Likezo za Baapositola 11:1-30

  • Pitrosi uto bihela baapositola (1-18)

  • Barnabasi ni Saule mwa Antioke wa mwa Siria (19-26)

    • Balutiwa babizwa lwapili kuli ki Bakreste (26)

  • Agabusi upolofita za lukupwe (27-30)

11  Cwale baapositola ni mizwale bane bali mwa Judea bautwa kuli batu ba macaba ni bona nebaamuhezi linzwi la Mulimu.  Ka mukwa ocwalo, Pitrosi hatile mwa Jerusalema, bane bayemela taba ya mupato+ bakala kumunyaza,*  bali: “Neukeni mwa ndu ya baana bane basika ya kwa mupato ni kuca ni bona.”  Pitrosi kihaa bataluseza litaba ka butungi, ali:  “Nenili mwa muleneñi wa Jopa ninze nilapela, mi mwa pono, nabona nto* yebonahala inge lisila lelituna la line lelishetumunwa kuzwa kwa lihalimu ka makona ayona amane, mi yaliba feela ku na.+  Hanitalimisisa mwateñi, nabona lifolofolo za lifasi za mahutu amane, libatana za mwa naheñi, lihahabe,* ni linyunywani za lihalimu.  Hape nautwa linzwi lelili ku na: ‘Pitrosi, yema, ubulaye mi uce!’  Kono nali: ‘Hakukonahali Mulena, kakuli nto yesilafezi ni yesika kena haisika kena kale mwahanu yaka.’  Linzwi leo lelizwa kwa lihalimu lanialaba lwabubeli, lali: ‘Tuhela kubiza lika zakenisize Mulimu kuli lisilafezi.’ 10  Kwaezahala cwalo lwabulaalu, mi nto yeo yenebonahala inge lisila yaangelwa hape kwa lihalimu kaufelaa yona. 11  Hape ka yona nako yeo, baana babalaalu nebayemi fapilaa ndu yene luli ku yona, bane balumilwe ku na kuzwa kwa Sesarea.+ 12  Moya kiha unibulelela kuli niye ni bona, nisakakanyi nihanyinyani. Kono mizwale ba 6 ba, ni bona baya ni na, mi lwayo kena mwa ndu ya muuna yo. 13  “Alukandekela mwanaabonezi lingeloi halito yema mwa ndu yahae mi lali: ‘Ulume batu kwa Jopa bayo biza Simoni yabizwa Pitrosi,+ 14  mi yena uka kutaluseza lika zeuswanela kueza wena ni ba ndu yahao kaufela kuli mupiliswe.’ 15  Kono hanikalisa kubulela, moya okenile wataha ku bona, sina feela mone utezi ku luna kwa makalelo.+ 16  Kiha nihupula manzwi a Mulena, hanaabulelanga kuli: ‘Joani yena naakolobelize ka mezi,+ kono mina mukakolobezwa ka moya okenile.’+ 17  Cwale haiba Mulimu naafile bao mpo yefiwa feela, yeswana ni yanaa lufile, luna babalumezi ku Mulena Jesu Kreste, nenili mañi kuli nikone kuhanela Mulimu?”*+ 18  Habautwile litaba zeo, batuhela kulwanisa,* mi bakanyisa Mulimu, bali: “Kaniti Mulimu ufile ni ba macaba kolo ya kubaka, kuli ni bona babe ni bupilo.”+ 19  Cwale bane bahasanyizwe+ ka ñalelwa yenetile ka Setefani bayo fita mane ni kwa Fenisia, Sipera, ni Antioke, kono babulela linzwi kwa Majuda feela.+ 20  Kono babañwi ku bona bane bazwa kwa Sipera ni Sirene nebatile kwa Antioke mi bakala kuambola ni batu bababulela Sigerike, banze bashaela taba yende ya za Mulena Jesu. 21  Hape lizoho la Jehova* nelili ni bona, mi batu babañata baba balumeli mi basikuluhela ku Mulena.+ 22  Piho yabona yayo utwiwa ki ba puteho yeneli mwa Jerusalema, mi baluma Barnabasi+ kuli ayo fita mane ni kwa Antioke. 23  Hafitile ni kubona sishemo sa Mulimu, anyakalala ni kukala kubasusueza kaufelaa bona kuli batiiseze ku Mulena ka kuikatulela mwa lipilu zabona;+ 24  kakuli neli mutu yomunde yanaatezi moya okenile ni tumelo. Mi buñata bobutuna bwa batu bwalumela ku Mulena.+ 25  Kihaa ya kwa Tarese kuyo bata Saule.+ 26  Hasa mufumani, amutisa mwa Antioke. Cwale bakopana ni bona mwa puteho silimo mutumbi mi baluta buñata bobutuna bwa batu, mi neli mwa Antioke mo balutiwa ka ketelelo yezwa ku Mulimu nebakalile kubizwa Bakreste.+ 27  Mwa mazazi ao bapolofita+ bataha mwa Antioke kuzwa kwa Jerusalema. 28  Yomuñwi wabona yabizwa Agabusi+ ayema mi apolofita ka moya kuli lukupwe lolutuna nelutuha luwela lifasi kamukana leliyahilwe ki batu,+ mi ki niti, lukupwe lo, nelutile mwa linako za Klaude. 29  Balutiwa kiha balela kulumela mizwale babapila mwa Judea lituso,+ kulikana ni mwanaakonela yomuñwi ni yomuñwi wabona;+ 30  mi baeza cwalo, balumela lituso zeo kwa baana-bahulu ka Barnabasi ni Saule.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kumulwanisa.”
Linzwi ka linzwi, “mufuta wa piza.”
Kamba “zezamaya ka mba.”
Kamba “nitibele Mulimu nzila?”
Linzwi ka linzwi, “bakutumana.”