Likezo za Baapositola 27:1-44

  • Paulusi uya kwa Roma ka sisepe (1-12)

  • Liñungwa linata sisepe (13-38)

  • Kusinyeha kwa sisepe (39-44)

27  Cwale hase kuatuzwi kuli lufuluhele kwa Italia,+ bafa Paulusi ni mapantiti babañwi ku yomuhulu wa masole yabizwa Juliusi wa sitopa sa masole sa Augusto.  Halukeni mwa sisepe sesizwa kwa Adramiti sene situha sikulisa makamba a provinsi ya Asia, lwafuula; Aristarko+ wa kwa Masedonia yazwa mwa Tesalonika naali ni luna.  Habusa lwafueka mwa Sidoni, mi Juliusi aeza Paulusi ka sishemo mi amulumeleza kuya kwa balikani bahae ni kuyo babalelwa ki bona.  Mi halufuuzi mo, lwaisika kwa sioli sa Sipera kuli silusileleze, kakuli nelukatanyeza moya.  Cwale lwafuluha mwa liwate lelituna bukaufi ni Silisia ni Pamfilia mi lwayo fueka kwa Mira mwa Lisia.  Mwateñi yomuhulu wa masole afumana sisepe sene sizwa kwa Alexandria kuya kwa Italia, mi alulaela kukena ku sona.  Cwale hase lufuluhile ka kukokomba mazazi amañatanyana, lwafita mwa Kinido ka taata. Kabakala kuli moya neu lupalelwisa kuakufa, lwaisika kwa sioli sa Kreta fa sikuli sa Salmone kuli silusileleze.  Hase lufuluhile ka taata kwatuko ni munanga, lwafita fa sibaka sesibizwa Siko Sesinde, sene sili bukaufi ni muleneñi wa Lasea.  Nekufitile nako yetelele mi kuzamaya mwa liwate nese kusabisa kakuli nihaiba nako ya kuitima lico fa Lizazi la Sebelezo ya Kukwahela Libi+ nese ifitelezi kale, mi Paulusi abaeleza, 10  ali: “Baana, nibona kuli musipili wa sisepe wo uluisa kwa kozi ni lisinyehelo zetuna, isiñi feela kwa tutu ni sisepe kono mane ni kwa bupilo* bwaluna.” 11  Kono yomuhulu wa sikwata sa masole ateeleza ku muzamaisi wa sisepe ni muñaa sona kufita ku sanaabulela Paulusi. 12  Bakeñisa kuli leo nesi likamba lelinde kuina ku lona kufitela maliha afela, babañata balueleza kuli lufuule, kuli babone haiba ka mukwa omuñwi nebaka kona kuyo libelela maliha kuli abafelele mwa Fenekisi, lona likamba la Kreta lelitalimezi kwa mutulo-upa ni kwa mboela-upa. 13  Moya wa kwa mboela haunze ufuka ka kuombala, banahana kuli mulelo wabona ki kale upetahala, mi bananula ankora ni kukala kufuluha kwatuko ni munanga wa Kreta. 14  Kono hamulaho wa nakonyana, moya wa liñungwa obizwa Eurakilo* wafuka ka maata fa sioli seo. 15  Sisepe hane sinatiwa ki moya mi sapalelwa kutalimana ni ona, lwatulwa mi lwakuka. 16  Cwale lwaisika kwa kaolinyana kakabizwa Klauda, kono niteñi lwakatazeha hahulu kuli luhohe kasepenyana* kane kali kwa litusi la kwamulaho. 17  Kono hase bakahohezi mwahali, bakala kutama sisepe ka mihala yefita kwatasi, mi ka kusaba kuli sisepe sikahata fa muuwa wa fa Sirte,* bawisa mihala ya seili mi cwale bakala kukuka. 18  Bakeñisa kuli neluzukuzwa maswe ki liñungwa, habusa bakala kufukuza kwa buima bwa sisepe. 19  Mi fa lizazi labulaalu, bayumba lintambo za kuhohisa seili ya sisepe ka mazoho abona. 20  Cwale hase kufitile mazazi amañata kusabonwi lizazi kamba linaleli, mi nelunze lunatiwa ki liñungwa lelituna, lwafelelwa ki sepo kaufela ya kuli lukapila. 21  Mi hase bainzi nako yetelele basaci sico, Paulusi ayema mwahalaa bona mi ali: “Baana, kaniti nemuswanela kuutwa kelezo yaka ni kusafuula mwa Kreta mi nemusike mwatahelwa ki kozi ni sinyehelo ye.+ 22  Nihakulicwalo, nimieleza kuli mutiye lipilu, kakuli ku mina hakuna yakashwa, sesika sinyeha feela ki sisepe. 23  Kakuli busihu bobufelile, lingeloi+ la Mulimu, yena yenili wahae, yenisebeleza, nelitilo niyema kwatuko, 24  mi lali: ‘Usike wasaba, Paulusi. Unani kuyo yema fapilaa Sesare,+ mi hakubone! Mulimu ukapilisa batu kaufela babazamaya ni wena mwa sisepe.’ 25  Cwale hamutiye lipilu, mina baana, kakuli ninani tumelo ku Mulimu ya kuli kukaezahala feela sina mone nibulelezwi. 26  Kono lukakashezwa kwa likamba la sioli sesiñwi.”+ 27  Cwale busihu bwabu 14 habufitile ni hane lusweli kuzukuzwa kafa ni kafa mwa Liwate la Adria, fahalaa busihu bo, bafuluhi bakala kulemuha kuli nebasutelela bukaufi ni likamba leliñwi. 28  Bapima buliba bwa mezi mi bafumana kuli nebueza limita ze 36, kiha bazamaya sibakanyana mi bakutela kupima, mi bafumana limita ze 27. 29  Mi ka kusaba kuli sisepe sikasuhana sahata fa macwe, bawisa liankora zeene kwa litusi la kwamulaho mi bakala kulakaza kuli buse. 30  Kono bafuluhi hane bali batobe mwa sisepe ni hane batulukiseza kasepenyana mwa liwate inge babata kuyo wisa liankora kwa litusi la kwapili, 31  Paulusi ali ku yomuhulu wa masole ni kwa masole: “Hamuna kupila, konji haiba batu ba, basiyala mwa sisepe.”+ 32  Masole kiha bapuma mihala ya kasepenyana ni kukatuhelela kuli kawe. 33  Cwale lizazi hase libata kupazula, Paulusi akala kususueza batu kaufela kuli bace lico, ali: “Kacenu ki lizazi labu 14 munze mulibelela mi muzwelapili musaci sico. 34  Kabakaleo, nimisusueza kuli muce lico; kuli mube ni maata, kakuli hakuna mulili okasinyeha kwa toho ya yomuñwi wa ku mina.” 35  Hafelize kubulela cwalo, aanga sinkwa, aitumela ku Mulimu fapilaa bona kaufela, asikomauna mi akala kuca. 36  Kiha batiya lipilu kaufelaa bona mi bakala kuca ni bona. 37  Kaufelaa luna bane bali mwa sisepe neluli batu ba 276. 38  Hase bacile lico zeñata ni kukula, bafukuza kwa buima bwa sisepe ka kulatela buloto mwa liwate.+ 39  Hase lipazuzi, nebasa boni likamba+ kono babona siko sesiñwi sene sinani munanga, mi baikatulela kuli, haiba kukonahala, baye kwateñi bayo fueka sisepe. 40  Kiha bapuma mihala yesweli liankora, mi batuhelela liankora kuwela mwa liwate mi ka nako yeswana batamulula mihala yenesweli lilabo zakusikululisa sisepe; mi hase bahohezi kaseili ka kwapili mwahalimu, baliba kwa munanga. 41  Habafitile fa mualala fokukopanela mawate amabeli, sisepe sahata fafasi mi litusi la kwapili lakakatela mi sapalelwa kushenya, kono mandinda akala kulobaka litusi la kwamulaho.+ 42  Masole hababona cwalo, baatula kubulaya mapantiti, kuli kusike kwaba ni yakatapa ni kutoba. 43  Kono yomuhulu wa masole naabata kupilisa Paulusi mi abahanisa kueza cwalo. Alaela bane baikonela kutapa, kuli batulele mwa liwate mi batape kuli bayo fita kwa likamba pili, 44  mi babasiyezi kihona bakalatelela, babañwi fa mabala ni babañwi fa licimba za sisepe. Ka mukwa ocwalo, kaufelaa bona bafita hande kwa likamba.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “moyo.”
Fo kikuli, moya ozwa kwa mutulo-upa.
Kasepenyana mobakona kulongana batu kuli bapile haiba sisepe sitiba.