Likezo za Baapositola 26:1-32

  • Paulusi uikemela fapilaa Agripa (1-11)

  • Paulusi utalusa mwanaafetuhezi kuba mulumeli (12-23)

  • Likalabo za Festusi ni Agripa (24-32)

26  Agripa+ ali ku Paulusi: “Ufilwe sibaka sa kuikalabela.” Paulusi kihaa otolola lizoho lahae mi aikalabela, ali:  “Mulena Agripa, nitabile kuli kacenu le niikalabela fapilaa hao mwa litaba kaufela zeba nitameleza Majuda,+  sihulu kakuli wena uziba hande mikwa kaufela ya Majuda hamohocwalo ni litaba zebasa lumelelani mwahalaa bona. Ka mukwa ocwalo, nikupa kuli uniteeleze ka pilu-telele.  “Mane bupilo bonipilile mwa sicaba sahesu ni mwa Jerusalema kuzwa kwa bwanana bwaka, buzibwa hande ki Majuda kaufela+  bane baniziba sapili, mi kambe balata kupaka, nebaka paka kuli nipilile sina Mufalisi,+ ka kutukufalelwa kumamela lituto za sikwata sa bulapeli bwaluna.+  Kono cwale niyemi fa, kuzekisezwa sepiso yanaafile Mulimu ku bo kuku waluna;+  ye ki yona sepiso yeo masika aluna a 12 alibelela kubona haitalelezwa ka kusebeleza Mulimu ka tukufalelo busihu ni musihali. Yona sepiso yeo, shangwe Mulena, ki yona yenizekisezwa ki Majuda.+  “Ki kabakalañi mwahalaa mina hamuunga* kuli hakukonahali kuli Mulimu azuse babashwile?  Haili na, neniikolwisize kuli niswanela kueza lika zeñata zelwanisa libizo la Jesu wa Munazareta. 10  Zeo ki zona zene niezize mwa Jerusalema, mi nenikwalezi babakenile babañata mwa litolongo,+ kakuli nenifilwe maata ki baprisita babahulu;+ mi hane babulaiwa, ni na neniyemezi taba yeo. 11  Ka kubafa koto hañata mwa masinagoge kaufela, nenilikile kubahapeleza kulatula tumelo yabona; mi bakeñisa kuli nenibanyemezi hahulu, neniyanga kuyo banyandisa mane ni mwa mileneñi ye kwahule. 12  “Hane nieza zeo ka nako yene nili mwa musipili wa kuya kwa Damaseka ka maata ni taelo yene nifilwe ki baprisita babahulu, 13  fahalaa musihali mwa nzila, wena Mulena, nabona liseli lelizwa kwa lihalimu, lelifita lizazi kwa kubenya mi lanibenyeza ni kubenyeza bane nizamaya ni bona.+ 14  Mi hase luwezi fafasi kaufelaa luna, nautwa linzwi lelili ku na ka puo ya Siheberu: ‘Saule, Saule, ki kabakalañi hau ninyandisa? Uikolofaza feela ka kuzwelapili kulaha mulamu oshengile.’* 15  Kono nali: ‘Ki wena mañi, Mulena?’ Mi Mulena ali: ‘Ki na Jesu, yeunyandisa. 16  Kono zuha mi uyeme ka mahutu ahao. Ki lona libaka hanibonahezi ku wena, kuli nikukete kuba mutangaaka ni paki waka mwa lika zeuboni ni zenika kubonisa ka za ka.+ 17  Mi nika kulamulela kwa sicaba se ni kwa macaba, kona koni kuluma+ 18  kuli utonise meeto abona,+ kuli ubazwise mwa lififi+ ni kubaisa mwa liseli+ ni kubazwisa mwa maata a Satani+ kubaisa ku Mulimu, kuli baswalelwe libi zabona+ ni kufiwa saanda mwahalaa babakenisizwe ka kubonisa tumelo ku na.’ 19  “Hakulicwalo, Mulena Agripa, nenisika hana litaba zene niboni mwa pono ya lihalimu, 20  kono nakalela ku baba mwa Damaseka+ kihona niya ku baba mwa Jerusalema,+ ni baba mwa naha ya Judea kaufela, ni kwa macaba, naisa lushango lwa kuli baswanela kubaka ni kusikuluhela ku Mulimu ka kueza misebezi yebonisa kubaka.+ 21  Ki lona libaka Majuda hane baizo niswala mwa tempele ni kubata kunibulaya.+ 22  Kono kabakala kuli nitusizwe ki Mulimu, nizwezipili ni la kacenu le kupaka ku babanyinyani ni babatuna, nisabuleli lisili kwandaa litaba zenebulezwi ki Bapolofita ni Mushe kuli likaezahala+ 23  kuli Kreste naakanyanda,+ ni kuli ka kuba yena wapili kuzuswa kwa bafu,+ naakashaela liseli kwa sicaba se, ni kwa macaba amañwi.”+ 24  Cwale Paulusi hanaaikalabela mwa litaba zeo, Festusi ahuwa, ali: “Wapulumuka, Paulusi! Kuituta hahulu kwahao seku kupulumukisa!” 25  Kono Paulusi ali: “Hanipulumuki Mutompehi Festusi, kono nibulela litaba za niti ni zeutwahala. 26  Mane yena mulena yenibulela ku yena ka kulukuluha uziba hande litaba ze; nikolwa kuli hakuna nihaiba iliñwi ku zona yesazibwi ki yena, kakuli lika ze halisika ezezwa kwa mukunda.+ 27  Mulena Agripa, kana walumela Bapolofita? Naziba kuli wabalumela.” 28  Kono Agripa ali ku Paulusi: “Mwa nako yenyinyani ubata kunikolwisa kuba Mukreste.” 29  Paulusi hautwile cwalo, ali: “Ibe mwa nako yenyinyani kamba yetelele nilapela ku Mulimu kuli isiñi feela wena kono mane ni batu kaufela baba niutwa la kacenu le babe sina na, kuzwisa feela kwateñi mawenge a.” 30  Cwale mulena ayema, ni mubusisi ni Berenisi ni baana bane bainzi ni bona bayema. 31  Kono hane baya, bakala kuikambota, bali: “Mutu yo hakuna saeza saswanela kubulaelwa kamba kutamelwa mawenge.”+ 32  Agripa kihaa li ku Festusi: “Mutu yo naakalukululwa kambe naasika ipileza ku Sesare.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “hamuatula.”
Ki mulamu oshengile one uitusiswa kwa kusotezisa folofolo.