Likezo za Baapositola 20:1-38

  • Paulusi mwa Masedonia ni mwa Greece (1-6)

  • Eutiko wazusiwa mwa Troasi (7-12)

  • Kuzwa kwa Troasi kuya kwa Mileta (13-16)

  • Paulusi ukopana ni baana-bahulu ba kwa Efese (17-38)

    • Kuluta fa ndu ni ndu (20)

    • “Tabo yetuna mwa kufana” (35)

20  Mufilifili wo hase ukutezi mwatasi, Paulusi alumela balutiwa liñusa la kubabiza, mi hasabasusuelize ni kubalaeza, akala musipili wahae wa kuliba kwa Masedonia.  Hasaile mwa libaka zeo ni kususueza banaafumani mwateñi ka manzwi amañata, afita mwa naha ya Magerike.  Aina mwateñi likweli zetaalu, kono bakeñisa kuli Majuda+ neba mulelile hanaabata kufuluhela kwa Siria, acinca muhupulo mi akuta ka nzila ya Masedonia.  Naazamaya ni Sopatere mwanaa Pirusi wa kwa Berea, Aristarko+ ni Sekundo wa Matesalonika, Gayusi wa kwa Derba, ni Timotea,+ mi mwa provinsi ya Asia, nekuzwile Tikiko+ ni Trofimo.+  Baana bao baitangeta mi bayo lulitela mwa Troasi;  kono lwafuula mwa Filipi hamulaho wa mazazi a Linkwa Zesika ya Mumela,+ mi lwayo bafumana mwa Troasi kusika fita kale mazazi aketalizoho, mi lwaina mwateñi mazazi a 7.  Fa lizazi lapili mwa sunda, hane lukopani hamoho kuca lico, Paulusi akala kubulela ku bona, kakuli naafunduka habusa; mi azwelapili kubulela cwalo kuisa mane fahalaa busihu.  Cwale nekunani lilambi zeñatanyana mwa muzuzu wa kwahalimu mone lukopanezi hamoho.  Mutangana yabizwa Eutiko yanaainzi fa lihaulo la ndu, aswalwa ki buloko bobutuna Paulusi hanzaa bulela, mi bakeñisa kukomiwa ki buloko, awela fafasi kuzwa fa ndu yabulaalu ya muyaho wa mandu a shangatami, mi habayo munopa bafumana kuli ushwile. 10  Kono Paulusi ashetumuka, awela fahalimwaa hae ni kumuambeka mazoho,+ mi ali: “Mutuhele kuyowilikana, kakuli usapila.”+ 11  Kihona cwale akambamela fa bulilo bwa fahalimu mi akala kuca.* Azwelapili kuambola nako yetelelenyana, kuisa lizazi halipazula, mi kihona afunduka. 12  Kiha baanga mushimani yo inzaa pila mi baomba-ombeha hahulu. 13  Cwale lwaya kwa sisepe ni kuyo fuula kuliba kwa Asoso, kone lulela kuyo bitula Paulusi, kakuli hamulaho wa kululaela cwalo, yena naalelile kuya kwateñi ka mahutu. 14  Cwale hasaakopani ni luna mwa Asoso, lwamulonga ni kuya kwa Mitileni. 15  Mi halufuuzi mo habusa, lwafita mabapa ni Kiyo, kono lizazi lelitatama lwafita mwa Samosi, mi ka lelitatama lwafita mwa Mileta. 16  Paulusi naalelile kusafita mwa Efese,+ ilikuli asike atanda nako mwa provinsi ya Asia, bakeñisa kuli naakufela kuyo fumaneha mwa Jerusalema+ ka lizazi la Mukiti wa Pentekota haiba kukonahala. 17  Kono hanaali mwa Mileta aluma liñusa kwa Efese la kubiza baana-bahulu ba puteho. 18  Habafitile ku yena, ali ku bona: “Mwaizibela hande mone nipilezi ni mina kukala ka lizazi lapili lenihata mwa provinsi ya Asia,+ 19  ninze nisebeleza Mulena ka buikokobezo*+ bobutuna ni ka miyoko ni litiko zene nikopani ni zona kabakala Majuda bane banilelile, 20  mi nenisika palelwa kumibulelela nihaiba iliñwi ya litaba zeka mitusa kamba kumiluta fapilaa nyangela+ ni fa ndu ni ndu.+ 21  Kono nenipakile ka kutala kwa Majuda ni kwa Magerike kuli babake ni kusikuluhela+ ku Mulimu ni kuli babonise tumelo ku Mulenaa luna Jesu.+ 22  Mi cwale, hamubone! Niya kwa Jerusalema ka kususumezwa* ki moya, nihaike hanizibi zekayo niezahalela kwateñi, 23  seniziba feela kikuli mwa muleneñi ni muleneñi moya okenile uzwelapili kupaka ku na, inze uli nilibelezi kukenywa mwa tolongo ni kunyandiswa.+ 24  Nihakulicwalo, haniingi bupilo* bwaka kuli ki sesiñwi ku na,* ibile feela nifeleleza musipili waka+ ni bukombwa boniamuhezi ku Mulena Jesu, kuli nipake ka kutala taba yende ya sishemo sa Mulimu. 25  “Mi cwale, hamubone! Naziba kuli hakuna yomuñwi mwahalaa mina bane nikutalize Mubuso yakabona pata yaka hape. 26  Cwale nimibiza kuli mupake kacenu le kuli hanina mulatu mwa mali a batu kaufela,+ 27  kakuli hanisika palelwa kumibulelela kelezo kaufela* ya Mulimu.+ 28  Muitibelele+ mi mulibelele mutapi kaufela, ona mutapi momuketilwe ki moya okenile kuba baokameli,+ kuli mulise puteho ya Mulimu,+ yaitekezi ka mali a Mwanaa hae.+ 29  Naziba kuli hase niile, maakanyani aabuhali akakena mwahalaa mina+ mi haana kueza mutapi ka musa, 30  mi mwahalaa mina luli kukazwa baana babaka bulela litaba zekopami kuli bayembulule balutiwa, babalatelele.+ 31  “Hakulicwalo muzwelepili kutona, mi muhupule kuli ka lilimo zetaalu,+ busihu ni musihali, nenisika tuhela kueleza mañi ni mañi wamina ka miyoko. 32  Mi cwale nimifa ku Mulimu ni kwa linzwi la sishemo sahae, lona linzwi lelikona kumiyaha ni kumifa saanda mwahalaa babakenisizwe kaufela.+ 33  Hanisika lakaza silivera ya mutu kamba gauda kamba liapalo.+ 34  Mwaizibela kuli mazoho a, asebelize lika kaufela zene nitokwa+ ni zene batokwa bane bali ni na. 35  Mwa lika kaufela nimibonisize kuli ka kusebeza ka taata+ cwalo, mulukela kutusa babafokola, mi mulukela kuhupula manzwi a Mulena Jesu, hanaaize: ‘Kunani tabo yetuna mwa kufana+ yefita ye mwa kufiwa.’” 36  Mi hasaabulezi litaba zeo, akubama ni bona kaufela mi alapela. 37  Balila maswe kaufelaa bona, mi bakumbata Paulusi* ni kumutubeta ka lilato,* 38  kakuli nebautwile hahulu butuku sihulu kabakala manzwi anaabulezi a kuli habasana kubona pata yahae hape.+ Kiha bamusindeketa kwa sisepe.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “akomauna sinkwa.”
Kamba “kuba ni munahano okwatasi.”
Kamba “kususuezwa.”
Kamba “ki bwa butokwa ku na.”
Kamba “moyo.”
Kamba “mulelo kaufela.”
Linzwi ka linzwi, “bawela mwa mulala wa Paulusi.”
Kamba “ka musa.”