Likezo za Baapositola 17:1-34

  • Paulusi ni Silasi mwa Tesalonika (1-9)

  • Paulusi ni Silasi mwa Berea (10-15)

  • Paulusi mwa Atene (16-22a)

  • Ngambolo ya Paulusi kwa Areopago (22b-34)

17  Cwale bazamaya kufita mwa Amfipolisi ni Apolonia mi bataha mwa Tesalonika,+ mone kunani sinagoge ya Majuda.  Cwale Paulusi, ka mukwa wahae,+ akena mwahali ku bona, mi ka lisabata zetaalu anyakisisa ni bona kuzwelela mwa Mañolo,+  inzaa talusa ni kubabonisa zeñozwi, kuli Kreste naaswanela kunyandiswa+ ni kuzuha kwa bafu,+ ali: “Yo ki yena Kreste, yena Jesu yenishaela ku mina.”  Kabakaleo, babañwi ku bona baba balumeli mi baswalisana ni Paulusi ni Silasi,+ mi buñata bwa Magerike bane balapela Mulimu, ni bona baeza cwalo hamoho ni basali babakutekeha basikainyana.  Kono Majuda bautwa muna,+ bakubukanya baana babañwi babamaswe bane basina sebaeza fa musika mi baeza ñumbili ni kuzusa mufilifili mwa muleneñi. Bataseza ndu ya Jasoni mi nebabata kuisa Paulusi ni Silasi kwa ñumbili yeo.  Hane basika bafumana, bahohela Jasoni ni mizwale babañwi kwa babusisi ba muleneñi, banze bahuwa, bali: “Batu ba, babafetuzi* lifasi bateñi ni kwanu,+  mi Jasoni ubaamuhezi sina baenyi bahae. Batu ba kaufela balwanisa milao ya Sesare, ka kubulela kuli kunani mulena yomuñwi yabizwa Jesu.” +  Buñata ni babusi ba muleneñi habautwile litaba zeo, baikalelwa;  mi hase baangile masheleñi ku Jasoni ni ku babañwi, a kubalukululisa, babalukulula. 10  Kapili-pili bona busihu bo, mizwale baluma Paulusi ni Silasi kwa Berea. Habafita, bakena mwa sinagoge ya Majuda. 11  Cwale Majuda ba mwa Berea neli batu ba lipilu zende kufita ba mwa Tesalonika, kakuli nebaamuhezi linzwi ka kutukufalelwa hahulu, banze batatuba Mañolo ka tokomelo zazi ni zazi kuli bazibe haiba lika zeo nelili cwalo. 12  Kabakaleo, babañata ku bona baba balumeli, hamohocwalo ni basali ba Magerike babakutekeha babañatanyana ni baana babañwi. 13  Kono Majuda ba kwa Tesalonika habautwa kuli linzwi la Mulimu nelishaelwa ni mwa Berea ki Paulusi, baya mwateñi kuyo shamiliketa ni kufilikanya buñata.+ 14  Cwale mizwale kiha baluma Paulusi kwa liwate kapili-pili,+ kono Silasi ni Timotea basiyala hona ko. 15  Kono bane basindeketa Paulusi bayo mufitisa mane kwa Atene, mi bafunduka hase bafilwe litaelo za kuli Silasi ni Timotea+ baswanela kutaha ku Paulusi kapili-pili, ka mokukonahalela kaufela. 16  Cwale Paulusi hanaa balibelela mwa Atene, moya wahae wafilikana habona kuli muleneñi utezi milimu ya maswaniso. 17  Kabakaleo, akala kunyakisisa litaba mwa sinagoge ni Majuda ni batu babañwi bane balapela Mulimu mi naaeza cwalo zazi ni zazi fa musika ni bane bafumanehanga teñi. 18  Kono babañwi ba tuto ya butali bwa lifasi ya Epikure ni ya Stoiki bakala kukananisana ni yena, mi babañwi nebali: “Mubuabui yo ubata kubulelañi?” Babañwi bona nebali: “Ubonahala kuba mushaeli wa milimu ya kusili.” Nebabulela cwalo kakuli naashaela taba yende ya Jesu ni zuho ya bafu.+ 19  Ka mukwa ocwalo, bamuswala ni kumuisa kwa Areopago, bali: “Hakulutaluseze, kanti tuto yenca yeubulela ye ki ifi? 20  Kakuli ubulela lika zeñwi zeutwahala kuba zesienyi mwa mazebe aluna, mi lubata kuziba kuli lika zeo litalusañi.” 21  Mi mane Maatene kaufela ni bazwahule bane baina* mwateñi nebasa ezangi sesiñwi mwa nako yabona ya kuikatulusa kwandaa kukandeka kamba kuteeleza kwa nto yenca. 22  Cwale Paulusi ayema fahalaa Areopago+ mi ali: “Baana ba Atene, nibona kuli mwa lika kaufela mubonahala kusaba hahulu milimu* kufita moba isabela babañwi.+ 23  Ka mutala, hane nifita mwa muleneñi ninze nitalimisisa zemulapela, mane nafumana ni aletare fokuñozwi kuli: ‘Ku Mulimu Yasazibahali.’ Cwale yena Mulimu yo yemulapela musa muzibi, ki yena yenizibahaza ku mina. 24  Mulimu yaezize lifasi ni lika kamukana ze ku lona, ka kuba yena Mulena wa lihalimu ni lifasi,+ haini mwa litempele zeezizwe ka mazoho;+ 25  mi hasebelezwi ka mazoho a batu inge kuli unani+ satokwa, kakuli yena ki yena yafa batu kaufela bupilo ni moya wakubuyela+ ni lika kamukana. 26  Mi ka mutu alimuñwi+ uezize macaba kamukana a batu kuli bayahe fa lifasi kaufela,+ mi ulukisize linako zetomilwe ni kutoma miseto mobaka yaha batu,+ 27  kuli babate Mulimu, haiba bamububutela ni kumufumana luli,+ nihaike mane haayo kwahule ni mañi ni mañi waluna. 28  Kakuli ka yena lunani bupilo, lwazamaya, mi luteñi, sina mobabulelezi baloki babañwi ba ku mina tota, habaize: ‘Kakuli ni luna lu bana bahae.’ 29  “Cwale bakeñisa kuli lu bana ba Mulimu,+ haluswaneli kunahana kuli Mulimu uswana sina gauda, silivera, kamba licwe, sina nto yepangilwe ka mazoho kulikana ni munahano wa batu.+ 30  Ki niti, Mulimu utuhelezi linako za kutokwa zibo zecwalo;+ kono cwale ushaela kwa batu kaufela kai ni kai kuli baswanela kubaka. 31  Kakuli utomile lizazi lalelile kuatula+ lifasi ka kuluka ka muuna yaketile, mi ufile batu kamukana bupaki bwa taba yeo ka kumuzusa kwa bafu.”+ 32  Cwale habautwile za zuho ya bafu, babañwi bakala kumusheununa,+ mi babañwi bali: “Luka kuutwa hape haubulela taba ye.” 33  Paulusi kihaa basiya, 34  kono baana babañwi baswalisana ni yena mi baba balumeli. Ku bona bao nekunani Denisi, yanaali muatuli wa kuta ya Areopago, ni musali yabizwa Damarisi, ni babañwi basili.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babatisize mifilifili mwa.”
Kamba “bane bapota.”
Kamba “kutabela hahulu za bulapeli.”