Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kitabu cha Zaburi

Sura

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Njia mbili zatofautishwa

   • Kusoma sheria ya Mungu huleta furaha (2)

   • Waadilifu ni kama mti unaozaa matunda kwa wingi (3)

   • Waovu ni kama makapi yanayopeperushwa mbali (4)

 • 2

  • Yehova na mtiwa-mafuta wake

   • Yehova anayacheka mataifa (4)

   • Yehova amweka mfalme wake (6)

   • Mheshimuni mwana (12)

 • 3

  • Kumtumaini Mungu licha ya hatari

   • ‘Kwa nini maadui wamekuwa wengi sana?’ (1)

   • “Wokovu ni wa Yehova” (8)

 • 4

  • Sala ya kumtumaini Mungu

   • “Kasirika, lakini usitende dhambi” (4)

   • ‘Nitalala usingizi kwa amani’ (8)

 • 5

  • Yehova ni kimbilio la mwadilifu

   • Mungu anachukia uovu (4, 5)

   • ‘Niongoze katika uadilifu wako’ (8)

 • 6

  • Ombi la kupata kibali

   • Waliokufa hawamsifu Mungu (5)

   • Mungu husikia sala za kuomba kibali (9)

 • 7

  • Yehova ni Mwamuzi mwadilifu

   • “Nihukumu, Ee Yehova” (8)

 • 8

  • Utukufu wa Mungu na heshima ya mwanadamu

   • “Jinsi jina lako lilivyo kuu!” (1, 9)

   • ‘Mwanadamu anayeweza kufa ana faida gani?’ (4)

   • Mwanadamu avikwa taji la fahari (5)

 • 9

  • Kutangaza kazi za Mungu zinazostaajabisha

   • Yehova ni kimbilio salama (9)

   • Kulijua jina la Mungu humaanisha kumtumaini yeye (10)

 • 10

  • Yehova ni msaidizi wa wasio na uwezo

   • Mwovu hujigamba: “Hakuna Mungu” (4)

   • Wasio na uwezo humgeukia Yehova (14)

   • “Yehova ni Mfalme milele” (16)

 • 11

  • Kumkimbilia Yehova

   • “Yehova yumo katika hekalu lake takatifu” (4)

   • Mungu humchukia yeyote anayependa ukatili (5)

 • 12

  • Yehova ainuka ili kutenda

   • Maneno ya Mungu ni safi (6)

 • 13

  • Kutamani wokovu wa Yehova

   • ‘Mpaka lini, Ee Yehova?’ (1, 2)

   • Yehova huthawabisha kwelikweli (6)

 • 14

  • Ufafanuzi kumhusu mpumbavu

   • “Hakuna Yehova” (1)

   • “Hakuna yeyote anayetenda mema” (3)

 • 15

  • Ni nani anayeweza kuwa mgeni katika hema la Yehova?

   • Husema ukweli moyoni mwake (2)

   • Hachongei (3)

   • Hutimiza ahadi hata inapomletea madhara (4)

 • 16

  • Yehova ni Chanzo cha wema

   • “Yehova ni fungu langu” (5)

   • ‘Mawazo yangu hunirekebisha usiku’ (7)

   • ‘Yehova yuko mkono wangu wa kulia’ (8)

   • “Hutaniacha Kaburini” (10)

 • 17

  • Sala ya kuomba ulinzi

   • “Umeuchunguza moyo wangu” (3)

   • “Katika kivuli cha mabawa yako” (8)

 • 18

  • Kumsifu Mungu kwa sababu ya wokovu

   • “Yehova ni jabali langu” (2)

   • Yehova ni mshikamanifu kwa walio washikamanifu (25)

   • Njia ya Mungu ni kamilifu (30)

   • “Unyenyekevu wako hunifanya niwe mkuu” (35)

 • 19

  • Uumbaji wa Mungu na sheria yake hutoa ushahidi

   • ‘Mbingu hutangaza utukufu wa Mungu’ (1)

   • Sheria kamilifu ya Mungu hurudisha nguvu (7)

   • “Dhambi nisizojua” (12)

 • 20

  • Wokovu kwa ajili ya mfalme mtiwa-mafuta wa Mungu

   • Wengine hutegemea magari ya vita na farasi, “lakini sisi tunaliitia jina la Yehova” (7)

 • 21

  • Baraka kwa mfalme anayemtumaini Yehova

   • Mfalme apewa maisha marefu (4)

   • Maadui wa Mungu watashindwa (8-12)

 • 22

  • Baada ya kukata tamaa, amsifu Mungu

   • “Mungu wangu, kwa nini umeniacha?” (1)

   • “Wanalipigia kura vazi langu” (18)

   • Kumsifu Mungu kutanikoni (22, 25)

   • Dunia yote itamwabudu Mungu (27)

 • 23

  • “Yehova ni Mchungaji wangu”

   • “Sitakosa chochote” (1)

   • “Huniburudisha” (3)

   • “Kikombe changu kimejazwa vizuri” (5)

 • 24

  • Mfalme mtukufu aingia malangoni

   • ‘Dunia ni ya Yehova’ (1)

 • 25

  • Sala ya kuomba mwongozo na msamaha

   • “Nifundishe vijia vyako” (4)

   • “Urafiki wa karibu pamoja na Yehova” (14)

   • “Unisamehe dhambi zangu zote” (18)

 • 26

  • Kutembea katika utimilifu

   • “Nichunguze, Ee Yehova” (2)

   • Kuepuka marafiki wabaya (4, 5)

   • ‘Nitapiga mwendo kuzunguka madhabahu ya Mungu’ (6)

 • 27

  • Yehova ni ngome ya uhai wangu

   • Kulithamini hekalu la Mungu (4)

   • Yehova anajali hata ikiwa wazazi hawajali (10)

   • “Mtumaini Yehova” (14)

 • 28

  • Sala ya mtunga zaburi yasikiwa

   • ‘Yehova ni nguvu zangu na ngao yangu’ (7)

 • 29

  • Sauti ya Yehova yenye nguvu

   • Abuduni katika mapambo matakatifu (2)

   • “Mungu mtukufu hunguruma” (3)

   • Yehova huwapa nguvu watu wake (11)

 • 30

  • Maombolezo yabadilishwa kuwa shangwe

   • Kibali cha Mungu hudumu maisha yote (5)

 • 31

  • Kumkimbilia Yehova

   • “Naiweka roho yangu mkononi mwako” (5)

   • “Yehova, Mungu wa ukweli” (5)

   • Wema mwingi wa Mungu (19)

 • 32

  • Wenye furaha ni wale waliosamehewa

   • “Nikaungama dhambi yangu kwako” (5)

   • Mungu hukupa ufahamu (8)

 • 33

  • Sifa kwa Muumba

   • “Mwimbieni wimbo mpya” (3)

   • Yehova aumba kupitia neno lake na roho yake (6)

   • Taifa la Yehova lina furaha (12)

   • Jicho la Yehova hulinda (18)

 • 34

  • Yehova huwaokoa watumishi wake

   • “Na tulikweze jina lake pamoja” (3)

   • Malaika wa Yehova hulinda (7)

   • “Onjeni mwone kwamba Yehova ni mwema” (8)

   • ‘Hakuna hata mfupa wake mmoja uliovunjwa’ (20)

 • 35

  • Sala ya kuomba ukombozi kutoka kwa maadui

   • Maadui watafukuzwa (5)

   • Kumsifu Mungu katikati ya umati wa watu (18)

   • Achukiwa bila sababu (19)

 • 36

  • Upendo mshikamanifu wa Mungu wenye thamani

   • Mwovu hamwogopi Mungu (1)

   • Mungu ni chanzo cha uhai (9)

   • “Kwa nuru yako tunaweza kuona nuru” (9)

 • 37

  • Wanaomtumaini Yehova watafanikiwa

   • Usikasirishwe na waovu (1)

   • “Pata furaha tele katika Yehova” (4)

   • “Mkabidhi Yehova njia yako” (5)

   • “Wapole wataimiliki dunia” (11)

   • Waadilifu hawatakosa chakula (25)

   • Waadilifu wataishi milele duniani (29)

 • 38

  • Sala ya mtu aliyetubu anayeteseka

   • “Nimesononeka na kushuka moyo kupita kiasi” (6)

   • Yehova huwasikia wale wanaomngojea (15)

   • “Nilihangaishwa na dhambi yangu” (18)

 • 39

  • Ufupi wa maisha

   • Mwanadamu ni pumzi tu (5, 11)

   • “Usipuuze machozi yangu” (12)

 • 40

  • Kumshukuru Mungu asiyeweza kulinganishwa na yeyote

   • Kazi za Mungu ni nyingi sana zisiweze kusimuliwa (5)

   • Dhabihu si jambo kuu kwa Mungu (6)

   • “Ninafurahia kufanya mapenzi yako” (8)

 • 41

  • Sala katika kitanda cha ugonjwa

   • Mungu huwategemeza wagonjwa (3)

   • Asalitiwa na rafiki wa karibu (9)

 • 42

  • Kumsifu Mungu akiwa Mwokozi Mtukufu

   • Kuwa na kiu kwa ajili ya Mungu kama paa aliye na kiu ya maji (1, 2)

   • “Kwa nini nimesononeka?” (5, 11)

   • “Mngojee Mungu” (5, 11)

 • 43

  • Mungu ambaye ni Mwamuzi huokoa

   • “Itume nuru yako na kweli yako” (3)

   • “Kwa nini nimesononeka?” (5)

   • “Mngojee Mungu” (5)

 • 44

  • Sala ya kuomba msaada

   • “Ni wewe uliyetuokoa” (7)

   • Kama “kondoo wa kuchinjwa” (22)

   • “Amka utusaidie!” (26)

 • 45

  • Ndoa ya mfalme mtiwa-mafuta

   • Maneno yenye fadhili (2)

   • “Mungu ni kiti chako cha ufalme milele” (6)

   • Mfalme anautamani urembo wa bibi harusi (11)

   • Wana watakuwa wakuu katika dunia yote (16)

 • 46

  • “Mungu ni kimbilio letu”

   • Kazi za Mungu zinazostaajabisha (8)

   • Mungu akomesha vita katika dunia yote (9)

 • 47

  • Mungu ni Mfalme wa dunia yote

   • ‘Yehova ni mwenye kuogopesha’ (2)

   • Mwimbieni Mungu sifa (6, 7)

 • 48

  • Sayuni, jiji la Mfalme Mtukufu

   • Shangwe ya dunia yote (2)

   • Likagueni jiji na minara yake (11-13)

 • 49

  • Upumbavu wa kuutumaini utajiri

   • Hakuna mwanadamu anayeweza kumkomboa mwingine (7, 8)

   • Mungu hukomboa kutoka Kaburini (15)

   • Utajiri hauwezi kuokoa kutoka katika kifo (16, 17)

 • 50

  • Mungu huhukumu kati ya mtu mshikamanifu na mwovu

   • Wanaofanya agano pamoja na Mungu kwa dhabihu (5)

   • “Mungu mwenyewe ni Mwamuzi” (6)

   • Wanyama wote ni wa Mungu (10, 11)

   • Mungu awafichua waovu (16-21)

 • 51

  • Sala ya mtu aliyetubu

   • Mwenye dhambi tangu alipochukuliwa mimba (5)

   • “Nisafishe kutoka katika dhambi yangu” (7)

   • “Umba moyo safi ndani yangu” (10)

   • Moyo uliopondeka humpendeza Mungu (17)

 • 52

  • Kuutumaini upendo mshikamanifu wa Mungu

   • Wanaojigamba kwa sababu ya uovu waonywa (1-5)

   • Wasiomwogopa Mungu wanautumaini utajiri (7)

 • 53

  • Ufafanuzi kumhusu mpumbavu

   • “Hakuna Yehova” (1)

   • “Hakuna yeyote anayetenda mema” (3)

 • 54

  • Sala ya kuomba msaada unapokuwa kati ya maadui

   • “Mungu ni msaidizi wangu” (4)

 • 55

  • Sala ya mtu aliyesalitiwa na rafiki

   • Adhihakiwa na rafiki wa karibu (12-14)

   • “Mtupie Yehova mzigo wako” (22)

 • 56

  • Sala ya mtu anayeteswa

   • “Katika Mungu ninaweka tumaini langu” (4)

   • “Machozi yangu katika kiriba chako cha ngozi” (8)

   • “Mwanadamu ambaye ni duni tu atanifanya nini?” (4, 11)

 • 57

  • Sala ya kuomba kibali

   • Kimbilio chini ya mabawa ya Mungu (1)

   • Maadui waanguka katika mtego wao wenyewe (6)

 • 58

  • Kuna Mungu anayeihukumu dunia

   • Sala ya kuomba waovu waadhibiwe (6-8)

 • 59

  • Mungu ni ngao na kimbilio

   • “Usiwaonyeshe rehema wasaliti” (5)

   • “Nitaimba kuhusu nguvu zako” (16)

 • 60

  • Mungu huwatiisha maadui

   • Wokovu kutoka kwa wanadamu hauna faida yoyote (11)

   • “Kwa msaada wa Mungu tutapata nguvu” (12)

 • 61

  • Mungu ni mnara wenye nguvu dhidi ya maadui

   • “Nitakuwa mgeni katika hema lako” (4)

 • 62

  • Wokovu wa kweli hutoka kwa Mungu

   • “Ninamngojea Mungu kimyakimya” (1, 5)

   • ‘Mwageni mioyo yenu mbele za Mungu’ (8)

   • Wanadamu ni pumzi tu (9)

   • Usitumaini mali (10)

 • 63

  • Kumtamani Mungu

   • “Upendo wako mshikamanifu ni bora kuliko uhai” (3)

   • “Nimeridhika na fungu bora” (5)

   • Kutafakari kumhusu Mungu wakati wa usiku (6)

   • ‘Ninashikamana na Mungu’ (8)

 • 64

  • Ulinzi dhidi ya mashambulizi yaliyofichika

   • “Mungu atawapiga mishale” (7)

 • 65

  • Mungu anaitunza dunia

   • “Msikiaji wa sala” (2)

   • “Mwenye furaha ni yule unayemchagua” (4)

   • Wema mwingi wa Mungu (11)

 • 66

  • Kazi za Mungu zinazostaajabisha

   • “Njooni mwone kazi za Mungu” (5)

   • “Nitatimiza nadhiri zangu kwako” (13)

   • Mungu husikia sala (18-20)

 • 67

  • Miisho ya dunia itamwogopa Mungu

   • Njia ya Mungu itajulikana (2)

   • ‘Mataifa yote na yamsifu Mungu’ (3, 5)

   • “Mungu atatubariki” (6, 7)

 • 68

  • ‘Maadui wa Mungu na watawanyike’

   • “Baba wa mayatima” (5)

   • Mungu huwapa makao walio wapweke (6)

   • Wanawake wanatangaza habari njema (11)

   • Wanaume kuwa zawadi (18)

   • ‘Yehova hutubebea mzigo wetu kila siku’ (19)

 • 69

  • Sala ya kuokolewa

   • “Bidii kwa ajili ya nyumba yako imenila” (9)

   • “Nijibu haraka” (17)

   • ‘Walinipa siki ninywe’ (21)

 • 70

  • Aomba asaidiwe haraka

   • “Tenda haraka kwa niaba yangu” (5)

 • 71

  • Tegemeo la waliozeeka

   • Kumtumaini Mungu tangu wakati wa ujana (5)

   • “Ninapoishiwa na nguvu” (9)

   • ‘Mungu amenifundisha tangu nilipokuwa kijana’ (17)

 • 72

  • Utawala wa amani wa mfalme aliyewekwa na Mungu

   • “Mwadilifu atasitawi” (7)

   • Raia kutoka bahari mpaka bahari (8)

   • Kuokolewa kutoka katika ukatili (14)

   • Nafaka itakuwa nyingi duniani (16)

   • Jina la Mungu lasifiwa milele (19)

 • 73

  • Mtu aliyemwogopa Mungu arudiwa na ufahamu wa kiroho

   • “Hatua zangu zilikuwa karibu kuteleza” (2)

   • “Nilitaabika mchana kutwa” (14)

   • “Mpaka nilipoingia mahali patakatifu pa Mungu” (17)

   • Waovu wako kwenye ardhi yenye utelezi (18)

   • Kumkaribia Mungu ni jambo jema (28)

 • 74

  • Asali Mungu awakumbuke watu wake

   • Matendo ya Mungu ya wokovu yakumbukwa (12-17)

   • “Kumbuka dhihaka za adui” (18)

 • 75

  • Mungu ahukumu kwa haki

   • Waovu watakunywa kikombe cha Yehova (8)

 • 76

  • Mungu atawashinda maadui wa Sayuni

   • Mungu awaokoa wapole (9)

   • Maadui wenye kiburi watanyenyekezwa (12)

 • 77

  • Sala ya wakati wa taabu

   • Kutafakari kazi za Mungu (11, 12)

   • ‘Ee Mungu, ni nani aliye mkuu kama wewe?’ (13)

 • 78

  • Utunzaji wa Mungu na ukosefu wa imani wa Waisraeli

   • Kisimulie kizazi kijacho (2-8)

   • “Hawakudhihirisha imani katika Mungu” (22)

   • “Nafaka ya mbinguni” (24)

   • “Wakamhuzunisha Mtakatifu wa Israeli” (41)

   • Kutoka Misri mpaka Nchi ya Ahadi (43-55)

   • “Waliendelea kumjaribu Mungu” (56)

 • 79

  • Sala iliyotolewa mataifa yalipowavamia watu wa Mungu

   • ‘Sisi ni kitu cha kushutumiwa’ (4)

   • ‘Tusaidie kwa ajili ya jina lako’ (9)

   • “Walipize jirani zetu mara saba” (12)

 • 80

  • Mchungaji wa Israeli atafutwa ili awarudishe

   • “Ee Mungu, turudishe” (3)

   • Israeli, mzabibu wa Mungu (8-15)

 • 81

  • Wahimizwa watii

   • Msiabudu miungu ya kigeni (9)

   • ‘Laiti mngesikiliza’ (13)

 • 82

  • Mwito wa kutekeleza hukumu ya haki

   • Mungu anahukumu miongoni mwa “miungu” (1)

   • “Mteteeni mtu wa hali ya chini” (3)

   • “Ninyi ni miungu” (6)

 • 83

  • Sala ya mtu anayekabili maadui

   • “Ee Mungu, usinyamaze” (1)

   • Maadui ni kama mwiba unaopeperushwa (13)

   • Jina la Mungu ni Yehova (18)

 • 84

  • Kutamani sana hema tukufu la Mungu la ibada

   • Mlawi atamani kuwa kama ndege (3)

   • “Siku moja katika nyua zako” (10)

   • “Mungu ni jua na ngao” (11)

 • 85

  • Sala ya kuomba warudishwe

   • Mungu atawaambia washikamanifu wake kuhusu amani (8)

   • Upendo mshikamanifu utakutana na uaminifu (10)

 • 86

  • Hakuna mungu aliye kama Yehova

   • Yehova yuko tayari kusamehe (5)

   • Mataifa yote yatamwabudu Yehova (9)

   • ‘Nifundishe kuhusu njia yako’ (11)

   • “Unganisha moyo wangu” (11)

 • 87

  • Sayuni, jiji la Mungu wa kweli

   • Waliozaliwa Sayuni (4-6)

 • 88

  • Sala ya kuomba ulinzi dhidi ya kifo

   • “Uhai wangu uko kwenye kingo za Kaburi” (3)

   • ‘Kila asubuhi ninasali kwako’ (13)

 • 89

  • Kuimba kuhusu upendo mshikamanifu wa Yehova

   • Agano pamoja na Daudi (3)

   • Uzao wa Daudi utadumu milele (4)

   • Mtiwa-mafuta wa Mungu amwita Yeye “Baba” (26)

   • Agano la Daudi ni hakika (34-37)

   • Mwanadamu hawezi kuponyoka Kaburi (48)

 • 90

  • Mungu wa milele na mwanadamu anayeishi kwa muda mfupi

   • Miaka elfu moja ni kama jana (4)

   • Mwanadamu anaishi miaka 70-80 (10)

   • “Tufundishe jinsi ya kuhesabu siku zetu” (12)

 • 91

  • Ulinzi mahali pa siri pa Mungu

   • Kuokolewa kutoka kwa mwindaji wa ndege (3)

   • Kukimbilia chini ya mabawa ya Mungu (4)

   • Usalama hata elfu moja wakianguka (7)

   • Malaika waagizwa kutoa ulinzi (11)

 • 92

  • Yehova akwezwa milele

   • Kazi zake kuu na mawazo yake yenye kina (5)

   • ‘Waadilifu watasitawi kama mti’ (12)

   • Waliozeeka wataendelea kunawiri (14)

 • 93

  • Utawala wa Yehova wenye utukufu

   • “Yehova amekuwa Mfalme!” (1)

   • “Vikumbusho vyako vinategemeka” (5)

 • 94

  • Sala ya kuomba Mungu alipize kisasi

   • “Waovu wataendelea mpaka lini?” (3)

   • Kurekebishwa na Yah huleta furaha (12)

   • Mungu hatawaacha watu wake (14)

   • ‘Kutunga matatizo kwa kutumia sheria’ (20)

 • 95

  • Ibada ya kweli pamoja na utii

   • “Leo ikiwa mtaisikiliza sauti yake” (7)

   • “Msiufanye moyo wenu kuwa mgumu” (8)

   • “Hawataingia katika pumziko langu” (11)

 • 96

  • “Mwimbieni Yehova wimbo mpya”

   • Yehova anastahili kusifiwa kuliko wote (4)

   • Miungu ya mataifa ni ubatili (5)

   • Abuduni katika mapambo matakatifu (9)

 • 97

  • Yehova amekwezwa juu ya miungu mingine

   • “Yehova amekuwa Mfalme!” (1)

   • Mpendeni Yehova, chukieni maovu (10)

   • Nuru kwa ajili ya mwadilifu (11)

 • 98

  • Yehova ni Mwokozi na Mwamuzi mwadilifu

   • Wokovu wa Yehova watangazwa (2, 3)

 • 99

  • Yehova ni Mfalme mtakatifu

   • Ameketi kwenye kiti cha ufalme juu ya makerubi (1)

   • Mungu anayesamehe na kuadhibu (8)

 • 100

  • Kumshukuru Muumba

   • “Mtumikieni Yehova kwa kushangilia” (2)

   • ‘Ni Mungu aliyetuumba’ (3)

 • 101

  • Mtawala anayetenda kwa utimilifu

   • ‘Sitavumilia kiburi’ (5)

   • “Nitawatazama waaminifu” (6)

 • 102

  • Sala ya mtu aliyekandamizwa, anapokuwa amekata tamaa

   • “Mimi ni kama ndege aliye peke yake” (7)

   • ‘Siku zangu ni kivuli kinachofifia’ (11)

   • “Yehova atalijenga upya Sayuni” (16)

   • Yehova hudumu milele (26, 27)

 • 103

  • “Nafsi yangu na imsifu Yehova”

   • Mungu huweka dhambi zetu mbali sana (12)

   • Mungu huonyesha rehema kama baba (13)

   • Mungu hukumbuka kwamba sisi ni mavumbi (14)

   • Kiti cha ufalme cha Yehova na ufalme wake (19)

   • Malaika hutekeleza neno la Mungu (20)

 • 104

  • Kumsifu Mungu kwa sababu ya maajabu ya uumbaji

   • Dunia itadumu milele (5)

   • Divai na mkate kwa ajili ya mwanadamu anayeweza kufa (15)

   • “Jinsi kazi zako zilivyo nyingi sana!” (24)

   • ‘Roho inapoondolewa, wanakufa’ (29)

 • 105

  • Matendo ya uaminifu ya Yehova kuelekea watu wake

   • Mungu anakumbuka agano lake (8-10)

   • “Msiwaguse watiwa-mafuta wangu” (15)

   • Yosefu aliye utumwani atumiwa na Mungu (17-22)

   • Miujiza ya Mungu nchini Misri (23-36)

   • Waisraeli watoka Misri (37-39)

   • Mungu akumbuka agano alilofanya pamoja na Abrahamu (42)

 • 106

  • Waisraeli wakosa kuthamini

   • Walisahau haraka matendo ya Mungu (13)

   • Walibadili utukufu wa Mungu kwa mfano wa ng’ombe dume (19, 20)

   • Hawakuwa na imani katika ahadi ya Mungu (24)

   • Walijiunga na ibada ya Baali (28)

   • Watoto watolewa dhabihu kwa roho waovu (37)

 • 107

  • Mshukuruni Mungu kwa sababu ya kazi zake zinazostaajabisha

   • Aliwaongoza katika njia inayofaa (7)

   • Aliwatosheleza wenye kiu na wenye njaa (9)

   • Aliwatoa gizani (14)

   • Alituma neno lake kuwaponya (20)

   • Huwalinda maskini ili wasikandamizwe (41)

 • 108

  • Sala ya ushindi dhidi ya maadui

   • Wokovu kutoka kwa wanadamu hauna faida yoyote (12)

   • “Kwa msaada wa Mungu tutapata nguvu” (13)

 • 109

  • Sala ya mtu anayeteseka

   • “Mtu mwingine na achukue cheo chake” (8)

   • Mungu husimama mkono wa kulia wa maskini (31)

 • 110

  • Mfalme na kuhani kama Melkizedeki

   • ‘Tawala kati ya maadui wako’ (2)

   • Vijana wanaojitoa kwa hiari ni kama matone ya umande (3)

 • 111

  • Msifuni Yehova kwa sababu ya kazi zake kuu

   • Jina la Mungu ni takatifu na linaogopesha (9)

   • Kumwogopa Yehova ni hekima (10)

 • 112

  • Mwadilifu humwogopa Yehova

   • Mtu anayekopesha kwa ukarimu atafanikiwa (5)

   • “Mwadilifu atakumbukwa milele” (6)

   • Mtu mkarimu huwapa maskini (9)

 • 113

  • Mungu aliye juu humwinua mtu wa hali ya chini

   • Jina la Yehova lasifiwa milele (2)

   • Mungu huinama chini (6)

 • 114

  • Waisraeli wakombolewa kutoka Misri

   • Bahari ilikimbia (5)

   • Milima ilirukaruka kama kondoo dume (6)

   • Mwamba mgumu wabadilishwa kuwa chemchemi za maji (8)

 • 115

  • Mungu peke yake ndiye anayepaswa kutukuzwa

   • Sanamu zisizo na uhai (4-8)

   • Wanadamu wamepewa dunia (16)

   • “Watu waliokufa hawamsifu Yah” (17)

 • 116

  • Wimbo wa shukrani

   • “Nitamlipa Yehova nini?” (12)

   • “Nitakiinua kikombe cha wokovu” (13)

   • “Nitamtimizia Yehova nadhiri zangu” (14, 18)

   • Kifo cha washikamanifu kina thamani (15)

 • 117

  • Mataifa yote yahimizwa yamsifu Yehova

   • Upendo mshikamanifu wa Mungu ni mkubwa (2)

 • 118

  • Kushukuru kwa sababu ya ushindi wa Yehova

   • ‘Nilimlilia Yah, naye akanijibu’ (5)

   • “Yehova yuko upande wangu” (6, 7)

   • Jiwe lililokataliwa litakuwa jiwe kuu la pembeni (22)

   • “Yule anayekuja katika jina la Yehova” (26)

 • 119

  • Kulithamini neno la Mungu lenye thamani

   • ‘Vijana wanaweza kuisafishaje njia yao?’ (9)

   • “Ninavipenda sana vikumbusho vyako” (24)

   • “Neno lako ni tumaini langu” (74, 81, 114)

   • “Jinsi ninavyoipenda sana sheria yako!” (97)

   • “Ufahamu mwingi kuliko walimu wangu wote” (99)

   • “Neno lako ni taa ya mguu wangu” (105)

   • ‘Kiini cha neno lako ni kweli’ (160)

   • Wanaoipenda sheria ya Mungu wana amani (165)

 • 120

  • Mgeni atamani amani

   • ‘Niokoe kutoka kwa ulimi mdanganyifu’ (2)

   • “Mimi ni mtu wa amani” (7)

 • 121

  • Yehova huwalinda watu wake

   • “Msaada wangu hutoka kwa Yehova” (2)

   • Yehova halali usingizi kamwe (3, 4)

 • 122

  • Sala ya kuomba jiji la Yerusalemu liwe na amani

   • Shangwe ya kwenda katika nyumba ya Yehova (1)

   • Jiji lililounganishwa pamoja kama kitu kimoja (3)

 • 123

  • Kumtazama Yehova ili kupata kibali

   • ‘Kama watumishi, tunamtazama Yehova’ (2)

   • “Tumedharauliwa vya kutosha” (3)

 • 124

  • “Kama Yehova hangekuwa pamoja nasi”

   • Ponyoka kutoka katika mtego uliovunjika (7)

   • ‘Jina la Yehova ni msaada wetu’ (8)

 • 125

  • Yehova huwalinda watu wake

   • “Kama milima inavyozunguka Yerusalemu” (2)

   • “Amani na iwe juu ya Israeli” (5)

 • 126

  • Sayuni litarudishwa kwa shangwe

   • ‘Yehova ametenda mambo makuu’ (3)

   • Baada ya kutokwa na machozi, kutakuwa na shangwe (5, 6)

 • 127

  • Bila Mungu, kila kitu ni bure

   • “Yehova asipoijenga nyumba” (1)

   • Watoto ni thawabu kutoka kwa Mungu (3)

 • 128

  • Furaha kwa sababu ya kumwogopa Yehova

   • Mke kama mzabibu unaozaa matunda mengi (3)

   • “Na uone Yerusalemu likipata ufanisi” (5)

 • 129

  • Ashambuliwa lakini hakushindwa

   • Wanaolichukia Sayuni waaibishwa (5)

 • 130

  • “Kutoka vilindini ninakulilia”

   • ‘Ikiwa ungekuwa unatazama makosa’ (3)

   • Msamaha wa kweli hutoka kwa Yehova (4)

   • “Ninamngojea Yehova kwa hamu” (6)

 • 131

  • Kuridhika kama mtoto aliyeachishwa kunyonya

   • Kutotafuta mambo makubwa sana (1)

 • 132

  • Daudi achaguliwa na pia Sayuni

   • “Usimkatae mtiwa-mafuta wako” (10)

   • Makuhani wa Sayuni wavishwa wokovu (16)

 • 133

  • Kukaa pamoja kwa umoja

   • Kama mafuta kwenye kichwa cha Haruni (2)

   • Kama umande wa Hermoni (3)

 • 134

  • Kumsifu Mungu nyakati za usiku

   • “Inueni mikono yenu katika utakatifu” (2)

 • 135

  • Msifuni Yah kwa sababu ya ukuu wake

   • Ishara na miujiza dhidi ya Misri (8, 9)

   • “Jina lako linadumu milele” (13)

   • Sanamu zisizo na uhai (15-18)

 • 136

  • Upendo mshikamanifu wa Yehova hudumu milele

   • Mbingu na dunia ziliumbwa kwa ustadi (5, 6)

   • Farao alikufa katika Bahari Nyekundu (15)

   • Mungu huwakumbuka walioshuka moyo (23)

   • Huwapa chakula viumbe wote walio hai (25)

 • 137

  • Kando ya mito ya Babiloni

   • Nyimbo za Sayuni hazikuimbwa (3, 4)

   • Babiloni kuangamizwa (8)

 • 138

  • Mungu anajali, ingawa amekwezwa

   • ‘Ulijibu sala yangu’ (3)

   • ‘Hata katikati ya hatari, unaniokoa’ (7)

 • 139

  • Mungu anawajua vizuri watumishi wake

   • Huwezi kujificha mbali na roho ya Mungu (7)

   • ‘Nimeumbwa kwa njia inayostaajabisha’ (14)

   • ‘Uliniona nikiwa kiinitete’ (16)

   • “Uniongoze katika njia ya milele” (24)

 • 140

  • Yehova ni Mwokozi mwenye nguvu

   • Waovu ni kama nyoka (3)

   • Watu wakatili wataangamia (11)

 • 141

  • Sala ya kuomba ulinzi

   • ‘Sala yangu na iwe kama uvumba’ (2)

   • Karipio la mwadilifu ni kama mafuta (5)

   • Waovu wanaanguka ndani ya nyavu zao wenyewe (10)

 • 142

  • Sala ya kuomba aokolewe kutoka kwa watesaji

   • “Sina mahali popote pa kukimbilia” (4)

   • “Ni wewe tu niliye nawe” (5)

 • 143

  • Kiu kwa ajili ya Mungu kama nchi iliyokauka

   • ‘Ninatafakari kazi zako’ (5)

   • “Nifundishe kufanya mapenzi yako” (10)

   • ‘Roho yako nzuri na iniongoze’ (10)

 • 144

  • Sala ya kuomba ushindi

   • ‘Mwanadamu anayeweza kufa ni nini?’ (3)

   • ‘Maadui na watawanywe’ (6)

   • Watu wa Yehova ni wenye furaha (15)

 • 145

  • Kumsifu Mungu, Mfalme mkuu

   • ‘Nitatangaza ukuu wa Mungu’ (6)

   • “Yehova ni mwema kwa wote” (9)

   • “Washikamanifu wako watakusifu” (10)

   • Ufalme wa Mungu ni wa milele (13)

   • Mkono wa Mungu huwatosheleza wote (16)

 • 146

  • Mtumaini Mungu, si wanadamu

   • Mawazo ya mwanadamu hupotea anapokufa (4)

   • Mungu huwainua juu walioinama chini (8)

 • 147

  • Kuzisifu kazi za Mungu za upendo na zenye nguvu

   • Huwaponya waliovunjika moyo (3)

   • Huziita nyota zote kwa majina (4)

   • Hutoa theluji kama sufu (16)

 • 148

  • Uumbaji wote na umsifu Yehova

   • “Msifuni, enyi malaika wake wote” (2)

   • ‘Msifuni, jua, mwezi, na nyota’ (3)

   • Vijana kwa wazee na wamsifu Mungu (12, 13)

 • 149

  • Wimbo wa kuusifu ushindi wa Mungu

   • Mungu anawafurahia watu wake (4)

   • Heshima ni ya washikamanifu wa Mungu (9)

 • 150

  • Kila kitu kinachopumua na kimsifu Yah