Likezo za Baapositola 5:1-42

  • Ananiasi ni Safira (1-11)

  • Baapositola baeza lisupo zeñata (12-16)

  • Kutamiwa ni kulukululwa (17-21a)

  • Kutiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini hape (21b-32)

    • ‘Muutwe Mulimu kufita batu’ (29)

  • Kelezo ya Gamaliele (33-40)

  • Kukutaza fa ndu ni ndu (41, 42)

5  Kono muuna yomuñwi yabizwa Ananiasi, hamoho ni Safira musalaa hae, alekisa mubu.  Kono apata amañwi a masheleñi a teko yaona, musalaa hae inzaa ziba, mi atisa feela kalulo yeñwi ya masheleñi ni kuifa kwa baapositola.+  Kono Pitrosi ali: “Ananiasi, kiñi Satani hakufile bundume bwa kupuma+ moya okenile+ ni kupata masheleñi amañwi a teko ya simu?  Pili usika lekisa kale simu, kana neisi yahao nji? Mi hase uilekisize, kana masheleñi naasi ahao? Cwale kiñi haulelile kueza kezo yecwalo mwa pilu yahao? Haki batu beupumile, kono ki Mulimu.”  Ananiasi hautwa manzwi ao, awela fafasi ni kushwa. Mi batu kaufela bane bautwile taba yeo basaba hahulu.  Cwale micaha bayema, bamuputela mwa masila, bamuzwiseza kwande, ni kuyo mupumbeka.  Cwale hase kufitile lihora zebato ba zetaalu, musalaa hae ni yena akena, asa zibi sesiezahezi.  Pitrosi ali ku yena: “Haku nibulelele, kana sibeli samina mulekisize simu bukana?” Musali ali: “Ki cwalo, luilekisize ka teko yeo.”  Pitrosi kihaa li ku yena: “Ki kabakalañi mina bababeli hane mulumelelani kulika moya wa Jehova?* Hakubone! Mahutu a babapumbekile muunaa hao a fa munyako, mi baka kuzwiseza kwande.” 10  Honafo awela fafasi kwa mahutu a Pitrosi ni kushwa. Mi micaha habakena, bamufumana ashwile, mi bamuzwiseza kwande ni kuyo mupumbeka kwatuko ni muunaa hae. 11  Cwale sabo yetuna yakenela puteho kaufela ni batu kaufela bane bautwile lika zeo. 12  Hape limakazo ni zekomokisa* zeñata zazwelapili kuezwa ki baapositola mwa sicaba;+ mi kaufelaa bona nebakopananga hamoho mwa Malibela a Salumoni.+ 13  Ki niti, hakuna nihaiba alimuñwi ku babañwi yanaanani bundume bwa kuto swalisana ni bona; nihakulicwalo, batu neba balumba. 14  Mi bane balumela ku Mulena nebanze baekezwa, ili baana ni basali babañata.+ 15  Mane bazwiseza bakuli mwa makululu ni kubalobaza fa tumbeta ni fa miseme, ilikuli Pitrosi hanzaa fita, mwendi babañwi ku bona nebaka apeswa nihaiba feela ki muluti wahae.+ 16  Hape batu babañata bane bazwa mwa mileneñi yepotolohile Jerusalema bazwelapili kutaha, banze balwezi bakuli ni babakatazwa ki mioya yemasila, mi kaufelaa bona bafoliswa. 17  Kono muprisita yapahami ayema, ni bote bane bali ni yena, ba sikwata sa bulapeli bwa Basaduki, mi bautwa hahulu muna. 18  Mi baswala* baapositola ni kubakenya mwa tolongo ya nyangela.+ 19  Kono busihu, lingeloi la Jehova* lakwalula minyako ya tolongo,+ labazwisa mwateñi, mi lali: 20  “Hamuye muyo yema mwa tempele, mi muzwelepili kubulelela batu manzwi kamukana a bupilo bo.” 21  Habautwile cwalo, bakena mwa tempele lizazi hase lipazuzi, mi bakala kuluta batu. Cwale muprisita yapahami ni bane bali ni yena habafitile, bakopanya kuta ya Sanhedrini ni kopano kaufela ya baana-bahulu ba bana ba Isilaele, mi baluma batu kwa tolongo kuyo tisa baapositola fapilaa bona. 22  Kono mapolisa habafitile kwateñi, nebasika bafumana mwa tolongo. Kiha bakuta ni kuto babihela, 23  bali: “Lufumani tolongo inze ipakilwe ka kutiisa, mi balibeleli nebayemi kwa minyako, kono halukwalula, halusika fumana mutu mwahali.” 24  Cwale nduna wa tempele ni baprisita babahulu habautwa manzwi ao, bazingeha ka kusa ziba zeneka ezahala. 25  Kono mutu yomuñwi apunya mi ababihela, ali: “Hamubone! Baana bane mukenyize mwa tolongo ba mwa tempele, bayemi, basweli baluta batu.” 26  Nduna wa tempele kihaa ya ni mapolisa bahae mi bayo batisa, kono isi ka kubatundanisa, kakuli nebasaba kuli batu nebaka bapobaula macwe.+ 27  Kiha babatisa ni kubayemisa fapilaa Sanhedrini. Muprisita yapahami kihona ababuza, 28  ali: “Lumilaezi ka taata kuli musike mwazwelapili kuluta batu ka libizo le,+ kono cwale mwabona! Mutalize Jerusalema ka tuto yamina, mi mubata kuli lube ni mulatu wa mali bakeñisa mutu yo.”+ 29  Pitrosi ni baapositola babañwi bamualaba, bali: “Lulukela kuutwa Mulimu sina mubusi kufita batu.+ 30  Mulimu wa bo kuku waluna naazusize Jesu kwa bafu, yene mubulaile ka kumupaheka fa kota.+ 31  Mulimu umupahamisize sina Muyemeli Yomutuna+ ni Mupilisi+ kwa lizoho lahae la bulyo,+ kuli Isilaele abake ni kuswalelwa libi.+ 32  Mi luna lu lipaki za litaba ze,+ mi ni moya okenile upaka cwalo,+ ona wafile Mulimu ku baba muutwa sina mubusi.” 33  Habautwile cwalo, bahalifa hahulu* mi babata kubabulaya. 34  Kono Mufalisi yomuñwi yabizwa Gamaliele+ ayema mwa Sanhedrini; neli muluti wa Mulao yanaakutekwa ki batu kaufela, mi alaela kuli baapositola bazwisezwe kwande ka nakonyana. 35  Kihaa li ku bona: “Baana ba Isilaele, mutokomele zemulela kueza ka za batu ba. 36  Ka mutala, mwa mazazi a kwamulaho nekutile Teudasi, yanaaipulela kuba yomutuna, mi batu babañata, bane babato eza 400, bakena mwa sikwata sahae. Kono naabulailwe, mi batu kaufela bane bamulatelela bahasana ni kuyunda. 37  Hamulaho wahae, kwataha Judasi wa Mugalilea mwa mazazi a kuiñolisa, mi aba ni balateleli. Mutu yo ni yena ashwa, mi kaufela bane bamulatelela bahasana. 38  Cwale ka kuya ka moliinezi lika fa, nimibulelela nili, musike mwanyamatala batu ba, kono mubatuhele. Kakuli haiba mulelo wo kamba musebezi wo uzwa kwa batu, ukafeliswa; 39  kono haiba uzwa ku Mulimu, hamuna kukona kubatula.+ Hakusicwalo, mukasuhana mwaipumana kuli mane mulwanisa Mulimu kasibili.”+ 40  Kiha baamuhela kelezo yahae, mi babiza baapositola, babashapaka,*+ ni kubalaela kuli batuhele kubulela ka libizo la Jesu, mi babalukulula. 41  Cwale bazwa fapilaa kuta ya Sanhedrini, inze batabile+ kakuli nebaezizwe babalukela kushwaulwa kabakala libizo lahae. 42  Mi zazi ni zazi mwa tempele ni fa ndu ni ndu+ bazwelapili kuluta batu ni kushaela taba yende ya Kreste, yena Jesu, basaliseli.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lisupo.”
Kamba “batama.”
Kamba “batunkeha.”
Kamba “babanata.”