Kwa Maroma 8:1-39

  • Bupilo ni tukuluho ka moya (1-11)

  • Moya wa kuañula ufa bupaki (12-17)

  • Zebupilwe lilibelela kulukululwa kwa bana ba Mulimu (18-25)

  • ‘Moya walukupela’ (26, 27)

  • Kuketiwa cimo ki Mulimu (28-30)

  • Kutula kabakala kulata Mulimu (31-39)

8  Hakulicwalo, babaswalisana ni Kreste Jesu habana mulatu.  Kakuli mulao wa moya ofa bupilo ka Kreste Jesu umilukuluzi+ kwa mulao wa sibi ni wa lifu.  Sene upalelwa kueza Mulao+ kabakala kuli neufokola+ ka nama, Mulimu asieza ka kuluma Mwanaa hae+ ka sibupeho sa nama ya sibi ni kabakala sibi,+ ili kunyaza sibi sesi mwa nama,  kuli taelo yelukile ya Mulao ikone kutalelezwa ku luna+ babazamaya, isiñi ka nama, kono ka moya.+  Kakuli babapila ka nama baisa munahano ku za nama,+ kono babapila ka moya, baisa munahano ku za moya.+  Kakuli kuisa munahano ku za nama kutahisa lifu,+ kono kuisa munahano ku za moya kutahisa bupilo ni kozo;+  kakuli kuisa munahano ku za nama ki kuikeza sila ku Mulimu,+ bakeñisa kuli nama haiipeyi kwatasaa mulao wa Mulimu, mi mane haikoni.  Ka mukwa ocwalo babazamaya ka nama habakoni kutabisa Mulimu.  Nihakulicwalo, mina hamuzamayi ka nama, kono muzamaya ka moya,+ haiba luli moya wa Mulimu ukumina. Kono haiba mutu hana moya wa Kreste, mutu yo haki wa Kreste. 10  Kono haiba Kreste uswalisana ni mina,+ mubili ushwile kabakala sibi, kono moya umifa bupilo kabakala kuluka. 11  Cwale haiba moya wa yo yanaazusize Jesu kwa bafu uteñi ku mina, yena yo yanaazusize Kreste Jesu kwa bafu+ ukapilisa ni mibili yamina yeshwa,+ ka moya wahae o ku mina. 12  Ka mukwa ocwalo mizwale, haluhapelezwi kupila ka kuya ka nama ni kueza misebezi yayona;+ 13  kakuli haiba mupila ka nama mukashwa luli; kono haiba mubulaya misebezi ya mubili+ ka moya, mukapila.+ 14  Kakuli kaufela babaetelelwa ki moya wa Mulimu ki bana ba Mulimu.+ 15  Kakuli nemusika amuhela moya wa butanga otahisa sabo ku mina hape, kono nemuamuhezi moya wa kuañulwa sina bana, wo ka ona luhuwa kuli: “Abba,* Ndate!”+ 16  Ona moya kasibili upaka hamoho ni moya waluna+ kuli lu bana ba Mulimu.+ 17  Cwalehe haiba lu bana, ni luna lu bacalifa—lu bacalifa luli ba Mulimu, kono lu bacalifa+ hamoho ni Kreste—ibile feela lunyanda hamoho+ ni yena kuli ni luna lukone kukanyiswa hamoho ni yena.+ 18  Kakuli nibona kuli manyando aluna a mwa nako ya cwale haki sesiñwi haabapiswa kwa kanya yekapatululwa ku luna.+ 19  Kakuli zebupilwe lilibelezi ka kunyolelwa hahulu kupatululwa kwa bana ba Mulimu.+ 20  Kakuli zebupilwe nelibeilwe mwa maata a bupilo bobusa tusi sesiñwi,+ isiñi ka kulata kwazona, kono ka yena yanaa libeile mwa maata ao, ka sepo 21  ya kuli zebupilwe likalukululwa hape+ kwa butanga bwa kubola ni kufumana tukuluho yemakaza ya bana ba Mulimu. 22  Kakuli lwaziba kuli zebupilwe kaufela lizwelapili kutonga hamoho ni kuutwa butuku hamoho kufitela cwale. 23  Mi haki zeo feela, kono ni luna kasibili babanani mitamuno ya saanda saluna, ona moya, lusweli lwatonga mwahali,+ halunze lulibelezi ka kunyolelwa hahulu kuañulwa kwaluna sina bana,+ kuli lulukululwe kwa mibili yaluna ka tiululo. 24  Kakuli nelupilisizwe ka sepo ye; kono sepo yese ibonwi haisali sepo, kakuli haiba mutu abona sika, kana uka silibelela? 25  Kono haiba lusepa+ selusa boni,+ luzwelapili kusilibelela ka kunyolelwa lunze luitiisa.+ 26  Ka mukwa oswana, moya ni ona ulutusa mwa mifokolo yaluna;+ kakuli butata kikuli haluzibi zeluswanela kulapelela sina molutokwela, kono moya ona ulukupela ka taata halunani litongo niha lusa libuleli. 27  Kono yena yatatuba lipilu+ waziba seukupa moya, kakuli moya ukupela ka taata babakenile ka kuya ka tato ya Mulimu. 28  Lwaziba kuli Mulimu utahisa kuli misebezi yahae kaufela iswalisane hamoho kuli atuse babalata Mulimu, bababizizwe ka kuya ka mulelo wahae;+ 29  kakuli banaaiselize mamelelo pili, naabaketezi cimo hape kuli baswane ni Mwanaa hae,+ kuli Mwana ibe yena mweli+ kwa banyani bahae babañata.+ 30  Hape banaaketezi cimo+ ki bona hape banaabizize;+ mi banaabizize ki bona hape banaabeile kuba babalukile.+ Mi kwa mafelelezo, banaabeile kuba babalukile ki bona hape banaakanyisize.+ 31  Cwale lukabulelañi ka za lika zeo? Haiba Mulimu u kwa lineku laluna, ki mañi yaka lulwanisa?+ 32  Bakeñisa kuli naasika katwa nihaiba Mwanaa hae kono amufa kabakala luna kaufela,+ kana hape yena ni Mwanaa hae, habana kulufa lika zeñwi kaufela? 33  Ki mañi yakatameleza baketiwa ba Mulimu taba?+ Mulimu ki Yena yababeya kuba babalukile.+ 34  Ki mañi yaka bafa mulatu? Kreste Jesu ki yena yanaashwile, ki cwalo, mane ki yena yanaazusizwe kwa bafu, ya kwa lizoho la bulyo la Mulimu,+ ili yena hape yalukupela ka taata.+ 35  Ki mañi yaka lukauhanya kwa lilato la Kreste?+ Kana ikaba ñalelwa kamba manyando kamba nyandiso kamba tala kamba mapunu kamba kozi kamba mukwale?+ 36  Sina hakuñozwi kuli: “Kabakala hao, lusweli lwabulaiwa lizazi kaufela; luungiwa sina lingu zeyo bulaiwa.”+ 37  Kono mwa lika zeo kaufela lusweli lwatula ka kutala+ ka yena yalulatile. 38  Kakuli nikozwi kuli nihaiba lifu kamba bupilo kamba mangeloi kamba mibuso kamba lika zeliteñi cwale kamba zesataha kamba maata+ 39  kamba bupahamo kamba butasi kamba pupo ifi kamba ifi, halina kulukauhanya kwa lilato la Mulimu lelili ku Kreste Jesu Mulenaa luna.

Litaluso ze kwatasi

Ki linzwi la Siheberu kamba la Siarami lelitalusa “Tate!”