Likezo za Baapositola 13:1-52

  • Barnabasi ni Saule balumiwa sina balumiwa (1-3)

  • Bukombwa mwa Sipera (4-12)

  • Ngambolo ya Paulusi mwa Antioke wa mwa Pisidia (13-41)

  • Taelo ya bupolofita ya kusikuluhela ku ba macaba (42-52)

13  Cwale mwa Antioke nekunani bapolofita ni baluti mwa puteho ya mwateñi+ Barnabasi, Simioni yanaabizwa Yomunsu,* Lusiusi wa kwa Sirene, Manaene yanaakena fa sikolo sesiswana ni Heroda mubusi wa sikiliti, ni Saule.  Hane banze basebeleza* Jehova* ni kuitima lico, moya okenile wali: “Muniketele Barnabasi ni Saule+ kuli baeze musebezi oni babizelize.”+  Cwale hase baitimile lico ni kulapela, bababeya mazoho fahalimu, ni kubafundula.  Ka mukwa ocwalo baana bao, bane balumilwe ki moya okenile, baya kwa Selusia, mi kuzwa mwa Selusia baya kwa Sipera ka sisepe.  Habafitile mwa Salamisi, bakala kushaela linzwi la Mulimu mwa masinagoge a Majuda. Joani ni yena naali ni bona anze abasebeleza sina sikombwa.*+  Hanese bazamaile mwa sioli kaufela kuyo fita ni kwa Pafosi, bakatana muuna wa Mujuda yabizwa Bar-Jesu, yanaali mulauli ni mupolofita wa buhata.  Naali ni mubusisi* Sergiusi Paulusi, muuna yabutali. Habizize Barnabasi ni Saule, muuna yo anyolelwa hahulu kuutwa linzwi la Mulimu.  Kono Elimasi wa mulauli (kakuli ki yona taluso ya libizo lahae halitolokwa) akala kubahanyeza, alika kukelusa mubusisi kuli asike alumela ku Mulena.  Cwale Saule, yabizwa hape Paulusi, ka kutala moya okenile, amutalimisisa ka tokomelo 10  mi ali: “Wena muuna yatezi bupumi bwa mufuta kaufela ni bumaswe kaufela, mwanaa Diabulosi,+ wena sila sa zelukile kaufela, kana hauna kutuhela kukopamisa linzila za Jehova* zelukile? 11  Hakubone! Lizoho la Jehova* lifahalimwaa hao, mi ukaba sibofu, hauna kubona liseli la lizazi ka nakonyana.” Honafo mbundu ni lififi lelinsu zamuapesa, mi azamaya inze abubutela kubata batu ba kumuswala kwa lizoho kuli bamuzamaise. 12  Cwale mubusisi haboni zeezahezi, alumela, kakuli naakomokisizwe hahulu ki tuto ya Jehova.* 13  Cwale Paulusi ni balikani bahae bafuula mwa Pafosi mi bayo punya kwa Perga mwa Pamfilia. Kono Joani+ abasiya ni kukutela kwa Jerusalema.+ 14  Kono bazwa mwa Perga ni kutaha kwa Antioke mwa Pisidia. Mi habakena mwa sinagoge+ la Sabata, baina. 15  Hase kubalilwe Mulao+ ni litaba za Bapolofita, manduna ba sinagoge babalumela liñusa, bali: “Baana, mizwale, haiba munani manzwi a kususueza sicaba, hamu abulele.” 16  Paulusi kihaa yema, mi aotolola lizoho, ali: “Baana, mina Maisilaele ni mina kaufela babasaba Mulimu, hamuteeleze. 17  Mulimu wa sicaba se sa Isilaele naaketile bo kuku waluna, mi abubeka batu ba sicaba hane bapila sina bazwahule mwa naha ya Egepita mi abazwisa mwateñi ka lizoho lelimaata.+ 18  Mi mwahalaa nako yebato eza lilimo ze 40, naasika nyemiswa ki mikwa yabona mwa lihalaupa.+ 19  Hasayundisize macaba a 7 mwa naha ya Kanana, afa naha yabona kuli ibe saanda sabona.+ 20  Zeo kaufela neliezahezi mwa lilimo zebato ba 450. “Hakufelile zeo abafa baatuli kuisa ku Samuele mupolofita.+ 21  Kono hasamulaho baikupela mulena,+ mi Mulimu abafa Saule mwanaa Kishi, muuna wa mwa lusika lwa Benjamine,+ yanaabusize lilimo ze 40. 22  Hasaa mutuluzi, abatahiseza Davida kuli abe mulena,+ ili yo Mulimu naapakile zahae, ali: ‘Nifumani Davida mwanaa Jese,+ muuna yatabisa pilu yaka;+ ukaeza lika kaufela zenitabela.’ 23  Kulikana ni sepiso yahae, Mulimu utahiselize Isilaele mupilisi, yena Jesu, yazwa kwa bana* ba mutu yo.+ 24  Yo asika taha kale, Joani naakutalize patalaza kwa sicaba kaufela sa Isilaele za kolobezo yeyemela kubaka.+ 25  Kono Joani hanaatuha afeza bukombwa bwahae, naabulela ali: ‘Muhupula kuli ki na mañi? Haki na yena. Kono hamubone! Kunani yanitaha mwamulaho yenisa koni kutamulula mihala ya makatulo a kwa mahutu ahae.’+ 26  “Baana, mizwale, mina bana ba lusika lwa Abrahama ni mina kaufela babasaba Mulimu, linzwi la kupiliswa kwa, lilumilwe ku luna.+ 27  Kakuli babayahile mwa Jerusalema ni babusi babona nebasika muziba, kono hane bamuatula, bataleleza lika zenebulezwi ki Bapolofita,+ ili zebaliwanga ka kutumusa la sabata ni la sabata. 28  Niha nebasika fumana libaka la kumubulaya,+ bakupa Pilato kuli abulaiwe.+ 29  Mi hase batalelelize lika kaufela zeneñozwi ka zahae, bamupahulula fa kota ni kumubuluka mwa libita.*+ 30  Kono Mulimu amuzusa kwa bafu,+ 31  mi ka mazazi amañata abonahala ku bane bakambamile ni yena kwa Jerusalema kuzwa mwa Galilea. Bao cwale ki lipaki zahae kwa batu.+ 32  “Kabakaleo lushaela ku mina taba yende ya za sepiso yenefilwe ku bo kuku waluna. 33  Mulimu utalelelize sepiso yeo ka kutala ku luna bana babona ka kuzusa Jesu kwa bafu;+ sina mokuñolezwi mwa samu yabubeli kuli: ‘Ki wena mwanaka; kacenu nibile ndataho.’+ 34  Mi taba ya kuli naamuzusize kwa bafu kuli asike abona kubola nikamuta, uibulezi cwana: ‘Nika mibonisa manzwi a lilato lelisa feli, ili asepahala, anaasepisizwe ku Davida.’+ 35  Cwale mwa samu yeñwi kubulezwi kuli: ‘Hauna kutuhelela yasepahala wahao kuli abole.’+ 36  Haili Davida yena naasebelelize Mulimu* mwa nako yahae, ashwa, abulukwa ni bo kuku wahae, mi abola.+ 37  Kono cwale yo yanaazusizwe kwa bafu ki Mulimu, yena naasika bola.+ 38  “Kabakaleo mizwale, muzibe kuli, ka yena yo, lushaela ku mina taba ya kuswalelwa kwa libi,+ 39  ni kuli mutu kaufela yalumela uba yasina mulatu ka yena, mwa lika kaufela mone musakoni kuba babasina mulatu ka Mulao wa Mushe.+ 40  Ka mukwa ocwalo, mutokomele kuli musike mwatahelwa ki zebulezwi mwa litaba za Bapolofita kuli: 41  ‘Hamubone, mina banyefuli, mukomoke, mi muyunde, kakuli nipeta musebezi omuñwi mwa mazazi amina, ili musebezi omusike mwalumela nikamuta, mutu nihaka mitaluseza ona ka kutala.’”+ 42  Cwale hane bazwa mwa sinagoge, batu bakala kubakupa ka taata kuli bababulelele litaba zeo hape la Sabata lelitatama. 43  Ka mukwa ocwalo, mukopano wa mwa sinagoge hase ufelile, buñata bwa Majuda ni baproselite bane balapela Mulimu balatelela Paulusi ni Barnabasi, ili bao hane baambola ni bona, neba basusueza kutiiseza mwa sishemo sa Mulimu.+ 44  La Sabata lelitatama, ibato ba batu kaufela mwa muleneñi bakubukana hamoho kuli bautwe linzwi la Jehova.* 45  Majuda hababona buñata, bautwa muna mi bakala kuhanyeza ka bunyefuli zanaabulela Paulusi.+ 46  Paulusi ni Barnabasi kiha bababulelela ka bundume, bali: “Nekuswanela kuli linzwi la Mulimu libulelwe pili ku mina.+ Haubona mwalihana mi muikatula kuli hamuswaneli bupilo bobusa feli, hamubone! Lusikuluhela ku ba macaba.+ 47  Kakuli Jehova* ululaezi ka manzwi a, uize: ‘Nikuketile kuba sina liseli la macaba, kuli ushaele kwa mafelelezo a lifasi nzila yebaka piliswa ka yona.’”+ 48  Ba macaba habautwile cwalo, banyakalala ni kukanyisa linzwi la Jehova,* mi kaufela ba lipilu zende bababata bupilo bobusa feli baba balumeli. 49  Hape linzwi la Jehova* nelisweli kuhasanywa mwa naha kaufela. 50  Kono Majuda bashamiliketa basali babatumile babasaba Mulimu ni baana babakutekeha mwa muleneñi, mi batahisa kuli Paulusi ni Barnabasi banyandiswe+ mi babaleleka mwa libaka zabona. 51  Cwale babatutulela liluli la kwa mahutu abona mi baya kwa Ikone.+ 52  Mi balutiwa bazwelapili kutala tabo+ ni moya okenile.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Nigeri.”
Kamba “basebeleza fa nyangela.”
Kamba “mutusi.”
Mubusisi wa Muroma wa mwa provinsi. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “libita la kupulo.”
Kamba “naaezize tato ya Mulimu.”