Likezo za Baapositola 22:1-30

  • Paulusi uikemela fapilaa buñata (1-21)

  • Paulusi uitusisa tukelo ya kuba mwanaa naha ya Roma (22-29)

  • Kuta ya Sanhedrini yakopana (30)

22  “Baana, mizwale ni mina bo ndate, hamuutwe litaba zeniikalabela ku mina cwale.”+  Mi habautwile kuli ubulela ni bona ka puo ya Siheberu kihona bakuza hahulu nikufita, mi ali:  “Na ni Mujuda,+ yapepezwi mwa Tarese wa kwa Silisia,+ kono nilutilwe ki Gamaliele+ ku ona muleneñi wo, nenilutilwe ka mukwa opetehile kulikana ni Mulao wa bo kuku waluna,+ mi nenitukufalezwi za Mulimu sina momuinezi kaufelaa mina kacenu.+  Neninyandisize ba Nzila ya Mulena ye, kuisa mane kwa lifu, ninze nitama baana hamoho ni basali ni kubakenya mwa litolongo,+  sina muprisita yapahami ni kopano ya baana-bahulu kaufela habakona kunipakela. Neniingile ku bona mañolo anaaya kwa mizwale mwa Damaseka, mi nenili mwa musipili wa kuyo nga bane bali mwa Damaseka ni kubatisa batamilwe mwa Jerusalema kuli bato fiwa koto.  “Kono hane nili mwa nzila, hane nili fakaufi ni Damaseka, ibato ba fahalaa musihali, liseli lelituna lelizwa kwa lihalimu lato nibenyeza,+  nawela fafasi mi nautwa linzwi lelili ku na: ‘Saule, Saule, ki kabakalañi hau ninyandisa?’  Naalaba, nali: ‘Ki wena mañi, Mulena?’ Mi yena ali ku na: ‘Ki na Jesu wa Munazareta, yeunyandisa.’  Cwale baana bane bali ni na nebaboni liseli kono nebasika utwa linzwi la yanaabulela ku na. 10  Kiha nili: ‘Ki sifi seniswanela kueza, Mulena?’ Mulena ali ku na: ‘Yema, uye mwa Damaseka, mi mwateñi ukabulelelwa lika kaufela zeuketezwi kueza.’+ 11  Kono bakeñisa kuli nenisakoni kubona sesiñwi kabakala kanya ya liseli leo, nakena mwa Damaseka, ninze niswalelezwi kwa lizoho ki bane bali ni na. 12  “Cwale muuna yabizwa Ananiasi, yanaasaba Mulimu kulikana ni Mulao, yanaapakwa hande ki Majuda kaufela bane bapila mo, 13  ataha ku na. Ato niyema kwatuko mi ali ku na: ‘Saule, muzwale, kalisa kubona hape!’ Mi ka yona nako yeo natalima mi namubona.+ 14  Ali: ‘Mulimu wa bo kuku waluna ukuketile kuli uzibe tato yahae ni kuli ubone yalukile+ ni kuutwa linzwi lelizwa mwa mulomo wahae, 15  kakuli ukaba paki yahae kwa batu kaufela, upake lika zeuboni ni zeuutwile.+ 16  Mi cwale uliyehelañi? Yema, ukolobezwe mi utapise libi zahao+ ka kubiza fa libizo lahae.’+ 17  “Kono hase nikutezi kwa Jerusalema,+ hane nilapela mwa tempele, nabona pono 18  mi namubona haanibulelela kuli: ‘Akufa mi uzwe mwa Jerusalema kapili-pili, kakuli habana kulumela bupaki bouka fa ka zaka.’+ 19  Mi nali: ‘Mulena, baizibela hande kuli nenikenyanga babalumela ku wena mwa tolongo ni kubashapaka kuzwa mwa sinagoge yeñwi kuya ku yeñwi;+ 20  mi mali a Setefani paki yahao hanaasululwa, neniyemi kwatuko mi nenilumeleza kuli abulaiwe ni kubabalela liapalo za fahalimu za bane bamubulaya.’+ 21  Kono niteñi Mulena ali ku na: ‘Zamaya, kakuli nika kuluma kwa macaba a kwahule.’”+ 22  Cwale bazwelapili kumuteeleza kufitela abulela manzwi ao. Kiha bahuwa, bali: “Mutu yacwalo azwiswe mwa lifasi, kakuli halukeli kupila!” 23  Bakeñisa kuli nebahuwaka, inze banepaka liapalo zabona za fahalimu, ni kuhasakela mubu mwa moya,+ 24  muzamaisi wa masole alaela kuli Paulusi atiswe kwa mandu a masole mi abulela kuli abuziwe inzaa natiwa, ilikuli azibe luli libaka lene bahuwakela Paulusi cwalo. 25  Kono hase bamutamile kuli cwale ashapiwe, Paulusi ali ku yomuhulu wa sikwata sa masole yanaayemi fo: “Kana kwalumelezwa kuli munate Muroma yasika atulwa?”*+ 26  Cwale yomuhulu wa sikwata sa masole hautwile taba ye, aya ku muzamaisi wa masole mi amubihela, ali: “Ulela kuezañi? Kakuli mutu yo ki Muroma.” 27  Muzamaisi wa masole kihaa sutelela ku Paulusi mi ali ku yena: “Haku nitaluseze, kana u Muroma?” Yena ali: “Ki cwalo.” 28  Muzamaisi wa masole aalaba, ali: “Na nenilekile litukelo ze za kuba mwanaa naha ka masheleñi amañata.” Paulusi ali: “Kono na mane nipepilwe ni zona.”+ 29  Honafo batu bane babata kumubuzaka ka kumunata bamusiya; mi muzamaisi wa masole asaba halemuha kuli Paulusi neli Muroma mi naamutamile mawenge.+ 30  Cwale habusa, bakeñisa kuli muzamaisi wa masole naabata kuziba libaka luli lene litisa kuli Majuda bamutame litaba, amutamulula mawenge mi alaela baprisita babahulu ni ba kuta ya Sanhedrini kaufela kuli bakopane. Kihona ashetumuna Paulusi ni kulaela kuli ayemiswe mwahalaa bona.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yasika zekiswa?”