Likezo za Baapositola 18:1-28

  • Bukombwa bwa Paulusi mwa Korinte (1-17)

  • Kukutela kwa Antioke wa mwa Siria (18-22)

  • Paulusi ufunduka kuya kwa Galatia ni Frigia (23)

  • Apolosi muuna wa sikwala kwa kubulela watusiwa (24-28)

18  Hamulaho wa zeo, Paulusi afunduka mwa Atene mi ataha mwa Korinte.  Mi afumana Mujuda yabizwa Akila,+ yanaapepezwi mwa Ponto, yanaa sazo taha mwa Italia ni Prisila musalaa hae, kakuli Klaude naalaezi Majuda kaufela kuli bazwe mwa Roma. Cwale Paulusi kihaa ya ku bona,  mi kabakala kuli naaeza musebezi oswana ni wabona, aina ku bona, mi asebeza ni bona,+ kakuli neli baezi ba litende.  La sabata ni la sabata naafanga ngambolo* mwa sinagoge+ mi naakolwisa Majuda ni Magerike.  Cwale Silasi+ ni Timotea+ habatile kuzwa kwa Masedonia, Paulusi akala kutukufalelwa hahulu kubulela linzwi, kupaka kwa Majuda inze abonisa kuli Jesu ki yena Kreste.+  Kono hamulaho wa kuswalelela kumuhanyeza ni kumunyefula, atutula liapalo zahae+ mi ali ku bona: “Mali amina abe fa litoho zamina.+ Na hanina mulatu.+ Kuzwa cwale nikaya ku ba macaba.”+  Kihaa tuta mo* mi aya mwa ndu ya muuna yabizwa Titiusi Justusi, yanaalapela Mulimu, mi ndu yahae neili mabapa ni sinagoge.  Kono Krispo,+ nduna wa sinagoge, alumela ku Mulena, hamohocwalo ni ba ndu yahae kaufela. Mi buñata bwa Makorinte bane bautwile bakala kulumela mi bakolobezwa.  Hape ka nako ya busihu, Mulena abulela ku Paulusi mwa pono, ali: “Usike wasaba, kono uzwelepili kubulela mi usike wakuza, 10  kakuli ni inzi ni wena,+ mi hakuna mutu yaka kueza maswe; kakuli ninani batu babañata mwa muleneñi wo.” 11  Kihaa ina mwateñi silimo ni likweli ze 6, inze aluta linzwi la Mulimu mwahalaa bona. 12  Galio hanaali mubusisi* wa Akaya, Majuda bakopana kuyo lwanisa Paulusi mi bamuisa kwa sipula sa katulo, 13  bali: “Muuna yo ususueza batu kulapela Mulimu ka mukwa olwanisana ni mulao.” 14  Kono Paulusi habata kubulela, Galio ali kwa Majuda: “Mina Majuda, kambe luli kunani mulatu kamba bufosi bobutuna bobuezizwe, nekuka ba ni libaka leliutwahala la kuli nimiteeleze ka pilu-telele. 15  Kono haiba mukanana taba ya manzwi, mabizo, ni mulao wamina tota,+ muiponele ili mina. Hanitabeli kuba muatuli wa litaba ze.” 16  Hasaabulezi cwalo, abaleleka kwa sipula sa katulo. 17  Cwale kaufelaa bona baswala Sostene+ nduna wa sinagoge ni kukala kumunatela fapilaa sipula sa katulo. Nihakulicwalo, Galio naasika ikenya mwa litaba zeo nihanyinyani. 18  Kono Paulusi hasaainzi mazazinyana mwateñi, alaeza mizwale mi afuula ni kuliba kwa Siria, asindeketwa ki Prisila ni Akila. Mwa Senkreya+ akuta milili yahae kuieza bukuswani, kabakala buitamo bwa naaezize. 19  Kiha bapunya mwa Efese, mi abasiya mwateñi; kono yena akena mwa sinagoge mi anyakisisa litaba ni Majuda.+ 20  Nihaike nebatundamezi kumukupa kuina ni bona nako yetelele, naasika lumela 21  kono abalaeza mi ali ku bona: “Nikakutela ku mina hape, haiba Jehova* alata.” Mi afuula kuzwa mwa Efese 22  ni kutaha mwa Sesarea. Mi akambama* ni kuyo lumelisa puteho, kihona ashetumukela kwa Antioke.+ 23  Hasaainzi nakonyana kwateñi, afunduka ni kuya mwa sibaka ni sibaka mwa naha kaufela ya Galatia ni ya Frigia,+ inzaa tiisa balutiwa kaufela.+ 24  Cwale Mujuda yomuñwi yabizwa Apolosi,+ yanaapepezwi mwa Alexandria, apunya mwa Efese; neli muuna wa sikwala kwa kubulela, mi naaziba hahulu Mañolo. 25  Muuna yo naalutilwe nzila ya Jehova,* mi ka kutukufalelwa ka moya naabulela ni kuluta litaba za Jesu ka kunepahala, kono naaziba feela kolobezo yenekutalizwe ki Joani. 26  Akala kubulela ka bundume mwa sinagoge, mi Prisila ni Akila+ haba muutwile, bamuunga ni kuyo mutaluseza nzila ya Mulimu ka kunepahala kufita mwanaazibela. 27  Hape, kakuli naabata kusilela kwa Akaya, mizwale bañolela balutiwa ba kwateñi, kubasusueza kuli bamuamuhele hande. Cwale hafitile kwateñi, atusa hahulu bane babile balumeli kabakala sishemo sa Mulimu; 28  kakuli ka tukufalelo yetuna naakolwisize Majuda ka kutala fapilaa nyangela kuli lituto zabona lifosahalile, inze ababonisa mwa Mañolo kuli Jesu ki yena Kreste.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “naanyakisisanga litaba ni bona.”
Fo kikuli, mwa sinagoge.
Mubusisi wa Muroma wa mwa provinsi. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kubonahala kuli naaya kwa Jerusalema.