Likezo za Baapositola 1:1-26

  • Kuñolela Teofile (1-5)

  • Lipaki kuisa kwa mafelelezo a lifasi (6-8)

  • Jesu ukambamela kwa lihalimu (9-11)

  • Balutiwa bakopana inze baswalisani (12-14)

  • Matiasi uketiwa kuyola Judasi (15-26)

1  Mwa buka yapili yene niñozi, wena Teofile, nenitalusize lika kaufela zanaakalile kueza Jesu ni kuluta+  kuisa lizazi laangelwa kwa lihalimu,+ hamulaho wa kufa litaelo ka moya okenile kwa baapositola banaaketile.+  Hasanyandile, naaiponahalize ku bona inzaa pila ka bupaki bobuñata bobukolwisa.+ Neba muboni mwa mazazi a 40 kaufela, mi naanze abulela za Mubuso wa Mulimu.+  Hanaakopani ni bona, abalaela, ali: “Musike mwazwa mwa Jerusalema,+ kono muzwelepili kulibelela sasepisize Ndate,+ semuutwile ku na;  kakuli Joani kaniti naakolobelize ka mezi, kono mina mukakolobezwa ka moya okenile+ mazazinyana kuzwa cwale.”  Cwale hase bakopani, bamubuza, bali: “Mulena, kana ukutiseza mubuso ku Isilaele ka nako ye?”+  Ali ku bona: “Hamusika fiwa kuziba linako kamba myaha yaitomezi Ndate mwa maata ahae anosi.+  Kono mukaamuhela maata moya okenile hauka taha ku mina,+ mi mukaba lipaki+ zaka mwa Jerusalema,+ mwa Judea kaufela ni mwa Samaria,+ ni kuyo fita kwa libaka za kwahule hahulu* za lifasi.”+  Hasaafelize kubulela litaba zeo, hane banze batalimezi cwalo, aangelwa kwahalimu mi lilu lamupata kwa meeto abona.+ 10  Mi hane basatalimezi mwa mbyumbyulu hanzaa kambama, honafo baana bababeli babaapezi liapalo zesweu+ bato bayema kwatuko 11  mi bali: “Baana ba Galilea, muyemeziñi munze mutalimezi mwa mbyumbyulu? Jesu yo yaangezwi mwa mbyumbyulu kuzwa ku mina, ukataha ka mukwa oswana ni omu muboni aya ka ona mwa mbyumbyulu.” 12  Kiha bakutela kwa Jerusalema+ kuzwa fa lilundu lelibizwa Lilundu la Likota za Olive, leli fakaufi ni Jerusalema, ili musipili olikana feela ni butelele bwa musipili olumelelizwe kuzamaiwa la sabata. 13  Habafitile, bakambamela mwa muzuzu wa kwahalimu mone baina. Nekunani Pitrosi, Joani, Jakobo, Andreasi, Filipi, Tomasi, Bartolome, Mateu, Jakobo mwanaa Alfea, Simoni wa mafulofulo, ni Judasi mwanaa Jakobo.+ 14  Kaufelaa bona nebazwelapili kulapela hamoho inze baswalisani, hamoho ni basali babañwi+ ni Maria mahe Jesu ni banyani ba Jesu.+ 15  Mwa mazazi ao, Pitrosi ayema mwahalaa mizwale (palo* ya batu kaufela neibato ba 120) mi ali: 16  “Baana, mizwale, nekuswanela kuli liñolo litalelezwe, lene upolofitile moya okenile ka Davida, ka za Judasi,+ yanaaetelezi bane batamile Jesu.+ 17  Kakuli naali yomuñwi waluna+ mi naafilwe kabelo mwa bukombwa bo. 18  (Cwale yena mutu yo, naalekile simu ka tifo yanaafumani ka kezo yahae ya kusaluka,+ mi awa ka toho, mubili wahae wapazuha* mi za mwa mba kaufela zalabutuka.+ 19  Taba yeo yazibahala ku bane bayahile kaufela mwa Jerusalema, kuli mane simu yeo yabizwa Hakeldama ka puo yabona, fo kikuli, “Simu ya Mali.”) 20  Kakuli kuñozwi mwa buka ya Lisamu kuli: ‘Sisa sahae sifetuhe matota, mi kusike kwaba ni yapila mwateñi’+ mi ‘Musebezi wahae wa buokameli uungiwe ki mutu usili.’+ 21  Hakulicwalo, kwaswanela kuli kwa baana bane baswalisana ni luna ka nako kaufela yanaasebeza misebezi yahae* Mulena Jesu mwahalaa luna, 22  kuzwa fa kolobelezwa ki Joani+ kuisa lizazi laangelwa kwa lihalimu kuzwa ku luna,+ yomuñwi wa baana ba, uswanela kupaka ni luna za zuho yahae.”+ 23  Kiha baakaleza bababeli, Josefa yabizwa Barsabasi, yanaabizwa hape kuli Justusi, ni Matiasi. 24  Kiha balapela, bali: “Wena Jehova,* yaziba lipilu za batu kaufela,+ ulubonise yeuketile ku bababeli ba, 25  kuli aange sibaka sa bukombwa ni buapositola bo, sazwile ku sona Judasi ni kuikela kwa sibaka sahae.”+ 26  Kiha baposa loto fahalimwaa bona,+ mi loto yawela ku Matiasi, mi abalelwa* kwa palo ya baapositola ba 11.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kwa mafelelezo.”
Kamba “buñata.”
Kamba “apazuha fahali.”
Linzwi ka linzwi, “yanaazwa ni kukena.”
Kamba “abonwa,” fo kikuli, aangiwa sina mone baangelwa ba 11.