Likezo za Baapositola 28:1-31

  • Fa likamba kwa Melita (1-6)

  • Ndatahe Publiusi wafoliswa (7-10)

  • Kuliba kwa Roma (11-16)

  • Paulusi ubulela kwa Majuda mwa Roma (17-29)

  • Paulusi ukutaza ka bundume ka lilimo zepeli (30, 31)

28  Hase lubandukile cwalo kuyo fita fa likamba, lwautwa kuli sioli seo nesibizwa Melita.+  Mi batu ba puo isili* balueza ka sishemo sesituna. Batukisa mulilo ni kuluamuhela ka sishemo kaufelaa luna kabakala pula yenenela ni kabakala silami.  Kono Paulusi halwalezi ñata ya bwandilala ni kuinepela fa mulilo, kwazwa mwateñi sibili kabakala kucisa mi saitateza kwa lizoho lahae.  Batu ba puo isili bao hababona sihahabe inze silepelela kwa lizoho lahae, bakala kubulelisana bali: “Mutu yo luli ki mubulai, kakuli niha bandukile mwa liwate, Katulo Yelukile* haisika mulumelela kuzwelapili kupila.”  Kono atutulela sihahabe seo mwa mulilo mi naasika holofala.  Kono nebalibelela kumubona haluluha kamba hawela fafasi ni kushwa. Mi hase balitezi nako yetelele ni kubona kuli hakuna sesimaswe sesiezahezi ku yena, bacinca muhupulo ni kubulela kuli ki mulimu.  Cwale bukaufi ni sibaka seo nekunani masimu a muuna yakutekeha mwa sioli seo, yabizwa Publiusi, mi aluamuhela ni kulubabalela hande hahulu ka mazazi amalaalu.  Cwale ka nako yeo, ndatahe Publiusi naalobezi inze akula fibele ni butuku bwa kusulula mali, mi Paulusi akena mwanaakulela mi alapela, amubeya mazoho fahalimu ni kumufolisa.+  Hakufelile zeo, batu kaufela bane bakula matuku mwa sioli seo ni bona bakala kutaha ku yena ni kuto foliswa.+ 10  Hape balukuteka ka kulufa limpo zeñata, mi halufuula, balulongela zene lutokwa kaufela. 11  Hamulaho wa likweli zetaalu, lwafunduka ka sisepe sene sinani sisupo fokuñozwi kuli “Bana ba Zeusi.” Sisepe seo nesizwa kwa Alexandria mi nesitibelezi mwa sioli kufitela maliha afela. 12  Halufuekile mwa Sirakuza, lwaina mwateñi mazazi amalaalu; 13  haluzwile mwateñi lwazwelapili mi lwayo fita mwa Regio. Hamulaho wa lizazi, kwataha moya wa kwa mboela mi lwayo punya mwa Puteoli ka lizazi labubeli. 14  Mwateñi lwafumana mizwale mi balukupa kuli luine ni bona mazazi a 7, mi lwaliba kwa Roma. 15  Mizwale ba kwateñi habautwile ka za luna, bato lukatanyeza mane lusali kwa Musika wa Apiusi ni fa Mahotela Amalaalu. Paulusi hababona, aitumela ku Mulimu mi atiya pilu.+ 16  Kwa mafelelezo, halufitile mwa Roma, Paulusi alumelelwa kuina anosi ni lisole leli mukantela. 17  Kono hamulaho wa mazazi amalaalu, abiza hamoho baana babakutekeha ba Majuda. Hase bakopani, ali ku bona: “Baana, mizwale, nihaike hakuna seniezize sesilwanisa sicaba kamba mikwa ya bo kuku waluna,+ nenifilwe mwa mazoho a Maroma sina lipantiti nili mwa Jerusalema.+ 18  Mi hamulaho wa kunibuzaka lipuzo,+ babata kunilukulula, kakuli nekusina mabaka ene niswanela kubulaelwa.+ 19  Kono Majuda hane bahanile, nenisina mwakuezeza kwandaa kuipileza ku Sesare,+ kono isiñi kabakala kuli nenibata kutama sicaba sahesu taba. 20  Ki lona libaka hane nikupile kuli nimibone mi niambole ni mina, kakuli ki kabakala sepo ya Isilaele hanitamilwe mawenge a.”+ 21  Bali ku yena: “Halusika amuhela mañolo abulela zahao kuzwa kwa Judea, mi hakuna nihaiba alimuñwi kwa mizwale babazwile kwateñi yatilo biha kamba kubulela sesimaswe ka za hao. 22  Kono lubona kuli kwaswanela kuli luutwe ku wena mouhupulela, kakuli lwaziba kuli sikwata se,+ kaniti sisweli salwaniswa kai ni kai.”+ 23  Cwale batoma lizazi la kukopana ni yena, mi mane bataha ku yena ka buñata kwa sibaka kwanaaina. Mi kuzwa kakusasana kuisa manzibwana, abataluseza taba yahae inze apaka ka kutala za Mubuso wa Mulimu, kuli abakolwise ka za Jesu+ ka kuya ka zeñozwi mwa Mulao wa Mushe+ ni mwa litaba za Bapolofita.+ 24  Babañwi bakala kulumela litaba zabulezi; babañwi bona nebasa lumeli. 25  Cwale bakeñisa kuli nebasa lumelelani mwahalaa bona, bafunduka, mi Paulusi abulela taba iliñwi ye: “Moya okenile neubulezi hande ka mupolofita Isaya ku bo kuku wamina, 26  hane uize: ‘Zamaya uyo bulelela sicaba se, uli: “Kuutwa mukautwa, kono hamuna kuutwisisa, mi mukatalima kono hamuna kubona nihanyinyani.+ 27  Kakuli lipilu za batu ba litatafezi, mi bautwile ka mazebe abona basaezi sesiñwi, mi baitimile kwa meeto, kuli basike babona ka meeto abona ni kuutwa ka mazebe abona ni kuutwisisa ka lipilu zabona ni kukutela ku na, mi na, nibafolise.”’+ 28  Hakulicwalo muzibe kuli taba ye ya mwapiliseza Mulimu ishaezwi kwa macaba;+ kaniti baka iutwa.”+ 29  *—— 30  Paulusi kihaa ina mo lilimo zepeli mutumbi mwa ndu yahae ya kutelela,+ mi naaamuhela hande batu kaufela bane batahanga ku yena, 31  inze akutaza Mubuso wa Mulimu ku bona ni kubaluta za Mulena Jesu Kreste ka tukuluho yetuna ya kubulela,*+ asina sesi mupalelwisa.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “batu babayahile mwateñi.”
Mwa Sigerike ki Dike, mwendi lelitalusa mulimu wamusali yakutisezanga misuha kamba liama feela kwa katulo yelukile.
Kamba “ka bundume.”