Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likezo za Baapositola

Likauhanyo

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Kuñolela Teofile (1-5)

  • Lipaki kuisa kwa mafelelezo a lifasi (6-8)

  • Jesu ukambamela kwa lihalimu (9-11)

  • Balutiwa bakopana inze baswalisani (12-14)

  • Matiasi uketiwa kuyola Judasi (15-26)

 • 2

  • Moya okenile wasululwa fa Pentekota (1-13)

  • Ngambolo ya Pitrosi (14-36)

  • Buñata bulumela manzwi a Pitrosi (37-41)

   • Ba 3,000 bakolobezwa (41)

  • Kukopana kwa Bakreste (42-47)

 • 3

  • Pitrosi ufolisa mukupi yali sihole (1-10)

  • Ngambolo ya Pitrosi kwa Malibela a Salumoni (11-26)

   • “Za kukutiswa sinca kwa lika kaufela” (21)

   • Mupolofita yaswana ni Mushe (22)

 • 4

  • Pitrosi ni Joani bazekiswa (1-4)

   • Balumeli cwale seli baana ba 5,000 (4)

  • Kuzekiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini (5-22)

   • “Halukoni kutuhela kubulela” (20)

  • Tapelo ya kukupa bundume (23-31)

  • Balutiwa baikabela lika (32-37)

 • 5

  • Ananiasi ni Safira (1-11)

  • Baapositola baeza lisupo zeñata (12-16)

  • Kutamiwa ni kulukululwa (17-21a)

  • Kutiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini hape (21b-32)

   • ‘Muutwe Mulimu kufita batu’ (29)

  • Kelezo ya Gamaliele (33-40)

  • Kukutaza fa ndu ni ndu (41, 42)

 • 6

  • Baana ba 7 baketiwa kueza musebezi (1-7)

  • Setefani utamelezwa kuli unyefuzi Mulimu (8-15)

 • 7

  • Ngambolo ya Setefani fapilaa kuta ya Sanhedrini (1-53)

   • Linako za batu ba kwaikale (2-16)

   • Zamaiso ya Mushe; Maisilaele balapela milimu ya buhata (17-43)

   • Mulimu haini mwa litempele zeyahilwe ki batu (44-50)

  • Setefani wapobaulwa (54-60)

 • 8

  • Saule wa munyandisi (1-3)

  • Batu bateeleza ku Filipi haakutaza mwa Samaria (4-13)

  • Pitrosi ni Joani balumiwa kwa Samaria (14-17)

  • Simoni ulika kuleka moya okenile (18-25)

  • Nduna wa Muetopia (26-40)

 • 9

  • Saule mwa nzila yeya kwa Damaseka (1-9)

  • Ananiasi ulumiwa kuyo tusa Saule (10-19a)

  • Saule ukutaza ka za Jesu mwa Damaseka (19b-25)

  • Saule utaha mwa Jerusalema (26-31)

  • Pitrosi ufolisa Enea (32-35)

  • Dorkasi wa mufani wazusiwa (36-43)

 • 10

  • Pono ya Kornele (1-8)

  • Pono ya Pitrosi ya lifolofolo zekenisizwe (9-16)

  • Pitrosi upotela Kornele (17-33)

  • Pitrosi ukutaza taba yende ku Ba macaba (34-43)

   • “Mulimu haketululi” (34, 35)

  • Ba macaba baamuhela moya okenile ni kukolobezwa (44-48)

 • 11

  • Pitrosi uto bihela baapositola (1-18)

  • Barnabasi ni Saule mwa Antioke wa mwa Siria (19-26)

   • Balutiwa babizwa lwapili kuli ki Bakreste (26)

  • Agabusi upolofita za lukupwe (27-30)

 • 12

  • Jakobo wabulaiwa; Pitrosi ukenywa mwa tolongo (1-5)

  • Pitrosi walukululwa ka makazo (6-19)

  • Heroda unatiwa ki lingeloi (20-25)

 • 13

  • Barnabasi ni Saule balumiwa sina balumiwa (1-3)

  • Bukombwa mwa Sipera (4-12)

  • Ngambolo ya Paulusi mwa Antioke wa mwa Pisidia (13-41)

  • Taelo ya bupolofita ya kusikuluhela ku ba macaba (42-52)

 • 14

  • Kekezeho ni twaniso mwa Ikone (1-7)

  • Baangiwa ka mafosisisa kuli ki milimu mwa Listra (8-18)

  • Paulusi uzwelapili kupila hamulaho wa kupobaulwa (19, 20)

  • Kutiisa liputeho (21-23)

  • Kukutela kwa Antioke wa mwa Siria (24-28)

 • 15

  • Kukananisana ka za mupato mwa Antioke (1, 2)

  • Puzo itiswa kwa Jerusalema (3-5)

  • Baana-bahulu ni baapositola bakopana hamoho (6-21)

  • Liñolo lelizwa kwa sitopa sesietelela (22-29)

  • Liputeho lisusuezwa ka liñolo (30-35)

  • Paulusi ni Barnabasi bakauhana (36-41)

 • 16

  • Paulusi uketa Timotea (1-5)

  • Pono ya muuna wa kwa Masedonia (6-10)

  • Lidia uba mulumeli mwa Filipi (11-15)

  • Paulusi ni Silasi batamiwa (16-24)

  • Mulibeleli wa tolongo ni lubasi lwahae bakolobezwa (25-34)

  • Paulusi ukupa kuli bazamaisi bakupe swalelo (35-40)

 • 17

  • Paulusi ni Silasi mwa Tesalonika (1-9)

  • Paulusi ni Silasi mwa Berea (10-15)

  • Paulusi mwa Atene (16-22a)

  • Ngambolo ya Paulusi kwa Areopago (22b-34)

 • 18

  • Bukombwa bwa Paulusi mwa Korinte (1-17)

  • Kukutela kwa Antioke wa mwa Siria (18-22)

  • Paulusi ufunduka kuya kwa Galatia ni Frigia (23)

  • Apolosi muuna wa sikwala kwa kubulela watusiwa (24-28)

 • 19

  • Paulusi mwa Efese; babañwi bakolobezwa lwabubeli (1-7)

  • Misebezi ya kuluta ya Paulusi (8-10)

  • Kukondisa kusina taba ni madimona (11-20)

  • Mufilifili omutuna mwa Efese (21-41)

 • 20

  • Paulusi mwa Masedonia ni mwa Greece (1-6)

  • Eutiko wazusiwa mwa Troasi (7-12)

  • Kuzwa kwa Troasi kuya kwa Mileta (13-16)

  • Paulusi ukopana ni baana-bahulu ba kwa Efese (17-38)

   • Kuluta fa ndu ni ndu (20)

   • “Tabo yetuna mwa kufana” (35)

 • 21

  • Kuliba kwa Jerusalema (1-14)

  • Kupunya mwa Jerusalema (15-19)

  • Paulusi ulatelela kelezo ya baana-bahulu (20-26)

  • Mufilifili omutuna mwa tempele; Paulusi watamiwa (27-36)

  • Paulusi ulumelezwa kubulela kwa buñata (37-40)

 • 22

  • Paulusi uikemela fapilaa buñata (1-21)

  • Paulusi uitusisa tukelo ya kuba mwanaa naha ya Roma (22-29)

  • Kuta ya Sanhedrini yakopana (30)

 • 23

  • Paulusi ubulela fapilaa kuta ya Sanhedrini (1-10)

  • Paulusi utiiswa ki Mulena (11)

  • Mulelo wa kubulaya Paulusi (12-22)

  • Paulusi ututisezwa kwa Sesarea (23-35)

 • 24

  • Paulusi utamelezwa litaba (1-9)

  • Paulusi waikemela fapilaa Felikisi (10-21)

  • Taba ya Paulusi yalilimaniswa ka lilimo zepeli (22-27)

 • 25

  • Taba ya Paulusi italimwa ki Festusi (1-12)

   • “Niipileza ku Sesare!” (11)

  • Festusi ubuza Mulena Agripa (13-22)

  • Paulusi fapilaa Agripa (23-27)

 • 26

  • Paulusi uikemela fapilaa Agripa (1-11)

  • Paulusi utalusa mwanaafetuhezi kuba mulumeli (12-23)

  • Likalabo za Festusi ni Agripa (24-32)

 • 27

  • Paulusi uya kwa Roma ka sisepe (1-12)

  • Liñungwa linata sisepe (13-38)

  • Kusinyeha kwa sisepe (39-44)

 • 28

  • Fa likamba kwa Melita (1-6)

  • Ndatahe Publiusi wafoliswa (7-10)

  • Kuliba kwa Roma (11-16)

  • Paulusi ubulela kwa Majuda mwa Roma (17-29)

  • Paulusi ukutaza ka bundume ka lilimo zepeli (30, 31)