Likezo za Baapositola 15:1-41

  • Kukananisana ka za mupato mwa Antioke (1, 2)

  • Puzo itiswa kwa Jerusalema (3-5)

  • Baana-bahulu ni baapositola bakopana hamoho (6-21)

  • Liñolo lelizwa kwa sitopa sesietelela (22-29)

  • Liputeho lisusuezwa ka liñolo (30-35)

  • Paulusi ni Barnabasi bakauhana (36-41)

15  Cwale kwataha baana babañwi kuzwa kwa Judea mi bakala kuluta mizwale, bali: “Hamukoni kupiliswa konji haiba mukena mwa mupato kulikana ni sizo sa Mushe.”+  Kono Paulusi ni Barnabasi hase bakananisani ni kufetulana hahulu ni bona, kwaketiwa Paulusi, Barnabasi, ni babañwi ba ku bona, kuli bayo buza za taba* yeo kwa baapositola ni baana-bahulu mwa Jerusalema.+  Cwale hase basindeketilwe sibakanyana ki puteho, baana bao bayo fita mwa Fenisia ni Samaria, inze bakandeka ka butungi za mobasikuluhezi ba macaba mi nebatahiseza mizwale kaufela tabo yetuna.  Habafitile mwa Jerusalema, baamuhelwa hande ki puteho ni baapositola ni baana-bahulu, mi bakandeka lika zeñata zeo Mulimu aezize ka bona.  Kono babañwi ba sikwata sa bulapeli bwa Bafalisi bane babile balumeli, bananuha mwa lipula zabona mi bali: “Kwaswanela kuli bakenywe mwa mupato ni kuli balaelwe kumamela Mulao wa Mushe.”+  Kabakaleo, baapositola ni baana-bahulu bakopana hamoho kutalima taba ye.  Hase babuisani ka nako yetelele,* Pitrosi ayema mi ali ku bona: “Baana, mizwale, mwaizibela hande kuli kuzwa kwa makalelo Mulimu naaniketile mwahalaa mina kuli ka mulomo waka, batu ba macaba bautwe linzwi la taba yende mi balumele.+  Mi Mulimu yaziba lipilu,+ naafile bupaki ka kubafa moya okenile,+ sina mwanaaezelize ni ku luna.  Mi hasika bonisa shutano mwahalaa luna ni bona,+ kono akenisa lipilu zabona kabakala tumelo yabona.+ 10  Cwale ki kabakalañi hamubata kulika Mulimu ka kuhapeleza balutiwa kulwala coko+ yene basakoni kulwala bo kuku waluna ni yene lusakoni kulwala nihaiba luna?+ 11  Kono lunani tumelo ya kuli lupiliswa ka sishemo sa Mulena Jesu+ sina mobapilisezwa ni bona.”+ 12  Honafo buñata kaufela bwakuza, mi bwakala kuteeleza ku Barnabasi ni Paulusi habatalusa limakazo zeñata ni zekomokisa* zanaaezize Mulimu ka bona mwahalaa macaba. 13  Habafelize kubulela, Jakobo aalaba, ali: “Baana, mizwale, hamu niteeleze. 14  Simioni+ utalusize hande ka mo Mulimu naasikuluhezi lwapili ku ba macaba kuli aange ku bona batu bababizwa ka libizo lahae.+ 15  Mi zeo lilumelelana ni manzwi a Bapolofita, sina mokuñolezwi kuli: 16  ‘Zeo halifelile nikakuta nizuse tende* ya Davida yewile; nikayaha sinca matota ayona ni kuiyemisa, 17  kuli batu babasiyezi batiiseze kubata Jehova,* hamoho ni batu ba macaba kaufela, bona batu bababizwa ka libizo laka, kubulela Jehova,* yena yaeza lika ze,+ 18  zezibahalile kuzwa kwaikale.’+ 19  Ka mukwa ocwalo, katulo* yaka kikuli lusike lwakataza ba macaba babasikuluhela ku Mulimu,+ 20  kono lubañolele kuli baambuke lika zesilafalizwe ki milimu+ ya maswaniso, muzamao wa buhule,*+ zekamilwe,* ni mali.+ 21  Kakuli kuzwa kwakale kunani batu babakutaza litaba za Mushe mwa muleneñi ni muleneñi, kakuli libalwa mwa masinagoge ka la sabata ni la sabata.”+ 22  Baapositola ni baana-bahulu, hamoho ni puteho kaufela, kiha baatula kuli mwahalaa bona kuketwe baana babaka ya hamoho ni Paulusi ni Barnabasi kwa Antioke; baluma Judasi yabizwa hape kuli Barsabasi ni Silasi,+ ili baana bane baetelela mwahalaa mizwale. 23  Bañola taba ye, ni kubalumela yona ka bona: “Baapositola ni baana-bahulu, mizwale bamina, ku mina mizwale ba macaba baba mwa Antioke,+ Siria, ni Silisia: Mulumele! 24  Bakeñisa kuli luutwile kuli babañwi bazwile ku luna mi bamikatalize ka litaba zebabulezi,+ kulika kufokolisa tumelo yamina, nihaike kuli nelusika balaela nto niyekana, 25  kaufelaa luna luatuzi kuli lukete baana ni kubaluma kutaha ku mina hamoho ni balatiwa baluna bo Barnabasi ni Paulusi, 26  ili baana babatobohile bupilo* bwabona kabakala libizo la Mulenaa luna Jesu Kreste.+ 27  Cwale luluma Judasi ni Silasi, kuli ni bona bato biha litaba zeswana ka mulomo.+ 28  Kakuli moya okenile+ ni luna luboni kuli lusike lwamiekeleza kwa mushimbo kwandaa lika zetokwahala ze: 29  kuli muambuke lika zetabezwi milimu ya maswaniso,+ ni mali,+ ni zekamilwe,*+ ni muzamao wa buhule.*+ Haiba mutokolomoha lika ze, mukakondisa. Muzuhe hande!”* 30  Cwale batu bao habafunduzwi, bashetumukela kwa Antioke, mi bayo kubukanya sikwata kaufela ni kubatambeka liñolo. 31  Hase balibalile, banyakalala kabakala susuezo yeneli mwateñi. 32  Mi Judasi ni Silasi, kakuli ni bona neli bapolofita, basusueza mizwale ka lingambolo zeñata mi babatiisa.+ 33  Hase bainzi nakonyana kwateñi, mizwale babafundula ka kozo kubakutiseza ku bane babalumile. 34  *—— 35  Kono Paulusi ni Barnabasi basiyala mwa Antioke, inze baluta ni kushaela taba yende ya linzwi la Jehova,* bali ni babañwi babañata. 36  Hase kufitile mazazi asikai, Paulusi ali ku Barnabasi: “Halukute cwale* luyo potela mizwale mwa muleneñi ni muleneñi mone lushaezi linzwi la Jehova,* luyo bona mobazuhela.”+ 37  Barnabasi naabata kuya ni Joani, yanaabizwa Mareka.+ 38  Kono Paulusi naasa tabeli kuli Joani aye ni bona, kakuli naabasiile hane bali mwa Pamfilia mi naasika ya ni bona mwa musebezi.+ 39  Kiha kuzuha kañi yetuna, kuli mane bakauhana; mi Barnabasi+ aanga Mareka ni kuya ni yena ka sisepe kwa Sipera. 40  Paulusi aketa Silasi mi afunduka, mizwale hase bakupile kuli Jehova* amubonise sishemo sahae.+ 41  Afita mwa Siria ni Silisia, inze atiisa liputeho.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “taba yene bakananisana.”
Kamba “Hase bakananisani hahulu.”
Kamba “lisupo.”
Kamba “munganda; ndu.”
Kamba “mubonelo.”
Kamba “zebulailwe lisika sululwa mali.”
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “moyo.”
Kamba “Musiyale hande.”
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “zebulailwe lisika sululwa mali.”
Kamba mwendi, “ka mokukonahalela kaufela.’