Likezo za Baapositola 16:1-40

  • Paulusi uketa Timotea (1-5)

  • Pono ya muuna wa kwa Masedonia (6-10)

  • Lidia uba mulumeli mwa Filipi (11-15)

  • Paulusi ni Silasi batamiwa (16-24)

  • Mulibeleli wa tolongo ni lubasi lwahae bakolobezwa (25-34)

  • Paulusi ukupa kuli bazamaisi bakupe swalelo (35-40)

16  Kihaa fita mwa Derba ni mwa Listra.+ Mi mwateñi nekunani mulutiwa yomuñwi yabizwa Timotea,+ mwanaa musali wa Mujuda wa mulumeli kono ndatahe neli Mugerike,  mi naapakwa hande ki mizwale ba mwa Listra ni mwa Ikone.  Paulusi alakaza kuya ni Timotea, mi amuunga ni kumukenya mwa mupato kabakala Majuda bane bali mwa libaka zeo,+ kakuli kaufelaa bona nebaziba kuli ndatahe neli Mugerike.  Hane banze bazamaya mwa mileneñi, nebabulelela babali mwateñi kuli bamamele litaelo zeneatuzwi ki baapositola ni baana-bahulu bane bali mwa Jerusalema.+  Kaniti liputeho zazwelapili kutiiswa mwa tumelo mi palo ya balumeli yazwelapili kuekezeha ka zazi ni zazi.  Hape bafita mwa Frigia ni mwa naha ya Galatia,+ kabakala kuli nebahanisizwe ki moya okenile kubulela linzwi mwa provinsi ya Asia.  Kuzwa fo, habafitile mwa Misia, balika kuyo kena mwa Bitinia,+ kono moya wa Jesu neusika balumeleza.  Kiha bafitelela* Misia ni kutaha mwa Troasi.  Mi busihu, Paulusi abona pono—muuna yomuñwi wa kwa Masedonia naayemi fo inzaa mukupa ka taata, ali: “Hakusilele mwa Masedonia uto lutusa.” 10  Asabona feela pono yeo, lwalika kuya mwa Masedonia, ka kuunga kuli Mulimu naalubizeza kuyo shaela taba yende ku bona. 11  Kiha lufuula mwa Troasi mi lwaliba feela kwa Samotrasi, kono habusa lwaya kwa Neapolisi; 12  mi haluzwile mwateñi lwaya kwa Filipi,+ yeneli mwa puso ya Maroma, ili muleneñi otumile wa sikiliti sa Masedonia. Lwaina mazazi asikai mwa muleneñi wo. 13  Fa lizazi la Sabata lwazwa mwa muleneñi mi lwaya kwa munanga wa nuka, kone luhupula kuli kunani sibaka sa milapelo, mi lwaina ni kukala kubulela kwa basali bane bakubukani. 14  Mi musali yomuñwi yabizwa Lidia, mulekisi wa masila a pulipela yazwa mwa muleneñi wa Tiyatira,+ ili yanaalapela Mulimu, naateeleza, mi Jehova* akwalula pilu yahae kuli autwe litaba zanaabulela Paulusi. 15  Cwale yena ni ba ndu yahae hase bakolobelizwe,+ alukupa ali: “Haiba muniinga kuli nasepahala ku Jehova,* hamutahe mi muine mwa ndu yaka.” Mi aluhapeleza kuya ku yena. 16  Cwale zazi leliñwi hane luya kwa sibaka sa milapelo, lwakatana mutanga yomuñwi wamusizana yanaanani moya, ili mudimona wa bunuhi.+ Naafumisa hahulu malenaa hae ka bunuhi* bwahae. 17  Musizana yo aswalelela kulatelela Paulusi ni luna inzaa huwa, ali: “Batu ba ki batanga ba Mulimu Yapahami ka Kufitisisa+ mi bashaela nzila ya kupiliswa ku mina.” 18  Azwelapili kueza cwalo ka mazazi amañata. Kwa mafelelezo Paulusi akatala mi aitemuna ni kubulelela moya, ali: “Nakulaela ka libizo la Jesu Kreste kuli uzwe ku yena.” Mi wazwa ku yena ka yona nako yeo.+ 19  Cwale malenaa hae hababona kuli sepo yabona ya kufumana masheleñi ifelile,+ baswala Paulusi ni Silasi mi babahohela fa musika kwa babusi.+ 20  Hase babafitisize kwa bazamaisi ba sicaba, bali: “Batu ba, batisa filikanyo yetuna mwa muleneñi waluna.+ Ki Majuda, 21  mi baluta mikwa yesalumelezwi ki mulao kuli luiamuhele kamba kuieza, haubona luna lu Maroma.” 22  Mi buñata bwayema hamoho kubalwanisa, mi bazamaisi ba sicaba, hamulaho wa kupazaula liapalo zabona, balaela kuli bashapakwe ka lipafa.+ 23  Hase babanatile hahulu, babakenya mwa tolongo mi balaela mulibeleli wa tolongo kuli abakantele ka tokomelo.+ 24  Kabakala kuli naafilwe taelo yecwalo, abakenya mwa tolongo ya mwahali ni kutama mahutu abona mwa makulo. 25  Kono ibato ba fahalaa busihu, Paulusi ni Silasi nebalapela ni kulumbeka Mulimu ka lipina,+ mi mapantiti neba bateeleza. 26  Honafo kwaezahala zikinyeho yetuna, kuli mane mitomo ya tolongo yanyanganya. Hape minyako kaufela yakwaluha ka nako iliñwi, mi mawenge a mañi ni mañi atamuluha.+ 27  Mulibeleli wa tolongo hazuha mi abona kuli minyako ya tolongo ikwaluhile, acomola mukwale wahae mi naasabata kuipulaya, ka kuunga kuli mapantiti batobile.+ 28  Kono Paulusi ahuwa ka linzwi lelituna, ali: “Usike waikolofaza, kakuli kaufelaa luna luteñi mo!” 29  Cwale akupa maboni mi amatela mwahali, mi kabakala sabo, awela fapilaa Paulusi ni Silasi. 30  Abazwiseza kwande mi ali: “Malenaaka, nilukela kuezañi kuli nipiliswe?” 31  Bali: “Ulumele ku Mulena Jesu, mi ukapiliswa, wena ni ba ndu yahao.”+ 32  Cwale babulela linzwi la Jehova* ku yena ni ku bane bali mwa ndu yahae kaufela. 33  Kiha baanga ka yona nako yeo ya busihu mi atapisa litombo zabona. Yena ni lubasi lwahae kaufela kiha bakolobezwa kapili.+ 34  Abatisa mwa ndu yahae ni kubalukiseza tafule, mi anyakalala hahulu ni ba ndu yahae kaufela bakeñisa kuli naasalumezi ku Mulimu. 35  Habusile, bazamaisi ba sicaba baluma mapolisa kuyo li: “Ulukulule batu bao.” 36  Mulibeleli wa tolongo azibisa Paulusi manzwi ao, ali: “Bazamaisi ba sicaba balumile batu kuli mina bababeli mulukululwe. Cwalehe, hamuzwe mi muikele ka kozo.” 37  Kono Paulusi ali ku bona: “Neba lushapezi fapilaa batu lusika atulwa kale,* niha luli Maroma,+ mi balukenyize mwa tolongo. Kana cwale babata kululukululela kwa mukunda? Batili! Habatahe bona bañi bato lusindeketa.” 38  Mapolisa bayo bihela bazamaisi ba sicaba manzwi ao. Bao basaba hahulu habautwa kuli Paulusi ni Silasi ki Maroma.+ 39  Kiha bataha ni kuto bakupa ka taata, mi hase babasindeketile, babakupa kuzwa mwa muleneñi. 40  Kono bazwa mwa tolongo ni kuya kwa ndu ya Lidia; mi hababona mizwale, babasusueza+ ni kufunduka.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Kiha bafita mwa.”
Kamba “kunuhelela.”
Kamba “lusika zekiswa kale.”