Likezo za Baapositola 14:1-28

  • Kekezeho ni twaniso mwa Ikone (1-7)

  • Baangiwa ka mafosisisa kuli ki milimu mwa Listra (8-18)

  • Paulusi uzwelapili kupila hamulaho wa kupobaulwa (19, 20)

  • Kutiisa liputeho (21-23)

  • Kukutela kwa Antioke wa mwa Siria (24-28)

14  Cwale habali mwa Ikone bakena hamoho mwa sinagoge ya Majuda mi babulela hande hahulu kuli mane buñata bwa Majuda ni Magerike baba balumeli.  Kono Majuda bane basalumeli bashemaeta ni kutahisa kuli batu ba macaba balwanise mizwale.+  Ka mukwa ocwalo, batanda nako yeñatanyana inze babulela ka bundume, ka maata a Jehova,* yena yanaapakile linzwi la sishemo sahae ka kubalumeleza kueza limakazo ni zekomokisa.*+  Kono buñata bwa batu mwa muleneñi nebaaluhani; babañwi nebayemela Majuda mi babañwi nebayemela baapositola.  Batu ba macaba ni Majuda hamoho ni babusi babona, hase balikile kubashubula ni kubapobaula macwe,+  bazibiswa taba yeo, mi babalehela mwa mileneñi ya Likaonia, Listra, ni Derba, ni mwa naha yeneli bukaufi.+  Bazwelapili kushaela taba yende mwateñi.  Cwale mwa Listra nekunani muuna yanaainzi, yanaali siyanga sa mahutu. Naapepilwe ali sihole mi alikuba azamaye.  Muuna yo naateeleza ku Paulusi hanaabulela. Paulusi hamutalima ni kubona kuli naanani tumelo yeneka mukonisa kufoliswa,+ 10  abulela ka linzwi lelituna, ali: “Yema ka mahutu ahao.” Muuna yo kihaa tula mi akala kuzamaya.+ 11  Buñata habubona sanaaezize Paulusi, bwahuwa ka linzwi lelituna mwa puo ya Silikaonia, bwali: “Milimu ifetuhile kuba sina batu mi ishetumukezi ku luna!”+ 12  Mi bakala kubiza Barnabasi kuli ki Zeusi, kono Paulusi bali ki Hermesi, kakuli ki yena yanaabulela. 13  Mi muprisita wa Zeusi, yo tempele yahae neili kwa makenelo a muleneñi, atisa lipoho ni lingalangala* kwa minyako ya muleneñi mi naabata kuli afe matabelo, yena hamoho ni buñata. 14  Kono baapositola bo Barnabasi ni Paulusi habautwile cwalo, bapazula liapalo zabona ni kumatela mwahalaa nyangela mi bahuwa, bali: 15  “Baana, kiñi hamueza lika ze? Ni luna lu batu babafokola sina mina.+ Mi lushaela taba yende ku mina, kuli mutuhele lika zesina tuso ze, ni kusikuluhela ku Mulimu, yaezize lihalimu ni lifasi ni liwate ni lika kaufela ze ku zona.+ 16  Mwa linako zakale naalumelelize macaba kaufela kuya ka linzila zaona,+ 17  nihaike naasika itulela feela asina bupaki+ kakuli naaezize bunde, ka kumifa pula yezwa kwa lihalimu ni linako za siselo,+ amikulisa ka lico ni kutaza lipilu zamina ka tabo.”+ 18  Mi niha nebabulezi cwalo, nekusiyezi feela hanyinyani kuli buñata bubaezeze matabelo. 19  Kono Majuda bapunya kuzwa kwa Antioke ni kwa Ikone mi bashemaeta buñata,+ mi bapobaula Paulusi ka macwe ni kumuhohela kwande a muleneñi, banze banahana kuli ushwile.+ 20  Kono balutiwa hase bamupotolohile, azuha ni kukena mwa muleneñi. Habusa aya ni Barnabasi kwa Derba.+ 21  Hase bafelize kushaela taba yende mwa muleneñi wo ni kueza balutiwa babañatanyana, bakutela kwa Listra, kwa Ikone, ni kwa Antioke. 22  Batiisa balutiwa mwa libaka zeo,+ inze babasusueza kutiiseza mwa tumelo, bali: “Lulukela kukena mwa Mubuso wa Mulimu ka manyando amañata.”+ 23  Hape babaketela baana-bahulu mwa puteho ni puteho,+ inze balapela ni kuitima lico,+ mi babafa ku Jehova,* yene balumezi ku yena. 24  Kiha bafita mwa Pisidia ni kutaha mwa Pamfilia,+ 25  mi hase bashaezi linzwi mwa Perga, bashetumukela kwa Atalia. 26  Habazwile mo, bafunduka ka sisepe kuliba kwa Antioke, kone babonisizwe sishemo sa Mulimu kabakala musebezi onese bafelize.+ 27  Habafitile ni hase bakopanyize puteho hamoho, batalusa lika zeñata zeo Mulimu naaezize ka bona, ni kuli naakwalulezi ba macaba munyako wa tumelo.+ 28  Kiha batanda nako yeñatanyana ni balutiwa.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lisupo.”
Kamba “likabisa za lipalisa.”