Likezo za Baapositola 3:1-26

  • Pitrosi ufolisa mukupi yali sihole (1-10)

  • Ngambolo ya Pitrosi kwa Malibela a Salumoni (11-26)

    • “Za kukutiswa sinca kwa lika kaufela” (21)

    • Mupolofita yaswana ni Mushe (22)

3  Cwale Pitrosi ni Joani nebakambamela kwa tempele ka nako ya tapelo, yona hora yabu 9,*  mi nekunani muuna yanaapepilwe ali sihole yanaalwezwi. Zazi ni zazi neba mubeyanga bukaufi ni munyako wa tempele one ubizwa Munyako Omunde, kuli akupe limpo za sishemo ku babakena mwa tempele.  Habona Pitrosi ni Joani inze babata kukena mwa tempele, akala kukupa limpo za sishemo.  Kono Pitrosi, hamoho ni Joani, bamutalima, mi bali: “Haku lutalime.”  Kihaa batalimisisa, ka kulibelela kuli ukafumana sesiñwi ku bona.  Kono Pitrosi ali: “Hanina Silivera ni gauda, kono seninani ki sona seni kufa. Ka libizo la Jesu Kreste wa Munazareta, zamaya!”+  Hasaabulezi cwalo, aswala muuna yo kwa lizoho la bulyo ni kumuyemisa.+ Honafo mahutu ni lingongo zahae zatiya;+  mi atula ka mahutu ahae+ ni kukalisa kuzamaya mi akena ni bona mwa tempele, inze azamaya ni kutulaka, ni kulumbeka Mulimu.  Mi batu kaufela bamubona inze azamaya ni kulumbeka Mulimu. 10  Mi bakala kulemuha kuli ki yena muuna yanaainanga inze alibelela limpo za sishemo kwa Munyako Omunde wa tempele,+ mi bamakala ni ku taba hahulu kabakala zeneezahezi ku yena. 11  Muuna yo hanaasa kumalezi Pitrosi ni Joani cwalo, batu kaufela bamatela hamoho ku bona kwa sibaka sene sibizwa Malibela a Salumoni,+ banze bakomokile hahulu. 12  Pitrosi habona cwalo, ali kwa sicaba: “Baana ba Isilaele, kiñi semukomokezi cwalo kabakala taba ye, mi ki kabakalañi hamu lulubukezi cwalo inge kuli ki ka maata aluna kamba ka kusepahala kwaluna ku Mulimu halukonisize muuna yo kuzamaya? 13  Mulimu wa Abrahama ni wa Isaka ni wa Jakobo,+ yena Mulimu wa bo kuku waluna, ukanyisize Mutangaa hae+ Jesu,+ yena yene mufile mwa mazoho a batu+ ni kumulatula fapilaa Pilato, nihaike kuli yena naaatuzi kumulukulula. 14  Ki cwalo, nemulatuzi muuna yani yakenile ni yalukile, mi nemukupile kuli mufiwe muuna wa sibulai,+ 15  mi nemubulaile Muyemeli Yomutuna wa bupilo.+ Kono Mulimu naamuzusize kwa bafu, mi luna lu lipaki za taba yeo.+ 16  Mi ki ka libizo lahae, ni ka tumelo yaluna mwa libizo lahae, muuna yo yemubona ni yemuizibela hatiisizwe. Tumelo yelunani ku yena, ifolisize muuna yo ka kutala fapilaa mina kaufela. 17  Mi cwale, mizwale, naziba kuli nemusa zibi sene mueza,+ sina mone baezelize ni babusi bamina.+ 18  Kono ka nzila ye, Mulimu utalelelize lika zanaazibisize cimo ka mulomo wa bapolofita kaufela, kuli Kreste wahae naakanyandiswa.+ 19  “Ka mukwa ocwalo, mubake,+ mi musikuluhe+ ilikuli libi zamina litakulwe,+ kuli linako za kukatuluha litahe kuzwa ku Jehova yena kasibili* 20  ni kuli akone kumilumela Kreste yemuketezwi, yena Jesu. 21  Lihalimu liswanela kubuluka yo kufitela linako za kukutiswa sinca kwa lika kaufela kwanaabulezi Mulimu ka mulomo wa bapolofita bahae babakenile baikale. 22  Mane Mushe naaize: ‘Jehova* Mulimu wamina uka mitahiseza mupolofita yaswana sina na yazwa mwahalaa banabahabo mina.+ Muswanela kuutwa samibulelela kaufela.+ 23  Kaniti, mutu ufi kamba ufi yasautwi Mupolofita yo ukayundiswa mwa sicaba.’+ 24  Mi bapolofita kaufela, kuzwa ku Samuele ni babatile mwamulaho wahae, kaufela bane bapolofitile, ni bona nebabulezi patalaza zaona mazazi a.+ 25  Mina mu bana ba bapolofita ni ba tumelelano yanaaezize Mulimu ni bo kuku wamina,+ hanaaize ku Abrahama: ‘Mi mabasi kaufela a lifasi akafuyolwa ka mwanaa* hao.’+ 26  Mulimu hasaaketile Mutangaa hae, amulumela pili+ ku mina kuli amifuyole ka kusikulula yomuñwi ni yomuñwi wamina kwa likezo zamina zemaswe.”

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, ibato ba ka 3 ya musihali.
Linzwi ka linzwi, “kuzwa fapilaa pata ya Jehova.” Mubone Litaba Zeekelizwe A5.
Linzwi ka linzwi, “peu.”