Likezo za Baapositola 8:1-40

  • Saule wa munyandisi (1-3)

  • Batu bateeleza ku Filipi haakutaza mwa Samaria (4-13)

  • Pitrosi ni Joani balumiwa kwa Samaria (14-17)

  • Simoni ulika kuleka moya okenile (18-25)

  • Nduna wa Muetopia (26-40)

8  Saule yena naalumelelize kubulaiwa kwa Setefani.+ Ka lona lizazi leo puteho yeneli mwa Jerusalema yanyandiswa maswe; balutiwa kaufela bahasanyezwa mwa libaka kamukana za Judea ni Samaria, kwandaa baapositola banosi.+  Kono baana babasaba Mulimu balwala Setefani ni kuyo mubuluka, mi bamulila hahulu.  Niteñi Saule akala kunyandisa hahulu puteho. Naataseza ndu yeñwi ni yeñwi, ahohela baana ni basali fande, ni kubaisa kwa litolongo.+  Kono bane bahasanyizwe bazamaya mwa naha inze bashaela taba yende ya linzwi.+  Cwale Filipi ashetumukela mwa muleneñi* wa Samaria+ mi akala kukutaza za Kreste kwa batu ba mwateñi.  Buñata nebutokomela ka pilu iliñwi zanaabulela Filipi, bunze buteeleza ni kubona limakazo zanaaeza.  Babañata nebanani mioya ye masila, mi neihuwa ka linzwi lelituna ni kuzwa ku bona.+ Hape babañata bane baomelezi luñañali ni liyanga nebafoliswa.  Kabakaleo kwaba ni tabo yetuna mwa muleneñi wo.  Cwale mwa muleneñi nekunani muuna yabizwa Simoni ili yo sapili naaezanga mabibo ni kukomokisa sicaba sa Samaria, mi naaipala kuli naali yomutuna. 10  Kaufelaa bona, kukala ka yomunyinyani ka kufitisisa kuisa ku yomutuna ka kufitisisa, neba muteelezanga, mi nebali: “Mutu yo ki Maata a Mulimu, aabizwa Amatuna.” 11  Kabakaleo neba muteelezanga kakuli naabakomokisize ka nako yetelele ka mabibo ahae. 12  Kono hane balumezi Filipi, yanaashaela taba yende ya Mubuso wa Mulimu+ ni ya libizo la Jesu Kreste, baana ni basali bakolobezwa.+ 13  Simoni ni yena alumela, mi hasaakolobelizwe, azwelapili ni Filipi;+ mi akomoka kubona limakazo ni misebezi yemaata yeneezahala. 14  Baapositola mwa Jerusalema habautwa kuli ba mwa Samaria baamuhezi linzwi la Mulimu,+ balumela Pitrosi ni Joani ku bona; 15  mi bao bashetumukela kwateñi mi bayo balapelela kuli bafiwe moya okenile.+ 16  Kakuli moya okenile neusika taha kale nihaiba ku alimuñwi wa ku bona, kono nebakolobelizwe feela ka libizo la Mulena Jesu.+ 17  Kiha bababeya mazoho fahalimu,+ mi bakala kuamuhela moya okenile. 18  Cwale Simoni habona kuli moya neufiwa ka baapositola haba babeya mazoho fahalimu, asepisa kubafa masheleñi, 19  ali: “Munife ni na kwa maata ao, kuli mutu kaufela yenibeya mazoho fahalimu aamuhele moya okenile.” 20  Kono Pitrosi ali ku yena: “Haike silivera yahao ishwe ni wena, kakuli neuhupula kuli wakona kuipumanela mpo ya Mulimu yefiwa feela ka kuitusisa masheleñi.+ 21  Hauna kabelo mwa taba ye, kakuli pilu yahao haisika otoloha mwa meeto a Mulimu. 22  Cwale ubakele bumaswe bwahao bo, mi ukupe Jehova* kuli, haiba kwakonahala, mulelo omaswe o mwa pilu yahao uswalelwe; 23  kakuli nibona kuli u sifanu sesibaba* ni mutanga wa kusaluka.” 24  Simoni abaalaba, ali: “Munikupele ku Jehova* kuli nisike natahelwa ki sesiñwi sa lika zemubulezi.” 25  Cwale hase bafile bupaki ka kutala ni kubulela linzwi la Jehova,* bakuta kuliba kwa Jerusalema, mi nebanze bashaela taba yende mwa minzi yemiñata ya Masamaria.+ 26  Kono lingeloi la Jehova*+ labulela ku Filipi, lali: “Yema uye kwa mboela kwa nzila yeshetumuka kuzwa Jerusalema kuya kwa Gaza.” (Yeo ki nzila ya lihalaupa.) 27  Kihaa yema ni kufunduka, mi hamubone! Nekunani nduna* wa Muetopia, sikombwa sesituna sa Kandasi, mulena wamusali wa Maetopia, mi ki yena yanaababalela bufumu kaufela bwa Kandasi. Naaile kwa Jerusalema kuyo lapela,+ 28  mi naakutela habo yena ainzi mwa koloi yahae, inzaa bala buka ya mupolofita Isaya ka kutiisa. 29  Moya kiha ubulela ku Filipi, wali: “Hakuye, mi usutelele kwa koloi yeo.” 30  Filipi amata ni yona mi amuutwa abala buka ya mupolofita Isaya, mi ali ku yena: “Kana luli waziba* zeubala?” 31  Yena ali: “Nikautwisisa cwañi, konji haiba yomuñwi anietelela?” Cwale akupa Filipi kuli apahame ni kuina ni yena mwa koloi. 32  Cwale taba yanaabala mwa Liñolo ki ye: “Naaisizwe sina ngu kwa kubulaiwa, mi sina ngunyana yekuzize fapilaa mukuti wayona, hasika kwalula mulomo wahae.+ 33  Ka nako yashubulwa, naasika atulelwa ka kuluka.+ Ki mañi yakabulela litaba za lusika lwahae? Kakuli bupilo bwahae buzwisizwe mwa lifasi.”+ 34  Cwale nduna yo ali ku Filipi: “Nakukupa, mupolofita utalusa mañi fa? Kana ubulela ka za hae kamba za mutu usili?” 35  Filipi akala kubulela, mi kukala ka liñolo leo, ashaela ku yena taba yende ka za Jesu. 36  Cwale hane bazamaya mwa nzila, bafita fone kunani mezi amañata, mi nduna ali: “Bona! Mezi ki a; kiñi sesi nipalelwisa kukolobezwa?” 37  *—— 38  Kihaa laela kuli koloi iyeme, mi Filipi ni nduna yo bashetumukela mwa mezi, mi amukolobeza. 39  Habazwile mwa mezi, moya wa Jehova* wazwisa Filipi fo kapili, mi nduna yo naasika mubona hape, kono aikela inze atabile. 40  Kono Filipi aipumana mwa Ashidodi, mi aya mwa libaka kaufela mi azwelapili kushaela taba yende mwa mileneñi kaufela kufitela apunya mwa Sesarea.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “muleneñi omuñwi.”
Linzwi ka linzwi, “nyoko yebaba.”
Kamba “nduna wa kuta.”
Kamba “wautwisisa.”