Likezo za Baapositola 25:1-27

  • Taba ya Paulusi italimwa ki Festusi (1-12)

    • “Niipileza ku Sesare!” (11)

  • Festusi ubuza Mulena Agripa (13-22)

  • Paulusi fapilaa Agripa (23-27)

25  Mi cwale Festusi+ hasaafitile mwa provinsi ni kukala kubusa, azwa mwa Sesarea hamulaho wa mazazi amalaalu ni kukambamela kwa Jerusalema.  Mi baprisita babahulu ni baana babakutekeha ba Majuda bamufa litaba za kulwanisa Paulusi.+ Kiha bakala kukupa Festusi  kuli abateeleze* ni kuli alume Paulusi kuli atahe kwa Jerusalema. Kono nebalela kubandamena Paulusi ni kumubulaela mwa nzila.+  Kono Festusi aalaba kuli Paulusi abulukwe cwalo mwa Sesarea ni kuli yena kasibili naatuha akutela kwateñi.  Kihaa li: “Hakulicwalohe, babaetelela mwahalaa mina bayelele ni na mi bayo muzekisa, haiba luli muuna yo kunani safosize.”+  Cwale hasainzi mwahalaa bona mazazi asafiteleli 8 kamba 10, ashetumukela mwa Sesarea, mi habusa aina mwa sipula sa katulo mi alaela kuli Paulusi atiswe.  Paulusi hafitile, Majuda bane bazwile kwa Jerusalema bamubeya mwahali, banze bamutameleza milatu yemituna yemiñata yene basina bupaki bwayona.+  Kono Paulusi aikalabela, ali: “Hakuna nisesikana senifoselize Mulao wa Majuda kamba tempele kamba Sesare.”+  Festusi, ka kubata kutabelwa ki Majuda,+ aalaba Paulusi, ali: “Kana walata kukambamela kwa Jerusalema ni kuyo atulelwa fapilaa ka mwa litaba ze?” 10  Kono Paulusi ali: “Niyemi fapilaa sipula sa katulo sa Sesare, fona fo niswanela kuatulelwa. Hakuna senifoselize Majuda, sina mose ubata kulemuhela ni wena. 11  Haiba luli ni sifosi mi niezize nto yeswanela lifu,+ haniikupeli kusabulaiwa; kono haiba hakuna buniti mwa litaba zeba nitameleza batu ba, hakuna mutu yanani tukelo ya kunibeya mwa maata abona kabakala kubata feela kubatabisa. Niipileza ku Sesare!”+ 12  Cwale Festusi, hasaaikambotile ni sitopa sa baelezi, aalaba ali: “Uipilelize ku Sesare; ukaya ku Sesare.” 13  Hase kufitile mazazinyana, Agripa mulena ni Berenisi bapunya mwa Sesarea kuto lumelisa Festusi. 14  Bakeñisa kuli nebakaina mwateñi mazazinyana, Festusi azibisa mulena ka za taba ya Paulusi, ali: “Kunani muuna yanaasiilwe ali lipantiti ki Felikisi, 15  mi hane nili mwa Jerusalema baprisita babahulu ni baana-bahulu ba Majuda banibihela litaba zahae,+ mi bakupa kuli afiwe koto. 16  Kono nabaalaba kuli haki mukwa wa Maroma kufa mutu mwa maata a batu kabakala kubata feela kubatabisa pili mutu yo yazekiswa asika talimana pata ka pata ni baba muzekisa ni kufiwa kolo ya kuikalabela mwa taba.+ 17  Kabakaleo, habafitile kwanu, hanisika liyeha, kono habusa naina mwa sipula sa katulo mi nalaela kuli muuna yo atiswe. 18  Bane bamutama litaba habayema, bapalelwa kumufumana ni mulatu nihaiba ulimuñwi wa lika zemaswe zene nilibelela kuutwa ka za hae.+ 19  Nebasa lumelelani feela mwa litaba zeñwi zeama bulapeli bwa mulimu wabona+ ni za mutu yomuñwi yanaashwile yabizwa Jesu, kono ili yo Paulusi naapihelezi kuli wapila.+ 20  Bakeñisa kuli nenisa zibi mwa kuatulela litaba ze, namubuza haiba naatabela kuya kwa Jerusalema ni kuyo atulelwa kwateñi mwa litaba zeo.+ 21  Kono Paulusi hanaaipilelize kuli abulukwe mwa tolongo kufitela aatulwa ki Mutompehi,+ nalaela kuli aine cwalo mwa tolongo kuisa fonika mulumela ku Sesare.” 22  Agripa kihaa li ku Festusi: “Nikatabela kuikutwela muuna yo ni na.”+ Festusi ali: “Uka muutwa kamuso.” 23  Ka mukwa ocwalo, habusa, Agripa ni Berenisi bataha ka kuiponahalisa luli mi bakena mwa makopanelo hamoho ni bazamaisi ba masole ni baana babatompeha mwa muleneñi; mi Festusi hasaafile taelo, Paulusi atiswa. 24  Cwale Festusi ali: “Mulena Agripa ni mina kaufela babainzi ni luna fa, mwaiponela muuna yo yeba nikupile Majuda kaufela mwa Jerusalema ni mona mo, banze bahuwa kuli haswaneli kupila.+ 25  Kono nenilemuhile kuli hakuna sanaaezize sanaalukela kubulaelwa.+ Cwale muuna yo hanaaipilelize ku Mutompehi, naatula kuli nimulumele ku yena. 26  Kono hakuna senikona kuñolela Muñaaka ka za muuna yo. Kabakaleo, nimutisize fapilaa mina, mi sihulu fapilaa hao wena Mulena Agripa, kuli hamulaho wa kumuzekisa, nikone kufumana sa kuñola. 27  Kakuli na nibona kuli hakuswaneli kuli nilume lipantiti nisabonisi milatu yahae.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kukupa kuli asike amuteeleza.”