Kwa Maroma 9:1-33

  • Maswabi a Paulusi ka za Maisilaele baka sipepo (1-5)

  • Mwanaa Abrahama wa niti (6-13)

  • Keto ya Mulimu haikoni kukakanyiwa (14-26)

    • Lipiza za buhali ni za sishemo (22, 23)

  • Ki bo masiyaleti feela babaka piliswa (27-29)

  • Isilaele naasitatalile (30-33)

9  Nibulela niti ka Kreste; hanipumi, kakuli lizwalo laka lanipakela ka moya okenile,  kuli ninani maswabi amatuna ni butuku bobusa feli mwa pilu yaka.  Kakuli nenika tabela kuli na kasibili nikauhanywe ku Kreste sina mutu yakutilwe kabakala mizwale baka, banabahesu ka nama,  bona babali Maisilaele. Bona baañuzwi sina bana,+ mi bafilwe kanya, ni litumelelano,+ ni kufiwa kwa Mulao,+ ni sebelezo yekenile+ ni lisepiso.+  Basimuluha ku bo kuku wabona+ mi Kreste usimuluha ku bona ka nama.+ Mulimu, yanani maata fahalimwaa lika kaufela, alumbekwe kuya kuile. Ameni.  Kono haki kuli linzwi la Mulimu lipalezwi. Kakuli haki kaufela babasimuluha ku Isilaele babali “Maisilaele” luli.+  Mi haki kaufela bababizwa kuli bana ba Abrahama babali bana* bahae;+ kono “Yakabizwa mwanaa* hao ukataha ka Isaka.”+  Fo kikuli, bana ba Abrahama ka nama haki bana ba Mulimu luli,+ kono bana ba sepiso+ batalimwa kuli ki babasimuluha ku yena.*  Kakuli linzwi la sepiso neliize: “Ka yona nako ye nikataha mi Sara ukaba ni mwana wamushimani.”+ 10  Nesi feela ka nako yeo, kono nekulicwalo ni Rebeka hanaaitwezi mambile ka muuna alimuñwi, yena Isaka kuku waluna;+ 11  kakuli pili basika pepwa kale mi basika eza kale nto niyekana yende kamba yemaswe, kuli mulelo wa Mulimu wa za keto yahae uzwelepili kuitinga ku Yena yabiza, isiñi fa misebezi, 12  nekuizwe ku Rebeka: “Yomuhulu ukaba mutangaa mwanana.”+ 13  Sina mokuñolezwi kuli: “Nenilatile Jakobo, kono nenitoile Isau.”+ 14  Cwale lukabulelañi? Kana Mulimu ki yasika luka? Kutokwa nihanyinyani!+ 15  Kakuli ubulela ku Mushe, kuli: “Nikabonisa makeke ku mutu kaufela yenika bonisa makeke, mi nikabonisa mukekecima ku mutu kaufela yenika bonisa mukekecima.”+ 16  Hakulicwalo, keto ya Mulimu haisika itinga fa kulata kwa mutu kamba fa buikatazo bwahae,* kono iitingile ku Mulimu, yena yanani sishemo.+ 17  Kakuli liñolo liize ka za Faro: “Ki ka lona libaka le hani kutuhelezi kuzwelapili kupila: kuli ka wena nibonise maata aka, ni kuli libizo laka lishaelwe mwa lifasi kaufela.”+ 18  Ka mukwa ocwalo, Mulimu ushemuba mutu kaufela yatabela, kono utuhelela babañwi kuli batatafale lipilu.+ 19  Cwale mukali ku na: “Kiñi hazwelapili kufumana milatu kwa batu? Kakuli ki mañi yakona kuhana tato yahae?” 20  Kono wena mutu, ki wena mañi kuli ualabe Mulimu?+ Kana lizupa lelibupilwe lakona kubulelela yalibupile kuli: “Kiñi sonibupezi cwana?”+ 21  Kana mubupi hana maata fahalimwaa lizupa,+ kuli fa siñomoto sesiswana abupe fateñi piza yekutekeha, ni yesakutekehi? 22  Kiñi seluka bulela haiba Mulimu naalatile kubonisa buhali bwahae ni kuzibahaza maata ahae, ni kutuhelela ka pilu-telele yetuna lipiza za buhali zeneswanelwa kusinyiwa? 23  Mi haiba nekuezizwe cwalo kuli azibahaze bufumu bwa kanya yahae fahalimwaa lipiza za sishemo,+ zanaalukiselize cimo kuli likanyiswe, 24  ili kutalusa luna, banaabizize isiñi kwa Majuda banosi kono ni ku ba macaba,+ nekuka fosahalela kai? 25  Ki sona sabulela ni mwa buka ya Hosea kuli: “Babasi sicaba saka+ nika babiza ‘sicaba saka,’ ni musali yanaasa latwi nika mubiza, ‘yalatwa’;+ 26  mi mwa sibaka mone babulelezwi kuli: ‘Hamu sicaba saka,’ ki mona mobaka bizwa ‘bana ba Mulimu yapila.’”+ 27  Hape, Isaya uhuweleza ka za Isilaele, uli: “Palo ya bana ba Isilaele niha ikalikana ni mushabati wa liwate, bo masiyaleti ki bona feela babaka piliswa.+ 28  Kakuli Jehova* ukaatula batu mwa lifasi, ukaeza katulo yeo ni kuifeza ka bubebe.”+ 29  Hape, sina Isaya mwanaapolofitezi: “Kambesi kuli Jehova* wa limpi naalusiyezi mwana,* nelukabe lubile sina Sodoma, mi neluka swana sina Gomora.”+ 30  Cwale lukabulelañi? Lukali batu ba macaba, niha basatundameni kuluka, nebafumani kuluka,+ kona kuluka kokutaha ka tumelo;+ 31  kono Isilaele niha naatundamena mulao wa kuluka, naasika fumana mulao wo. 32  Ka libaka lifi? Kabakala kuli nebautundamezi, isiñi ka tumelo, kono inge okona kufumanwa ka misebezi. Basitatala fa “licwe lelisitatalisa”;+ 33  sina hakuñozwi kuli: “Hamubone! Nibeya licwe+ lelisitatalisa mwa Sione ni licwe la mulatu, kono yabonisa tumelo ku lona haana kuswaba.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “haisika itinga ku yalakaza kamba yamata.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”