Likezo za Baapositola 6:1-15

  • Baana ba 7 baketiwa kueza musebezi (1-7)

  • Setefani utamelezwa kuli unyefuzi Mulimu (8-15)

6  Cwale mwa mazazi ao, balutiwa hane basweli kuekezeha, Majuda bababulela Sigerike bakala kutongoka Majuda bababulela Siheberu, kabakala kuli limbelwa zabona nelisa abelwi kwa lico za ka zazi.+  Ba 12 kiha babiza balutiwa kaufela mi bali: “Hakusika luka* kuli luna lusiye linzwi la Mulimu ni kuyo abela lico fa litafule.+  Kabakaleo mizwale, mukete baana ba 7 babaitingwa*+ mwahalaa mina, babatezi moya ni butali,+ kuli lubafe musebezi wa butokwa wo;+  kono luna lukatiiseza kulapela ni kupateha mwa bukombwa bwa linzwi.”  Taba yene babulezi yeo yatabisa buñata kaufela, mi baketa Setefani, muuna yatezi tumelo ni moya okenile, Filipi,+ Prokoro, Nikanora, Timoni, Parmena, ni Nikola, muproselite wa kwa Antioke.  Babatisa kwa baapositola, mi hase balapezi, bababeya mazoho fahalimu.+  Linzwi la Mulimu kiha lizwelapili kuhula,+ mi palo ya balutiwa yazwelapili kuekezeha hahulu+ mwa Jerusalema; mi baprisita babañata bakala kuba ni tumelo.+  Cwale Setefani, yanaatezi sishemo sa Mulimu ni maata, naaeza zekomokisa* zetuna ni limakazo mwahalaa sicaba.  Kono batu babañwi bane bazwa kwa sinagoge yetwi ki Sinagoge ya Balukuluhi, bataha hamoho ni babañwi babazwa kwa Sirene, kwa Alexandria, ni babazwa kwa Silisia ni Asia, kuto kananisana ni Setefani. 10  Kono nebasa koni kuhanyeza butali ni moya wanaabulela ka ona.+ 11  Kiha bashonga baana kwatuko kuli babulele, bali: “Lumuutwile habulela litaba za kunyefula Mushe ni Mulimu.” 12  Mi bashamiliketa nyangela, baana-bahulu, ni bañoli, mi hase bamupatisize, bamutundanisa ni kumuisa kwa kuta ya Sanhedrini. 13  Mi batisa lipaki za buhata, zeneize: “Mutu yo hatuheli kubulela litaba za kulwanisa sibaka sesikenile se ni Mulao. 14  Ka mutala, lumuutwile habulela kuli Jesu yo wa Munazareta ukawiseza sibaka se fafasi ni kucinca milao yelufilwe ki Mushe.” 15  Mi kaufela bane bainzi mwa kuta ya Sanhedrini inze bamulubukezi, babona kuli pata yahae neibonahala inge pata ya lingeloi.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Haki nto yetabisa.”
Kamba “baana ba 7 babapakwa hande.”
Kamba “lisupo.”