Kwa Maroma 5:1-21

  • Kukutisezwa ku Mulimu ka Kreste (1-11)

  • Lifu ka Adama, bupilo ka Kreste (12-21)

    • Sibi ni lifu liyamba kwa batu kaufela (12)

    • Kezo iliñwi ya kuluka (18)

5  Hakulicwalo, haubona cwale lubeilwe babalukile kabakala tumelo,+ luzweleñipili kuba mwa kozo* ni Mulimu ka Mulenaa luna Jesu Kreste,+  yo ka yena hape lukonile kushemubiwa ki Mulimu ka nako ye kabakala tumelo;+ mi halunyakalaleñi,* kabakala sepo ya kanya ya Mulimu.  Haki zeo feela, kono halunyakalaleñi* haluli mwa manyando,+ kakuli lwaziba kuli manyando atahisa buitiiso;+  buitiiso butahisa kulumelelwa ki Mulimu;+ kulumelelwa ki Mulimu kutahisa sepo,+  mi sepo hailuswabisi;+ kakuli lilato la Mulimu lisululezwi mwa lipilu zaluna ka moya okenile, one lufilwe.+  Kakuli mane hane lusafokola,+ Kreste naashwezi baezalibi ka nako yenetomilwe.  Kakuli ki ka siwela kuli mutu ashwele yalukile; mane mwendi mutu ukona kuba ni bundume bwa kushwela mutu yomunde.  Kono Mulimu ubonisa lilato lahae ku luna ka nzila ye, kuli hane lusali baezalibi, Kreste alushwela.+  Cwale bakeñisa kuli mane selubeilwe kuba babalukile ka mali ahae,+ lukapiliswa ka yena kwa buhali bwa Mulimu.+ 10  Kakuli haiba hane luli lila nelukutiselizwe ku Mulimu ka lifu la Mwanaa hae,+ kucwañi cwale hase lukutiselizwe ku Mulimu, lukapiliswa kabakala bupilo bwahae. 11  Haki zeo feela, kono hape lunyakalala kabakala Mulimu ka Mulenaa luna Jesu Kreste, yo ka yena cwale selukutiselizwe ku Mulimu.+ 12  Kabakaleo, sina sibi hasikeni mwa lifasi ka mutu alimuñwi ni lifu halitile ka sibi,+ mi ka mukwa ocwalo lifu layamba kwa batu kaufela kakuli kaufelaa bona baezize sibi+—. 13  Kakuli sibi nesili teñi mwa lifasi Mulao usikaba kale teñi, kono hakuna yafiwa mulatu wa sibi hakusina mulao.+ 14  Nihakulicwalo, lifu libusize sina mulena kuzwa ku Adama kuisa ku Mushe, mane ni fahalimwaa bane basika eza sibi sina Adama mwanaafoselize, yena yaswana mwa linzila zeñwi ni yanaaswanela kutaha.+ 15  Kono zezwa mwa mpo haliswani ni zezwa mwa bufosi. Kakuli haiba ka bufosi bwa mutu alimuñwi, babañata bashwile, sishemo sa Mulimu ni mpo yahae yafa feela yezamaelela ni sishemo sa mutu alimuñwi,+ yena Jesu Kreste, liatezi hahulu babañata!+ 16  Hape zetile ka mpo yefiwa feela lishutana ni zetile ka mutu alimuñwi yanaaezize sibi.+ Kakuli katulo yefilwe hamulaho wa foso iliñwi neli ya kufiwa mulatu,+ kono mpo yefilwe hamulaho wa lifoso zeñata neli ya kubeya batu kuba babalukile.+ 17  Kakuli haiba ka foso ya mutu alimuñwi lifu libusize sina mulena ka yena yo,+ kucwañi ku babaamuhela ka butuna sishemo sa Mulimu ni mpo yafa feela ya kuluka,+ bona bakapila ni kubusa sina malena+ ka mutu alimuñwi, yena Jesu Kreste!+ 18  Hakulicwalohe, sina foso ya mutu alimuñwi haitahiselize batu ba mufuta kaufela mulatu,+ ka mukwa oswana ni kezo ya kuluka iliñwi itahisize kuli batu ba mufuta kaufela+ babeiwe babalukile kuli babe ni bupilo.+ 19  Kakuli sina babañata hababile baezalibi kabakala kusautwa kwa mutu alimuñwi,+ ka mukwa oswana babañata bakaba babalukile kabakala kuutwa kwa mutu alimuñwi hape.+ 20  Cwale Mulao neutile kuli kubonahale bufosi mobuatezi.+ Kono mone kuatile sibi, ni sishemo sa Mulimu ni sona saata hahulu. 21  Ka mulelo ufi? Kuli sina sibi hasibusize sina mulena hamoho ni lifu,+ ka mukwa oswana ni sishemo sa Mulimu sibuse sina mulena ka kuluka ili kuisa kwa bupilo bobusa feli ka Jesu Kreste Mulenaa luna.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “lupila mwa kozo.”
Kamba mwendi, “lwanyakalala.”
Kamba mwendi, “lwanyakalala.”