Likezo za Baapositola 4:1-37

  • Pitrosi ni Joani bazekiswa (1-4)

    • Balumeli cwale seli baana ba 5,000 (4)

  • Kuzekiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini (5-22)

    • “Halukoni kutuhela kubulela” (20)

  • Tapelo ya kukupa bundume (23-31)

  • Balutiwa baikabela lika (32-37)

4  Bababeli bao hane basabulela kwa sicaba, baprisita babahulu, nduna wa tempele, ni Basaduki+ bataha ku bona.  Bao nebafilikani kabakala kuli baapositola bao nebaluta batu mi nebabulela patalaza za zuho ya Jesu.*+  Cwale babaswala* ni kubakwalela mwa tolongo+ kuisa habusa, kakuli neseli manzibwana.  Kono buñata bwa bane bateelelize kwa manzwi ao balumela, mi palo ya baana neibato eza 5,000.+  Habusa, babusi babona, baana-bahulu, ni bañoli bakopana hamoho mwa Jerusalema,  hamoho ni Annasi+ muprisita yomuhulu, Kayafa,+ Joani, Alexandere, ni bahabo muprisita yomuhulu kaufela.  Bayemisa Pitrosi ni Joani mwahalaa bona mi bakala kubabuza, bali: “Ki ka maata afi kamba ki ka libizo la mañi hamuezize taba ye?”  Pitrosi kihaa li ku bona, atezi moya okenile+ “Mina babusi ba batu ni baana-bahulu,  haiba kacenu le, lubuzakiwa kabakala kezo yende yeluezize ku muuna wa sihole,+ mi mubata kuziba yafolisize muuna yo, 10  kuzibwe ki mina kaufela ni batu kaufela ba Isilaele, kuli muuna yo hayemi fapilaa mina inze aiketile, ki ka libizo la Jesu Kreste wa Munazareta,+ yene mubulaezi fa kota+ kono ili yanaazusizwe kwa bafu ki Mulimu.+ 11  Yo ki yena ‘licwe lene muunga mina bayahi kuli haki sesiñwi lelifetuhile licwe la butokwa la mwa kona.’*+ 12  Hape, kupiliswa hakuyo ku yomuñwi usili, kakuli hakuna libizo lisili+ mwatasaa lihalimu lebafilwe batu leluka piliswa ka lona.”+ 13  Cwale hababona Pitrosi ni Joani mone babulelela patalaza,* ni kulemuha kuli ki batu-tu feela babasika ituta,*+ bakomoka hahulu. Mi balemuha kuli nebabanga ni Jesu.+ 14  Hane batalimezi muuna yo yanaafolisizwe ayemi ni bona,+ batokwa saku baalaba ka sona.+ 15  Cwale babalaela kuzwela kwande a muyaho wa Sanhedrini, mi bakala kulelisana mwahalaa bona, 16  bali: “Lubaeze cwañi batu ba?+ Kakuli, niti kikuli, makazo yekomokisa iezahezi ka bona, yebonahezi ku babayahile kaufela mwa Jerusalema,+ mi halukoni kuilatula. 17  Cwale kuli taba ye isike yazwelapili kuyamba mwahalaa batu, halu babembeñi ni kubabulelela kuli basike bakutela kubulela ka libizo le ku mutu ufi kamba ufi.”+ 18  Kiha bababiza ni kubalaela kuli basike babulela sesiñwi nihanyinyani kamba kuluta batu ka libizo la Jesu. 19  Kono Pitrosi ni Joani babaalaba, bali: “Muikatulele mina beñi, haiba kulukile mwa meeto a Mulimu kuli luteeleze ku mina kufita Mulimu. 20  Kono haili luna, halukoni kutuhela kubulela lika zeluboni ni zeluutwile.”+ 21  Cwale hase bababembile hape, babalukulula, kakuli nebasika fumana mulatu niomukana one bakona kufelwa koto ni kabakala kusaba batu,+ kakuli kaufela nebakanyisa Mulimu ka zeneezahezi. 22  Muuna yo yanaafolisizwe ka makazo* ye, neli wa lilimo zefitelela 40. 23  Hase balukuluzwi, baya kwa sicaba sahabo bona mi bababihela zeba babulelezi baprisita babahulu ni baana-bahulu. 24  Habautwile zeo, batumusa manzwi kaufelaa bona ni kulapela hamoho ku Mulimu, bali: “Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ki Wena yaezize lihalimu ni lifasi ni liwate ni lika kaufela ze ku zona,+ 25  mi ki wena yanaabulezi ka moya okenile ka mulomo wa kuku waluna Davida,+ mutangaa hao kuli: ‘Ki kabakalañi macaba hanaahalifile ni batu hane banahana zesina tuso? 26  Malena ba lifasi bayema mi babusi bakopana hamoho kulwanisa Jehova* ni mutoziwa wahae.’*+ 27  Kakuli Heroda ni Ponse Pilato+ hamoho ni batu ba macaba ni macaba a Isilaele, nebakopani hamoho mwa muleneñi wo, kulwanisa mutangaa hao yakenile, yena Jesu, yene utozize,+ 28  kuli baeze sene silelilwe cimo ki lizoho lahao ni kelezo yahao kuli sikaezahala.+ 29  Mi cwale Jehova,* hakuutwe mifumbo yabona, mi utuse batanga bahao kuzwelapili kubulela linzwi lahao ka bundume, 30  inze uotolola lizoho lahao kufolisa batu mi limakazo ni zekomokisa* linze liezahala+ ka libizo la mutangaa hao yakenile, yena Jesu.”+ 31  Mi hase bakupile* ku Mulimu, sibaka mone bakopanezi hamoho sazikinyeha, mi kaufelaa bona batala moya okenile+ mi nebabulela linzwi la Mulimu ka bundume.+ 32  Hape buñata bwa batu bane balumezi nebanani pilu iliñwi ni moyo* ulimuñwi, mi nekusina nihaiba alimuñwi ku bona yanaabulela kuli zanaaluwile ki zahae anosi, kono nebaikabela lika zabona kaufela.+ 33  Mi baapositola bazwelapili kupaka zuho ya Mulena Jesu+ ka maata amatuna, mi Mulimu naababonisa sishemo sahae sesituna kaufelaa bona. 34  Mane nekusina mutu yanaatokwile mwahalaa bona,+ kakuli kaufela bane banani masimu kamba mandu neba alekisa ni kutisa masheleñi a lika zene balekisize, 35  mi neba afa kwa baapositola.+ Kihona cwale mañi ni mañi aabelwa, kulikana ni mwanaatokwela.+ 36  Cwale Josefa, ili yo baapositola nebabizanga hape kuli Barnabasi+ (lelitalusa “Yaomba-omba” hakutolokwa), ili Mulivi, yanaapepezwi mwa Sipera, 37  naanani mubu, aulekisa mi atisa masheleñi ni kuafa kwa baapositola.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “zuho ya bafu yeama Jesu.”
Kamba “babatama.”
Linzwi ka linzwi, “toho ya mwa kona.”
Kamba “ka bundume.”
Fo kikuli, nebasika ituta kwa likolo za bo Rabbi; hakutalusi kuli nebasa zibi kubala ni kuñola.
Kamba “sisupo.”
Kamba “Kreste wahae.”
Kamba “lisupo.”
Kamba “hase balapezi ka taata.”