Likezo za Baapositola 9:1-43

  • Saule mwa nzila yeya kwa Damaseka (1-9)

  • Ananiasi ulumiwa kuyo tusa Saule (10-19a)

  • Saule ukutaza ka za Jesu mwa Damaseka (19b-25)

  • Saule utaha mwa Jerusalema (26-31)

  • Pitrosi ufolisa Enea (32-35)

  • Dorkasi wa mufani wazusiwa (36-43)

9  Kono Saule, yanaasa fumbela balutiwa ba Mulena ni kubata hahulu kubabulaya,+ aya ku muprisita yapahami  mi amukupa mañolo a kuya ni ona kwa masinagoge a mwa Damaseka, ilikuli banaakayo fumana kaufela, baana ni basali, bane balatelela Nzila ya Mulena,+ ayo batama ni kubatisa mwa Jerusalema.  Cwale hanaali mwa musipili bukaufi ni Damaseka, honafo liseli lelizwa kwa lihalimu lamubenyeza,+  awela fafasi mi autwa linzwi lelili ku yena: “Saule, Saule, ki kabakalañi hau ninyandisa?”  Abuza, ali: “Ki wena mañi, Mulena?” Yena ali: “Ki na Jesu,+ yeunyandisa.+  Kono zuha, uye mwa muleneñi, mi ukatalusezwa zeulukela kueza.”  Cwale baana bane bazamaya ni yena bayema basina sa kubulela, nebautwa mulumo luli wa linzwi, kono nebasa boni mutu.+  Saule kiha zuha fafasi, mi meeto ahae niha naatona, naasaboni sesiñwi. Cwale bamuswala kwa lizoho ni kumutisa mwa Damaseka.  Mi naainzi mazazi amalaalu asaboni,+ asaci kamba kunwa sesiñwi. 10  Mwa Damaseka nekunani mulutiwa yabizwa Ananiasi,+ mi Mulena ali ku yena mwa pono: “Ananiasi!” Yena ali: “Ki na yo, Mulena.” 11  Mulena ali ku yena: “Nanuha, uye mwa nzila yebizwa Nzila Yenamile, mi mwa ndu ya Judasi, uyo bata muuna yabizwa Saule, wa kwa Tarese.+ Kakuli, bona, usweli walapela, 12  mi mwa pono uboni mutu yabizwa Ananiasi inze ataha ku yena ni kuto mubeya mazoho fahalimu kuli akale kubona hape.”+ 13  Kono Ananiasi aalaba, ali: “Mulena, niutwile za muuna yo ku babañata, ni lika kaufela zemaswe zaezize ku babakenile bahao mwa Jerusalema. 14  Mi kwanu ufilwe maata ki baprisita babahulu kuli atame* batu kaufela bababiza fa libizo lahao.”+ 15  Kono Mulena ali ku yena: “Zamaya! Kakuli mutu yo ki sisebeliso seniketile+ kuli aise libizo laka kwa macaba+ ni kwa malena+ ni kwa bana ba Isilaele. 16  Kakuli nika mubonisa patalaza manyando kaufela akakopana ni ona kabakala libizo laka.”+ 17  Cwale Ananiasi aya mi ayo kena mwa ndu, amubeya mazoho fahalimu, mi ali: “Saule, muzwale, Mulena Jesu, yanaabonahezi ku wena mwa nzila yene utaha ka yona, unilumile kuli ukale kubona hape ni kuli utale moya okenile.”+ 18  Mi honafo mwa meeto ahae kwawa zenebonahala inge mayayu, mi akala kubona hape. Kihaa yema mi akolobezwa, 19  aca lico mi akutelwa ki maata. Aina mazazi amañwi ni balutiwa mwa Damaseka,+ 20  mi honafo akala kukutaza za Jesu mwa masinagoge, kuli yo ki Mwanaa Mulimu. 21  Kono bane bamuutwa kaufela bamakala mi nebali: “Kana yo haki yena mutu yanaanyandisize hahulu bababiza fa libizo le mwa Jerusalema?+ Kana naasika taha kwanu ka mulelo wa kuto batama ni kubaisa* kwa baprisita babahulu?”+ 22  Kono Saule azwelapili kuba ni maata mi naazinga Majuda bane bapila mwa Damaseka ka kubafa bupaki bobuutwahala bwa kuli yo ki yena Kreste.+ 23  Cwale hane sekufitile mazazi amañata, Majuda balelisana kuli bamubulaye.+ 24  Kono mulelo wabona wazibahala ku Saule. Hape nebalibelelanga ni kwa minyako ka tokomelo musihali ni busihu kuli bamubulaye. 25  Ka mukwa ocwalo, balutiwa bahae bamuunga mi busihu bamutulukiseza mwa lisuba la mwa limota, bamushetumukisa ka sizuma.+ 26  Hafitile mwa Jerusalema,+ alika kuswalisana ni balutiwa, kono kaufelaa bona neba musaba, kakuli nebasa lumeli kuli ki mulutiwa. 27  Cwale Barnabasi+ amutusa mi amuisa kwa baapositola, mi abataluseza ka butungi ka mo Saule naabonezi Mulena+ mwa nzila ni kuli Mulena naabulezi ku yena, ni mwanaabulelezi ka bundume mwa Damaseka ka libizo la Jesu.+ 28  Kihaa zwelapili ni bona, anzaa izamaela ka kulukuluha mwa* Jerusalema, inzaa bulela ka bundume ka libizo la Mulena. 29  Naabulela ni kukananisana ni Majuda bababulela Sigerike, kono bao balika kumubulaya.+ 30  Mizwale habazibile taba yeo, bamuisa kwa Sesarea ni kumufundula kuya kwa Tarese.+ 31  Kaniti puteho kaufela ya mwa Judea, mwa Galilea, ni Samaria+ yaba mwa kozo, inze itiiswa; mi hane izamaya ka sabo ya Jehova* ni ka kuomba-ombiwa ki moya okenile,+ yazwelapili kuhula. 32  Cwale Pitrosi hanaasweli kupota mwa sibaka seo kaufela, ataha ni ku babakenile bane bapila mwa Lida.+ 33  Mwateñi afumana mutu yabizwa Enea, yanaalapami fa mumbeta wahae ka lilimo ze 8, kakuli naaomelezi luñañali. 34  Pitrosi ali ku yena: “Enea, Jesu Kreste wakufolisa.+ Yema mi uyale mumbeta wahao.”+ Mi honafo ayema. 35  Kaufela bane bayahile mwa Lida ni mwa Libala la Sharoni haba mubona, basikuluhela ku Mulena. 36  Cwale mwa Jopa nekunani mulutiwa yabizwa Tabita, ili yo libizo lahae litalusa “Dorkasi,”* halitolokwa. Naaezanga misebezi yeminde yemiñata ni kufa limpo zeñata za sishemo. 37  Kono mwa mazazi ao akula mi atimela. Kiha bamutapisa ni kumulobaza mwa muzuzu wa kwahalimu. 38  Bakeñisa kuli Lida neili bukaufi ni Jopa, balutiwa habautwa kuli Pitrosi naali mwa muleneñi wo, baluma baana bababeli ku yena kuyo mukupa kuli: “Shangwe utahe kwanu ku luna kapili.” 39  Pitrosi kihaa yema ni kuya ni bona. Mi hafitile, bamuisa mwa muzuzu wa kwahalimu; mi basali ba limbelwa kaufela bataha ku yena banze balila ni kumubonisa liapalo zeñata ni liapalo zetelele* zanaa balukelanga Dorkasi hanaali ni bona. 40  Pitrosi kihaa zwiseza batu kaufela kwande,+ akubama, mi alapela. Kihona asikuluhela kwa situpu, ali: “Tabita, zuha!” Tabita atona, mi habona Pitrosi, aina.+ 41  Pitrosi amuswala kwa lizoho, amuyemisa, mi abiza babakenile ni limbelwa mi ababonisa kuli wapila.+ 42  Taba yeo yazibahala mwa Jopa kaufela, mi babañata balumela ku Mulena.+ 43  Pitrosi aina mazazinyana mwa Jopa ku musuhi wa matalo yabizwa Simoni.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “abeye mwa mawenge.”
Linzwi ka linzwi, “kubaisa inze batamilwe.”
Linzwi ka linzwi, “inze akena ni kuzwa mwa.”
Libizo la Sigerike la Dorkasi ni la Siaramaiki la Tabita, bubeli bwaona atalusa “Kamunda.”
Kamba “liapalo za fahalimu.”