUMU

, Ebr 5:14 chakula kigumu

CHALE

, Law 19:28 msijichanje chale

CHANZO

, Zb 36:9 Wewe ndiye chanzo cha uhai

CHEKA

, Mwa 18:13 Kwa nini Sara amecheka?

Zb 2:4 anayeketi mbinguni atacheka

CHEKWA

, Yer 20:7 Nimekuwa kitu cha kuchekwa

CHELEWA

, Hab 2:3 Hayatachelewa!

CHEMA

, Mwa 1:31 kila kitu alichoumba kilikuwa chema

CHEMCHEMI

, Yer 2:13 Wameniacha, chemchemi ya maji

CHEO

, Mdo 1:20 achukue cheo chake cha uangalizi

CHETI

, Kum 24:1 amwandikie cheti cha talaka

Mt 19:7 kwa nini Musa aliagiza kutoa cheti

CHIPUKIZI

, Yer 23:5 nitakapomwinulia Daudi chipukizi

CHOCHEA

, Flp 2:13 Mungu anawachochea

CHOKA

, Met 25:25 maji baridi kwa nafsi iliyochoka

Isa 40:28 hachoki kamwe, haishiwi na nguvu

Isa 40:29 humpa nguvu mtu aliyechoka

Isa 40:31 Watatembea na hawatachoka

Isa 50:4 kumjibu aliyechoka neno linalofaa

Gal 6:9 tutavuna ikiwa hatutachoka kabisa

Ebr 12:3 msichoke na kukata tamaa

CHOKOZEKA

, 1Ko 13:5 [upendo] hauchokozeki

CHOMA

, Zek 12:10 watamtazama yule waliyemchoma

CHOMBO

, Mdo 9:15 mtu huyu ni chombo

Ro 9:21 chombo cha matumizi ya kuheshimika

CHONGEA

, 1Ko 4:13 tunapochongewa tunajibu kwa

CHOSHA

, Mal 1:13 Tazama! Inachosha kwelikweli!

CHOZI

, Ufu 21:4 atafuta kila chozi kutoka katika

CHUI

, Isa 11:6 chui atalala pamoja na mwanambuzi

Da 7:6 mnyama mwingine, kama chui

CHUKIA

, Law 19:17 Usimchukie ndugu yako moyoni

Zb 45:7 Ulipenda uadilifu na kuchukia uovu

Zb 97:10 mnaompenda Yehova, chukieni maovu

Met 6:16 vitu sita ambavyo Yehova anachukia

Met 8:13 Kumwogopa Yehova ni kuchukia uovu

Amo 5:15 Chukieni maovu, pendeni mema

Mt 24:9 mtachukiwa kwa sababu ya

Lu 6:27 kuwatendea mema wale wanaowachukia

Yoh 7:7 Ulimwengu unanichukia kwa kutoa

Yoh 15:25 Walinichukia bila sababu

Ro 12:9 Chukieni maovu; shikamaneni na mema

1Yo 3:15 anayemchukia ndugu yake ni muuaji

CHUMA

, Met 27:17 Kama chuma kinavyonoa chuma

Isa 60:17 badala ya chuma nitaleta fedha

Da 2:43 chuma kisivyochanganyika na udongo

CHUMVI

, Mwa 19:26 akawa nguzo ya chumvi

Mt 5:13 Ninyi ndio chumvi ya dunia

Kol 4:6 Maneno yaliyokolezwa chumvi

CHUNGA

, Mdo 20:28 mlichunge kutaniko la Mungu

1Pe 5:2 Lichungeni kundi la Mungu

CHUNGU

, Met 6:6 Mwendee chungu, ewe mvivu

Met 30:25 Chungu wanatayarisha chakula

CHUNGULIA

, 1Pe 1:12 Malaika, kuchungulia

CHUNGUZA

, Met 21:2 Yehova huichunguza mioyo

Met 25:2 utukufu wa wafalme, kuchunguza jambo

Mdo 17:11 wakiyachunguza Maandiko

1Ko 11:28 acheni mtu ajichunguze mwenyewe

D

DADA

, Kum 27:22 anayefanya ngono na dada yake

DAIMA

, Da 6:16 Mungu wako unayemtumikia daima

DAIWA

, Lu 12:48 alipewa mengi atadaiwa mengi

DAKTARI

, Lu 5:31 wenye afya hawahitaji daktari

DAMU

, Mwa 9:4 damu—hampaswi kula

Law 7:26 Hampaswi kula damu yoyote

Law 17:11 uhai umo katika damu

Law 17:13 imwage damu na kuifunika kwa udongo

Zb 72:14 damu yao ina thamani machoni pake

Eze 3:18 damu yake nitaidai kutoka kwako

Mt 9:20 mtiririko wa damu kwa miaka 12

Mt 26:28 inamaanisha damu yangu ya agano

Mt 27:25 Damu yake na iwe juu yetu na watoto wetu

Mdo 15:29 kuendelea kujiepusha na damu

Mdo 20:26 sina hatia ya damu ya mtu yeyote

Mdo 20:28 alilinunua kwa damu ya Mwana wake

Efe 1:7 tunaachiliwa huru kupitia damu ya huyo

1Pe 1:19 ilikuwa kwa damu yenye thamani ya Kristo

1Yo 1:7 damu ya Yesu hutusafisha dhambi

Ufu 18:24 ilipatikana damu ya watakatifu

DANSI

, Amu 11:34 binti akatoka akicheza dansi

DAUDI

, 1Sa 16:13 Samweli akamtia mafuta Daudi

Lu 1:32 kiti cha ufalme cha Daudi baba yake

Mdo 2:34 Daudi hakupanda mbinguni

DAWA

, Met 17:22 Moyo wenye shangwe ni dawa

DAWA YA MACHO

, Ufu 3:18 dawa ya macho ili uone

DENI

, Ro 1:14 nina deni kwa Wagiriki

Ro 13:8 Msiwe na deni, isipokuwa kupendana

DHABIHU

, 1Sa 15:22 Kutii ni bora kuliko dhabihu

2Sa 24:24 dhabihu ambazo hazinigharimu

Zb 40:6 Hukutamani dhabihu na toleo

Zb 51:17 Dhabihu zinazompendeza Mungu ni roho

Met 15:8 Dhabihu ya waovu huchukiza Yehova

Isa 1:11 Nimetosheka na dhabihu zenu za kuteketezwa

Ho 6:6 sipendezwi na dhabihu nzima

Ro 12:1 miili yenu, dhabihu iliyo hai

Ebr 13:15 tumtolee Mungu dhabihu ya sifa

DHABIHU YA DAIMA

, Da 11:31 dhabihu inayotolewa daima

Da 12:11 kuondolewa dhabihu inayotolewa daima

DHAHABU

, Eze 7:19 dhahabu yao haitawaokoa

Da 3:1 Nebukadneza atengeneza sanamu ya dhahabu

DHAIFU

, 1Ko 1:27 Mungu alivichagua vitu dhaifu

2Ko 12:10 ninapokuwa dhaifu, nina nguvu

1Th 5:14 wasaidieni dhaifu, iweni na subira

1Pe 3:7 chombo dhaifu zaidi, mwanamke

DHAMBI

, Mwa 4:7 dhambi inakunyemelea mlangoni

Mwa 39:9 uovu huu nimtendee Mungu dhambi?

2Sa 12:13 Daudi: Nimemtendea Yehova dhambi

1Fa 8:46 hakuna asiyetenda dhambi

Zb 32:1 ana furaha, ambaye dhambi imefunikwa

Zb 38:18 Nilihangaishwa na dhambi yangu

Isa 1:18 Ingawa dhambi zenu ni nyekundu

Isa 38:17 Umetupa dhambi nyuma yako

Isa 53:12 Aliibeba dhambi ya watu wengi

Yer 31:34 sitaikumbuka tena dhambi yao

Eze 33:14 mwovu akiacha dhambi

Mt 18:15 ndugu akitenda dhambi, nenda

Mk 3:29 kufuru roho, dhambi ya milele

Yoh 1:29 Mwanakondoo anayeondoa dhambi

Mdo 3:19 tubuni, mgeuke, dhambi zifutwe

Ro 3:23 wamefanya dhambi na kupungukiwa

Ro 3:25 akisamehe dhambi za zamani

Ro 5:12 kupitia mtu mmoja dhambi iliingia

Ro 6:14 dhambi haipaswi kuwa bwana juu yenu

Ro 6:23 mshahara wa dhambi ni kifo

1Ti 5:24 Dhambi za wengine hujulikana baadaye

Yak 4:17 kutofanya yaliyo sawa ni dhambi

Yak 5:15 ikiwa amefanya dhambi, atasamehewa

1Yo 1:7 damu ya Yesu hutusafisha dhambi

1Yo 2:1 akitenda dhambi, tuna msaidizi

1Yo 5:17 Ukosefu wa uadilifu ni dhambi

DHAMIRI

, Ro 2:15 dhamiri yao ikiwatolea ushahidi

Ro 13:5 pia kwa sababu ya dhamiri yenu

1Ko 8:12 kuiumiza dhamiri yao dhaifu

1Ti 4:2 dhamiri zao zimetiwa alama

1Pe 3:16 Iweni na dhamiri njema

1Pe 3:21 ombi la kupata dhamiri njema

DHARAU

, Isa 53:3 Alidharauliwa na kuepukwa

DHIBITI

, Met 10:19 anayedhibiti midomo yake

Met 16:32 anayedhibiti hasira yake ni bora kuliko

1Th 4:4 kujua jinsi ya kuudhibiti mwili wake

DHIDI

, Ro 8:31 nani atakuwa dhidi yetu?

DHIHAKI

, Met 27:11 niweze kumjibu yule anayenidhihaki

Lu 18:32 atadhihakiwa, na kutemewa mate

Lu 22:63 wakaanza kumdhihaki na kumpiga

Gal 6:7 Mungu si wa kudhihakiwa

DHIKI

, Mt 24:21 dhiki kuu ambayo haijawahi kutokea

Mdo 14:22 tuingie katika Ufalme kupitia dhiki

Ro 5:3 tushangilie, dhiki hutokeza uvumilivu

Ro 12:12 Vumilieni chini ya dhiki

1Ko 7:28 wanaooa wana dhiki katika mwili

2Ko 4:17 ingawa dhiki ni ya muda mfupi

Ufu 7:14 wale wanaotoka katika ile dhiki kuu

DINA

, Mwa 34:1 Dina alizoea kwenda kuwatembelea

DINARI

, Lu 7:41 mmoja alikuwa na deni la dinari 500

DIRISHA

, Mdo 20:9 Eutiko alikuwa ameketi dirishani

DIVAI

, Law 10:9 msinywe divai mnapoingia

Zb 104:15 divai inafanya moyo ushangilie

Met 20:1 Divai ni mdhihaki, kileo ni vurugu

Met 23:31 Usiitazame rangi nyekundu ya divai

Mhu 10:19 divai hufanya maisha yafurahishe

Isa 25:6 Karamu ya divai bora, iliyochujwa

Ho 4:11 divai huondoa kichocheo cha

Yoh 2:9 maji yaliyogeuzwa kuwa divai

1Ti 5:23 divai kidogo kwa ajili ya tumbo

DOGO

, Lu 16:10 mwaminifu katika dogo ni

DORKASI

, Mdo 9:36 aliyeitwa Tabitha, Dorkasi

DRAKMA

, Lu 15:8 mwanamke aliye na drakma

DUA

, 1Ti 2:1 dua, sala zitolewe kwa wote

Ebr 5:7 Kristo alitoa dua na maombi

Yak 5:16 Dua ya mtu mwadilifu

DUARA

, Isa 40:22 anayekaa juu ya duara ya dunia

DUBU

, 1Sa 17:37 aliyeniokoa kutoka kwa dubu

Isa 11:7 Ng’ombe na dubu watakula pamoja

DUMU

, 1Yo 2:17 mapenzi ya Mungu, anadumu milele

DUNI

, Zb 119:141 Mimi ni duni na mwenye kudharauliwa

DUNIA

, Mwa 1:28 muijaze dunia na kuitiisha

Kut 9:29 dunia ni ya Yehova

Ayu 38:4 nilipoweka misingi ya dunia?

Zb 37:11 wapole wataimiliki dunia

Zb 37:29 Waadilifu wataimiliki dunia

Zb 104:5 dunia haitasogezwa kutoka mahali pake

Zb 115:16 dunia amewapa wanadamu

Met 2:21 ni wanyoofu tu watakaokaa duniani

Isa 45:18 dunia iliumbwa ili ikaliwe

Mt 5:5 wapole watairithi dunia

E

EDENI

, Mwa 2:8 Mungu akapanda bustani kule Edeni

EFESO

, 1Ko 15:32 wanyama huko Efeso

ELEWA

, Ne 8:8 wakawasaidia kuelewa yaliyosomwa

Ayu 6:24 Nisaidieni kuelewa kosa langu

Zb 119:27 Nifanye nielewe maagizo yako

ELEZA

, Yoh 1:18 mungu mzaliwa pekee ameeleza

ELFU

, Zb 91:7 Elfu moja wataanguka kando yako

Isa 60:22 Mdogo atakuwa elfu

2Pe 3:8 siku moja ni kama miaka elfu

ELI

, 1Sa 1:3 Wana wa Eli walikuwa makuhani

ELIMU

, Mdo 4:13 watu wasio na elimu na wa kawaida

ELIYA

, Yak 5:17 Eliya, mtu mwenye hisia kama zetu

ENEO

, Ro 15:23 sina eneo ambalo halijaguswa

ENOKO

, Mwa 5:24 Enoko aliendelea kutembea na Mungu

EPUKA

, Isa 53:3 Alidharauliwa na kuepukwa

ESAU

, Mwa 25:34 Esau akaidharau haki yake ya kuzaliwa

Ebr 12:16 asiyethamini, kama Esau

EUODIA

, Flp 4:2 Ninawahimiza Euodia na Sintike

EZRA

, Ezr 7:11 Ezra aliyekuwa kuhani na mwandishi

F

FADHILI

, Met 11:17 mwenye fadhili hujinufaisha

Met 31:26 Sheria ya fadhili kwenye ulimi wake

Yoh 1:17 fadhili zisizostahiliwa kupitia

Mdo 28:2 walitutendea kwa fadhili nyingi

1Ko 15:10 fadhili zisizostahiliwa hazikuwa za bure

2Ko 6:1 fadhili zisizostahiliwa na kukosa kusudi

2Ko 12:9 Fadhili zangu zisizostahiliwa zinakutosha

FAFANUA

, Ne 8:8 wakiifafanua waziwazi na kueleza

FAHAMU

, Lu 15:17 Aliporudiwa na fahamu akasema

FAHARI

, Met 19:11 ni fahari kuachilia kosa

FAIDA

, Kum 10:13 kushika amri kwa faida yenu

Met 14:23 kazi ngumu ina faida

Met 15:27 faida isiyo ya haki huleta taabu

Isa 48:17 Ninayekufundisha ili ujifaidi

Mdo 20:20 kuwaambia jambo lenye faida

1Ko 7:35 kwa faida yenu wenyewe

1Ko 10:24 kutafuta, si faida yake mwenyewe

1Ko 13:5 [upendo] hautafuti faida zake wenyewe

2Ko 7:2 hatujamdanganya yeyote ili tupate faida

Flp 2:4 si faida zenu wenyewe, bali pia faida

Flp 2:21 wengine wanatafuta faida zao wenyewe

2Ti 3:16 limeongozwa na roho ni lenye faida

FALME

, Mt 4:8 Ibilisi akamwonyesha falme zote

FALSAFA

, Kol 2:8 mateka kupitia falsafa

FAMILIA

, Efe 3:15 kila familia mbinguni na duniani

FANIKISHA

, Yos 1:8 utakapofanikisha njia yako

FANIKIWA

, 1Fa 2:3 utafanikiwa katika kila jambo

2Nya 20:20 imani katika manabii, mtafanikiwa

Zb 1:3 kila jambo analofanya litafanikiwa

Isa 55:11 neno langu litafanikiwa hakika

FANYA

, Ro 7:15 sifanyi kile ninachotaka, bali

FANYA KAZI

, Ro 12:4 viungo havifanyi kazi ileile

Efe 4:16 kila kiungo kinapofanya kazi vizuri

FARAJA

, Zb 94:19 Ulinifariji na kunibembeleza

Isa 49:13 Yehova amewafariji watu wake

Yer 31:15 Raheli amekataa kufarijiwa

Mt 5:4 wanaoomboleza, watafarijiwa

2Ko 1:3 Mungu wa faraja yote

2Ko 1:4 ili tuweze kuwafariji wengine

FARASI

, Ufu 6:2 farasi mweupe, yule aliyeketi

Ufu 19:11 tazama! farasi mweupe

FARIJI

, Ayu 2:11 waenda kumpa pole na kumfariji Ayubu

Isa 61:2 Kuwafariji wote wanaoomboleza

Ro 15:4 kupitia faraja kutoka kwa Maandiko

1Th 2:11 endelea kumhimiza, kumfariji

FEDHA

, Met 2:4 kuutafuta kama fedha

Eze 7:19 Watatupa fedha yao barabarani

Sef 1:18 Fedha wala dhahabu haitawaokoa

FICHA

, Lu 8:17 lolote lililofichwa litafunuliwa

FIDIA

, Zb 49:7 hakuna anayeweza kumpa Mungu fidia

Mt 20:28 Mwana alikuja kutoa uhai uwe fidia

Ro 8:23 kuachiliwa kwenye miili kupitia fidia

FIKIRA

, Nah 1:7 Anawakazia fikira wanaotafuta kimbilio

2Ko 10:5 kila fikira imtii Kristo

FIKIRI

, Ro 12:3 asijifikirie kuliko ilivyo lazima

FILIPO

, Mdo 8:26 malaika akamwambia Filipo

Mdo 21:8 Filipo, mmoja wa wale saba

FIMBO

, Mwa 49:10 Fimbo ya ufalme haitaondoka Yuda

Zb 2:9 Utawavunja kwa fimbo ya chuma

Met 13:24 anayezuia fimbo anamchukia mwana

Ufu 12:5 atakayechunga mataifa yote kwa fimbo

FINEHASI

, Hes 25:7 Finehasi alipoona jambo hilo

FINYANGA

, Ro 12:2 kufinyangwa, mfumo huu

1Pe 1:14 acheni kufinyangwa na tamaa

FUATA

, Mt 4:20 wakaziacha nyavu zao na kumfuata

Yoh 10:27 Kondoo wangu husikiliza na kunifuata

Ufu 14:4 kumfuata Mwanakondoo popote

FUATILIA

, Ro 14:19 tufuatilie yanayoleta amani

FUMBA

, Kum 15:7 kumfumbia mkono ndugu yenu

FUNDISHA

, Amu 13:8 Manoa, tufundishe kumlea

Ezr 7:10 Ezra alitayarisha moyo kufundisha

Zb 32:8 kukufundisha njia unayopaswa kufuata

Zb 143:10 Nifundishe kufanya mapenzi yako

Met 9:9 Mfundishe mwenye hekima, atazidi

Isa 48:17 Ninayekufundisha ili ujifaidi

Yer 31:34 hawatafundishana mtu na ndugu yake

Mt 7:28 njia yake ya kufundisha

Mt 7:29 akiwafundisha kama mtu mwenye mamlaka

Mt 15:9 wanafundisha amri za wanadamu

Mt 28:20 kuwafundisha kushika mambo yote

Yoh 7:16 Mambo ninayofundisha si yangu

Ro 2:21 wewe unayemfundisha mtu mwingine

Ro 15:4 yaliandikwa ili kutufundisha

1Ti 2:12 Simruhusu mwanamke afundishe

FUNDISHWA

, Isa 54:13 watafundishwa na Yehova

Yoh 7:15 ingawa hajafundishwa shuleni

FUNGA

, Mwa 22:9 Akamfunga Isaka mwanawe

Isa 61:1 kuyafunga majeraha ya waliovunjika moyo

Eze 34:16 aliyejeruhiwa nitamfunga

Mt 16:19 utakalofunga duniani limefungwa

FUNGU

, Omb 3:24 Yehova ni fungu langu

Da 12:13 utasimama kwa ajili ya fungu lako

FUNGUA

, Mt 18:18 mambo mtakayofungua duniani

FUNGUO

, Mt 16:19 Nitakupa funguo za Ufalme

Ufu 1:18 nina funguo za kifo na za Kaburi

FUNIKA

, Met 28:13 Anayefunika makosa yake

1Ko 11:6 ikiwa mwanamke hajifuniki

FUNIKA DHAMBI

, Law 16:34 kufunika dhambi kila mwaka

FUNUA

, Mt 11:25 umeyafunua kwa watoto wadogo

1Ko 2:10 Mungu ameyafunua kwetu kupitia roho

FUNULIWA

, Ro 8:19 kufunuliwa kwa wana

Efe 3:5 siri imefunuliwa kwa mitume na manabii

FURAHA

, Zb 32:1 Mwenye furaha, dhambi imefunikwa

Zb 37:4 Pata furaha tele katika Yehova

Zb 94:12 Mwenye furaha ni mtu unayemrekebisha

Zb 144:15 Wenye furaha, Mungu wao ni Yehova!

Mt 5:3 Wenye furaha hutambua uhitaji

Mdo 20:35 furaha katika kutoa kuliko kupokea

1Ti 1:11 habari njema ya Mungu mwenye furaha

FURAHI

, Zb 149:4 Yehova anawafurahia watu wake

Eze 18:32 Mimi sifurahii kifo cha mtu yeyote

FURAHIA

, Zb 40:8 ninafurahia kufanya mapenzi yako

Mhu 2:24 kuliko kufurahia kazi yake ngumu

FUTA

, Mdo 3:19 ili dhambi zenu zifutwe

G

GABRIELI

, Lu 1:19 Gabrieli, ninayesimama karibu

GAMALIELI

, Mdo 22:3 nilielimishwa na Gamalieli

GEHAZI

, 2Fa 5:20 Gehazi, nitakimbia na kumfuata

GEHENA

, Mt 10:28 nafsi na mwili katika Gehena

GEREZA

, Mt 25:36 Nilikuwa gerezani mkanitembelea

Mdo 5:19 malaika akaifungua milango ya gereza

Mdo 12:5 Petro alikuwa gerezani lakini kutaniko

Ebr 13:3 Wakumbukeni wale walio gerezani

Ufu 2:10 Ibilisi ataendelea kuwatupa gerezani

GHAFLA

, Lu 21:34 siku ile iwakute ghafla

GHARAMA

, Lu 14:28 kuhesabu gharama

Lu 14:28 keti na kuhesabu gharama

1Ko 9:18 niitoe habari njema bila gharama

GHARIKA

, Mwa 9:11 hawataangamizwa kwa gharika

Mt 24:38 kabla ya Gharika, wakila na

2Pe 2:5 alipoleta gharika juu ya ulimwengu

GHASIA

, Mdo 17:5 kikundi chenye ghasia

GIBEONI

, Yos 9:3 Wakaaji wa Gibeoni walisikia pia

GIDEONI

, Amu 7:20 Upanga wa Yehova na wa Gideoni!

GIZA

, Isa 60:2 giza litaifunika dunia

Yoe 2:31 Jua litatiwa giza

Mt 4:16 wanaokaa katika giza waliona nuru

Yoh 3:19 watu wamependa giza

Efe 4:18 Wako gizani kiakili

1Pe 2:9 aliyewaita kutoka katika giza

GOLGOTHA

, Yoh 19:17 Fuvu la Kichwa, au Golgotha

GOLIATHI

, 1Sa 17:4 shujaa, aliitwa Goliathi

GOMORA

, Mwa 19:24 kiberiti na moto juu ya Gomora

GURUDUMU

, Eze 1:16 gurudumu ndani ya gurudumu

GUSA

, Met 6:29 anayemgusa mwanamke ataadhibiwa

Isa 52:11 msiguse kitu chochote kichafu!

Mt 8:3 akamgusa na kusema: Ninataka!

2Ko 6:17 mwache kugusa kitu kichafu

H

HABARI

, Kut 23:1 Usieneze habari za uwongo

Law 5:1 shahidi amekataa kutoa habari

Hes 14:36 wakaleta habari mbaya kuhusu nchi

Zb 112:7 Hataogopa habari mbaya

Met 25:25 habari njema kutoka nchi ya mbali

Da 11:44 habari zitamhangaisha

2Ko 6:8 kupitia habari mbaya, habari nzuri

HABARI NJEMA

, Isa 52:7 miguu ya anayeleta habari njema

Mt 24:14 habari njema itahubiriwa

Lu 4:43 lazima pia nitangaze habari njema

Ro 1:16 siionei aibu habari njema

1Ko 9:16 ole wangu nisipotangaza habari njema!

1Ko 9:23 ninafanya yote kwa ajili ya habari njema

HADESI.

 Angalia KABURI.

HAI

, Da 6:26 yeye ndiye Mungu aliye hai

Lu 20:38 Mungu wa walio hai, wote wako hai

1Th 4:15 sisi tulio hai ambao tutabaki

Ebr 4:12 neno la Mungu liko hai nalo ni lenye nguvu

1Pe 3:18 akafanywa kuwa hai katika roho

HAKI

, Kum 32:4 Mungu asiye na ukosefu wa haki

Ayu 34:12 Mweza-Yote hapotoshi haki

Ayu 40:8 Je, utatilia shaka haki yangu?

Zb 37:28 Yehova anapenda haki

Met 15:27 Mtu anayepata faida isiyo ya haki

Met 29:4 Kwa haki mfalme huleta uthabiti nchini

Mhu 5:8 usishangazwe ukiona haki ikikiukwa

Isa 32:1 wakuu watatawala kwa haki

Eze 21:27 yule aliye na haki ya kisheria atakapokuja

Mik 6:8 utekeleze haki, uthamini sana ushikamanifu

Lu 18:7 hatawatendea haki watu wake?

Mdo 28:4 Haki haikumruhusu aendelee kuishi

Ro 9:14 Mungu ana ukosefu wa haki? La hasha!

1Ko 7:3 Mume na ampe mke wake haki yake

1Pe 2:19 inakubalika akiteseka isivyo haki

HAKIKISHA

, Flp 1:10 mhakikishe mambo muhimu

1Th 5:21 Hakikisheni mambo yote

HALALI

, 1Ko 6:12 Mambo yote ni halali kwangu, lakini

HALELUYA.

 Angalia MSIFUNI YAH.

HALISI

, Yoh 7:28 aliyenituma ni halisi

HALI YA CHINI

, 1Sa 2:8 Humwinua mtu wa hali ya chini

Zb 41:1 anayemjali mtu wa hali ya chini

Isa 57:15 kuihuisha roho ya watu wa hali ya chini

HAMU

, Ro 1:26 hamu isiyodhibitiwa ya ngono

Ro 16:18 watumwa wa hamu yao

Flp 2:13 kuwapa hamu na nguvu za kutenda

Kol 3:5 hamu isiyodhibitiwa ya ngono

1Th 4:5 hamu yenye pupa ya ngono

1Pe 2:2 kuzeni hamu ya maziwa ya neno

HANGAIKA

, Isa 41:10 Usihangaike, mimi ni Mungu wako

Mt 6:34 msihangaike kamwe kuhusu kesho

Mt 10:19 msihangaike kuhusu mtakalosema

Lu 12:25 kwa kuhangaika anaweza kurefusha uhai?

1Ko 7:32 ninataka msihangaike

1Ko 7:32 Mwanamume ambaye hajaoa huhangaikia

2Ko 11:28 kuhangaikia makutaniko yote

Flp 4:6 Msihangaike kuhusiana na lolote

HARADALI

, Lu 13:19 kama mbegu ya haradali

HARAKISHA

, Isa 60:22 Mimi, Yehova, nitaliharakisha

HARIBU

, Eze 21:27 Nitaliharibu, nitaliharibu, nitaliharibu

Ufu 11:18 kuwaharibu wale wanaoiharibu dunia

HAR-MAGEDONI

, Ufu 16:16 panaitwa Har-Magedoni

HASARA

, Flp 3:7 nimeviona kuwa hasara

HASIRA

, Zb 37:8 Acha hasira na ghadhabu

Zb 103:8 Yehova si mwepesi wa hasira

Met 14:17 anayekasirika upesi hutenda kipumbavu

Met 16:32 mtu anayedhibiti hasira yake

Kol 3:8 ondoeni hasira, matukano

HASIRA KALI

, Met 19:19 mwenye hasira kali atalipia

HATARI

, Met 22:3 Mtu mwerevu huona hatari na kujificha

2Ko 11:26 hatari jijini, hatari nyikani

2Ti 3:1 nyakati za hatari zilizo ngumu

HATARISHA

, Ro 16:4 ambao wamehatarisha shingo zao

HATI

, Yer 32:12 nikampa hati ya ununuzi Baruku

HATIA

, Ro 6:7 aliyekufa ameondolewa hatia

HATIA YA DAMU

, Mdo 20:26 sina hatia ya damu ya mtu

HATUA

, Yer 10:23 mwanadamu hawezi kuongoza hatua

Gal 6:1 mtu akichukua hatua isiyofaa

1Pe 2:21 mfuate hatua zake kwa ukaribu

HAYA

, Ezr 9:6 ninaona haya kuuinua uso wangu kwako

HAZINA

, Met 2:4 kutafuta kama hazina zilizofichika

Met 10:2 Hazina zilizopatikana kwa uovu

Mt 6:21 moyo utakuwa mahali ilipo hazina

Mt 13:44 Ufalme kama hazina iliyofichwa

Lu 6:45 mema kwenye hazina ya moyo wake

Lu 12:33 hazina isiyopungua huko mbinguni

2Ko 4:7 tuna hazina, vyombo vya udongo

HEDHI

, Law 15:19 hedhi, hatakuwa safi kwa siku saba

Law 18:19 ngono wakati wa hedhi

HEKALU.

Pia angalia NYUMBA

Zb 11:4 Yehova yumo katika hekalu lake

Zb 27:4 kutazama kwa uthamini hekalu lake

Yer 7:4 hekalu la Yehova, hekalu la Yehova

Eze 41:13 Akapima hekalu, urefu wa mikono 100

Mal 3:1 ghafla Bwana atakuja katika hekalu lake

Mt 21:12 akaingia hekaluni na kuwafukuza

Yoh 2:19 Libomoeni hekalu hili, na kwa siku tatu

1Ko 3:16 ninyi ni hekalu la Mungu

HEKIMA

, Zb 111:10 Kumwogopa Yehova ni hekima

Zb 119:98 hufanya niwe na hekima kuliko maadui

Met 2:6 Yehova mwenyewe hutoa hekima

Met 3:7 Usiwe mwenye hekima machoni pako

Met 4:7 Hekima jambo muhimu zaidi

Met 8:11 hekima ni bora kuliko marijani

Met 9:9 Mfundishe mwenye hekima, atazidi

Met 13:20 Anayetembea na wenye hekima

Met 24:3 Nyumba hujengwa kwa hekima

Met 27:11 Uwe na hekima, mwanangu

Mhu 7:12 Hekima humhifadhi hai yule aliye nayo

Mhu 10:10 hekima husaidia kuleta mafanikio

Isa 5:21 Ole walio na hekima machoni pao

Mt 11:19 hekima huthibitishwa kupitia kazi zake

Mt 11:25 umewaficha mambo haya wenye hekima

Lu 16:8 wana hekima zaidi katika kizazi chao

Lu 16:8 wana hekima zaidi kuliko wana wa nuru

Lu 21:15 hekima ambayo wapinzani hawataishinda

Ro 11:33 kina cha utajiri wa Mungu na hekima

1Ko 1:26 si wengi wenye hekima kimwili

1Ko 2:5 imani si katika hekima ya wanadamu

1Ko 2:6 si hekima ya watawala wa mfumo huu

1Ko 3:19 hekima ya ulimwengu huu ni upumbavu

Efe 5:15 mtembee kama watu wenye hekima

Kol 2:3 Hazina za hekima zimefichwa ndani yake

Yak 1:5 ikiwa yeyote anakosa hekima

Yak 3:17 hekima inayotoka juu

HEKIMA INAYOTUMIKA

 

Met 2:7 Huwahifadhia hekima inayotumika

Met 3:21 Linda hekima inayotumika na uwezo

Lu 16:8 alitenda kwa hekima inayotumika

HEMA

, Yos 18:1 kupiga hema la mkutano, Shilo

Zb 15:1 kuwa mgeni katika hema lako

Isa 54:2 refusha kamba za hema lako

2Ko 12:9 nguvu za Kristo kama hema

Ufu 21:3 Hema la Mungu liko na wanadamu

HEMA LA IBADA

, Zb 78:60 akaliacha hema la ibada, Shilo

Zb 84:1 linavyovutia hema lako tukufu la ibada

HESABIWA

, Lu 22:37 alihesabiwa na waasi sheria

HESABU

, Zb 90:12 Tufundishe kuhesabu siku zetu

HESHIMA

, Met 5:9 msiwape wengine heshima yenu

Ro 12:10 kuonyeshana heshima, iweni wa kwanza

1Ti 5:17 wanastahili heshima mara mbili

1Pe 3:2 mwenendo safi na heshima kubwa

1Pe 3:15 kujitetea kwa upole na heshima kubwa

HESHIMU

, Kut 20:12 Mheshimu baba yako na mama yako

2Sa 12:14 hukumheshimu Yehova kamwe

Met 3:9 Mheshimu Yehova kwa vitu vyenye thamani

Efe 5:33 mke kumheshimu mume wake

Flp 2:29 mwendelee kuwaheshimu sana

1Th 5:12 waheshimuni wale wanaowasimamia

HEWA

, 1Ko 9:26 nisiwe nikipiga hewa

1Ko 14:9 mtakuwa mkizungumza hewani

Efe 2:2 mtawala wa mamlaka ya hewa

HEZEKIA

, 2Fa 19:15 Hezekia akaanza kusali kwa Yehova

HIARI

, Kut 19:8 tuko tayari kufanya

Kut 35:5 aliye na moyo wa kutoa kwa hiari

1Nya 29:17 nimetoa kwa hiari vitu hivi vyote

Zb 110:3 Watu wako watajitoa kwa hiari

1Pe 5:2 Lichungeni kundi kwa hiari

HILA

, Met 3:32 Yehova humchukia mtu mwenye hila

Yer 17:9 Moyo ni wenye hila kuliko

Mal 2:15 usimtendee kwa hila mke

HISIA

, Yak 5:17 Eliya, mtu mwenye hisia kama zetu

HITAJI

, Mt 6:32 Baba anajua mnahitaji vitu hivi vyote

HODI

, Mt 7:7 endeleeni kupiga hodi, mtafunguliwa

HORI

, Lu 2:7 na kumlaza katika hori

HOTUBA

, Mdo 15:32 wakawatia moyo kwa hotuba nyingi

HUBIRI

, Mt 24:14 habari njema ya Ufalme itahubiriwa

Ro 10:14 watasikiaje bila mtu wa kuhubiri?

2Ti 4:2 Lihubiri neno; fanya hivyo kwa uharaka

HUDUMA

, Mdo 20:24 nimalize mwendo na huduma

Ro 11:13 ninaitukuza huduma yangu

2Ko 4:1 tuna huduma hii kupitia rehema

2Ko 6:3 kosa lisipatikane katika huduma yetu

1Ti 1:12 aliniona mwaminifu kwa kunipa huduma

2Ti 4:5 timiza kikamili huduma yako

HUDUMU

, Da 7:10 maelfu waliendelea kumhudumia

Mt 20:28 Mwana wa binadamu alikuja kuhudumu

1Pe 4:10 itumieni zawadi kuhudumiana

HUISHA

, Isa 57:15 kuihuisha watu wa hali ya chini

HUKOPA

, Zb 37:21 Mwovu hukopa lakini halipi

HUKUMU

, Mhu 8:11 sababu hukumu haijatekelezwa

Isa 26:9 hukumu zinapotoka kwako kwa dunia

Mt 7:2 kwa hukumu mnayohukumu, mtahukumiwa

Lu 6:37 acheni kuhukumu, nanyi hamtahukumiwa

Lu 22:30 kuketi kwenye viti kuyahukumu makabila 12

Yoh 5:22 amemkabidhi Mwana kazi ya kuhukumu

Mdo 17:31 ameweka siku anayokusudia kuhukumu

Ro 14:4 Wewe ni nani umhukumu mtumishi wa

1Ko 6:2 hamjui watakatifu watauhukumu ulimwengu?

1Ko 11:29 kunywa hukumu dhidi yake mwenyewe

2Ko 1:9 tulihisi tumepokea hukumu ya kifo

Yak 4:12 wewe ni nani umhukumu jirani yako?

1Pe 4:17 hukumu kuanza na nyumba ya Mungu

HURU

, Yoh 8:32 kweli itawaweka ninyi huru

Ro 6:18 mliwekwa huru kutoka katika dhambi

HURUMA

, Kut 34:6 Yehova ana rehema na huruma

Mt 16:22 Bwana jihurumie

Kol 3:12 upendo mwororo wenye huruma

1Yo 3:17 naye akatae kumhurumia

HUZUNI

, Zb 31:10 Maisha yangu yamejaa huzuni

Zb 38:6 mchana kutwa kwa huzuni

Zb 90:10 miaka imejaa huzuni

Mhu 7:3 uso wenye huzuni huboresha moyo

Isa 51:11 Huzuni na kilio vitakimbia

2Ko 2:7 asilemewe na huzuni inayopita kiasi

HUZUNIKA

, Flp 2:26 [Epafrodito] amehuzunika

1Th 4:13 msihuzunike kama wanavyofanya watu

HUZUNISHA

, Zb 78:41 wakamhuzunisha Mtakatifu

Efe 4:30 msiwe mkiihuzunisha roho takatifu

HUZUNISHWA

, 2Ko 7:9 mlihuzunishwa kwa njia ya

I

IBA

, Kut 20:15 Usiibe

Met 30:9 niibe na kuliaibisha jina la Mungu

Efe 4:28 Mwizi asiibe tena

IBADA

, Mt 4:10 unapaswa kumwabudu Yehova

Yoh 4:24 wamwabudu kwa roho na kweli

IBILISI

, Mt 25:41 moto wa milele aliotayarishiwa Ibilisi

Lu 4:6 Ibilisi akamwambia, nitakupa mamlaka yote

Lu 8:12 Ibilisi huliondoa neno mioyoni mwao

Yoh 8:44 mmetoka kwa baba yenu Ibilisi

Efe 4:27 msimpe Ibilisi nafasi

Efe 6:11 matendo yenye hila ya Ibilisi

Yak 4:7 mpingeni Ibilisi, naye atawakimbia

1Pe 5:8 Ibilisi, anatembea huku na huku

1Yo 3:8 ili avunje kazi za Ibilisi

Ufu 12:12 Ole kwa sababu Ibilisi ameshuka kwenu

Ufu 20:10 Ibilisi atupwa ndani ya ziwa la moto

IGA

, Ebr 13:7 igeni imani yao

IKALIWE

, Isa 45:18 aliiumba dunia ili ikaliwe

IMANI

, Zb 27:13 Ningekuwa wapi [bila] imani

Lu 17:6 imani inayolingana na mbegu ya haradali

Lu 18:8 atakapofika, kweli ataipata imani

Yoh 3:16 kila mtu anayemwamini asiangamizwe

Ro 1:17 mwadilifu ataishi kupitia imani

Ro 4:20 alikuwa mwenye nguvu kwa imani yake

2Ko 4:13 tunaonyesha imani na kwa hiyo tunasema

2Ko 5:7 tunatembea kwa imani, si kwa kuona

Gal 6:10 wale ambao ni ndugu zetu katika imani

Efe 4:5 Bwana mmoja, imani moja

2Th 3:2 imani si mali ya watu wote

2Ti 1:5 ninaikumbuka imani yako isiyo na unafiki

Ebr 11:1 Imani ni tarajio lililohakikishwa

Ebr 11:6 bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu

Yak 2:26 imani bila matendo imekufa

1Pe 1:7 sifa iliyojaribiwa ya imani yenu

IMARA

, Yos 1:7 uwe jasiri na imara kabisa

1Ko 1:8 atawafanya ninyi muwe imara

1Ko 15:58 iweni imara, thabiti

IMARISHWA

, Kol 2:7 kuimarishwa katika imani

INGILIA

, Mdo 5:38 msiingilie mambo ya watu hawa

ISAKA

, Mwa 22:9 Akamfunga Isaka mwanawe

ISHARA

, Mt 24:3 ishara ya kuwapo kwako

Mt 24:30 ishara ya Mwana wa binadamu

Lu 21:25 kutakuwa na ishara katika jua na mwezi

2Th 2:9 ishara za uwongo na mambo ya ajabu

ISHI

, Ayu 14:14 Mtu akifa, je, anaweza kuishi tena?

Ro 14:8 tukiishi na tukifa, sisi ni wa Yehova

2Ko 5:15 wasiishi tena kwa ajili yao wenyewe

ISRAELI

, Mwa 35:10 jina lako litakuwa Israeli

Zb 135:4 amemchagua Israeli awe mali ya pekee

Gal 6:16 amani na rehema, juu ya Israeli wa Mungu

ITIA

, Ro 10:13 kila mtu anayeliitia jina la Yehova

J

JADILI

, Mdo 17:2 akajadiliana nao akitumia Maandiko

JALI

, Zb 41:1 anayemjali mtu wa hali ya chini

Met 14:16 mpumbavu hajali, naye anajiamini

JANGWA

, Isa 35:1 jangwa litashangilia na kuchanua

Isa 35:6 vijito katika jangwa tambarare

JARIBU

, Kum 13:3 Yehova anawajaribu ili ajue

Mal 3:10 nijaribuni kwa njia hii

Lu 8:13 wanapojaribiwa wanaanguka

Mdo 5:9 mlikubaliana kuijaribu roho ya Yehova

1Ko 10:9 Wala tusimjaribu Yehova

1Ti 3:10 kujaribiwa kama wanafaa

Yak 1:3 sifa iliyojaribiwa ya imani

Yak 1:12 Mwenye furaha anayevumilia jaribu

1Yo 4:1 yajaribuni maneno yaliyoongozwa na roho

JASIRI

, Yos 1:7 uwe jasiri na imara kabisa

JAZA

, Mwa 1:28 muijaze dunia na kuitiisha

JELA

, Mdo 5:18 wakawafunga mitume katika jela

Mdo 16:26 misingi ya jela ikatikiswa

JEMA

, Ro 7:19 sifanyi jambo jema ninalotaka

JEMBAMBA

, Mt 7:13 Ingieni kupitia lango jembamba

JEMBE

, Lu 9:62 anayeshika jembe na kutazama nyuma

JENGA

, Zb 127:1 Yehova asipoijenga nyumba

Isa 65:21 Watajenga nyumba na kuishi ndani yake

Lu 17:28 walikuwa wakipanda, na walikuwa wakijenga

Ro 14:19 tufuatilie mambo yanayojenga

1Ko 3:10 kila mmoja aangalie jinsi anavyojenga

1Ko 8:1 Ujuzi huleta majivuno, upendo hujenga

1Ko 10:23 halali, lakini si yote yanayojenga

1Ko 14:26 yote na yatendeke kwa ajili ya kujenga

Yud 20 jijengeni juu ya imani yenu takatifu zaidi

JERUHIWA

, Ufu 13:3 kichwa chake kimejeruhiwa

JESHI

, Zb 68:11 Wanawake wanaotangaza ni jeshi kubwa

Zek 4:6 Si kwa jeshi, bali kwa roho yangu,

JIANGALIE

, Mdo 20:28 Jiangalieni wenyewe na kundi

1Ti 4:16 Jiangalie daima na kufundisha kwako

JIBU

, Met 15:1 Jibu la upole hutuliza hasira

Met 15:23 Mtu hushangilia kutoa jibu linalofaa

Met 15:28 mwadilifu hutafakari kabla ya kujibu

Met 18:13 anayejibu kabla ya kusikia

Isa 65:24 kabla hawajaita, nitajibu

Kol 4:6 mjue kumjibu kila mtu

JICHO

, Mt 5:38 Jicho kwa jicho na jino kwa jino

Mt 6:22 Taa ya mwili ni jicho

1Ko 2:9 Jicho halijaona na sikio halijasikia

1Ko 12:21 Jicho haliwezi kuuambia mkono, sikuhitaji

1Ko 15:52 kufumba na kufumbua jicho

JIHADHARI

, Met 14:16 Mwenye hekima hujihadhari

JIJI

, Ebr 11:10 jiji lililo na misingi ya kweli

JIKWAA

, Mt 5:29 jicho lako la kulia linafanya ujikwae

JINA

, Mwa 11:4 tujijengee jina maarufu

Kut 3:13 nao waniulize, Jina lake ni nani?

Kut 3:15 Yehova, ndilo jina langu milele

Kut 9:16 ili jina langu litangazwe duniani

Kut 20:7 Usilitumie jina langu kwa njia isiyofaa

1Sa 17:45 naja kwa jina la Yehova wa majeshi

1Nya 29:13 kulisifu jina lako linalovutia

Zb 9:10 wanaolijua jina lako watakutumaini

Zb 79:9 Kwa ajili ya jina lako tukufu

Met 18:10 Jina la Yehova mnara wenye nguvu

Met 22:1 afadhali kuchagua jina jema kuliko mali

Mhu 7:1 Jina zuri ni bora kuliko mafuta

Yer 23:27 kufanya watu wangu wasahau jina langu

Eze 39:25 nitalitetea jina langu takatifu kwa bidii

Mal 1:11 jina langu litakuwa kuu kwa mataifa

Mal 3:16 wale wanaolitafakari jina lake

Mt 6:9 jina lako na litakaswe

Yoh 12:28 Baba, litukuze jina lako

Yoh 14:14 Mkiomba lolote katika jina langu

Yoh 17:26 Nimewajulisha jina lako

Mdo 4:12 hakuna jina lingine tunaloweza kuokolewa

Mdo 15:14 mataifa watu kwa ajili ya jina lake

Ro 10:13 anayeliitia jina la Yehova ataokolewa

Flp 2:9 jina lililo juu kuliko kila jina lingine

JINYENYEKEZENI

, Yak 4:10 Jinyenyekezeni machoni pa

1Pe 5:6 jinyenyekezeni chini ya mkono wa Mungu

JIPYA

, Mdo 17:21 kuambiana au kusikiliza jambo jipya

JIRANI

, Lu 10:27 mpende jirani unavyojipenda

Lu 10:36 ni nani aliyekuwa jirani ya mtu huyo?

JITAHIDINI

, Lu 13:24 Jitahidini sana ili mwingie kupitia

JITIHADA

, 2Pe 1:5 jitahidini kuongeza kwenye imani

JITIISHENI

, 1Pe 2:13 jitiisheni wenyewe kwa mfalme

JIVUNA

, 2Th 1:4 tunajivunia ninyi kati ya makutaniko

JIWE

, Da 2:34 jiwe likakatwa, si kwa mikono

Mt 21:42 Jiwe ambalo wajenzi walilikataa

JIWE LA PEMBENI

, Zb 118:22 jiwe kuu la pembeni

Efe 2:20 Yesu ndiye jiwe la msingi la pembeni

JOGOO

, Mt 26:34 kabla jogoo hajawika, utanikana

JOKA

, Ufu 12:9 joka mkubwa akatupwa chini

JUA

, Yos 10:12 Jua, simama tuli juu ya Gibeoni

Mt 24:29 baada ya dhiki hiyo jua litatiwa giza

Mdo 2:20 Jua litatiwa giza

JUMA

, 1Ko 16:2 Siku ya kwanza ya juma, weka kando

K

KAA MACHO

, 1Ko 16:13 Kaeni macho, simameni imara

Ufu 16:15 Mwenye furaha ni yule anayekaa macho

KABIDHI

, Lu 16:11 nani atawakabidhi kilicho cha kweli?

1Pe 2:23 alijikabidhi mkononi mwa Yule anayehukumu

1Pe 4:19 kujikabidhi wenyewe kwa Muumba mwaminifu

KABILI

, Flp 1:23 Ninakabiliwa na mambo haya mawili

KABURI

, Ayu 14:13 Laiti ungenificha Kaburini

Mhu 9:10 hakuna kazi wala hekima Kaburini

Ho 13:14 Nitawakomboa kutoka katika Kaburi

Yoh 5:28 wote walio katika makaburi wataisikia sauti

Mdo 2:31 Kristo hakuachwa katika Kaburi

Ufu 1:18 nina funguo za kifo na za Kaburi

Ufu 20:13 kifo na Kaburi vikawatoa wafu

KAHABA

, Met 7:10 amevaa kama kahaba

1Ko 6:16 ameungana na kahaba ni mwili mmoja

Ufu 17:1 kahaba anayekaa juu ya maji mengi

Ufu 17:16 watamchukia yule kahaba na kumfanya

KAINI

, 1Yo 3:12 si kama Kaini aliyemuua ndugu yake

KAISARI

, Mt 22:17 kumlipa Kaisari kodi

Mk 12:17 Mlipeni Kaisari vitu vya Kaisari

Yoh 19:12 Ukimfungua, wewe si rafiki ya Kaisari

Yoh 19:15 Sisi hatuna mfalme ila Kaisari

Mdo 25:11 Ninakata rufaa kwa Kaisari!

KALEBU

, Hes 13:30 Kalebu akajaribu kuwatuliza watu

Hes 14:24 Kalebu alikuwa na roho tofauti

KALI

, Met 15:1 neno kali huchochea hasira

KAMBA

, Mhu 4:12 kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi

Isa 54:2 refusha kamba za hema lako

KAMILI

, 1Nya 28:9 kumtumikia kwa moyo kamili

2Nya 16:9 wale ambao moyo wao ni kamili

1Ko 13:9 tuna ujuzi usio kamili

KAMILIFU

, Kum 32:4 Mwamba, kazi zake ni kamilifu

Zb 19:7 Sheria ya Yehova ni kamilifu

KANA

, Met 30:9 nisishibe na kukukana

Mt 16:24 lazima ajikane mwenyewe

Mk 14:30 utanikana mara tatu

Yoh 2:1 karamu ya ndoa katika Kana

Mdo 26:11 nikijaribu kuwalazimisha wakane imani

Tit 1:16 wanamkana kwa matendo yao

KANDAMIZA

, Mhu 4:1 waliowakandamiza wana nguvu

KANYAGA

, Ebr 10:29 amemkanyagia chini Mwana wa

KARAMU

, Isa 25:6 Karamu ya vyakula vinono

Ro 13:13 si katika karamu zenye vurugu

Gal 5:21 ulevi, karamu zenye vurugu

KARIBIA

, Zb 73:28 kumkaribia Mungu ni jambo jema

Yak 4:8 Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia

KARIBISHA

, Ro 12:13 Iweni wakaribishaji wageni

Tit 1:7, 8 Mwangalizi awe mkaribishaji wageni

Ebr 13:2 Msisahau kuwakaribisha wageni

1Pe 4:9 Mkaribishane bila kunung’unika

3Yo 8 wajibu wa kuwakaribisha watu hao

KARIBISHANA

, Ro 14:1 Mkaribisheni mwenye udhaifu

Ro 15:7 mkaribishane, kama vile Kristo

KARIBU

, Zb 145:18 Yehova, karibu na wanaomwitia

KARIPIA

, Zb 141:5 Akinikaripia, litakuwa kama mafuta

KARIPIO

, Met 3:11 usichukie karipio lake

Met 27:5 Karipio la wazi ni afadhali kuliko

Mhu 7:5 afadhali kusikiliza karipio

KARIPIWA

, Met 29:1 shingo ngumu baada ya kukaripiwa

KASIRIKA

, Zb 37:8 Usikasirike na kuanza kutenda uovu

Met 21:19 mke mgomvi anayekasirika haraka

Efe 4:26 jua lisitue mkiwa mmekasirika

KASIRISHA

, Efe 6:4 msiwe mkiwakasirisha watoto wenu

Kol 3:21 akina baba, msiwe mkiwakasirisha

KASORO

, Law 22:21 hapaswi kuwa na kasoro yoyote

KATAA

, Yer 8:9 Wamelikataa neno la Yehova

KATALIWA

, 1Ko 9:27 mimi mwenyewe nisikataliwe

KATA TAMAA

, Ro 5:5 tumaini halikatishi tamaa

Ro 9:33 yeye anayemwamini hatakata tamaa

KATAZA

, Mdo 5:28 Tuliwakataza msifundishe

KATILIWA MBALI

, Mt 25:46 watakatiliwa mbali milele

KAULI MOJA

, Mdo 15:25 tumefikia kauli moja

KAWAIDA

, Mdo 4:13 wasio na elimu na wa kawaida tu

KAWIA

, Isa 46:13 wokovu wangu hautakawia

Hab 2:3 Hata yakikawia, endelea kuyatarajia!

Lu 12:45 Bwana wangu anakawia kuja

2Pe 3:9 Yehova hakawii kuhusu ahadi yake

KAZA

, Kol 3:2 Endeleeni kukaza akili zenu kwenye

KAZI

, Ne 4:6 wakafanya kazi kwa moyo wote

Zb 104:24 Jinsi kazi zako zilivyo nyingi

Mhu 2:24 kufurahia kazi yake ngumu

Yoh 5:17 Baba anaendelea kufanya kazi

Yoh 6:27 Msifanyie kazi chakula kinachoharibika

Yoh 14:12 atafanya kazi kubwa kuliko hizi

Efe 4:28 asiibe tena; afanye kazi kwa bidii

1Th 2:9 Tulifanya kazi usiku na mchana

2Th 3:10 asiyetaka kufanya kazi, asile chakula

KEFA

, 1Ko 15:5 alimtokea Kefa, kisha wale 12

Gal 2:11 Kefa alipokuja Antiokia, nilimpinga

KENGEUSHWA

, Lu 10:40 Martha alikengeushwa na kazi

1Ko 7:35 kumtumikia Bwana bila kukengeushwa

KERUBI

, Eze 28:14 Nilikuweka kuwa kerubi anayefunika

KESHA

, Mt 26:41 Endeleeni kukesha na kusali

Lu 21:36 endeleeni kukesha mkiomba dua

KESHO

, Met 27:1 Usijigambe kuhusu kesho

1Ko 15:32 tule na tunywe, kesho tutakufa

KETI

, Zb 110:1 Keti kwenye mkono wangu wa kuume

KIANGAZI

, Mt 24:32 mnajua kiangazi kinakaribia

KIASI

, Met 11:2 wenye kiasi wana hekima

Mik 6:8 utembee kwa kiasi na Mungu wako!

1Ti 2:9 wanawake kujipamba kwa kiasi

KIBALI

, Isa 26:10 Hata mwovu akionyeshwa kibali

1Ko 7:33 kupata kibali cha mke

KIBURI

, Met 8:13 Ninachukia kujikweza na kiburi

Met 16:5 mwenye kiburi moyoni humchukiza Yehova

Met 16:18 Kiburi hutangulia kuanguka

KICHAKA

, Mdo 7:30 akamtokea katika kichaka

KICHEKO

, Met 14:13 katika kicheko moyo una maumivu

KICHWA

, Mwa 3:15 atakuponda kichwa

Da 2:32 Kichwa cha sanamu kilikuwa dhahabu

1Ko 11:3 kichwa cha mwanamke ni mwanamume

Efe 5:23 Kristo kichwa cha kutaniko

Efe 5:23 mume ni kichwa cha mke wake

KIDOLE

, Kut 8:19 Ni kidole cha Mungu!

Kut 31:18 mabamba yaliyoandikwa kwa kidole

KIELELEZO

, Yoh 13:15 nimewawekea kielelezo

1Ko 10:6 mambo hayo yalikuwa vielelezo kwetu

Ebr 8:5 tengeneza vitu vyote kwa kufuata kielelezo

1Pe 2:21 Kristo aliwaachia ninyi kielelezo

1Pe 5:3 kuwa vielelezo kwa kundi

KIFAA

, Mhu 10:10 kifaa cha chuma hakina makali

KIFAFA

, Mt 4:24 wenye kifafa, waliopooza, akawaponya

KIFO

, Ru 1:17 tutenganisha isipokuwa kifo

Zb 89:48 mwanadamu gani asiyeweza kuona kifo?

Isa 25:8 Atameza kifo milele

Eze 18:32 sifurahii kifo cha mtu yeyote

Ho 13:14 Kifo, yako wapi maumivu yako?

Yoh 8:51 akishika maneno yangu, hataona kifo

Ro 5:12 kifo kikaenea kwa watu wote

Ro 6:23 mshahara ambao dhambi hulipa ni kifo

1Ko 15:26 adui wa mwisho atakayeangamizwa ni kifo

1Th 4:13 wale wanaolala usingizi katika kifo

Ebr 2:9 aonje kifo kwa ajili ya kila mtu

Ebr 2:15 watumwa kwa sababu ya kuogopa kifo

Ufu 21:4 kifo hakitakuwapo tena

KIFO CHA PILI

, Ufu 2:11 kifo cha pili hakitamdhuru

Ufu 20:6 kifo cha pili hakina mamlaka juu ya hao

Ufu 20:14 kifo cha pili, lile ziwa la moto

KIFUA

, Isa 40:11 atawabeba kwenye kifua chake

KIFUNGO

, Efe 4:3 kifungo cha muungano cha amani

Kol 3:14 upendo, kifungo kikamilifu cha muungano

KIGEZO

, 2Ti 1:13 kigezo cha maneno yenye manufaa

KIINITETE

, Zb 139:16 uliniona nikiwa kiinitete

KIJANA

, Ayu 33:25 Mwili wenye afya kuliko wa ujana

Zb 71:17 umenifundisha tangu nikiwa kijana

Mk 10:20 nimeyashika tangu nilipokuwa kijana

KIJIA

, Met 4:18 kijia cha waadilifu ni kama nuru

KIKOMBE

, Mt 20:22 mnaweza kunywa kikombe

Lu 22:20 Kikombe hiki kinamaanisha agano jipya

Lu 22:42 ukipenda, niondolee kikombe hiki

1Ko 11:25 Akafanya vivyo hivyo na kile kikombe

KIKWAZO

, Ro 14:13 kutoweka kikwazo

KILEMA

, Isa 35:6 kilema ataruka kama paa

Mal 1:8 mnapomtoa mnyama kilema au mgonjwa

KILEMBA

, Eze 21:26 Kiondoe kilemba, na ulivue taji

KILEO

, Met 20:1 Divai ni mdhihaki, kileo ni vurugu

KILIO

, Isa 35:10 huzuni na kilio vitatoweka

KIMAKUSUDI

, Ebr 10:26 tukitenda dhambi kimakusudi

KIMBELEMBELE

, Kum 17:12 kimbelembele kwa kutosikiliza

1Sa 15:23 kutenda kwa kimbelembele ni sawa na

Zb 19:13 unizuie nisitende kwa kimbelembele

Met 11:2 Kimbelembele kikija, aibu itafuata

KIMBIA

, 1Ko 6:18 Ukimbieni uasherati!

1Ko 9:24 wakimbiaji hukimbia ili kushinda

Gal 5:7 Mlikuwa mnakimbia vema. Nani

KIMBILIO

, Zb 9:9 Yehova kimbilio salama

Sef 3:12 watapata kimbilio katika jina la Yehova

KIMWILI

, 1Ko 2:14 mtu wa kimwili hayakubali

1Ko 3:3 bado ninyi ni wa kimwili

Kol 2:18 kwa akili yake ya kimwili

KIMYA

, Isa 53:7 kondoo aliye kimya mbele ya

KINA

, Ro 11:33 Jinsi kilivyo kina cha utajiri wa Mungu

1Ko 2:10 roho, mambo yenye kina

Efe 3:18 kufahamu kikamili kina

KINABII

, 2Pe 1:19 neno la kinabii limefanywa hakika zaidi

KINYESI

, Kum 23:13 kuchimba shimo na kufunika kinyesi

KINYONGO

, Law 19:18 usiwe na kinyongo dhidi ya

KINYWA

, Kum 25:4 usimfunge kinywa ng’ombe

Zb 8:2 Kutoka katika vinywa vya watoto

Lu 6:45 kinywa husema yaliyojaa moyoni

Ro 10:10 kwa kinywa hufanya tangazo la hadharani

Yak 3:10 Baraka na laana kinywa kilekile

KIONGOZI

, Met 28:16 Kiongozi anayetumia mamlaka

Mt 23:10 Kiongozi wenu ni mmoja, Kristo

KIOO

, 1Ko 13:12 kupitia kioo cha chuma

Yak 1:23 anayeutazama uso wake katika kioo

KIPIMO

, Lu 6:38 kwa kipimo mnachowapimia watu

KIPOFU

, Law 19:14 usiweke kizuizi mbele ya kipofu

Isa 35:5 macho ya vipofu yatafunguliwa

Mt 15:14 Wao ni viongozi vipofu

KIROHO

, Mt 5:3 wanaotambua uhitaji wao wa kiroho

Ro 1:11 niwape zawadi ya kiroho

1Ko 2:15 mtu wa kiroho huchunguza mambo yote

KISASI

, Kum 32:35 Kisasi ni changu, na malipo

2Th 1:8 atakapoleta kisasi juu ya wale

KISIKI

, Isa 11:1 tawi kwenye kisiki cha Yese

Da 4:15 kiacheni kisiki na mizizi yake

KISINGIZIO

, Yoh 15:22 hawana kisingizio cha dhambi

Yud 4 kisingizio cha mwenendo mpotovu

KITABU

, Kut 32:33 nitamfuta katika kitabu changu

Yos 1:8 Kitabu hiki cha Sheria kisiondoke

Mal 3:16 kitabu cha kumbukumbu kikaandikwa

Ufu 20:15 kuandikwa katika kile kitabu cha uzima

KITAMBAA

, 2Ko 3:15 kitambaa hukaa juu ya mioyo yao

KITANDA

, Zb 41:3 atamtegemeza kwenye kitanda chake

Ebr 13:4 kitanda cha ndoa kisiwe na unajisi

KITI CHA HUKUMU

, Yoh 19:13 Pilato, kiti cha hukumu

Ro 14:10 mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu

KITI CHA UFALME

, Zb 45:6 Mungu ni kiti cha ufalme

Isa 6:1 Yehova ameketi, kiti cha ufalme

Mt 25:31 Mwana wa binadamu ataketi, kiti cha ufalme

Lu 1:32 Mungu atampa kiti cha ufalme cha Daudi

KITU

, Gal 6:3 akifikiri yeye ni kitu wakati yeye si kitu

KITU KISICHOFAA

, Zb 101:3 sitaweka kitu kisichofaa

KITULIZO

, 2Th 1:7 mnaopata dhiki mtapata kitulizo

KIU

, Isa 49:10 hawatakuwa na kiu

Isa 55:1 Njooni, nyote mlio na kiu

Yoh 7:37 aliye na kiu, na aje

KIUNGO

, 1Ko 12:18 Mungu amepanga kila kiungo

KIVULI

, 1Nya 29:15 siku zetu ni kama kivuli

Zb 91:1 Ataishi katika kivuli cha Mweza-Yote

Kol 2:17 Mambo hayo ni kivuli

Yak 1:17 habadiliki kama kivuli

KIWANGO

, Yer 30:11 nidhamu kwa kiwango kinachofaa

KIZAZI

, Mt 24:34 kizazi hiki hakitapitilia mbali

KIZIWI

, Law 19:14 Usimtukane kiziwi

Isa 35:5 masikio ya viziwi yatazibuliwa

Mk 7:37 anafanya viziwi wasikie

KODI

, Mt 17:25 Wafalme hupokea kodi kwa nani

Lu 20:22 ni halali kumlipa Kaisari kodi?

Lu 23:2 kukataza wasimlipe Kaisari kodi

Ro 13:6 Ndiyo maana mnalipa kodi

Ro 13:7 anayetaka kodi, kodi

KOFI

, Yoh 19:3 walikuwa wakimpiga makofi usoni

KOFIA

, Efe 6:17 pokeeni kofia ya chuma ya wokovu

KOMAA

, Efe 4:13 kuwa mtu aliyekomaa kabisa

KOMBOA

, Zb 49:7 anayeweza kumkomboa ndugu

Ho 13:14 Nitawakomboa kutoka katika Kaburi

2Pe 2:9 Yehova anajua kuwakomboa watu

KONDOO

, Zb 100:3 watu wake na kondoo wa malisho

Isa 53:7 Aliletwa kama kondoo machinjioni

Eze 34:12 Nitawatunza kondoo wangu

Mt 25:33 atawaweka kondoo kuume

Yoh 21:16 Chunga kondoo wangu wadogo

KONDOO WENGINE

, Yoh 10:16 nina kondoo wengine

KOPESHA

, Met 19:17 anamkopesha Yehova

Lu 6:35 kukopesha bila kutumaini kurudishiwa

KORA

, Hes 26:11 wana wa Kora hawakufa

Yud 11 maneno ya uasi ya Kora

KORESHI

, Ezr 6:3 Koreshi: Nyumba hiyo na ijengwe upya

Isa 45:1 mtiwa-mafuta wake, Koreshi

KORNELIO

, Mdo 10:24 Kornelio aliwakusanya watu wake

KOSA

, Ayu 6:24 Nisaidieni kuelewa kosa langu

Zb 40:12 Makosa yangu ni mengi kuliko nywele

Zb 130:3 Ikiwa ungekuwa unatazama tu makosa

Isa 53:5 alichomwa kwa sababu ya makosa yetu

KOSOA

, 1Ti 5:1 Usimkosoe mwanamume mzee

KRISTO

, Mt 16:16 Wewe ndiye Kristo, Mwana wa

Lu 24:26 haikuwa lazima Kristo kupatwa na mateso?

Yoh 17:3 na yule uliyemtuma, Yesu Kristo

Mdo 18:28 kwa Maandiko kuwa Yesu ndiye Kristo

1Ko 11:3 kichwa cha Kristo ni Mungu

KRISTO WA UWONGO

, Mt 24:24 Kristo wa uwongo

KUACHA

, Kum 31:8 Hatakutupa wala kukuacha

1Sa 12:22 Yehova hatawaacha watu wake

Zb 27:10 Hata baba na mama wakiniacha

Zb 37:28 Yehova hatawaacha washikamanifu

Yoh 8:29 hakuniacha, kwa sababu sikuzote

Mdo 5:42 kufundisha na kutangaza bila kuacha

Ebr 13:5 Sitakuacha wala kukutupa kamwe

KUBALI

, Ayu 2:10 Je, tukubali tu mema kutoka

Lu 3:22 Mwanangu, mpendwa; nimekukubali

2Ti 2:15 ujitoe kwa Mungu ukiwa mtu aliyekubaliwa

KUBALIKA

, 2Ko 6:2 Sasa ndio wakati unaokubalika

Efe 5:10 kuhakikisha linalokubalika kwa Bwana

KUBOMOA

, Ro 14:20 Acheni kuibomoa kazi ya Mungu

KUBWA

, Ro 13:1 ajitiishe kwa mamlaka zilizo kubwa

KUCHANGANYA

, 2Ko 4:2 kulichanganya neno la Mungu

KUCHANUA

, Isa 35:1 jangwa tambarare litachanua

KUCHINJWA

, Zb 44:22 kondoo wa kuchinjwa

KUCHOCHEANA

, Ebr 10:24 kuchocheana katika upendo

KUCHUKIZA

, Mt 24:15 kitu chenye kuchukiza

KUELEZA

, Mdo 17:3 akieleza na kuthibitisha kwa marejeo

KUFA

, Mwa 3:4 Hakika hamtakufa

Ayu 14:14 Mtu akifa, je, anaweza kuishi tena?

Mhu 9:5 waliokufa hawajui lolote kamwe

Lu 15:24 mwanangu alikuwa amekufa

Lu 20:38 si Mungu wa wafu, bali walio hai

Yoh 11:25 hata akifa, ataishi tena

Yoh 11:26 anayeniamini hatakufa kamwe

Ro 14:8 tukifa, tunakufa kwa ajili ya Yehova

1Ko 15:53 huu unaoweza kufa uvae kutoweza kufa

2Ko 5:15 yule aliyekufa kwa ajili yao na kufufuliwa

Efe 2:1 hai, ingawa mlikuwa wafu

1Th 4:16 waliokufa katika muungano na Kristo

Ufu 14:13 wanaokufa katika muungano na Bwana

KUFAA

, 1Ko 11:27 kunywa kikombe isivyofaa

Ebr 11:38 ulimwengu haukuwafaa

KUFA GANZI

, Zb 143:4 Moyo wangu umekufa ganzi

KUFA MOYO

, 2Ko 4:1 tuna huduma hii hatufi moyo

2Ko 4:16 hatufi moyo, lakini hata ikiwa mtu

Gal 6:9 tusife moyo kufanya mema

KUFIKIRI

, Met 12:18 Maneno yanayosemwa bila kufikiri

Met 19:2 anayetenda bila kufikiri anatenda dhambi

Met 29:20 umemwona mtu anayeongea bila kufikiri?

KUFOKA

, Efe 4:31 hasira, ghadhabu, kufoka

KUFUNGA

, Isa 58:6 kufunga ambako ninachagua

Lu 18:12 Mimi hufunga mara mbili kwa juma

KUFURU

, Mk 3:29 anayekufuru roho takatifu

KUGEUKA SURA

, Mt 17:2 Sura yake ikageuka mbele yao

KUGEUZWA

, Ro 12:2 mgeuzwe kwa kufanya upya akili

KUHANI

, Zb 110:4 kuhani milele, Melkizedeki

Ho 4:6 ujuzi, nitawakataa msiwe makuhani

Mal 2:7 midomo ya kuhani inapaswa kulinda ujuzi

Ebr 2:17 kuhani mkuu mwenye rehema na mwaminifu

KUHARIBIKA

, 1Ko 15:42 hufufuliwa katika kutoharibika

KUHUBIRI

, Mt 9:35 Yesu akahubiri habari njema

Lu 8:1 akihubiri na kutangaza habari njema

KUIMBA

, Mt 26:30 baada ya kuimba sifa, wakaenda

Efe 5:19 mkiimba na kupiga muziki

KUJA

, Mdo 1:11 atakuja kama alivyoenda angani

KUJARIBU

, 2Ko 13:5 kujijaribu kama mko katika imani

KUJIAMINI

, Met 14:16 mpumbavu anajiamini kupita

KUJIFUNZA

, Kum 4:10 Wakusanye ili wajifunze

Flp 4:9 Mambo mliyojifunza na vilevile

2Ti 3:7 wakijifunza sikuzote lakini hawawezi

KUJIINGIZA

, 1Ti 5:13 kujiingiza katika mambo ya watu

1Pe 4:15 kujiingiza katika mambo

KUJIKATA

, Law 21:5 Hawapaswi kujikatakata

KUJIKWAA

, Yak 3:2 sote hujikwaa mara nyingi

KUJIONYESHA

, 1Yo 2:16 kujionyesha mali zake maishani

KUJIPA MOYO

, Mdo 28:15 Paulo akajipa moyo

KUJISIFU

, 1Ko 1:31 anayejisifu, na ajisifu katika Yehova

Flp 2:3 Msifanye jambo lolote kwa kujisifu

KUJITENGA

, Met 18:1 anayejitenga anafuatia

KUJITETEA

, Ro 1:20 hawana sababu ya kujitetea

1Pe 3:15 mkiwa tayari kujitetea

KUJITIISHA

, Ro 13:1 ajitiishe kwa mamlaka kubwa

KUJITOLEA

, Kut 36:2 moyo wake ulimsukuma kujitolea

KUJIZUIA

, 1Ko 7:5 kuwajaribu kwa kukosa kujizuia

Gal 5:22, 23 tunda la roho ni kujizuia

2Ti 2:24 anayejizuia anapokosewa

KUJUA

, Yer 31:34 Mjue Yehova! wote watanijua

Gal 4:9 sasa Mungu amewajua ninyi

KUJUA MIMI NI YEHOVA

, Kut 7:5 watajua mimi ni Yehova

Eze 39:7 mataifa yatajua mimi ni Yehova

KUKAZIA

, Kum 6:7 lazima uyakazie kwa wanao

KUKESHA

, 1Pe 4:7 kukesha kuhusiana na sala

KUKOSA USINGIZI

, 2Ko 6:5 kwa kukosa usingizi usiku

2Ko 11:27 mara nyingi kukosa usingizi usiku

KUKOSEWA

, 1Ko 6:7 si afadhali mkubali kukosewa

KUKU

, Mt 23:37 kuku anavyokusanya vifaranga

KUKUTANA

, Ebr 10:25 bila kuacha kukutana pamoja

KUKWAZA

, Mt 13:41 vitu vinavyosababisha kukwazika

KULA

, 1Ko 5:11 hata msile chakula pamoja naye

KULALA

, 1Th 5:6 tusiendelee kulala kama wengine

KULIA

, Isa 65:19 sauti ya kulia haitasikika tena

Ho 12:4 Alilia na kumsihi apate kibali

Mt 26:75 Petro akaenda nje akalia kwa uchungu

Lu 6:21 Wenye furaha ni ninyi mnaolia

Ro 12:15 lieni na wale wanaolia

KUMBUKA

, Ayu 14:13 ungepima wakati na kunikumbuka

Mhu 12:1 mkumbuke Muumba wako Mkuu

Lu 22:19 Endeleeni kufanya hivi kunikumbuka

Ebr 10:32 endeleeni kuzikumbuka siku za zamani

KUMBUSHA

, 2Pe 1:12 ninakusudia kuwakumbusha haya

KUMI

, Mwa 18:32 Sitaliangamiza kwa ajili ya hao kumi

KUMSTAHILI

, Kol 1:10 kumstahili Yehova

KUMWOGOPA YEHOVA

, Zb 19:9 Kumwogopa Yehova ni

Zb 111:10 Kumwogopa Yehova ni mwanzo wa hekima

Met 8:13 Kumwogopa Yehova, kuchukia uovu

KUNDI

, Lu 12:32 Msiogope, ninyi kundi dogo

KUNDI DOGO

, Lu 12:32 Msiogope, ninyi kundi dogo

KUNGOJEA

, Mik 7:7 mtazamo wa kumngojea

KUNI

, Met 26:20 Pasipo na kuni moto huzimika

KUNUNG’UNIKA

, Flp 2:14 mambo, bila kunung’unika

KUOGOPA

, Met 29:25 Kuwaogopa wanadamu ni mtego

KUONYA

, Eze 33:9 ukimwonya mwovu aiache njia yake

KUPAMBA

, Tit 2:10 walipambe fundisho la Mungu

KURA

, Zb 22:18 wanalipigia kura vazi langu

Lu 23:51 Mtu huyo hakupiga kura kuunga mkono

KUREKEBISHA

, 2Ko 13:11 kurekebishwa upya, kufarijiwa

Gal 6:1 kumrekebisha kwa roho ya upole

Efe 4:12 kuwarekebisha watakatifu

KURIDHIKA

, Flp 4:11 nimejifunza kuridhika

KUSANYA

, Efe 1:10 kukusanya vitu vyote katika Kristo

KUSHINDA

, Ro 8:37 tunatoka tukiwa tumeshinda kabisa

KUSTAAJABISHA

, Zb 139:14 kwa njia ya kustaajabisha

KUSTAHILI

, Mt 10:37 kuliko anavyonipenda hanistahili

Lu 15:19 Sistahili tena kuitwa mwanao

Mdo 5:41 wamestahili kuvunjiwa heshima

Mdo 13:46 kujiona hamstahili uzima wa milele

2Th 1:5 kuhesabiwa kuwa mnastahili Ufalme wa Mungu

KUSUBIRI

, Ro 8:25 kukisubiri kwa hamu na uvumilivu

KUSUDI

, Met 16:4 amefanya kila kitu kitimize kusudi lake

Ro 8:28 wameitwa kulingana na kusudi lake

Ro 9:11 kusudi la Mungu halitegemei matendo

Efe 3:11 kulingana na kusudi la milele

KUTAFUTA

, Mhu 7:25 kutafuta hekima na maana

KUTANIKO

, Zb 22:25 Nitakusifu katika kutaniko kubwa

Zb 40:9 Kutangaza habari njema katika kutaniko kubwa

Mt 16:18 juu ya mwamba huu nitajenga kutaniko langu

Mdo 20:28 mlichunge kutaniko la Mungu

Ro 16:5 salimuni kutaniko lililo katika nyumba yao

KUTEMBEA

, Mik 6:8 utembee kwa kiasi na Mungu wako

Yoh 6:19 wakamwona Yesu akitembea juu ya bahari

KUTENGANA

, 1Ko 7:10 hapaswi kutengana na mume

KUTHIBITISHA

, Mdo 17:3 akieleza na kuthibitisha kwa

KUTIA MOYO

, Mdo 13:15 neno la kuwatia moyo, lisemeni

Mdo 14:22 kuwatia moyo wabaki katika

Ro 1:12 badala yake, tutiane moyo

Tit 1:9 kutia moyo kwa fundisho na kukaripia

KUTIANA MOYO

, Ro 1:12 badala yake, tutiane moyo

Kol 3:16 Endeleeni kutiana moyo

Ebr 10:25 tutiane moyo, na kufanya hivyo zaidi

KUTIA NGUVU

, 1Sa 30:6 akajitia nguvu kwa msaada wa

Isa 35:3 Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu

Lu 22:32 watie nguvu ndugu zako

KUTII

, Lu 2:51 akaendelea kuwatii

KUTOA

, Mdo 20:35 furaha katika kutoa kuliko kupokea

KUTOJALI

, Met 1:32 kutojali kwa wapumbavu

KUTUMIA VIBAYA

, 1Ko 9:18 nisitumie vibaya mamlaka

KUTUMIWA

, 2Ko 12:15 kutumiwa kabisa kwa ajili yenu

KUUGUA

, Ro 8:22 uumbaji wote unaendelea kuugua

Ro 8:26 roho hutuombea kwa kuugua kusikotamkwa

KUWA

, Kut 3:14 Nitakuwa Kile Ninachochagua Kuwa

1Ko 9:22 Nimekuwa mambo yote kwa

KUWAPO

, Mt 24:3 nini ishara ya kuwapo kwako?

Mt 24:37 kama siku za Noa, ndivyo kuwapo kwa

2Pe 3:4 Kuko wapi huko kuwapo kwake

KUWASILIANA NA ROHO

, Gal 5:20 kuwasiliana na roho

KUZUIA

, 1Th 2:16 kutuzuia kuzungumza na watu

KWA KUSTAHILI

, Efe 4:1 mtembee kwa kustahili mwito

KWA NDANI

, Ro 7:22 mtu niliye kwa ndani

KWANZA

, Mt 19:30 wa kwanza watakuwa wa mwisho

Mk 9:35 anayetaka kuwa wa kwanza, lazima

KWAZA

, Zb 119:165 sheria, hakuna cha kuwakwaza

Lu 17:2 kuliko amkwaze mmoja wa hawa

1Ko 8:13 chakula kinamkwaza ndugu yangu

Flp 1:10 msiwe mkiwakwaza wengine

KWELI

, Zb 119:160 Kiini cha neno lako ni kweli

Met 23:23 Inunue kweli wala usiiuze

Yoh 4:24 wamwabudu kwa roho na kweli

Yoh 8:32 mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru

Yoh 14:6 Mimi ndiye njia na kweli na uzima

Yoh 16:13 roho ya kweli, atawaongoza kwenye kweli

Yoh 17:3 wakujue, Mungu wa pekee wa kweli

Yoh 17:17 neno lako ni kweli

Yoh 18:38 Pilato akamuuliza: Kweli ni nini?

2Ko 13:8 kufanya lolote kinyume cha kweli

1Ti 6:19 waushike uzima ulio wa kweli

2Pe 1:12 mko imara katika kweli

3Yo 4 watoto wangu wanatembea katika kweli

L

LAANA

, Hes 23:8 Ninawezaje kuwalaani watu ambao

Yoh 7:49 umati huu ni watu waliolaaniwa

Ro 12:14 muwe mkibariki msiwe mkilaani

LAGHAI

, Law 19:13 Usimlaghai mwenzako

LAINI

, Met 25:15 ulimi laini unaweza kuvunja mfupa

Ro 16:18 hushawishi kwa maneno laini

LALA

, Met 6:10 Lala kidogo, sinzia kidogo

LANGO

, Mt 7:13 Ingieni kupitia lango jembamba

LAWI

, Mal 3:3 atawatakasa wana wa Lawi

LAZARO

, Lu 16:20 akiombaomba aliyeitwa Lazaro

Yoh 11:11 Lazaro amelala usingizi

Yoh 11:43 Lazaro, njoo huku nje!

LAZIMA

, Ro 12:3 asijifikirie kuliko ilivyo lazima kufikiri

LEMAZWA

, Isa 44:8 msilemazwe na woga

LEMEA

, Zb 40:12 Makosa yangu yananilemea

LEMEWA

, Lu 21:34 mioyo yenu isilemewe kamwe

LEWA

, Efe 5:18 msilewe divai

LIA

, Eze 9:4 watie alama wanaolia

LIDIA

, Mdo 16:14 Lidia, muuzaji wa nguo za zambarau

LINDA

, Met 4:23 Ulinde moyo wako kuliko vitu vyote

LINGANISHA

, Isa 46:5 kunilinganisha na nani

Gal 6:4 si kwa kujilinganisha na mtu mwingine

LIPA

, Kut 21:36 lazima alipe

Zb 37:21 Mwovu hukopa lakini halipi

Zb 116:12 Nitamlipa Yehova nini

Ro 12:19 Kisasi ni changu; mimi nitalipa

2Th 1:6 kuwalipa dhiki wanaowasababishia

LIPA KISASI

, Ro 12:19 Wapendwa, msijilipizie kisasi

LIPIZA

, Met 20:22 Usiseme: Nitalipiza uovu!

LISHA

, Yoh 21:17 Lisha kondoo wangu wadogo

LISILOWEZEKANA

, Mwa 18:14 lisilowezekana kwa Yehova?

LITANGAZWE

, Kut 9:16 ili jina langu litangazwe

LOTI

, Lu 17:32 Mkumbukeni mke wa Loti

2Pe 2:7 alimwokoa Loti mwadilifu,

LUGHA

, Mwa 11:7 kuvuruga lugha yao

Sef 3:9 nitabadili lugha ya mataifa iwe lugha safi

Zek 8:23 watu kumi kutoka katika lugha zote

Mdo 2:4 wakaanza kusema lugha mbalimbali

1Ko 13:8 kama kuna lugha, zitakoma

1Ko 14:22 lugha ni ishara kwa wasio waamini

Ufu 7:9 mataifa yote, makabila, na lugha

LUKA

, Kol 4:14 Luka, daktari mpendwa

LULU

, Mt 7:6 msiwatupie nguruwe lulu zenu

Mt 13:45 Ufalme, mfanyabiashara akitafuta lulu

M

MAADILI

, Efe 4:19 wamepotoka kabisa kimaadili

MAADUI

, Zb 110:2 Nenda ukitiisha kati ya maadui wako

MAANDIKO

, Mt 22:29 hamjui Maandiko wala nguvu

Lu 24:32 mioyo ikiwaka alipotufungulia Maandiko

Mdo 17:2 akajadiliana nao akitumia Maandiko

Mdo 17:11 wakiyachunguza Maandiko kwa uangalifu

Ro 15:4 faraja kutoka kwa Maandiko

MABALOZI

, 2Ko 5:20 mabalozi badala ya Kristo

MABAMBA

, Kut 31:18 alimpa Musa mabamba mawili

MABAWA

, Ru 2:12 kimbilio chini ya mabawa yake

MABAYA

, Mwa 3:5 mkijua mema na mabaya

MABIKIRA

, Mt 25:1 Ufalme ni kama mabikira kumi

1Ko 7:25 kuhusu mabikira, sina amri

MABINTI

, Yoe 2:28 mabinti wenu watatoa unabii

Mdo 21:9 mabinti wanne waliotoa unabii

2Ko 6:18 mtakuwa wana na mabinti kwangu

MABWANA

, Mt 6:24 kuwatumikia mabwana wawili

1Ko 8:5 miungu mingi na mabwana wengi

MACHAFUKO

, 1Ko 14:33 Mungu si Mungu wa machafuko

MACHINJIONI

, Isa 53:7 kama kondoo machinjioni

MACHO

, 2Nya 16:9 macho ya Yehova, huku na huku

Zb 115:5 zina macho, lakini haziwezi kuona

Met 15:3 Macho ya Yehova yako kila mahali

MACHOZI

, 2Fa 20:5 Nimeona machozi yako

Zb 6:6 ninakilowesha kitanda changu kwa machozi

Zb 6:6 Kochi langu linafurika machozi

Zb 126:5 wanaopanda mbegu kwa machozi

Mhu 4:1 machozi ya wanaokandamizwa

Mdo 20:19 nilivyomtumikia kwa machozi na

Mdo 20:31 kumwonya kila mmoja kwa machozi

Ebr 5:7 Kristo alitoa maombi kwa machozi

MADENI

, Mt 6:12 utusamehe madeni yetu, kama vile

MADHABAHU

, Mwa 8:20 Noa alijenga madhabahu

Kut 27:1 tengeneza madhabahu kwa mshita

Mt 5:24 acha zawadi mbele ya madhabahu

Mdo 17:23 madhabahu kwa Mungu Asiyejulikana

MADHARA

, Zb 23:4 Siogopi madhara yoyote

Met 27:12 wajinga hupata madhara

Isa 11:9 Hawatasababisha madhara yoyote

MADHEHEBU

, Mdo 28:22 madhehebu, yasemwa vibaya

Tit 3:10 mtu anayeendeleza madhehebu

2Pe 2:1 wataingiza kimyakimya madhehebu

MAELFU

, Ufu 5:11 makumi ya maelfu

MAENDELEO

, Yoh 8:37 neno langu halifanyi maendeleo

Flp 3:16 kadiri ambavyo tumefanya maendeleo

1Ti 4:15 maendeleo yaonekane wazi kwa wote

MAFUTA

, 1Fa 17:16 mafuta hayatakwisha

Mt 25:4 wenye busara walibeba mafuta

Mk 14:4 Kwa nini mafuta haya ya marashi yapotezwe?

MAGARI YA VITA

, Amu 4:13 magari 900 ya vita yenye

2Fa 6:17 magari ya vita kumzunguka Elisha

MAGOGU

, Eze 38:2 dhidi ya Gogu wa nchi ya Magogu

MAGONJWA

, Isa 53:4 aliyabeba magonjwa yetu

Lu 21:11 magonjwa katika sehemu mbalimbali

MAHAKAMA

, Da 7:10 Mahakama ikaketi

Mk 13:9 Watu watawapeleka mahakamani

1Ko 6:6 ndugu anaenda mahakamani kumshtaki ndugu

MAHANGAIKO

, Zb 94:19 Mahangaiko yaliponilemea

Met 12:25 Mahangaiko huulemea moyo

Mk 4:19 mahangaiko na nguvu za udanganyifu

Lu 8:14 wanakengeushwa na mahangaiko

Lu 21:34 mioyo isilemewe na mahangaiko

MAHEKALU

, Mdo 17:24 hakai katika mahekalu

MAHEMA

, Mdo 18:3 kazi yao, kutengeneza mahema

MAHITAJI

, Ro 12:13 Shirikini kulingana na mahitaji yao

MAJALIWA

, Isa 65:11 mungu wa Majaliwa

MAJANI

, Isa 65:25 Simba atakula majani kama ng’ombe

Eze 47:12 majani yake yatatumiwa kuponya

Mt 24:32 matawi yake yanapochipua majani

MAJANI MAKAVU

, 1Ko 3:12 akijenga kwa majani makavu

MAJARIBU

, Mt 6:13 Na usituingize katika majaribu

Mt 26:41 kusali ili msiingie katika majaribu

Lu 22:28 mmeshikamana nami katika majaribu

1Ko 10:13 majaribu ya kawaida kwa watu

Yak 1:2 shangwe, mnapopata majaribu

MAJERAHA

, Met 23:29 Ni nani aliye na majeraha?

Met 27:6 Majeraha yanayosababishwa na rafiki

Isa 53:5 kwa majeraha yake tuliponywa

MAJESHI

, Ufu 19:14 majeshi ya mbinguni yakimfuata

MAJI

, Hes 20:10 maji katika mwamba huu?

Met 20:5 Mawazo ya moyo kama maji yenye kina

Met 25:25 Kama maji baridi kwa nafsi iliyochoka

Isa 55:1 nyote mlio na kiu, njooni kwenye maji

Yer 2:13 Wameniacha, chemchemi ya maji yaliyo hai

Yer 50:38 maji yake yatakaushwa

Zek 14:8 maji yaliyo hai, kutoka Yerusalemu

Yoh 4:10 angekupa maji yaliyo hai

1Ko 3:6 nilipanda, Apolo akatia maji

Ufu 7:17 kuwaongoza kwenye chemchemi za maji

Ufu 17:1 kahaba anayekaa juu ya maji

MAJIJI

, Lu 4:43 habari njema katika majiji mengine

MAJIJI YA MAKIMBILIO

, Hes 35:11 majiji ya makimbilio

Yos 20:2 Jichagulieni majiji ya makimbilio

MAJIRA

, Da 2:21 hubadili nyakati na majira

Mdo 1:7 juu yenu kujua nyakati au majira

1Th 5:1 kuhusu nyakati na majira

MAJIVUNO

, Yak 4:6 Mungu huwapinga wenye majivuno

MAJUMA

, Da 9:24 majuma 70 yameamuliwa

MAKAA YA MAWE

, Ro 12:20 utakusanya makaa ya mawe

MAKABILA

, Mwa 49:28 Hayo ndiyo makabila 12 ya Israeli

MAKAHABA

, Lu 15:30 aliyetumia mali na makahaba

MAKAPI

, Sef 2:2 siku hiyo haijapeperuka kama makapi

MAKEDONIA

, Mdo 16:9 Vuka uingie Makedonia utusaidie

MAKERUBI

, Mwa 3:24 akaweka makerubi na upanga

MAKUBALIANO

, 1Ko 7:5 Msinyimane ila kwa makubaliano

MAKUHANI

, Mik 3:11 Makuhani hufundisha kwa malipo

Mdo 6:7 umati mkubwa wa makuhani wakaamini

Ufu 20:6 makuhani wa Mungu, miaka 1,000

MAKUSANYIKO MATAKATIFU

 

Law 23:4 sherehe za Yehova, makusanyiko matakatifu

MAKUU

, Ro 12:16 msikazie akili mambo makuu

MALAIKA

, Mwa 28:12 malaika wakipanda na kushuka

2Fa 19:35 malaika aliwaua 185,000

Ayu 4:18 huona malaika wana kasoro

Zb 34:7 Malaika wa Yehova hupiga kambi

Da 3:28 alimtuma malaika wake na kuwaokoa

Ho 12:4 [Yakobo] ashindana na malaika

Mt 13:41 atawatuma malaika zake, watakusanya

Mt 22:30 ni kama malaika mbinguni

Mt 24:31 malaika watawakusanya waliochaguliwa

Mdo 5:19 malaika afungua milango ya gereza

Mdo 12:11 alimtuma malaika na kunikomboa

1Ko 4:9 tamasha kwa malaika

1Ko 6:3 hamjui tutawahukumu malaika?

Ebr 13:2 waliwakaribisha malaika

1Pe 1:12 Malaika wanatamani kuchungulia

Yud 6 malaika hawakubaki mahali pao

MALAIKA MKUU

, 1Th 4:16 kwa sauti ya malaika mkuu

Yud 9 Mikaeli, malaika mkuu

MALALAMIKO

, Kol 3:13 sababu ya kulalamika juu ya

MALI

, Kut 19:5 mtakuwa mali yangu ya pekee

Zb 62:10 Mali zikiongezeka, usizikazie moyoni

Met 11:4 Mali haitakuwa na faida siku ya ghadhabu

Met 18:11 Mali ya tajiri ni ukuta, mawazoni mwake

Mhu 5:10 anayependa mali hatatosheka na mapato

Isa 60:5 Mali za mataifa zitakuja kwako

Isa 61:6 Mtakula mali za mataifa

Lu 14:33 asipoaga mali zake

Lu 16:9 marafiki kupitia mali zisizo za uadilifu

1Ko 6:19 ninyi si mali yenu wenyewe

Ebr 10:34 mkakubali kuporwa mali zenu

MALIPO

, Yer 22:13 anakataa kumlipa malipo yake

MALIZA

, Mdo 20:24 nimalize mwendo wangu na huduma

MALKIA

, 1Fa 10:1 malkia wa Sheba alisikia

MALTA

, Mdo 28:1 kisiwa hicho kiliitwa Malta

MAMA

, Kut 20:12 Mheshimu baba yako na mama yako

Zb 27:10 Hata baba na mama wakiniacha

Met 23:22 usimdharau mama yako kwa kuzeeka

Lu 8:21 Mama yangu na ndugu zangu ni hawa

Yoh 19:27 akamwambia: Ona! Mama yako!

Gal 4:26 Yerusalemu la juu ni mama yetu

MAMBO MADOGO

, Zek 4:10 siku ya mambo madogo

MAMBO MAZITO

, Mt 23:23 mambo mazito zaidi ya Sheria

MAMBO YA MSINGI

, Gal 4:9 mnarudia mambo ya msingi

MAMBO YOYOTE

, Flp 4:8 mambo yoyote ya kweli

MAMLAKA

, Met 28:16 hutumia vibaya mamlaka

Mt 28:18 Nimepewa mamlaka yote

Lu 4:6 Nitakupa mamlaka hii yote na utukufu wake

Ro 13:1 ajitiishe kwa mamlaka zilizo kubwa

1Ko 9:18 nisitumie vibaya mamlaka

Tit 3:1 kuzitii serikali na mamlaka

2Pe 2:10 wanaodharau mamlaka

MANA

, Kut 16:31 Israeli waliuita mkate huo mana

Yos 5:12 Mana ilikoma siku iliyofuata

MANABII

, 1Fa 18:4 Obadia aliwaficha manabii 100

Amo 3:7 huwafunulia manabii wake manabii siri

Mdo 10:43 Manabii wote walitoa ushahidi kumhusu

MANABII WA UWONGO

, Mt 7:15 manabii wa uwongo

Mt 24:11 Manabii wa uwongo watawapotosha wengi

Mk 13:22 manabii wa uwongo watafanya maajabu

MANASE

, 2Nya 33:13 Manase akajua kwamba Yehova

MANENO

, Met 14:23 maneno matupu huleta umaskini

MANENO MENGI

, 1Ko 2:1 sikuja na maneno mengi

MANUFAA

, Kum 8:16 ili awanufaishe baadaye

2Ti 1:13 kigezo cha maneno yenye manufaa

Tit 2:1 yanayopatana na fundisho lenye manufaa

MANUNG’UNIKO

, Hes 14:27 manung’uniko ya Waisraeli

MANYOYA

, Amu 6:37 umande juu ya manyoya pekee

MAOMBI

, Zb 20:5 Yehova na atimize maombi yako

MAOMBOLEZO

, Mhu 7:2 kwenda kwenye maombolezo

MAONI

, 1Fa 18:21 kuyumbayumba kati ya maoni mawili

Ro 14:1 msihukumu kuhusu maoni yanayotofautiana

MAONO

, Da 10:14 maono kuhusu siku zijazo

MAPAJI

, Eze 9:4 uyatie alama mapaji ya nyuso za watu

MAPAMBO

, 1Pe 3:3 Kujipamba kwenu kusiwe kwa nje

MAPATO

, Mhu 5:10 hatatosheka na mapato

MAPENZI

, Zb 40:8 nafurahia kufanya mapenzi yako

Zb 143:10 Nifundishe kufanya mapenzi yako

Mt 6:10 Mapenzi yako yatendeke duniani

Mt 7:21 bali anayefanya mapenzi ya Baba yangu

Lu 22:42 mapenzi yako na yatendeke

Yoh 6:38 sikuja kufanya mapenzi yangu

Mdo 21:14 Mapenzi ya Yehova na yatendeke

Ro 12:2 mapenzi ya Mungu yanayokubalika

Efe 1:5 kulingana na mapenzi yake mema

1Th 4:3 mapenzi ya Mungu, mjiepushe na uasherati

1Yo 2:17 anayefanya mapenzi ya Mungu anadumu

1Yo 5:14 tukiomba kulingana na mapenzi yake

MAPIGO

, Ufu 18:4 ikiwa hamtaki kupokea mapigo yake

MAPOKEO

, Mt 15:3 huvunja amri kwa mapokeo

Mk 7:13 batilisha neno la Mungu kwa mapokeo

Gal 1:14 bidii ya mapokeo ya baba zangu

MAPYA

, Isa 42:9 ninatangaza mambo mapya

MARAFIKI

, Met 14:20 Lakini tajiri ana marafiki wengi

Met 16:28 mchongezi hutenganisha marafiki

Lu 16:9 Jifanyieni marafiki kupitia mali

MARIA 1.

, Mk 6:3 seremala mwana wa Maria

MARIA 2.

, Lu 10:39 Maria alikuwa akisikiliza Bwana

Lu 10:42 Maria alichagua fungu zuri

Yoh 12:3 Maria akachukua mafuta yenye marashi

MARIA 3.

, Mt 27:56 kulikuwa na Maria Magdalene

Lu 8:2 Maria Magdalene, aliyetolewa roho waovu

MARIA 4.

, Mt 27:56 na Maria mama ya Yakobo na Yose

MARIA 5.

, Mdo 12:12 Maria mama ya Yohana Marko

MARKO

, Kol 4:10 Marko, binamu ya Barnaba

MARTHA

, Lu 10:41 Martha, unahangaikia mambo mengi

MASALIO

, Law 19:9 msiokote masalio ya mavuno yenu

Ru 2:8 Boazi, usiokote masalio pengine

MASHAHIDI

, Kum 19:15 ushahidi wa mashahidi wawili

Isa 43:10 Ninyi ni mashahidi wangu

Mt 18:16 ushahidi wa mashahidi wawili au watatu

Mdo 1:8 mtakuwa mashahidi wangu katika

Ufu 11:3 mashahidi wawili watoe unabii siku 1,260

MASHAMBA

, Isa 65:21 mashamba ya mizabibu

Yoh 4:35 mtazame mashamba, ni meupe

MASHARIKI

, Isa 41:2 amemwinua mtu kutoka mashariki

MASHINDANO

, Gal 5:26 tusichochee mashindano

MASHIRIKA.

 Angalia SHIRIKIANA.

MASHTAKA

, 1Ko 6:7 mashtaka ya kisheria

MASHUHURI

, 1Ko 1:26 si wengi wa familia mashuhuri

MASIHI

, Da 9:25 mpaka atakapotokea Masihi, Kiongozi

Da 9:26 baada ya majuma 62, Masihi atauawa

Yoh 1:41 Tumempata Masihi

Yoh 4:25 Ninajua kwamba Masihi anakuja

MASIKIO

, 2Ti 4:3 masikio yao yafurahishwe

MASKINI

, 1Sa 2:8 Humwinua maskini kutoka majivu

Zb 9:18 maskini hawatasahauliwa daima

Zb 69:33 Yehova anawasikiliza maskini

Met 30:9 wala niwe maskini, niibe na kuliaibisha

Lu 4:18 niwatangazie maskini habari njema

Yoh 12:8 maskini mnao sikuzote

Ro 7:24 Maskini mimi!

2Ko 6:10 maskini lakini wanaowatajirisha wengi

2Ko 8:9 Kristo alikuwa maskini kwa ajili yenu

Gal 2:10 tuwakumbuke maskini

MASURIA

, 1Fa 11:3 wake 700 na masuria 300

MASWALI

, 1Ti 1:4 hutokeza maswali

MATAIFA

, Mwa 22:18 mataifa yote yatajipatia baraka

Mt 25:32 Mataifa yote yatakusanyika mbele yake

Lu 21:24 nyakati zilizowekwa za mataifa zitimie

MATAJIRI

, Law 19:15 usiwapendelee matajiri

Lu 14:12 Unapoandaa mlo usiwaite matajiri

1Ti 6:9 wameazimia kuwa matajiri huanguka

1Ti 6:17 walio matajiri wasijivune

MATARAJIO

, Met 13:12 Matarajio yaliyoahirishwa

Hab 2:3 Hata yakikawia, endelea kuyatarajia!

Lu 3:15 watu walikuwa wakitarajia

Lu 21:26 watazimia kwa woga wakitarajia mambo

MATATIZO

, Zb 34:19 Mwadilifu ana matatizo mengi

MATENDO YALIYOKUFA

, Ebr 9:14 matendo yaliyokufa

MATESO

, Zb 119:50 faraja yangu katika mateso

Mt 13:21 mateso yakitokea mara moja anakwazika

Mk 4:17 wanapopata mateso, wanakwazika

Mk 10:30 watoto, mashamba, pamoja na mateso

Ro 8:18 mateso ya wakati huu si kitu

2Th 1:4 uvumilivu na imani yenu katika mateso

Ebr 2:10 Wakili Mkuu, mkamilifu kupitia mateso

1Pe 5:9 mateso yaleyale yanaupata ushirika

MATITI

, Met 5:19 Matiti yake na yakuridhishe

MATOFAA

, Met 25:11 matofaa ya dhahabu

MATOKEO

, Isa 46:10 Tangu mwanzo ninatabiri matokeo

Isa 55:11 neno langu halitarudi bila matokeo

MATOLEO

, 1Nya 29:9 walishangilia, walitoa matoleo

MATOWASHI

, Isa 56:4 matowashi, wanaoshika sabato

Mt 19:12 matowashi kwa ajili ya Ufalme wa mbinguni

MATUNDA

, Mwa 3:3 matunda, wala msiyaguse

Mt 7:20 mtawatambua kwa matunda yao

Mt 21:43 kupewa taifa linalozaa matunda

Lu 8:15 kuzaa matunda kwa uvumilivu

Yoh 15:2 hulisafisha ili lizae matunda zaidi

Yoh 15:8 hutukuzwa mnapozaa matunda mengi

Ro 8:23 sisi tulio na matunda ya kwanza

MATUSI

, Efe 4:31 ghadhabu, kufoka, na matusi

MAUMBILE

, Yud 7 tamaa zilizo kinyume cha maumbile

MAUMIVU

, Ayu 6:2 maumivu yangu yangepimwa

Met 17:25 Mwana mpumbavu huleta maumivu

Ro 8:22 uumbaji unaugua katika maumivu

Ro 9:2 huzuni na maumivu yasiyoisha moyoni

MAUMIVU MAKALI

, Lu 21:25 mataifa, maumivu makali

MAVAZI

, Mwa 3:21 Mungu akatengeneza mavazi marefu

Efe 6:11 mavazi kamili ya silaha

MAVAZI KAMILI

, Efe 6:13 mavazi kamili ya silaha

MAVUMBI

, Mwa 2:7 akamuumba kwa mavumbi

Mwa 3:19 wewe ni mavumbi nawe utarudi mavumbini

Zb 103:14 Akikumbuka kwamba sisi ni mavumbi

Isa 40:15 Mataifa ni kama mavumbi membamba

MAVUNO

, Mt 9:37 mavuno ni mengi

MAWAZO

, Zb 26:2 Safisha mawazo yangu ya ndani

Zb 139:17 mawazo yako ni yenye thamani

Zb 146:4 Siku hiyo mawazo yake hupotea

Met 20:5 Mawazo moyoni kama maji yenye kina

Isa 55:8 mawazo yangu si mawazo yenu

MAWE

, Lu 19:40 wakinyamaza, mawe yatapaza sauti

MAWINGU

, Mhu 11:4 anayetazama mawingu hatavuna

Mt 24:30 Mwana wa binadamu akija juu ya mawingu

MAYATIMA

, Yak 1:27 kuwatunza mayatima na wajane

MAYUNGIYUNGI

, Lu 12:27 Angalieni mayungiyungi

MAZIWA

, Kut 3:8 nchi inayotiririka maziwa na asali

Isa 60:16 utakunywa maziwa ya mataifa

Ebr 5:12 mnahitaji maziwa tena

1Pe 2:2 hamu kwa ajili ya maziwa yasiyochanganywa

MAZOEA

, 1Yo 3:6 hana mazoea ya dhambi

MAZOEZI

, 1Pe 5:10 Mungu atamaliza mazoezi yenu

MBEGU

, Lu 8:11 Mbegu ni neno la Mungu

MBINGU

, Zb 8:3 Ninapoziona mbingu zako

Zb 19:1 Mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu

Yoh 3:13 hakuna mtu aliyepanda mbinguni

2Ko 12:2 alinyakuliwa mpaka mbingu ya tatu

2Pe 3:13 tunangojea mbingu mpya na dunia mpya

MBINU

, 2Ko 2:11 hatukosi kuzijua mbinu zake

MBIO

, Mhu 9:11 si wenye mbio wanaoshinda mbio

2Ti 4:7 nimekimbia mbio mpaka mwisho

MBONI

, Zb 17:8 Nilinde kama mboni ya jicho lako

Zek 2:8 anaigusa mboni ya jicho langu

MBUZI

, Mt 25:32 anavyotenganisha kondoo na mbuzi

MBWA

, Met 26:17 mtu anayemkamata mbwa masikio

Mhu 9:4 mbwa aliye hai ni afadhali kuliko

2Pe 2:22 Mbwa ameyarudia matapishi yake

MBWAMWITU

, Isa 11:6 Mbwamwitu atakaa na

Mt 7:15 mbwamwitu katika mavazi ya kondoo

Lu 10:3 wanakondoo katikati ya mbwamwitu

Mdo 20:29 mbwamwitu wenye kukandamiza

MBWEHA

, Mt 8:20 Mbweha wana mapango, lakini

MCHANGA

, Mwa 22:17 uzao wako kama mchanga

Ufu 20:8 Idadi yao, mchanga wa bahari

MCHANGAMFU

, 2Ko 9:7 mtoaji mchangamfu

MCHEZO

, Met 10:23 kama mchezo kwa mpumbavu

MCHONGEZI

, Met 16:28 mchongezi hutenganisha

MCHOYO

, Met 23:6 Usile chakula cha mtu mchoyo

MCHUNGAJI

, Zb 23:1 Yehova ni Mchungaji wangu

Isa 40:11 Atalitunza kundi kama mchungaji

Eze 37:24 Daudi mchungaji mmoja

Zek 13:7 Mpige mchungaji, kondoo watawanyike

Mt 9:36 kama kondoo wasio na mchungaji

Yoh 10:11 mchungaji mwema huutoa uhai wake

Yoh 10:14 Mimi ndiye mchungaji mwema

Yoh 10:16 kundi moja, mchungaji mmoja

MDOGO

, Isa 60:22 Mdogo atakuwa elfu

Lu 9:48 anayejiendesha kama mdogo zaidi

MELI

, 2Ko 11:25 mara tatu nilivunjikiwa na meli

MELKIZEDEKI

, Mwa 14:18 Melkizedeki mfalme wa

Zb 110:4 kuhani milele mfano wa Melkizedeki

MEMA

, Mwa 3:5 kama Mungu, mkijua mema na mabaya

Gal 6:10 tuwatendee watu wote mema

MENGI

, 1Ko 15:58 mkiwa na mengi katika kazi ya Bwana

MEZA

, Da 11:27 kwenye meza moja wakidanganyana

1Ko 10:21 kushiriki meza ya Yehova na

MFALME

, Amu 21:25 hakukuwa na mfalme Israeli

1Sa 23:17 utakuwa mfalme, nami nitakuwa wa pili

Zb 2:6 nimemweka mfalme wangu

Met 21:1 Moyo wa mfalme ni kama vijito

Isa 32:1 Mfalme atatawala kwa uadilifu

Zek 14:9 Yehova atakuwa Mfalme juu ya dunia yote

Mt 21:5 Mfalme wako anakuja, juu ya punda

Mt 27:29 Salamu, ewe Mfalme wa Wayahudi!

Yoh 19:15 hatuna mfalme ila Kaisari

1Ko 15:25 lazima atawale akiwa mfalme mpaka

MFALME WA KASKAZINI

, Da 11:7 mfalme wa kaskazini

Da 11:40 mfalme wa kaskazini atamshambulia

MFALME WA KUSINI

, Da 11:11 mfalme wa kusini

Da 11:40 mfalme wa kusini atasukumana naye

MFANO

, Mwa 1:26 tumuumbe mtu kwa mfano wetu

1Ti 4:12 uwe mfano mzuri kwa waaminifu

Yak 5:10 fuateni mfano wa manabii

MFANYABIASHARA

, Mt 13:45 mfanyabiashara, lulu

MFANYAKAZI

, Met 8:30 kando yake, mfanyakazi stadi

Lu 10:7 mfanyakazi anastahili mshahara wake

MFINYANZI

, Isa 64:8 nawe ni Mfinyanzi wetu

Ro 9:21 je, mfinyanzi hana mamlaka

MFUASI

, Mt 19:21 uje uwe mfuasi wangu

MFUPA

, Mwa 2:23 huyu ni mfupa wa mifupa yangu

Met 25:15 ulimi laini unaweza kuvunja mfupa

Yoh 19:36 Hakuna mfupa utakaovunjwa

MGAWANYIKO

, Mt 10:35 nilikuja kuleta mgawanyiko

MGENI

, Hes 9:14 sheria moja kwa mgeni na mwenyeji

Zb 15:1 nani atakuwa mgeni katika hema lako?

MGONJWA

, Isa 33:24 atakayesema: Mimi ni mgonjwa

Yak 5:14 kuna yeyote aliye mgonjwa

MGUMU

, Ebr 3:13 asifanywe mgumu na dhambi

MHUBIRI

, 2Pe 2:5 Noa, mhubiri wa uadilifu

MHUDUMU

, 1Sa 2:11 akawa mhudumu wa Yehova

Mk 10:43 mkubwa kati yenu awe mhudumu

MIAKA 50

, Law 25:10 Mwadhimisho wa Miaka 50

MIANGA

, Flp 2:15 mnaangaza kama mianga

MICHANGO

, 2Nya 31:10 walipoanza kuleta michango

MIDOMO

, Met 10:19 anayedhibiti midomo ana busara

Isa 29:13 huniheshimu kwa midomo yao

Ho 14:2 tutatoa sifa ya midomo yetu

Ebr 13:15 dhabihu ya sifa, tunda la midomo

MIFANO

, Mt 13:34 Yesu alizungumza kwa mifano

Mk 4:2 akaanza kuwafundisha kwa mifano

MIFUGO

, Isa 30:23 mifugo yenu italisha malisho

MIFUPA

, 2Fa 13:21 aliyegusa mifupa ya Elisha

Zb 34:20 Atailinda mifupa yake

Yer 20:9 kama moto uliofungiwa mifupani mwangu

MIGAWANYIKO

, Ro 16:17 wanaosababisha migawanyiko

1Ko 1:10 kusiwe na migawanyiko kati yenu

MIGUMU

, Mk 3:5 akuhuzunishwa na mioyo migumu

MIGUU

, Isa 52:7 inavyopendeza miguu ya anayeleta

Yoh 13:5 akaanza kuiosha miguu ya wanafunzi

Ro 16:20 atamponda Shetani chini ya miguu yenu

MIIBA

, Mk 15:17 wakasokota taji la miiba wakamvisha

MIILI

, Ro 6:13 toeni miili yenu kwa Mungu

Ro 12:1 mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai

MIKAELI

, Da 10:13 Mikaeli, mmoja wa wakuu wenye vyeo

Da 12:1 Wakati huo Mikaeli atasimama

Ufu 12:7 Mikaeli na malaika zake wakapigana

MIKONO

, Isa 35:3 Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu

MIKONO MITUPU

, Kum 16:16 kuja mikono mitupu

MILANGO

, Yoh 20:19 akaja milango ikiwa imefungwa

MILELE

, Mwa 3:22 ili asile matunda na kuishi milele

Zb 37:29 Waadilifu wataishi duniani milele

Mhu 3:14 kazi za Mungu zitadumu milele

1Pe 1:25 neno la Yehova linadumu milele

MILIMA

, Mwa 7:20 Maji yalipanda juu ya milima

MIMBA

, Kut 21:22 kumuumiza mwenye mimba

Kut 23:26 hakuna mimba itakayoharibika

1Th 5:3 maumivu ya mwanamke mwenye mimba

MINA

, Lu 19:16 mina yako imeleta faida ya mina kumi

MIOYO

, Met 17:3 Yehova ndiye mchunguzaji wa mioyo

Lu 12:34 ilipo hazina yenu, ndipo mioyo itakapokuwa

Lu 21:34 mioyo yenu isilemewe kamwe

Lu 24:32 mioyo yetu iliwaka akizungumza nasi

1Yo 3:20 Mungu ni mkuu kuliko mioyo

MIPAKA

, 1Th 4:6 yeyote asivuke mipaka inayofaa

MIPANGO

, Met 15:22 Mipango huvunjika

Met 19:21 Moyo wa mwanadamu una mipango mingi

MIRIAMU

, Hes 12:1 Miriamu na Haruni dhidi ya Musa

MISHALE

, Zb 127:4 Kama mishale mkononi mwa

MISRI

, Mt 2:15 Nikamwita mwanangu atoke Misri

MITI

, Isa 61:3 wataitwa miti mikubwa ya uadilifu

Eze 47:12 Aina zote za miti kwenye kingo zote

Ufu 22:14 mamlaka kwenda kwenye miti ya uzima

MITUME

, Mt 10:2 majina ya wale mitume 12

Mdo 15:6 mitume na wazee wakakusanyika kulichunguza

1Ko 15:9 mimi ni mdogo zaidi kati ya mitume

2Ko 11:5 mitume wenu walio bora sana

MIZANI

, Law 19:36 Mnapaswa kutumia mizani sahihi

Met 11:1 Mizani ya uwongo humchukiza Yehova

MIZIGO

, Gal 6:2 kubebeana mizigo

MIZIZI

, Lu 8:13 hupokea kwa shangwe, hawana mizizi

Kol 2:7 mkiwa mmetia mizizi na kujengwa

MJANE

, Zb 146:9 Humtegemeza yatima na mjane

Mk 12:43 mjane maskini ametoa zaidi ya wote

Lu 18:3 mjane aliyekuwa akienda kumwomba

MJINGA

, Met 14:15 Mjinga huamini kila neno

MJUMBE

, Mal 3:1 Ninamtuma mjumbe wangu

MKAAJI MGENI

, Kut 22:21 Msimtese mkaaji mgeni

Kum 10:19 lazima mumpende mkaaji mgeni

MKAMILIFU

, Mt 5:48 Baba yenu alivyo mkamilifu

Ebr 2:10 Wakili Mkuu mkamilifu kupitia mateso

MKARIMU

, Met 11:25 mkarimu atapata ufanisi

MKATE

, Ne 9:15 uliwapa mkate kutoka mbinguni

Zb 37:25 wala watoto wake wakitafuta mkate

Isa 55:2 kwa nini mlipie kitu ambacho si mkate

Mt 4:4 Mwanadamu hataishi kwa mkate tu

Mt 6:11 Utupatie leo mkate wetu

Mt 26:26 Yesu akachukua mkate, akaumega

Yoh 6:35 Mimi ndio mkate wa uzima

1Ko 10:17 mkate mmoja, tunakula mkate huo

MKATILI

, Met 11:17 mtu mkatili hujiletea shida

Met 12:10 rehema ya waovu ni ukatili

MKAZO

, 1Sa 1:15 mwanamke mwenye mkazo mkubwa

2Ko 1:8 Tulikuwa na mkazo mkubwa sana

MKE

, Mwa 2:24 atashikamana na mke wake

Mwa 27:46 Yakobo akioa mke kwa mabinti

Met 5:18 shangilia na mke wa ujana wako

Met 12:4 Mke mwema ni taji kwa mume wake

Met 18:22 Anayepata mke mwema hupata kibali

Met 21:19 Kuliko kuishi na mke mgomvi

Met 31:10 nani anaweza kumpata mke mwema

Mhu 9:9 Furahia maisha na mke mpendwa

Mal 2:15 usimtendee hila mke wa ujana wako

1Ko 7:2 kila mwanamume na awe na mke wake

1Ko 9:5 kuambatana na mke mwamini

MKONO

, Zb 145:16 Unaufumbua mkono wako

Isa 41:10 Nitakushika kwa mkono wangu wa kuume

Zek 14:13 ataukamata mkono wa mwenzake, na mkono

Mt 6:3 mkono wa kushoto usijue mkono wa kulia

Mt 6:27 kurefusha uhai kwa mkono mmoja?

Yoh 12:38 mkono wa Yehova, umefunuliwa kwa nani?

MKOPAJI

, Met 22:7 mkopaji ni mtumwa wa mkopeshaji

MKOPO

, Met 11:15 anayemwekea dhamana ya mkopo

MKUKI

, 1Sa 18:11 akamrushia Daudi mkuki

MKUSANYA KODI

, Mt 18:17 awe kama mkusanya kodi

Lu 18:11 nakushukuru mimi si kama mkusanya kodi

MKUU

, Isa 9:6 Jina lake litakuwa Mkuu wa Amani

Da 10:13 mkuu wa Uajemi alinipinga siku 21

Yoh 14:28 Baba ni mkuu kuliko mimi

1Yo 3:20 Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu

MLANGO

, 1Ko 16:9 mlango mkubwa unaoongoza

Ufu 3:20 Nimesimama mlangoni na ninapiga hodi

MLEVI

, Met 23:21 mlevi na mlafi watakuwa maskini

1Ko 5:11 mwache kushirikiana na mlevi

MLIMA

, Zb 24:3 kuupanda mlima wa Yehova

Isa 2:3 twendeni kwenye mlima wa Yehova

Isa 11:9 Wala uharibifu katika mlima wangu

Da 2:35 likawa mlima mkubwa, likaijaza dunia

MLIMA WA MIZEITUNI

, Lu 22:39 Mlima wa Mizeituni

Mdo 1:12 Mlima wa Mizeituni, Yerusalemu

MLIPENI

, Mt 22:21 mlipeni Kaisari vitu vya Kaisari

MLO WA JIONI

, 1Ko 11:20 Mlo wa Jioni wa Bwana

MLOZI

, Mdo 13:6 Bar-Yesu, aliyekuwa mlozi

MMOJA

, 1Ko 8:6 Mungu mmoja, Bwana mmoja, Kristo

MMUNG’UNYE

, Yon 4:10 Uliuhurumia mmung’unye

MNARA

, Mwa 11:4 tujijengee jiji na mnara

Met 18:10 Jina la Yehova, mnara wenye nguvu

Lu 13:4 18 walioangukiwa na mnara, Siloamu

MNARA WA MLINZI

, Isa 21:8 juu ya mnara wa mlinzi

MNYAMA

, Mwa 7:2 chukua wanyama safi saba saba

Law 18:23 kufanya ngono na mnyama

MNYENYEKEVU

, Zek 9:9 mnyenyekevu juu ya punda

MOTO

, Yer 20:9 kama moto mifupani mwangu

Mt 25:41 moto wa milele aliotayarishiwa Ibilisi

1Ko 3:13 kazi itafunuliwa kupitia moto

1Th 5:19 Msiuzime moto wa roho

2Ti 1:6 chochea kama moto zawadi iliyo ndani yako

2Pe 3:7 mbingu, dunia zimewekwa kwa ajili ya moto

MOYO

, Mwa 6:5 kila mwelekeo wa moyo wake

Kum 6:6 Maneno haya yawe moyoni mwako

1Fa 8:38 anajua mateso yaliyo katika moyo wake

1Nya 28:9 kumtumikia Mungu kwa moyo kamili

2Nya 16:9 moyo wao ni kamili kumwelekea

Ezr 7:10 Ezra aliutayarisha moyo wake

Zb 51:10 Umba moyo safi ndani yangu

Zb 51:17 Moyo uliovunjika na kupondeka hutaukataa

Met 4:23 Ulinde moyo wako, humo ndimo zinamotoka

Met 17:22 Moyo wenye shangwe ni dawa nzuri

Met 28:26 anayeutumaini moyo wake ni mpumbavu

Yer 17:9 Moyo ni wenye hila kuliko kitu kingine

Yer 17:10 Mimi, Yehova, ninauchunguza moyo

Yer 31:33 nitaiandika sheria katika moyo wao

Mt 15:19 moyoni hutoka uzinzi, uasherati, wizi

Mt 22:37 Yehova Mungu wako kwa moyo wote

Mdo 16:14 akaufungua moyo wake asikilize Paulo

Ro 6:17 mmekuwa watiifu kutoka moyoni

Ebr 3:12 moyo mwovu unaokosa imani usisitawi

MPAJI-SHERIA

, Yak 4:12 Kuna mmoja tu Mpaji-sheria

MPAKA

, Zb 119:96 amri yako haina mpaka

MPANGILIO

, 1Ko 15:23 mpangilio wake unaofaa: Kristo

MPANGO

, 1Ko 14:40 kwa adabu na mpango

MPATANISHI

, 1Ti 2:5 mpatanishi kati ya Mungu na

MPENDWA

, Mt 3:17 Mwanangu mpendwa

MPIGA RAMLI

, Kum 18:11 mpiga ramli

MPOLE

, 2Ti 2:24 anahitaji kuwa mpole kwa wote

MPUMBAVU

, Zb 14:1 Mpumbavu: Hakuna Yehova

Lu 12:20 Wewe mpumbavu, usiku huu

MPYA

, Yoh 13:34 Ninawapa ninyi amri mpya

Ufu 21:1 mbingu mpya na dunia mpya

MSAADA

, Zb 46:1 Msaada unaopatikana kwa urahisi

MSAFISHAJI

, Mal 3:3 kama msafishaji na mtakasaji

MSAIDIZI

, Yoh 14:16 atawapa msaidizi mwingine

Yoh 14:26 msaidizi, roho takatifu, itawafundisha

MSAMARIA

, Lu 10:33 Msamaria akamsikitikia

Yoh 4:7 Mwanamke Msamaria akaja kuteka maji

MSHAHARA

, Mwa 31:7 kubadili mshahara mara kumi

Ro 6:23 mshahara wa dhambi ni kifo

MSHAURI

, Isa 9:6 Jina lake litakuwa Mshauri wa Ajabu

MSHIKAMANIFU

, 2Sa 22:26 Kwa mshikamanifu

Zb 16:10 Hutamruhusu mshikamanifu aone shimo

MSHIPI

, Isa 11:5 Uadilifu utakuwa mshipi

MSHTAKI

, Ufu 12:10 mshtaki wa ndugu zetu ametupwa

MSIBA

, Hes 23:23 ishara za msiba dhidi ya Yakobo

MSICHANA

, 2Fa 5:2 walimchukua mateka msichana

Mk 5:42 msichana akasimama akaanza kutembea

MSIFUNI YAH

, Zb 146:1 Msifuni Yah! Nafsi yangu yote

Zb 150:6 Kila kitu kinachopumua—Msifuni Yah

Ufu 19:1 umati mbinguni ukasema: Msifuni Yah!

MSIMAMIZI

, Lu 12:42 ni nani msimamizi mwaminifu

MSINGI

, Mt 25:34 uliotayarishwa tangu kuwekwa msingi

Lu 6:48 kuweka msingi kwenye mwamba

Ro 15:20 nisijenge juu ya msingi wa mtu mwingine

1Ko 3:11 hakuna msingi wowote zaidi ya

1Pe 5:10 Mungu atawapa msingi imara

MSINYIMANE

, 1Ko 7:5 Msiwe mkinyimana

MTAKATIFU

, Ufu 4:8 Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu

MTAWALA

, Da 4:17 Aliye Juu Zaidi ni Mtawala

Yoh 12:31 mtawala wa ulimwengu huu atatupwa nje

Yoh 14:30 mtawala wa ulimwengu anakuja

MTAZAMO

, Efe 6:7 mtazamo mzuri, kama kwa Yehova

Flp 2:5 mtazamo wa akili aliokuwa nao Kristo

MTEGO

, Zb 91:3 mtego wa mwindaji wa ndege

Met 29:25 Kuwaogopa wanadamu ni mtego

Lu 21:34, 35 siku ile iwakute ghafla kama mtego

MTENDA DHAMBI

, Lu 15:7 mtenda dhambi anapotubu

Lu 18:13 Mungu, nihurumie mimi mtenda dhambi

MTHAWABISHAJI

, Ebr 11:6 huwa mthawabishaji wa

MTI

, Mwa 2:9 mti wa ujuzi wa mema na mabaya

Mwa 2:9 mti wa uzima katikati ya bustani

Zb 1:3 kama mti uliopandwa kando ya maji

Da 4:14 Ukateni na kuuangusha mti huu

Mk 15:25 wakamtundika kwenye mti

Lu 23:21 Atundikwe mtini!

Gal 3:13 Amelaaniwa aliyetundikwa kwenye mti

Ufu 2:7 ruhusa kula matunda ya mti wa uzima

MTIIFU

, 1Fa 3:9 mpe mtumishi wako moyo mtiifu

Flp 2:8 alijinyenyekeza na kuwa mtiifu mpaka kifo

MTINI

, 1Fa 4:25 kwa usalama, chini ya mtini wake

Mik 4:4 Wataketi kila mtu chini ya mtini wake

Mt 21:19 Mara moja ule mtini ukanyauka

Mk 13:28 jifunzeni kutokana na mtini

MTI WA MATESO

, Mt 10:38 mti wa mateso

Lu 9:23 aubebe mti wa mateso na kunifuata

MTO

, Ufu 12:16 dunia ikaumeza mto

Ufu 22:1 mto wa maji ya uzima

MTOTO

, Kum 7:14 hakuna atakayekosa mtoto

Amu 13:8 atufundishe jinsi ya kumlea mtoto

Lu 9:47 akachukua mtoto na kumsimamisha

1Ko 13:11 nikifikiri kama mtoto, nikiwaza kama mtoto

MTUKUFU

, Mdo 24:3 ewe Mtukufu Feliksi

MTUMISHI

, Isa 42:1 Mtumishi wangu, ninayemtegemeza!

MTUMWA

, Met 22:7 mkopaji ni mtumwa wa mkopeshaji

Mt 24:45 mtumwa mwaminifu mwenye busara

Mt 25:21 Vema, mtumwa mwema na mwaminifu

Yoh 8:34 anayetenda dhambi ni mtumwa

Flp 2:7 akachukua umbo la mtumwa

MUDA

, Zb 30:5 hasira yake ni ya muda mfupi

Isa 26:20 Jificheni kwa muda mfupi

Ebr 11:13 walikuwa wakaaji wa muda

Ebr 11:25 kufurahia dhambi kwa muda

MUHIMU

, Flp 1:10 mhakikishe mambo muhimu zaidi

MUHURI

, Wim 8:6 Niweke kama muhuri moyoni

Da 12:9 maneno yatiwe muhuri mpaka mwisho

2Ko 1:22 ametia muhuri juu yetu, rehani

Efe 1:13 Baada ya kuamini, mlitiwa muhuri

Ufu 7:3 hadi tuwatie muhuri watumwa

MUME

, 1Ko 7:2 kila mwanamke awe na mume wake

1Ko 7:14 mume asiyeamini hutakaswa na mke wake

MUNGU

, Kum 10:17 Yehova Mungu ni wa miungu

Mt 27:46 Mungu wangu, kwa nini umeniacha?

Yoh 1:18 Hakuna mwanadamu amemwona Mungu

Yoh 17:3 wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli

Yoh 20:17 Ninapanda kwa Mungu wangu na Mungu

1Ko 8:4 hakuna Mungu isipokuwa mmoja

2Ko 4:4 mungu wa mfumo huu wa mambo

Efe 4:6 Mungu mmoja ambaye ni Baba wa wote

1Yo 4:8 Mungu ni upendo

MUSA

, Hes 12:3 Musa alikuwa mpole zaidi kuliko wote

Zb 106:32 mambo yakamwendea Musa vibaya

Mdo 7:22 Musa, mwenye nguvu katika maneno

2Ko 3:7 hawakuweza kutazama uso wa Musa

MUUAJI

, Yoh 8:44 Alikuwa muuaji alipoanza

MUUMBA

, Mhu 12:1 mkumbuke Muumba wako

MUZIKI.

 Angalia NYIMBO.

MVI

, Met 16:31 Mvi ni taji la umaridadi

MVIVU

, Met 6:6 Mwendee chungu, ewe mvivu

Met 10:26 moshi machoni, ndivyo mtu mvivu

Met 19:24 Mvivu hutumbukiza mkono katika bakuli

Met 20:4 Mvivu halimi katika majira ya baridi

Mt 25:26 Mtumwa mwovu na mvivu

MVUA

, Mwa 7:12 mvua ikamwagika kwa siku 40

Kum 11:14 nitawapa mvua ya vuli na ya

Kum 32:2 Mafundisho yatanyesha kama mvua

Isa 55:10 kama mvua na theluji inavyomwagika

Mt 5:45 mvua juu ya waadilifu na wasio waadilifu

MVULANA

, Met 22:6 Mzoeze mvulana njia anayopaswa

Isa 11:6 mvulana mdogo atawaongoza

Yer 1:7 Usiseme, Mimi ni mvulana tu

MWADILIFU

, Mwa 15:6 akamhesabu kuwa mwadilifu

Zb 34:19 Mwadilifu ana matatizo mengi

Zb 37:25 sijamwona mwadilifu akiwa ameachwa

Zb 72:7 Katika siku zake mwadilifu atasitawi

Zb 141:5 Mwadilifu akinipiga, hilo litakuwa

Met 24:16 mwadilifu anaweza kuanguka mara saba

MWAFIKIRIE

, 1Th 5:13 mwafikirie kwa njia inayozidi

MWAGA

, Zb 62:8 Mwageni mioyo yenu mbele zake

MWAKA

, Hes 14:34 siku 40, siku moja kwa mwaka

MWAKILISHI

, Yoh 7:29 mimi ni mwakilishi kutoka kwake

MWAMBA

, Kum 32:4 Mwamba, kazi zake ni kamilifu

Mt 7:24 aliyejenga nyumba kwenye mwamba

MWAMINIFU

, Lu 16:10 mwaminifu katika lililo dogo

1Ko 4:2 kinachotarajiwa ni kupatwa wakiwa waaminifu

1Ko 10:13 Mungu ni mwaminifu

Ufu 2:10 Uwe mwaminifu hata kufikia kifo

MWAMUZI

, Isa 33:22 Yehova ni Mwamuzi wetu, Mfalme

Lu 18:2 mwamuzi ambaye hakumwogopa Mungu

MWANA

, Zb 2:12 Mheshimuni mwana wa Mungu

Met 13:24 anayeizuia fimbo anamchukia mwanawe

Met 15:20 Mwana mwenye hekima humfurahisha

Mt 3:17 Huyu ni Mwanangu, mpendwa

Lu 15:13 mwana mdogo aharibu mali yake

MWANADAMU

, Zb 8:4 Mwanadamu anayeweza kufa

MWANAJESHI

, 2Ti 2:4 mwanajeshi hajihusishi katika

MWANAKONDOO

, 2Sa 12:3 mwanakondoo mmoja tu

Yoh 1:29 Ona, Mwanakondoo wa Mungu

MWANAMKE

, Mwa 3:15 uadui kati yako na mwanamke

Mhu 7:26 Mwanamke anayetia uchungu kuliko kifo

Ufu 12:1 Mwanamke aliyepambwa jua

MWANAMUME

, Law 20:13 Mwanamume akilala na

MWANASIMBA

, Zb 91:13 Utamkanyaga mwanasimba na

MWANA WA BINADAMU

, Da 7:13 mwana wa binadamu

Mt 10:23 kabla Mwana wa binadamu kufika

Lu 21:27 Mwana wa binadamu katika mawingu

MWANGALIZI

, 1Ti 3:1 anajitahidi kuwa mwangalizi

1Pe 2:25 mchungaji na mwangalizi wa nafsi zenu

MWANZO

, Isa 46:10 Tangu mwanzo ninatabiri matokeo

Zek 4:10 dharau siku inayoanza kwa mambo madogo

Mt 24:8 hayo yote ni mwanzo wa maumivu

MWASI IMANI

, Met 11:9 mwasi imani humwangamiza

MWEKUNDU

, Mwa 25:30 nipe mchuzi mwekundu

MWELEKEO

, Mwa 8:21 mwelekeo ni mbaya tangu ujana

1Nya 28:9 Mungu hutambua kila mwelekeo wa fikira

Flp 2:20 sina mwingine aliye na mwelekeo kama

MWELEKEZO

, Met 11:14 Mwelekezo stadi

MWEMA

, Ro 5:7 anaweza kufa kwa ajili ya mtu mwema

MWENDO

, Mwa 33:14 mwendo wa mifugo na watoto

Yoe 2:7 Kila mmoja anafuata mwendo wake

Mdo 20:24 nimalize mwendo wangu na huduma

MWENENDO

, Gal 6:16 kanuni hii ya mwenendo

1Pe 2:12 Dumisheni mwenendo mzuri kati ya mataifa

1Pe 3:1 wavutwe bila neno kupitia mwenendo

1Pe 3:16 waaibishwe kwa mwenendo wenu mzuri

MWENENDO MPOTOVU

, Gal 5:19 mwenendo mpotovu

2Pe 2:7 Loti aliyetaabishwa na mwenendo mpotovu

MWENEZA-INJILI

, Mdo 21:8 Filipo mweneza-injili

2Ti 4:5 fanya kazi ya mweneza-injili

MWENYE ENZI KUU

, Zb 73:28 Mwenye Enzi Kuu kimbilio

Mdo 4:24 Mwenye Enzi Kuu uliumba

MWEPESI

, Yak 1:19 si mwepesi wa kusema

MWEREVU

, Met 12:23 mwerevu hufunika mambo

Met 14:15 mwerevu hutafakari kila hatua

Met 22:3 mwerevu huona hatari na kujificha

MWEZI

, Yoe 2:31 mwezi utatiwa damu

Lu 21:25 ishara katika jua na mwezi na nyota

MWIBA

, 2Ko 12:7 nilipewa mwiba katika mwili

MWILI

, Mwa 2:24 watakuwa mwili mmoja

Ayu 33:25 Mwili wake na uwe na afya kuliko ujana

Mt 10:28 msiwaogope wale wanaoua mwili

Mt 26:26 Chukueni mle. Huu unamaanisha mwili wangu

Ro 8:5 wanaoishi kulingana na mwili hukaza

1Ko 7:4 hana mamlaka juu ya mwili wake, bali mke

1Ko 12:18 Mungu amepanga kila kiungo cha mwili

1Ko 15:44 Hupandwa ukiwa mwili wa nyama

Gal 5:19 matendo ya mwili huonekana wazi

Flp 3:21 ataugeuza mwili wetu wa hali ya chini

MWINDAJI

, Zb 91:3 mtego wa mwindaji wa ndege

MWISHO

, Isa 2:2 Katika siku za mwisho

Mt 24:14 ndipo ule mwisho utakapokuja

Yoh 13:1 Yesu aliwapenda walio wake mpaka mwisho

2Ti 4:7 nimekimbia mbio mpaka mwisho

MWITO

, Efe 4:1 mtembee kwa kustahili mwito

MWIZI

, Met 6:30 mwizi akiiba anapokuwa na njaa

Met 29:24 Rafiki ya mwizi hujichukia

Mt 24:43 angejua mwizi atakuja kesha gani

1Th 5:2 siku inakuja kama mwizi usiku

MWOKOZI

, 2Sa 22:3 kimbilio langu, mwokozi wangu

Mdo 5:31 alimwinua Wakili Mkuu na Mwokozi

MWONGO

, Zb 101:7 mwongo hatasimama mbele yangu

Met 19:22 afadhali kuwa maskini kuliko mwongo

Yoh 8:44 Ibilisi ni mwongo, baba ya uwongo

MWONGOZO

, 1Nya 28:12 ramani kupitia mwongozo wa

MWOVU

, Met 29:2 mwovu anapotawala, watu hulia

Isa 26:10 mwovu akionyeshwa kibali, hatajifunza

1Yo 5:19 ulimwengu katika nguvu za mwovu

MYAHUDI

, Zek 8:23 watashika joho la Myahudi

1Ko 9:20 Kwa Wayahudi nilikuwa kama Myahudi

MZABIBU

, Mik 4:4 kila mtu chini ya mzabibu wake

Yoh 15:1 Mimi ndiye mzabibu wa kweli

MZAHA

, Mwa 19:14 Loti alionekana anafanya mzaha

Met 26:19 Nilikuwa nikifanya mzaha tu!

MZALIWA PEKEE

, Yoh 1:18 mungu mzaliwa pekee

Yoh 3:16 akamtoa Mwana wake mzaliwa pekee

MZALIWA WA KWANZA

, Kut 11:5 mzaliwa wa kwanza, Misri

Kol 1:15 mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote

MZEE WA SIKU

, Da 7:9 Mzee wa Siku akaketi

MZEITUNI

, Zb 52:8 mzeituni katika nyumba ya Mungu

Ro 11:17 mzeituni wa mwituni, ulipandikizwa

MZEMBE

, Met 19:15 mtu mzembe atakaa njaa

Da 6:4 Danieli hakupatikana akiwa mzembe

MZIGO

, Zb 38:4 dhambi zangu kama mzigo mzito

Zb 55:22 Mtupie Yehova mzigo wako

Zb 68:19 Yehova anatubebea mzigo kila siku

Mdo 15:28 tusiwaongezee ninyi mzigo zaidi ila

Gal 6:5 kila mtu ataubeba mzigo wake

1Th 2:6 tungeweza kuwa mzigo wenye gharama

Ufu 2:24 siwaongezei mzigo mwingine wowote

MZIGO MZITO

, 1Yo 5:3 amri zake si mzigo mzito

N

NABII

, Kum 18:18 Nitawainulia nabii kama wewe

Eze 2:5 watajua nabii alikuwa miongoni mwao

Amo 7:14 sikuwa nabii wala mwana wa nabii

NADHIRI

, Kum 23:21 Ukiweka nadhiri kwa Yehova

Amu 11:30 Yeftha akaweka nadhiri

NAFAKA

, Zb 72:16 Kutakuwa na nafaka nyingi duniani

NAFASI

, Gal 6:10 tukiwa na nafasi, tutende mema

NAFSI

, Hes 31:28 nafsi moja ya watu na ya wanyama

Eze 18:4 Nafsi inayotenda dhambi itakufa

Mt 22:37 mpende Yehova kwa nafsi yote

NAFSI YOTE

, Efe 6:6 tufanye kwa nafsi yote

Kol 3:23 mnalofanya, lifanyeni kwa nafsi yote

NAINI

, Lu 7:11 akasafiri kwenda jiji linaloitwa Naini

NAKALA

, Kum 17:18 ajiandikie nakala ya Sheria hii

NANGA

, Ebr 6:19 tumaini kama nanga ya nafsi

NATHANI

, 2Sa 12:7 Nathani akamwambia Daudi: Wewe

NCHI

, Isa 66:8 nchi itazaliwa katika siku moja?

NDAMA

, Kut 32:4 akatengeneza sanamu ya ndama

Isa 11:6 ndama na simba watakuwa pamoja

NDANI

, 2Ko 4:16 mtu tuliye kwa ndani

Efe 3:16 kuwa na uwezo katika mtu mliye kwa ndani

NDANI KABISA

, Ufu 2:23 mawazo ya ndani kabisa

NDEGE

, Mt 6:26 Waangalieni kwa makini ndege

NDIYO

, Mt 5:37 ‘Ndiyo’ yenu imaanishe ndiyo

NDOA

, Mt 22:2 mfalme aliyeandaa karamu ya ndoa

Yoh 2:1 karamu ya ndoa katika Kana

1Ko 7:9 bora kufunga ndoa kuliko kuwaka tamaa

1Ko 7:36 hafanyi dhambi. Acheni afunge ndoa

1Ko 7:38 asiyefunga ndoa atafanya vema zaidi

Ebr 13:4 Ndoa na iheshimiwe kati ya wote

Ufu 19:7 ndoa ya Mwanakondoo imefika

NDOTO

, Mhu 5:3 ndoto huja kwa sababu ya shughuli

NDUGU

, Met 17:17 ndugu kwa ajili ya nyakati za taabu

Met 18:24 anayeshikamana kwa ukaribu kuliko ndugu

Mt 13:55 na ndugu zake Yakobo, Yosefu, na

Mt 23:8 nanyi nyote ni ndugu

Mt 25:40 mlivyomtendea ndugu yangu

1Ko 5:11 anayeitwa ndugu ambaye ni

1Pe 5:9 ushirika mzima wa ndugu zenu

NEBUKADNEZA

, Da 2:1 Nebukadneza aliota ndoto

NENO

, Met 25:11 neno linalosemwa wakati unaofaa

Isa 55:11 hakika neno langu litafanikiwa

Lu 8:12 Ibilisi huliondoa lile neno mioyoni

Yoh 1:1 Hapo mwanzo Neno alikuwako

Yoh 17:17 neno lako ni kweli

Mdo 18:5 Paulo ashughulika sana na neno

Flp 2:16 kulishika sana neno la uzima

2Ti 2:15 ukilitumia sawasawa neno la kweli

NENO LA MUNGU

, Isa 40:8 neno la Mungu linadumu

Mk 7:13 mnalibatilisha neno la Mungu kwa mapokeo

1Th 2:13 mlilikubali kama neno la Mungu

Ebr 4:12 neno la Mungu liko hai nalo ni lenye nguvu

NG’AA

, Isa 14:12 anguka kutoka mbinguni, unayeng’aa

NG’OMBE DUME

, Kut 21:28 Ng’ombe dume akimpiga

Kum 25:4 kumfunga kinywa ng’ombe dume

Met 7:22 anamfuata kama ng’ombe dume machinjioni

Ho 14:2 kutoa sifa kama ng’ombe dume

1Ko 9:9 anahangaikia ng’ombe dume?

NGAMIA

, Mt 19:24 ni rahisi zaidi kwa ngamia kupita

NGANO

, Mt 13:25 kupanda magugu kati ya ngano

NGAO

, Zb 84:11 Yehova Mungu ni jua na ngao

Efe 6:16 chukueni ngao kubwa ya imani

NGAZI

, Mwa 28:12 ngazi, kilele kufika mbinguni

NGOJEA

, Zb 37:7 umngojee Yehova kwa matumaini

NGOME

, Zb 18:2 Yehova ni ngome yangu

Isa 25:4 umekuwa ngome kwa maskini

Lu 19:43 ngome yenye miti iliyochongoka

2Ko 10:4 kuzipindua ngome zenye nguvu

NGUO

, Yak 2:15 ndugu au dada hana nguo

NGURUWE

, Lu 8:33 roho waovu wakawaingia nguruwe

Lu 15:15 alimpeleka shambani akalishe nguruwe

2Pe 2:22 nguruwe aliyeoshwa amegaagaa

NGUVU

, Zb 29:11 atawapa nguvu watu wake

Zb 31:10 Nguvu zinapungua, dhambi yangu

Zb 84:7 kutembea kutoka nguvu hadi nguvu

Met 17:22 roho iliyopondeka hufyonza nguvu

Isa 35:4 Iweni na nguvu. Msiogope

Isa 40:28 Yehova haishiwi na nguvu

Isa 40:29 humpa nguvu mtu aliyechoka

Isa 40:31 wanaomtumaini Yehova watapata nguvu

Isa 41:10 Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia

Zek 4:6 si kwa nguvu, bali kwa roho yangu

Mk 5:30 akahisi nguvu zimemtoka

Mk 12:30 mpende Yehova kwa nguvu zako zote

Mdo 1:8 roho takatifu ikija mtapokea nguvu

Ro 15:1 beba udhaifu wa wasio na nguvu

1Ko 16:13 simameni imara, iweni na nguvu

2Ko 4:7 nguvu zinazopita zile za kawaida

2Ko 12:9 nguvu zangu zinakamilika katika udhaifu

2Ko 12:10 ninapokuwa dhaifu, ninakuwa na nguvu

Flp 4:13 Kwa mambo yote nina nguvu

Ufu 3:8 ninajua kwamba una nguvu kidogo

NGUZO

, Mwa 19:26 mke wa Loti akawa nguzo ya chumvi

Kut 13:22 nguzo ya wingu, nguzo ya moto

Gal 2:9 walioonekana kuwa nguzo

1Ti 3:15 nguzo na tegemezo la ile kweli

NIA

, Met 16:2 Yehova huchunguza nia

NICHUNGUZE

, Zb 26:2 Nichunguze, Ee Yehova

Gal 6:4 kila mmoja na achunguze matendo yake

NIDHAMU

, Met 1:7 wapumbavu wanadharau nidhamu

Met 3:11 usikatae nidhamu ya Yehova

Met 19:18 Mtie nidhamu mtoto wako

Met 23:13 Usimnyime mvulana nidhamu

Ebr 12:11 nidhamu inayoonekana yenye shangwe

Ufu 3:19 huwakaripia na kuwatia nidhamu

NINAWI

, Yon 4:11 Je, sipaswi kulihurumia Ninawi?

NIRA

, 1Fa 12:14 baba aliifanya nira yenu kuwa nzito

Mt 11:30 nira yangu ni laini

2Ko 6:14 Msifungwe nira pamoja na wasio waamini

NITAKUWA

, Kut 3:14 Nitakuwa amenituma kwenu

NJAA

, Isa 65:13 watakula, ninyi mtakuwa na njaa

NJAA KALI

, Zb 37:19 Wakati wa njaa kali watakuwa

Amo 8:11 Si njaa kali ya chakula au kiu ya maji

NJE

, 1Ko 5:13 Mungu akiwahukumu wale walio nje

Kol 4:5 hekima kuelekea wale walio nje

NJIA

, Met 16:25 njia inayoonekana kuwa sawa

Isa 30:21 Hii ndiyo njia. Tembeeni ndani yake

Yoh 14:6 Mimi ndiye njia na kweli na uzima

Mdo 9:2 wanaume na wanawake wa Ile Njia

1Ko 4:17 Atawakumbusha njia zangu

1Ko 10:13 ataifanya pia njia ya kutokea

Flp 1:27 jiendesheni kwa njia inayostahili habari njema

NJIWA

, Mt 3:16 roho ya Mungu ikishuka kama njiwa

Mt 10:16 wasio na hatia kama njiwa

NJOONI

, Isa 55:1 Njooni, ninyi nyote mlio na kiu

Ufu 22:17 yeyote anayesikia na aseme, Njoo!

NOA

, Mwa 6:9 Noa alitembea pamoja na Mungu

Mt 24:37 kama siku za Noa zilivyokuwa, ndivyo

NUNUA

, 1Ko 7:23 Mlinunuliwa kwa bei

Ufu 5:9 kwa damu yako ukamnunulia watu

NURU

, Zb 36:9 Kwa nuru yako tunaona nuru

Zb 119:105 Neno lako ni nuru ya njia yangu

Met 4:18 kijia cha waadilifu ni nuru nyangavu

Isa 42:6 kama nuru kwa mataifa

Mt 5:14 Ninyi ndio nuru ya ulimwengu

Mt 5:16 acheni nuru yenu iangaze

Yoh 8:12 Mimi ndiye nuru ya ulimwengu

2Ko 4:6 Nuru na iangaze kutoka katika giza

NYAKATI

, Lu 21:24 nyakati zilizowekwa za mataifa

NYAMA

, Met 23:20 wanaokula nyama kwa pupa

1Ko 15:50 nyama na damu haviwezi kuurithi Ufalme

NYAMAZA

, Zb 4:4 Zungumza moyoni, na unyamaze

Zb 32:3 Niliponyamaza, mifupa yangu ilidhoofika

Mhu 3:7 Wakati wa kunyamaza na wa kuongea

NYAMAZISHA

, 1Pe 2:15 mnyamazishe maneno ya kijinga

NYANG’ANYA

, Law 19:13 Usimnyang’anye mwenzako

NYARA

, Kum 24:7 akiwa amemteka nyara lazima auawe

Yer 39:18 Uhai wako utakuwa kama nyara

NYAVU

, Lu 5:4 mshushe nyavu zenu, mvue samaki

NYEKUNDU

, Isa 1:18 Ingawa dhambi zenu ni nyekundu

NYENYEKEA

, Mt 18:4 atakayejinyenyekeza kama mtoto

Ebr 13:17 mnyenyekee wale wanaoongoza

NYENYEKEZA

, Kum 8:2 ili awanyenyekeze na kuwajaribu

NYEPESI

, 2Ko 4:17 dhiki ni ya muda na ni nyepesi

NYEUPE

, Ufu 7:14 wamefua kanzu na kuzifanya nyeupe

NYIKA

, Isa 35:6 maji yatabubujika nyikani

Isa 41:18 Nitaigeuza nyika kuwa dimbwi la maji

NYIMA

, Zb 84:11 Yehova hatawanyima jambo jema

NYIMBO

, Ne 12:46 nyimbo za kumsifu Mungu

Kol 3:16 nyimbo za kiroho zinazoimbwa

NYOKA

, Mwa 3:4 nyoka akamwambia mwanamke

Yoh 3:14 Musa alivyoinua nyoka nyikani

NYONYESHA

, 1Th 2:7 kama mama anayenyonyesha

NYOTA

, Zb 147:4 anaziita nyota zote kwa majina

Mt 24:29 baada ya dhiki nyota zitaanguka

Ufu 2:1 nyota saba kwenye mkono wake

NYUMA

, Lu 9:62 anayeshika jembe na kutazama nyuma

NYUMBA

, 2Sa 7:13 atakayejenga nyumba kwa ajili ya

Zb 27:4 nikae katika nyumba ya Yehova sikuzote

Zb 101:2 utimilifu ndani ya nyumba yangu

Zb 127:1 Yehova asipoijenga nyumba

Isa 56:7 nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala

Isa 65:21 Watajenga nyumba na kuishi ndani yake

Lu 2:49 ninapaswa kuwa katika nyumba ya Baba

Yoh 2:16 kuifanya nyumba ya Baba yangu nyumba ya

Yoh 14:2 Katika nyumba ya Baba mna makao mengi

Mdo 5:42 na kufundisha nyumba kwa nyumba

Mdo 7:48 Aliye Juu Zaidi haishi katika nyumba

Mdo 20:20 hadharani na nyumba kwa nyumba

2Ko 5:1 tutapata nyumba ya milele mbinguni

Efe 2:19 washiriki wa nyumba ya Mungu

Ebr 3:4 kila nyumba hujengwa na mtu fulani

NYWELE

, Mt 10:30 hata nywele zenu zimehesabiwa

Lu 21:18 hakuna hata unywele wa vichwa vyenu

1Ko 11:14 nywele ndefu ni aibu kwa mwanamume

NZIGE

, Yoe 1:4 kilichoachwa na nzige wanaoruka

O

OA

, Kum 7:3 Msioane nao kamwe

Mt 22:30 katika ufufuo, hawaoi wala kuolewa

Mt 24:38 kabla ya Gharika, wakioa na kuolewa

1Ko 7:32 Mwanamume ambaye hajaoa huhangaikia

OGA

, 2Fa 5:10 Nenda ukaoge mara saba, Yordani

OGOPA

, 2Nya 20:15 Msiogope kwa sababu ya umati huu

Zb 56:4 ninamtumaini Mungu; siogopi

Zb 118:6 Yehova yuko upande wangu; sitaogopa

Isa 41:10 Usiogope, niko pamoja nawe

Mik 4:4 hakuna yeyote atakayewaogopesha

Ufu 2:10 Usiogope mateso yatakayokupata

OGOPESHA

, Ebr 10:31 jambo lenye kuogopesha

OGOPESHWA

, Flp 1:28 bila kuogopeshwa na wapinzani

OKOA

, Isa 59:1 Mkono si mfupi usiweze kuokoa

Mt 16:25 anayetaka kuuokoa uhai wake

Lu 19:10 Mwana wa binadamu alikuja kuokoa

1Ti 4:16 utajiokoa na wale wanaokusikiliza

OKOLEWA

, Mt 24:22 hakuna mwili ambao ungeokolewa

OLE

, Isa 5:20 Ole wanaosema wema ni uovu

1Ko 9:16 ole wangu nisipotangaza habari njema

Ufu 12:12 Ole wa dunia na wa bahari

OLEWA

, 1Ko 7:39 yuko huru kuolewa, katika Bwana

OMBA

, Zb 2:8 Niombe, nitakupa mataifa

Mt 6:8 anajua mnachohitaji kabla hamjamwomba

Mt 7:7 Endeleeni kuomba, mtapewa

Yoh 14:13 lolote mtakaloomba katika jina langu

Ro 8:34 Kristo Yesu hutuombea

2Ko 5:20 tunaomba Mpatanishwe na Mungu

Efe 3:20 kupita mambo yote tunayoomba

1Yo 5:14 tukiomba kulingana na mapenzi yake

OMBOLEZA

, Mt 5:4 Wenye furaha, wanaoomboleza

ONA

, Mt 6:1 msionyeshe uadilifu ili watu wawaone

Yoh 1:18 Hakuna ambaye amemwona Mungu

Yoh 14:9 ambaye ameniona, amemwona Baba

ONDOA

, 1Ko 5:13 Mwondoeni mwovu miongoni mwenu

ONDOKA

, 1Ko 7:15 asiyeamini akiamua kuondoka

ONEA WIVU

, Zb 37:1 usiwaonee wivu watenda dhambi

Zb 73:3 niliwaonea wivu wenye kiburi

ONEKANA

, Ro 1:20 sifa zake zisizoonekana, zinaonekana

ONGOZA

, Zb 48:14 Mungu atatuongoza kwa umilele

Yer 10:23 Mwanadamu hawezi kuongoza hatua yake

Ebr 13:7, 17 wale wanaoongoza kati yenu

Ebr 13:7, 17 Watiini wale wanaoongoza

ONGOZWA

, 2Ti 3:16 kila andiko limeongozwa na roho

ONJA

, Zb 34:8 Onjeni mwone Yehova ni mwema

Ebr 6:4 wameonja zawadi ya bure ya kimbingu

1Pe 2:3 mradi tu mmeonja

ONYESHA

, Lu 3:8 zaeni matunda yanayoonyesha toba

Yoh 5:20 Baba humwonyesha Mwana anayofanya

ONYO

, Eze 3:17 lazima uwape onyo langu

Eze 33:4 asitii onyo, damu yake itakuwa

1Ko 10:11 yaliandikwa ili kuwa onyo kwetu

OSHA

, Zb 51:2 Nioshe kabisa kutoka katika kosa langu

Yoh 13:5 akaanza kuiosha miguu ya wanafunzi

OSHWA

, 1Ko 6:11 mmeoshwa mkawa safi, mmetakaswa

OVYOOVYO

, Ayu 6:3 mazungumzo ya ovyoovyo

OZA

, Efe 4:29 Neno lililooza lisitoke kinywani

P

PAJI

, Eze 3:9 paji gumu kuliko jiwe gumu

PAMBANA

, Efe 6:12 tunapambana, si dhidi ya damu

PAMBO

, Da 11:45 mlima mtakatifu wa lile Pambo

PANDA

, Zb 126:5 wanaopanda mbegu kwa machozi

Mhu 11:6 Panda mbegu zako asubuhi na

Isa 65:22 Wala hawatapanda watu wengine wale

Yoh 3:13 hakuna mtu aliyepanda mbinguni

1Ko 3:6 nilipanda, Apolo akatia maji, Mungu akakuza

Gal 6:7 analopanda mtu, ndilo atakalovuna

PANGA

, Isa 2:4 panga zao ziwe majembe

Ro 13:14 msiwe mkipanga mapema kwa ajili ya

PANGO

, Mt 21:13 kuwa pango la wanyang’anyi

PANZI

, Isa 40:22 wakaaji wake ni kama panzi

PAPASA-PAPASA

, Mdo 17:27 watapapasa-papasa

PARADISO

, Lu 23:43 utakuwa nami katika Paradiso

2Ko 12:4 ambaye alinyakuliwa kuingia paradiso

PASAKA

, Kut 12:11 Ni Pasaka ya Yehova

Kut 12:27 Tunamtolea Yehova dhabihu ya Pasaka

1Ko 5:7 Kristo mwanakondoo wetu wa Pasaka

PATAKATIFU

, Kut 25:8 Mtanijengea mahali patakatifu

Kut 26:33 Patakatifu na Patakatifu Zaidi

Zb 73:17 Mpaka nilipoingia patakatifu pa Mungu

PATANA

, 1Ko 7:11 au apatane tena na mume wake

PATANISHA

, 2Ko 5:19 Mungu aliupatanisha ulimwengu

PATANISHWA

, Ro 5:10 tulipatanishwa na Mungu

PAULO.

 Angalia SAULI, 1Ko 1:12 Mimi ni wa Paulo

PEKE YANGU

, Yoh 16:32 mtaniacha peke yangu

PEMBE

, Da 7:7 mnyama wa nne alikuwa na pembe kumi

Da 8:8 ile pembe kubwa ikavunjika

PENDA

, Law 19:18 umpende mwenzako kama

Kum 6:5 umpende Yehova kwa moyo wote

Met 8:30 Mimi ndiye aliyenipenda sana

Mt 10:37 Yeyote anayempenda

Mt 22:37 Lazima umpende Yehova Mungu wako kwa

Mk 10:21 Yesu akampenda na kumwambia

Yoh 3:16 Mungu aliupenda ulimwengu sana

Yoh 12:25 anayeupenda uhai wake huuangamiza

Yoh 13:1 aliwapenda walio wake mpaka mwisho

Yoh 13:34 kwamba mpendane

Yoh 14:15 mnanipenda, mtazishika amri zangu

Yoh 21:17 Simoni, je, unanipenda?

Ro 13:8 Msiwe na deni, isipokuwa kupendana

1Ko 12:18 amepanga kila kiungo kama alivyopenda

Gal 2:20 Mwana wa Mungu, aliyenipenda

Kol 3:19 waume, endeleeni kuwapenda wake zenu

1Ti 6:4 anapenda sana kubishana

1Yo 2:15 Msiupende ulimwengu au vitu vilivyo

1Yo 3:18 kupendana, si kwa neno au kwa ulimi

1Yo 4:10 si kwamba sisi tumempenda Mungu

1Yo 4:20 ambaye hampendi ndugu, hampendi Mungu

1Yo 5:3 kumpenda Mungu humaanisha

Ufu 3:19 ninaowapenda, mimi huwakaripia

PENDEKEZA

, Ro 5:8 Mungu hupendekeza upendo

2Ko 4:2 tunajipendekeza kwa kila dhamiri

2Ko 6:4 kwa kila njia tunajipendekeza kuwa

PENDELEA

, Kum 10:17 Mungu asiyempendelea yeyote

PENDELEO

, Flp 1:29 pendeleo kuteseka kwa ajili yake

PENDEZA

, Zb 147:1 Jinsi inavyopendeza kumsifu!

Yoh 8:29 sikuzote mimi hufanya yanayompendeza

Ro 15:1 tusiwe tukijipendeza wenyewe

Ro 15:2 ampendeze jirani yake kwa mema

Ro 15:3 hata Kristo hakujipendeza mwenyewe

1Ko 10:33 ninavyojaribu kuwapendeza watu wote

Gal 1:10 je, ninajaribu kuwapendeza wanadamu?

Gal 1:10 Kama ninawapendeza wanadamu

Efe 6:6 ili tu kuwapendeza wanadamu

Kol 1:10 ili kumpendeza kikamili Yehova

PENDEZWA

, Zb 1:2 anapendezwa na sheria ya Yehova

PENDWA

, Yer 8:6 njia inayopendwa na wengi

PEPERUSHWA

, Ebr 2:1 ili tusipeperushwe kamwe

PEPO

, Ufu 7:1 wakizishika pepo nne za dunia

PESA

, Mhu 7:12 pesa ni ulinzi

Mhu 10:19 pesa ni jawabu la mahitaji yote

1Ti 6:10 kupenda pesa chanzo cha mabaya

Ebr 13:5 bila upendo wa pesa

PETRO

, Mt 14:29 Petro akatembea juu ya maji

Lu 22:54 Petro alikuwa akiwafuata kwa mbali

Yoh 18:10 Petro alikuwa na upanga

Mdo 12:5 Petro alikuwa gerezani lakini kutaniko

PEWA

, Lu 12:48 aliyepewa mengi atadaiwa mengi

PICHA

, Ro 2:20 una picha ya ujuzi na ya ile kweli

PIGA

, 2Ko 6:5 kwa kupigwa, kufungwa gerezani

PIGA HEWA

, 1Ko 9:26 nisikimbie na kupiga hewa

PIGANA

, 2Nya 20:17 Hamtahitaji kupigana vita hivi

Mdo 5:39 huenda ikawa mnapigana na Mungu

1Ti 6:12 Pigana pigano zuri la imani

2Ti 2:24 mtumwa wa Bwana hahitaji kupigana

PIGANO

, Yud 3 mfanye pigano kali kwa ajili ya imani

PIGAPIGA

, 1Ko 9:27 ninaupigapiga mwili wangu

PIGO

, Kut 11:1 Nitamletea Farao na Misri pigo moja zaidi

PILATO

, Yoh 19:6 Pilato: Sijampata na kosa lolote

PIMA

, Met 27:21 mtu hupimwa kwa sifa anayopokea

Da 5:27 umepimwa na kuonekana umepungukiwa

PINDA

, Mhu 1:15 Kilichopinda hakiwezi kunyooshwa

PINDUA

, 2Ko 10:4 kuzipindua ngome zenye nguvu

PINGA

, Mdo 17:7 wote wanapinga maagizo ya Kaisari

PITA

, 1Ko 4:6 Msipite mambo yaliyoandikwa

POFUSHA

, 2Ko 4:4 mungu wa mfumo huu amezipofusha

PONDEKA

, Zb 34:18 Huwaokoa waliopondeka roho

Met 18:14 kustahimili roho iliyopondeka

Isa 42:3 Hataponda tete lililovunjika

Isa 57:15 ninaishi na wale waliopondwa

PONGEZA

, 1Ko 11:2 Ninawapongeza kwa sababu

PONYA

, 2Nya 36:16 hawangeweza kuponywa

Zb 147:3 Huwaponya waliovunjika moyo

Met 12:18 ulimi wa mwenye hekima huponya

Lu 4:23 Daktari, jiponye mwenyewe

Lu 9:11 akawaponya waliohitaji kuponywa

Lu 10:9 mponye wagonjwa

Mdo 5:16 wote wakaponywa

Ufu 22:2 majani yalikuwa ya kuponya mataifa

POOZA

, Lu 5:24 akamwambia mtu aliyepooza: Simama

PORA

, Ebr 10:34 mkakubali kuporwa mali zenu

POROJO

, Met 20:19 anayependa kupiga porojo

1Ti 5:13 wanapiga porojo na kujiingiza katika mambo

POTEA

, Zb 119:176 tangatanga kama kondoo aliyepotea

Eze 34:4 hamjawatafuta waliopotea

Lu 15:24 alikuwa amepotea naye amepatikana

POTOSHA

, Mt 24:24 kuwapotosha waliochaguliwa

POTOSHWA

, Gal 6:7 Msipotoshwe: Mungu si

PRISILA

, Mdo 18:26 Prisila na Akila wakamfafanulia

PUMBAZA

, Yer 20:7 Umenipumbaza, Ee Yehova

PUMUA

, Zb 150:6 Kila kitu kinachopumua, kimsifu Yah

PUMZI

, Mwa 2:7 akampulizia pumzi ya uhai

PUMZIKA

, Da 12:13 Utapumzika, lakini utasimama

PUNDA

, Hes 22:28 Yehova akamfanya punda aongee

Zek 9:9 Mfalme wako amepanda punda

PUNJA

, 1Ko 6:7 si afadhali mkubali kupunjwa

PUPA

, Lu 12:15 mjilinde na kila aina ya pupa

1Ko 5:11 mwache kushirikiana na mtu mwenye pupa

1Ko 6:10 wenye pupa hawataurithi Ufalme wa Mungu

Kol 3:5 pupa, ambayo ni ibada ya sanamu

PUUZA

, 1Th 4:8 hampuuzi mwanadamu, bali Mungu

1Ti 4:14 Usipuuze zawadi uliyo nayo

R

RADI

, Mt 24:27 radi inavyotokea mashariki na kuangaza

Lu 10:18 Shetani anguka toka mbinguni kama radi

RAFIKI

, 2Nya 20:7 rafiki yako Abrahamu

Zb 55:13 Rafiki yangu mwenyewe ninayemjua

Met 17:17 Rafiki wa kweli hupenda nyakati zote

Met 18:24 rafiki anayeshikamana kuliko ndugu

Met 27:6 Majeraha yanayosababishwa na rafiki

Yoh 15:13 atoe uhai wake kwa ajili ya rafiki zake

Yoh 15:14 Ninyi ni rafiki zangu ikiwa

Yak 2:23 Abrahamu akaitwa rafiki ya Yehova

RAHA

, Lu 8:14 wanakengeushwa na raha za maisha

RAHELI

, Mwa 29:18 miaka saba nimpate Raheli

Yer 31:15 Raheli anawalilia wanawe

RAMANI

, Kut 26:30 hema la ibada kwa kufuata ramani

1Fa 6:38 nyumba kulingana na ramani yake

RARUA

, Yoe 2:13 Irarueni mioyo yenu

REBEKA

, Mwa 26:7 Rebeka, alikuwa mrembo

REFUSHA

, Isa 54:2 refusha kamba za hema lako

REHANI

, 2Ko 1:22 rehani ya kile kitakachokuja

Efe 1:14 rehani ya mapema ya urithi wetu

REHEMA

, Kum 4:31 Yehova Mungu ni mwenye rehema

1Nya 21:13 kwa maana rehema zake ni nyingi

Ne 9:19 kwa rehema nyingi, hukuwaacha

Zb 78:38 Lakini alikuwa mwenye rehema

Met 28:13 anayeyaungama ataonyeshwa rehema

Isa 55:7 arudi kwa Yehova, atamwonyesha rehema

Mt 5:7 Wenye furaha ni wenye rehema

Mt 9:13 Ninataka rehema, si dhabihu

Lu 6:36 muwe na rehema, kama Baba yenu

2Ko 1:3 Baba wa rehema nyororo

Yak 2:13 Rehema hushinda hukumu

Yak 5:11 Yehova, ana upendo mwororo na rehema

REKEBISHA

, Kum 8:5 baba anavyomrekebisha mwana

Zb 94:12 Mwenye furaha ni mtu unayemrekebisha

RIDHIKA

, 1Ti 6:8 chakula na mavazi, tutaridhika na

RITHI

, Mt 5:5 wapole watairithi dunia

Mt 25:34 urithini Ufalme uliotayarishwa kwa ajili yenu

ROHO

, Hes 11:25 akachukua kiasi fulani cha roho

1Sa 16:13 roho ikaanza kumtia nguvu Daudi

2Sa 23:2 Roho ya Yehova ilisema kupitia mimi

Zb 51:10 uweke roho mpya ndani yangu

Zb 51:17 Dhabihu kwa Mungu, roho iliyovunjika

Zb 104:29 Ukiiondoa roho yao, wanakufa

Zb 146:4 Roho hutoka, naye hurudi ardhini

Mhu 12:7 roho hurudi kwa Mungu

Isa 61:1 Roho ya Yehova iko juu yangu

Yoe 2:28 nitaimimina roho juu ya kila mwili

Zek 4:6 Si kwa jeshi, bali kwa roho yangu

Mt 3:16 roho ya Mungu ikishuka kama njiwa

Mt 12:31 anayekufuru roho takatifu hatasamehewa

Mt 26:41 roho inataka lakini mwili ni dhaifu

Lu 23:46 naiweka roho yangu mikononi mwako

Yoh 4:24 Mungu ni Roho, wamwabudu kwa roho

Yoh 16:13 roho ya ile kweli, atawaongoza

Ro 8:16 Roho hutoa ushahidi na roho yetu

Ro 8:26 roho hutuombea kwa kuugua

1Ko 15:44 hufufuliwa ukiwa mwili wa roho

2Ko 3:17 Yehova ni Roho

Gal 5:16 Endeleeni kutembea kwa roho

Gal 5:22 tunda la roho ni upendo

Gal 6:8 anayepanda kwa roho

Efe 6:12 tunapamba na majeshi ya roho waovu

1Pe 3:18 akafanywa kuwa hai katika roho

ROHO MWOVU

, Mdo 16:16 roho mwovu wa uaguzi

ROHO TAKATIFU

, Zb 51:11 usiniondolee roho takatifu

Lu 1:35 Roho takatifu itakufunika

Lu 3:22 roho takatifu, umbo kama la njiwa

Lu 11:13 Baba huwapa roho takatifu wanaomwomba

Yoh 14:26 roho takatifu, itawafundisha mambo yote

Mdo 1:8 roho takatifu itakapokuja juu yenu

Mdo 2:4 wote wakajazwa roho takatifu

Mdo 5:32 Mungu amewapa roho takatifu

Efe 4:30 msiihuzunishe roho takatifu ya Mungu

ROHO WAOVU

, Mt 8:28 waliokuwa na roho waovu

1Ko 10:20 huvitoa dhabihu kwa roho waovu

1Ko 10:21 mkishiriki meza ya roho waovu

Yak 2:19 roho waovu wanaamini na kutetemeka

RUDI

, Yoe 2:12 rudini kwangu kwa mioyo yenu yote

Mal 3:7 Nirudieni, nami nitawarudia

RUSHWA

, Mhu 7:7 rushwa huupotosha moyo

Efe 4:14 watoto, tukirushwa huku na huku

S

SAA

, Mt 24:36 Kuhusu siku hiyo na saa hiyo

SABABU

, Isa 45:19 Nitafuteni tu bila sababu

Ro 13:5 kuna sababu ya lazima kwenu kujitiisha

SABATO

, Kut 20:8 Ikumbuke siku ya Sabato

Mt 12:8 Mwana wa binadamu, Bwana wa Sabato

Mk 2:27 Sabato iliwekwa kwa ajili ya mwanadamu

Lu 14:5 Hatamtoa ng’ombe shimoni Sabato

Kol 2:16 yeyote asiwahukumu kuhusu sabato

Ebr 4:9 pumziko la sabato la

SAFI

, Law 13:45 kusema, ‘Mimi si safi, mimi si safi!’

Hab 1:13 Macho yako ni safi yasitazame uovu

Sef 3:9 nitabadili lugha iwe lugha safi

Mt 5:8 Wenye furaha ni walio safi moyoni

Yoh 15:3 Tayari ninyi ni safi kwa sababu ya neno

SAFINA

, Mwa 6:14 Jitengenezee safina

SAFISHA

, Zb 51:2 unisafishe kutoka katika dhambi

Da 11:35 kazi ya kuwasafisha watu ifanywe

Da 12:10 Wengi watasafishwa

Zek 13:9 nitawasafisha kama fedha inavyosafishwa

2Ko 7:1 tujisafishe kila unajisi

SAHAU

, Kum 4:23 Iweni waangalifu msisahau

Zb 119:141 sijayasahau maagizo yako

Isa 49:15 mwanamke anaweza kumsahau mtoto?

Flp 3:13 Ninayasahau mambo ya nyuma

Ebr 6:10 Mungu hakosi kuwa mwadilifu asahau

SALA

, Zb 65:2 Ee Msikiaji wa sala

Zb 141:2 Sala itayarishwe kama uvumba

Met 15:8 sala ya wanyoofu humfurahisha

Met 28:9 Hata sala yake inachukiza

Ro 12:12 Dumuni katika sala

2Th 3:1 endeleeni kusali kwa ajili yetu

Yak 5:15 sala ya imani itamponya huyo mgonjwa

1Pe 3:7 ili sala zenu zisizuiwe

Ufu 8:4 uvumba ukapanda na sala za watakatifu

SALAMA

, Met 12:3 Hakuna anayekuwa salama kwa uovu

SALI

, 2Fa 19:15 Hezekia akaanza kusali

Da 6:13 anasali mara tatu kwa siku

Mt 5:44 kusali kwa ajili ya wale wanaowatesa

Mt 6:9 Basi, salini hivi:

Mk 1:35 Asubuhi na mapema, akaanza kusali

Mk 11:24 mambo yote mnayosali na kuomba

Lu 5:16 alienda mahali pasipo na watu ili kusali

Mdo 12:5 Petro gerezani, kutaniko likisali

Ro 8:26 hatujui kile tunachopaswa kusali

1Th 5:17 Salini bila kuacha

SALIMU

, 2Yo 10 msimpokee nyumbani wala kumsalimu

SALITI

, Mt 26:21 mmoja wenu atanisaliti

SAMAKI

, Yon 1:17 akamtuma samaki ammeze Yona

Yoh 21:11 samaki wakubwa 153

SAMARIA

, 2Fa 17:6 mfalme wa Ashuru ateka Samaria

SAMEHE

, Ne 9:17 Mungu uliye tayari kusamehe

Zb 25:11 Nisamehe kosa langu, ingawa ni kubwa

Zb 103:3 Husamehe makosa yako yote

Met 17:9 anayesamehe kosa hutafuta upendo

Isa 55:7 Mungu atasamehe kwa njia kubwa

Mt 6:14 mkiwasamehe Baba yenu atawasamehe ninyi

Mt 18:21 nimsamehe mara ngapi? Saba?

Mt 26:28 itamwagwa ili wasamehewe dhambi

Kol 3:13 Kama Yehova alivyowasamehe kwa hiari

SAMSONI

, Amu 13:24 kumpa jina Samsoni

SAMWELI

, 1Sa 1:20 Hana akamwita Samweli

1Sa 2:18 Samweli alikuwa akihudumu

SANAMU

, Kut 20:4 Usijitengenezee sanamu

Zb 115:4 Sanamu zao ni fedha na dhahabu

Da 2:31 ulitazama na kuona sanamu kubwa sana

Da 3:18 hatutaiabudu sanamu ya dhahabu

1Ko 6:9 waabudu-sanamu hawataurithi Ufalme

1Ko 10:14 ikimbieni ibada ya sanamu

1Yo 5:21 jiepusheni na sanamu

SANDUKU

, Kut 25:10 sanduku la mshita

2Sa 6:6 Uza akalikamata Sanduku

1Nya 15:2 Hakuna anayepaswa kubeba Sanduku

SANHEDRINI

, Mdo 5:41 wakatoka mbele ya Sanhedrini

SARA

, Mwa 17:19 Sara atakuzalia mwana

1Pe 3:6 Sara alimtii Abrahamu, akimwita bwana

SAULI

, 1Sa 15:11 Ninasikitika nimemweka Sauli mfalme

Mdo 7:58 miguuni pa kijana aliyeitwa Sauli

Mdo 8:3 Sauli akashambulia kutaniko

Mdo 9:1 Sauli aliendelea kuwatisha wanafunzi

Mdo 9:4 Sauli, Sauli, kwa nini unanitesa?

SAUMU

, Hes 11:5 Tunakumbuka vitunguu saumu!

SAUTI

, 1Fa 19:12 Baada ya moto, sauti tulivu, ya chini

Zb 19:4 sauti zake zimefika katika dunia yote

Yoh 5:28 walio makaburini wataisikia sauti

Yoh 10:27 Kondoo wangu husikiliza sauti yangu

SAUTI YA CHINI

, Yos 1:8 soma Sheria kwa sauti ya chini

Zb 1:2 huisoma sheria Yake kwa sauti ya chini

SAYUNI

, Zb 2:6 nimemweka mfalme wangu Sayuni

Zb 48:2 Mlima Sayuni, jiji la Mfalme Mkuu

Isa 66:8 Sayuni alizaa wana

Ufu 14:1 Mwanakondoo juu ya Mlima Sayuni

SEDEKIA

, Yer 52:11 akampofusha macho Sedekia

SEHEMU YA KUMI

, Ne 10:38 Walawi, sehemu ya kumi

Mal 3:10 Leteni sehemu yote ya kumi

SENAKERIBU

, 2Fa 19:16 maneno ambayo Senakeribu

SEREMALA

, Mk 6:3 seremala mwana wa Maria

SHAHIDI

, Ufu 1:5 Yesu Kristo, Shahidi Mwaminifu

SHAKA

, Mt 21:21 mkiwa na imani nanyi msiwe na shaka

Yak 1:6 kuomba kwa imani, bila shaka

Yud 22 rehema kwa wale walio na shaka

SHAMBA

, Mt 13:38 shamba ni ulimwengu

1Ko 3:9 Ninyi ni shamba la Mungu

SHAMBA LA MIZABIBU

, Mt 20:1 shamba la mizabibu

Mt 21:28 fanya kazi katika shamba la mizabibu

Lu 20:9 alipanda shamba la mizabibu akasafiri

SHANGAA

, 1Pe 4:4 Wanashangaa hamwendelei

SHANGILIA

, 1Nya 29:9 walishangilia kwa kutoa matoleo

Zb 100:2 Mtumikieni Yehova kwa kushangilia

Zb 137:6 Sababu zangu kuu zaidi za kushangilia

Met 8:30 Ninashangilia mbele zake wakati wote

Met 27:11 Uwe na hekima, moyo wangu ushangilie

Mhu 8:15 bora kuliko kula na kunywa na kushangilia

Isa 65:13 Watumishi wangu watashangilia, lakini

Mdo 5:41 wakatoka mbele ya Sanhedrini, wakishangilia

Ro 5:3 tushangilie tukiwa katika dhiki

Ro 12:12 Shangilieni katika tumaini

Ro 12:15 Shangilieni na wale wanaoshangilia

Flp 3:1 endeleeni kushangilia katika Bwana

Flp 4:4 Shangilieni sikuzote katika Bwana

SHANGWE

, Ne 8:10 shangwe ya Yehova ngome yenu

Ayu 38:7 Nyota za asubuhi zilishangilia

Isa 65:14 Watumishi watapiga vigelegele kwa shangwe

Lu 8:13 hulipokea neno kwa shangwe

Lu 15:7 shangwe mbinguni mtenda dhambi akitubu

Yoh 16:22 hakuna atakayeondoa shangwe yenu

Ro 15:13 Mungu awajaze shangwe na amani

1Th 1:6 kwa shangwe ya roho takatifu

Ebr 12:2 shangwe iliyowekwa mbele yake, alivumilia

3Yo 4 shangwe watoto wanatembea katika kweli

SHAURIANA

, Met 15:22 huvunjika wasiposhauriana

SHAVU

, Mt 5:39 anayekupiga kofi kwenye shavu la kulia

SHAWISHI

, 1Ko 2:4 maneno yenye kushawishi ya hekima

2Ko 5:11 tunaendelea kuwashawishi watu

2Ti 3:14 uliyojifunza na uliyoshawishiwa kuamini

SHEOLI.

 Angalia KABURI.

SHEREHE

, Law 23:4 Hizi ndizo sherehe za Yehova za

SHERIA

, Zb 19:7 Sheria ya Yehova ni kamilifu

Zb 40:8 sheria yako imo ndani yangu

Zb 94:20 kinatunga matatizo kwa kutumia sheria

Zb 119:97 Jinsi ninavyoipenda sheria yako

Yer 31:33 Nitaitia sheria yangu ndani yao

Hab 1:4 sheria haifanyi kazi, na haki

Ro 7:22 naipenda sheria ya Mungu

Ro 10:4 Kristo ndiye mwisho wa Sheria

Ro 13:8 anayempenda mwenzake ameitimiza sheria

Gal 3:24 Sheria mtunzaji ikituongoza kwa Kristo

Gal 6:2 mtaitimiza sheria ya Kristo

2Ti 2:5 shindana kulingana na sheria

Yak 2:8 mnaifuata ile sheria ya kifalme

SHERIA YA MUNGU

, Ro 7:22 naipenda sheria ya Mungu

SHETANI

, Ayu 1:6 Shetani pia akaingia kati yao

Zek 3:2 Yehova na akukemee, Shetani

Mt 4:10 Nenda zako, Shetani! Imeandikwa

Mt 16:23 Petro: “Nenda nyuma yangu, Shetani!

Mk 4:15 Shetani huja na kuliondoa neno

Ro 16:20 Mungu atamponda Shetani chini ya miguu

1Ko 5:5 mumkabidhi mtu huyo kwa Shetani

2Ko 2:11 ili Shetani asitushinde akili

2Ko 11:14 Shetani hujifanya malaika wa nuru

2Th 2:9 kupitia kazi ya Shetani

Ufu 12:9 nyoka anayeitwa Ibilisi na Shetani

Ufu 20:2 Shetani kufungwa miaka 1,000

SHIDA

, 1Pe 4:18 mwadilifu anaokolewa kwa shida

SHIKA

, Mt 28:20 kuwafundisha kushika mambo yote

Yoh 14:15 mkinipenda, mtazishika amri zangu

Flp 2:16 kulishika sana neno la uzima

SHIKAMANA

, Mwa 2:24 atashikamana na mke

Kum 10:20 mnapaswa kushikamana na Yehova

Yos 23:8 mnapaswa kushikamana na Yehova

Lu 22:28 mmeshikamana nami katika majaribu

Ro 12:9 shikamaneni na mema

SHILO

, Mwa 49:10 mpaka Shilo atakapokuja

SHIMO

, Met 26:27 Anayechimba shimo ataanguka ndani

Da 6:7 kutupwa ndani ya shimo la simba

Mt 15:14 kipofu, watatumbukia ndani ya shimo

SHIMO REFU

, Ufu 11:7 mnyama kutoka shimo refu

Ufu 17:8 Mnyama atapanda kutoka katika shimo refu

Ufu 20:3 akamtupa katika shimo refu

SHINDA

, Yer 1:19 watapigana nawe, hawatakushinda

Yoh 16:33 jipeni moyo! nimeushinda ulimwengu

Ro 12:21 endelea kuushinda uovu kwa wema

Ufu 2:7 atakayeshinda nitampa ruhusa ya

Ufu 6:2 akishinda na kukamilisha ushindi wake

SHIRIKIANA

, 1Ko 5:9 mwache kushirikiana na waasherati

1Ko 15:33 Kushirikiana na wabaya huharibu

2Th 3:14 mwache kushirikiana naye

SHIRIKINI

, Ro 12:13 Shirikini kulingana na mahitaji yao

SHORE

, Mt 10:29 Shore wawili huuzwa kwa sarafu

SHTAKA

, Ro 8:33 Ni nani atakayewashtaki

1Ti 5:19 Usikubali mashtaka dhidi ya mzee

Tit 1:7 Mwangalizi hapaswi kuwa na shtaka

SHTUA

, Yoh 6:60 Maneno hayo yanashtua; nani

SHUGHULIKA

, 1Th 4:11 kushughulika na mambo yenu

SHUJAA

, Yer 20:11 Yehova pamoja nami kama shujaa

SHUKA MOYO

, 1Th 5:14 wafarijini wale walioshuka moyo

SHUKRANI

, Zb 95:2 Twendeni tukiwa na shukrani

Met 29:21 akibembelezwa hatakuwa na shukrani

Efe 5:20 mkimtolea shukrani Mungu

Kol 3:15 mjionyeshe kuwa wenye shukrani

SHUKURU

, Zb 92:1 vema kukushukuru, Ee Yehova

Yoh 11:41 Baba, ninakushukuru umenisikia

Mdo 28:15 alipowaona, akamshukuru Mungu

1Ko 1:4 Sikuzote ninamshukuru Mungu

1Ti 1:12 Ninamshukuru Kristo Yesu

SHULE

, Yoh 7:15 ingawa hajafundishwa shuleni

SHUTUMU

, Mt 5:11 watu wanapowashutumu

SIFA

, Met 27:21 mtu hupimwa kwa sifa anayopokea

SIFA ZA KUSTAHILI

, Gal 6:1 sifa za kustahili kiroho

SIFU

, 1Nya 16:25 Yehova ni mkuu na anastahili kusifiwa

Zb 147:1 inavyopendeza na inavyofaa kumsifu

Met 27:2 Acha mtu mwingine akusifu

SIFUSIFU

, Met 26:28 kinywa kinachosifusifu huleta

Met 29:5 anayemsifusifu jirani anautandaza wavu

Ro 16:18 maneno ya kusifusifu wao huishawishi

Yud 16 wakiwasifusifu ili wapate faida

SIHI

, Ro 12:1 ninawasihi kwa huruma

Flm 9 nikusihi kwa msingi wa upendo

SIKIA

, Ro 10:14 watasikiaje bila mtu wa kuhubiri

Yak 1:19 mwepesi kusikia, si kusema

SIKILIZA

, Met 1:5 mwenye hekima husikiliza

Eze 2:7 uwaambie, iwe watasikiliza au la

Mt 17:5 Mwanangu, mpendwa. Msikilizeni

Lu 10:16 Yeyote anayewasikiliza ananisikiliza

Mdo 4:19 kuwasikiliza ninyi badala ya Mungu

SIKITIKA

, Mt 9:36 Alipoona umati akausikitikia

Mt 20:34 Yesu akawasikitikia, akagusa macho yao

SIKITIKIA

, Ebr 4:15 kuusikitikia udhaifu wetu

SIKITIKIWA

, 1Ko 15:19 sisi ndio wa kusikitikiwa

SIKU

, Zb 84:10 siku moja katika nyua zako ni bora

Eze 4:6 siku moja kwa mwaka mmoja

Mt 24:36 Kuhusu siku hiyo na saa hiyo

2Pe 3:8 siku moja ni kama miaka elfu

SIKUKUU

, Mwa 40:20 sikukuu ya kuzaliwa, Farao

Mt 14:6 sikukuu ya kuzaliwa, Herode

SIKU YA YEHOVA

, Yoe 2:1 siku ya Yehova inakuja!

Amo 5:18 siku ya Yehova itamaanisha nini kwenu?

Sef 1:14 siku ya Yehova iko karibu!

1Th 5:2 siku ya Yehova inakuja kama mwizi

2Th 2:2 siku ya Yehova imefika

2Pe 3:12 kuweka akilini siku ya Yehova

SIKU ZA MWISHO

, 2Ti 3:1 siku za mwisho, hatari

SILAHA

, Isa 54:17 Hakuna silaha yoyote itakayotokezwa

2Ko 10:4 silaha za vita vyetu si za kimwili

SIMAMA

, 1Ko 10:12 anayefikiri amesimama ajihadhari

SIMAMA IMARA

, 1Ko 16:13 simameni imara katika imani

SIMAMIA

, Ro 12:8 anayesimamia, na afanye hivyo kwa

1Th 5:12 wanaowasimamia katika Bwana

SIMBA

, 1Sa 17:36 nilimuua simba na dubu

Isa 11:7 Simba atakula majani kama ng’ombe

Da 6:27 alimwokoa Danieli kutoka kwa simba

1Pe 5:8 Ibilisi, kama simba anayenguruma

Ufu 5:5 Simba wa kabila la Yuda

SIMONI

, Mdo 8:18 Simoni akawatolea pesa

SINAI

, Kut 19:20 Yehova akashuka, Mlima Sinai

SINZIA

, Met 23:21 kusinzia kutamvika matambara

SIRI

, Zb 91:1 mahali pa siri pa Aliye Juu Zaidi

Met 11:13 mtu anayeaminika hutunza siri

Met 20:19 Mchongezi hufunua mazungumzo ya siri

Met 25:9 usifunue uliyoambiwa sirini

Amo 3:7 kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake

Flp 4:12 nimejifunza siri ya jinsi ya kushiba

SIRI TAKATIFU

, Ro 16:25 siri takatifu ilikuwa imefichwa

Efe 3:4 ninavyoelewa siri takatifu

SITASITA

, Yak 1:8 yeye ni mtu anayesitasita, asiye imara

SODOMA

, Mwa 19:24 kiberiti na moto juu ya Sodoma

2Pe 2:6 kuharibu Sodoma, kielelezo kwetu

SODOMA NA GOMORA

, Yud 7 Sodoma na Gomora, onyo

SOKONI

, Mdo 17:17 akajadiliana na watu sokoni

SOMA

, Kum 17:19 akisome sikuzote za maisha yake

Mdo 8:30 kweli unajua unayosoma?

SONGA

, Mk 4:19 kulisonga neno, nalo halizai matunda

STADI

, Met 22:29 umemwona mtu aliye stadi katika kazi

STAHILI

, Mt 10:11 tafuteni humo mtu anayestahili

2Ko 3:5 kustahili kwetu hutoka kwa Mungu