Likezo za Baapositola 21:1-40

  • Kuliba kwa Jerusalema (1-14)

  • Kupunya mwa Jerusalema (15-19)

  • Paulusi ulatelela kelezo ya baana-bahulu (20-26)

  • Mufilifili omutuna mwa tempele; Paulusi watamiwa (27-36)

  • Paulusi ulumelezwa kubulela kwa buñata (37-40)

21  Hase lukauhani ni bona ni kufuula, lwaliba feela kwa Koso kusina kuyema, kono habusa lwaya kwa Rode, mi haluzwile kwateñi, lwaya kwa Patara.  Halufumani sisepe sene sisilela mwa Fenisia, lwakena ku sona mi lwafuula.  Hane luse lubona sioli sa Sipera, lwasikekuluha kusisiya kwa nzohoto* ni kuliba kwa Siria, mi lwayo fueka mwa Tire, ki mona mone kukalongolelwa libyana zeneli mwa sisepe.  Lwabata balutiwa ni kubafumana mi lwasiyala mwateñi mazazi a 7. Kono ka kulaelwa ki moya, bakuta-kutela kubulelela Paulusi kuli asike ahata mwa Jerusalema.+  Cwale mazazi aluna mo hasaafelile, lwafunduka ni kuzwelapili mwa musipili waluna, kono kaufelaa bona, hamoho ni basali ni banana, balusindeketa kufitela luzwa mwa muleneñi. Hase lukubami fa likamba, lwalapela  mi lwalaezana. Cwale lwakena mwa sisepe, mi bona bakutela kwa mandu abona.  Haluzwile mwa Tire lwayo fita mwa Ptolemaisi ka sisepe, mi lwalumelisa mizwale ni kutola ni bona lizazi lililiñwi.  Habusa, lwafunduka mi lwayo fita mwa Sesarea, lwakena mwa ndu ya Filipi mukutazi, yanaali yomuñwi wa baana ba 7,+ mi lwaina ni yena.  Muuna yo naanani bana babasizana babane bane basika nyalwa,* bane bapolofita.+ 10  Kono hase luinzi mwateñi mazazi amañatanyana, kwataha mupolofita yomuñwi yabizwa Agabusi+ yanaazwa kwa Judea. 11  Ataha ku luna, aanga lukanda lwa Paulusi mi aitama mahutu ni mazoho, ali: “Ki sona seubulela moya okenile uli: ‘Muñaa lukanda lo ukatamwa cwalo ki Majuda mwa Jerusalema,+ mi baka mufa mwa mazoho a batu ba macaba.’”+ 12  Cwale haluutwile cwalo, luna hamoho ni bane bali mwa sibaka seo lwakala kukupa Paulusi kuli asike akambamela kwa Jerusalema. 13  Paulusi kihaa alaba, ali: “Muezañi hamulila ni kulika kufokolisa buitamo bwaka?* Niitukiselize, isiñi kutamiwa feela, kono mane ni kubulaelwa libizo la Mulena Jesu mwa Jerusalema.”+ 14  Halupalezwi kumukolwisa, lwatuhela kumuhanisa* mi lwali: “Kuezwe tato ya Jehova.”* 15  Cwale hamulaho wa mazazi ao lwaitukiseza musipili wa kuya kwa Jerusalema mi lwafunduka. 16  Balutiwa babañwi babazwa kwa Sesarea ni bona baya ni luna, kuluisa ku Mnasoni yazwa kwa Sipera, ili yomuñwi wa balutiwa ba makalelo, yena muñaa ndu mone lukayo fitela. 17  Halufitile kwa Jerusalema, mizwale baluamuhela ka tabo. 18  Kono habusa Paulusi aya ni luna ku Jakobo,+ mi baana-bahulu kaufela nebali teñi. 19  Mi abalumelisa ni kukala kubataluseza ka butungi lika zanaaezize Mulimu mwahalaa macaba ka bukombwa bwahae. 20  Habautwile cwalo, bakala kukanyisa Mulimu, kono bali ku Paulusi: “Muzwale, waiponela likiti-kiti za balumeli mwahalaa Majuda, mi kaufelaa bona batukufalezwi Mulao.+ 21  Kono kunani mabulatwi ebautwile a kuli wena usweli kuluta Majuda kaufela mwahalaa macaba kuli bafulalele Mushe, unzo babulelela kuli basike bakenya bana babona mwa mupato kamba kulatelela mikwa ya sizo.+ 22  Cwale lukaeza cwañi? Kakuli niti kikuli bakautwa kuli utile. 23  Hakulicwalo ueze selu kubulelela: Lunani baana babane babaezize buitamo bobuñwi. 24  Zamaya ni baana ba mi uyo ikenisa ni bona ka sizo mi ubalifele lisinyehelo zabona, kuli bakone kubeulisa litoho zabona. Mi batu kaufela bakaziba kuli mabulatwi ebautwile ka za hao haki a niti, kono uzamaya ka swanelo, mi hape utokomela Mulao.+ 25  Haili balumeli baba mwahalaa macaba, lubalumezi katulo yaluna ya kuli baswanela kuambuka lika zetabezwi milimu ya maswaniso+ hamohocwalo ni mali,+ ni zekamilwe,*+ ni muzamao wa buhule.”*+ 26  Paulusi kihaa nga baana bao habusa ni kuyo ikenisa ka sizo hamoho ni bona+ mi akena mwa tempele, kuyo zibisa fakafelela mazazi a kuikenisa kwabona mi kufiwe sitabelo sa yomuñwi ni yomuñwi wabona. 27  Cwale mazazi a 7 hanaatuha afela, Majuda babazwa kwa Asia, haba mubona mwa tempele, bashangumuna mufilifili mwahalaa buñata kaufela, mi bamuswala, 28  banze bahuwa, bali: “Baana ba Isilaele, hamu lutuse! Yo ki yena muuna yaluta batu kaufela kai ni kai kulwanisa sicaba saluna ni Mulao waluna ni sibaka se. Mi mane utisize ni Magerike mwa tempele mi usilafalize sibaka sesikenile se.”+ 29  Kakuli bakile bamubona ni Trofimo+ wa Muefese mwa muleneñi, mi nebahupula kuli Paulusi naamukenyize mwa tempele. 30  Muleneñi kaufela wayema maefeefe, mi batu bataha inze bamata hamoho mi baswala Paulusi ni kumuhohela kwande a tempele, mi honafo minyako yakwaliwa. 31  Hane basabata kumubulaya, yomuhulu wa sikwata sa masole azibiswa kuli mwa Jerusalema kaufela nekunani mufilifili; 32  mi kapili-pili aanga masole ni babahulu ba likwata za masole ni kumatela kwateñi. Hababona muzamaisi wa masole ataha ni masole, batuhela kunata Paulusi. 33  Cwale muzamaisi wa masole asutelela mi akenya Paulusi mwa tolongo mi alaela kuli atamiwe ka mawenge amabeli;+ kihona abuza kuli ki yena mañi ni kuli zanaaezize ki lifi. 34  Kono babañwi mwahalaa buñata bakala kuhuwa nto yeñwi, mi babañwi nebahuwa isili. Cwale bakeñisa kuli naapalelwa kuziba nto niyekana kabakala siyongili, alaela kuli atiswe kwa mandu a masole. 35  Kono hafitile fa mapahamelo, konji kwa naalwezwi ki masole kabakala mufilifili wa nyangela, 36  kakuli buñata bwa batu neba mulatelela, banze bahuwa bali: “Umubulaye!” 37  Cwale Paulusi hanaabato iswa kwa mandu a masole, ali ku muzamaisi wa masole: “Kuli nakona kubulela sesiñwi ku wena?” Yo ali: “Kana waziba Sigerike? 38  Kana haki wena Muegepita yanaashamiliketile batu kufetuhela muuso nako yeñwi kwamulaho ni kuetelela baana ba libulai babaeza 4,000 kubaisa mwa lihalaupa?” 39  Paulusi kihaa li: “Mane ni Mujuda+ wa kwa Tarese+ mwa Silisia, nizwa mwa muleneñi ozibahala hahulu. Cwale nakukupa, haku nilumeleze kubulela kwa sicaba.” 40  Hasaa mufile sibaka, Paulusi aotololela lizoho lahae kwa sicaba, inze ayemi fa mapahamelo. Mi hase kukuzize, abulela ku bona ka puo ya Siheberu,+ ali:

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lineku la likamba.”
Linzwi ka linzwi, “balyanjo.”
Kamba “kufokolisa pilu yaka?”
Linzwi ka linzwi, “lwakuza.”
Kamba “zebulailwe lisika sululwa mali.”
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.