Likezo za Baapositola 12:1-25

  • Jakobo wabulaiwa; Pitrosi ukenywa mwa tolongo (1-5)

  • Pitrosi walukululwa ka makazo (6-19)

  • Heroda unatiwa ki lingeloi (20-25)

12  Ibato ba ka yona nako yeo, Heroda mulena akala kunyandisa babañwi ba mwa puteho.+  Abulaya Jakobo muhulwanaa Joani+ ka mukwale.+  Habona kuli taba yeo itabisize Majuda, hape atama ni Pitrosi. (Fo neli mwa mazazi a Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela.)+  Amuswala ni kumukenya mwa tolongo,+ amufa kwa litopa zeene za masole babane mwa sitopa ni sitopa, kuli bamulibelele ka mikantelo yemine, kakuli naalelile kumuzwiseza* kwa sicaba hamulaho wa Paseka.  Kabakaleo Pitrosi naabulukilwe mwa tolongo, kono puteho neitukufalezwi kumulapelela ku Mulimu.+  Heroda hanaatuha amuzwisa, ka bona busihu bo, Pitrosi naalobezi atamilwe ka mawenge amabeli mwahalaa masole bababeli, mi nekunani balibeleli bane balibelela tolongo fapilaa sikwalo.  Kono, hamubone! Lingeloi la Jehova* lato yema fo,+ mi liseli labenya mwa sitokisi sa tolongo. Lingeloi lanata Pitrosi mwa lubaci, lamuzusa, lali: “Yema kapili!” Mi mawenge awa kwa mazoho ahae.+  Lingeloi lali ku yena: “Hakuapale* mi utine makatulo ahao.” Aeza cwalo. Kihona lili ku yena: “Apala siapalo sahao sa fahalimu, mi uzwelepili kunilatelela.”  Kihaa zwela kwande mi azwelapili kulatelela lingeloi, kono naasazibi kuli zeneezehala ka lingeloi neli za niti. Mane yena naahupula kuli naabona pono. 10  Habafitelezi sitopa sapili sa balibeleli ni sabubeli, bafita fa sikwalo sa sipi sesizwela mwa muleneñi, mi saikwaluhela ili sona kuli bafite. Hase bazwezi kwande, bazamaya hamoho mwa nzila, mi honafo lingeloi lamusiya. 11  Mi Pitrosi halemuhile zeezahezi, ali: “Cwale naziba kuli Jehova* kaniti naalumile lingeloi lahae mi unilamulezi mwa lizoho la Heroda ni kwa lika kaufela zene balibelezi Majuda kuli likaezahala.”+ 12  Halemuhile cwalo, aya kwa ndu ya Maria mahe Joani yanaabizwa Mareka,+ kone kukopanezi balutiwa basikai mi nebalapela. 13  Hangongotile fa sikwalo sa kwande, mutanga wamusizana yabizwa Roda ataha kuto bona yanaangongota. 14  Musizana hazibile linzwi la Pitrosi, ataba hahulu kuli mane apalelwa kukwalula sikwalo, kono amatela mwahali kuyo zibisa kuli Pitrosi uyemi fa munyako. 15  Bali ku musizana: “Wapulumuka wena.” Kono yena atundamena kubulela kuli ki Pitrosi luli. Bakala kubulela, bali: “Ki lingeloi lahae.” 16  Kono Pitrosi azwelapili fo, inze angongota. Habato kwalula sikwalo, bamubona mi bamakala. 17  Kono abafa sisupo ka lizoho kuli bakuze mi abataluseza ka butungi mwamuzwiselize Jehova* mwa tolongo, mi ali: “Muzibise Jakobo+ ni mizwale litaba ze.” Kihaa zwela kwande ni kuya kwa sibaka sisili. 18  Cwale habusile, kwazuha mufilifili mwahalaa masole ka za sene siezahezi ku Pitrosi. 19  Heroda amubata, mi hapalezwi kumufumana, atosangisa balibeleli mi alaela kuli bayo fiwa koto;+ mi ashetumuka mwa Judea ni kuya kwa Sesarea mi ayo ina kwateñi nakonyana. 20  Cwale naanyemezi* batu ba Tire ni Sidoni. Kiha bataha ku yena ka pilu iliñwi, mi hase bakolwisize Blasto, yena yanaatalima za lapa la mulena,* bakala kukupa kozo, kakuli naha yabona neipila lico zezwa mwa naha ya mulena. 21  Fa lizazi lene litomilwe, Heroda aapala siapalo sahae sa silena mi aina mwa sipula sa katulo ni kukala kubulela ku bona fa nyangela. 22  Cwale sicaba sene sikopani sakala kuhuwa, sali: “Linzwi le ki la mulimu, haki la mutu!” 23  Honafo lingeloi la Jehova* lamunata, kakuli naasika fa kanya ku Mulimu, mi aciwa ki mabuku ni kushwa. 24  Kono linzwi la Jehova* lazwelapili kuhula ni kuyamba.+ 25  Haili Barnabasi+ ni Saule, hase bapetile musebezi kaufela wa lituso mwa Jerusalema,+ bakuta mi baya ni Joani+ yabizwa hape Mareka.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kumuzwisa kuli azekiswe.”
Kamba “Itame mwa teka.”
Kamba “naabata kulwanisa.”
Linzwi ka linzwi, “musiyo wa mulena.”