Kwa Maroma 1:1-32

  • Litumeliso (1-7)

  • Takazo ya Paulusi ya kuya kwa Roma (8-15)

  • Yalukile ukapiliswa ka tumelo (16, 17)

  • Baezalibi habana mobaka itatulela (18-32)

    • Tulemeno twa Mulimu tubonahala mwa pupo (20)

1  Ki na Paulusi mutangaa Kreste Jesu mi nibizelizwe kuba muapositola, yaketilwe kuli nibulele taba yende ya Mulimu,+  yanaasepisize cimo ka bapolofita bahae mwa Mañolo akenile,  ya za Mwanaa hae, yanaasimuluhile ku mwanaa* Davida+ ka kupepwa sina mutu,  kono ili yo ka maata a moya okenile naabeilwe kuba Mwanaa Mulimu+ ka kuzusiwa kwa bafu+—yena Jesu Kreste Mulenaa luna.  Ka yena neluamuhezi sishemo sa Mulimu ni buapositola+ kuli babakuteka libizo lahae mwa macaba kaufela+ bamuutwe kabakala tumelo yabona ku yena,  ni mina mu mwahalaa ona macaba ao abizelizwe kuba a Jesu Kreste—  niñolela mina kaufela babalatwa ki Mulimu mwa Roma, bababizizwe kuba babakenile: Haike sishemo ni kozo yezwa ku Mulimu Ndataa luna ni Mulena Jesu Kreste libe ni mina.  Sapili, niitumela ku Mulimu waka ka Jesu Kreste kabakala mina kaufela, kakuli tumelo yamina isweli yabulelwa kai ni kai mwa lifasi kamukana.  Kakuli Mulimu, yena yeniezeza sebelezo yekenile ka moya waka ku zenieza kabakala taba yende ya za Mwanaa hae, ki paki yaka ya moni mihupulelanga kamita mwa litapelo zaka nisaliseli,+ 10  ninze nikupa ka taata kuli haiba kukonahala nikone cwale kutaha ku mina ka tato ya Mulimu. 11  Kakuli ninyolezwi kumibona, kuli nimife mpo ya moya ilikuli mutiiswe; 12  kamba mane kuli lususuezane+ ka tumelo ya yomuñwi ni yomuñwi, yamina ni yaka. 13  Kono hanilati kuli mupalelwe kuziba taba ye mizwale, kuli hañata nenibatanga kutaha ku mina, kono nenisweli kutibelwa kufitela cwale, ilikuli ni mwahalaa mina nikone kufumana muselo sina moni ufumanezi mwahalaa macaba amañwi kaufela. 14  Ninani sikoloti kwa Magerike ni kwa bazwahule,* ku bababutali ni ku babasina butali; 15  ka mukwa ocwalo, ninyolezwi kushaela taba yende ni ko ku mina kwa Roma.+ 16  Kakuli haniswabeli taba yende;+ mane ki yona nzila yeo Mulimu abonisa maata ahae a kupilisa mutu kaufela yanani tumelo,+ kukala ka Mujuda+ mane ni yena Mugerike.+ 17  Kakuli babanani tumelo balemuha kuli Mulimu ka taba yende upatulula kuluka kwahae mi tumelo yabona yaekezeha,+ sina hakuñozwi kuli: “Kono yalukile ukapiliswa ka tumelo.”+ 18  Kakuli buhali bwa Mulimu+ busweli bwapatululwa kuzwa kwa lihalimu, kulwanisa bumaswe kaufela ni kusaluka kaufela kwa batu babahatelela niti+ ka nzila yesika luka, 19  bakeñisa kuli lika zekonwa kuzibwa ka za Mulimu lilemuseha hande mwahalaa bona, kakuli Mulimu ubabeyezi zona fa nalela.+ 20  Kakuli tulemeno twa Mulimu totusa bonahali tuiponahalela hande haisamba lifasi liezwa, kakuli tulemuhiwa ka lika zeezizwe,+ nihaiba ona maata ahae a kamita+ ni Bumulimu bwahae,+ kuli mane habakoni kuitatula. 21  Kakuli niha nebaziba Mulimu, nebasika mukanyisa kuli ki Mulimu kamba kuitumela ku yena, kono nebafetuhile babasina tuso mwa mihupulo yabona mi lipilu zabona zesina kutwisiso zaunsufala.+ 22  Niha nebaikunga kuli batalifile, bafetuha likuba 23  mi bafile kanya ya Mulimu yasashwi kwa siswaniso sa mutu yashwa, ni sa linyunywani, ni sa libupiwa za mahutu amane, ni sa lihahabe.*+ 24  Kabakaleo, Mulimu, kulikana ni litakazo za lipilu zabona, ubatuhelezi kueza zemasila, kuli bashwaulise mibili yabona. 25  Nebahanile niti ya Mulimu ni kuamuhela buhata mi balapezi libupiwa ni kuliezeza sebelezo yekenile kufita Mubupi, yena yalumbwa kuya kuile. Ameni. 26  Ki lona libaka Mulimu hanaa basiile ni kubatuhelela kuya ka litakazo za kulobala ni mutu zeswabisa,+ kakuli basali mwahalaa bona basiile mukwa wa sipepo wa kulobala ni baana ni kukala kulobalana;+ 27  ka mukwa oswana, ni bona baana basiile mukwa wabona wa sipepo wa kulobala ni basali mi nebakalile kulakazana maswe mwahalaa bona, baana ka baana,+ nebaeza zeswabisa mi baamuhela koto* yabona ka kutala, yene ibaswanela kulikana ni bufosi bwabona.+ 28  Bakeñisa kuli nebasika lumela kuziba Mulimu ka kunepahala,* Mulimu abasiya ni kubatuhelela kuya ka munahanelo osalumelelwi ki yena, kuli baeze lika zesaswaneli.+ 29  Mi nebatezi kusaluka kwa mufuta kaufela,+ ni buezalibi, mukwañuli,*+ ni bumaswe, nebatezi muna,+ bubulai,+ mifilifili, bupumi,+ ni lunya,+ neli basebi, 30  babaca babañwi busifa,+ babatoile Mulimu, banyefuli, baikankabeki, baikanyisi, babalela lika zeholofaza,* babasa utwi bashemi,+ 31  babasa utwisisi,+ babasa talelezi lisepiso, babasina lilato la sipepo, ni babasina sishemo. 32  Nihaike kuli batu ba, baizibela hande taelo yelukile ya Mulimu, kuli babaeza lika zecwalo baswanelwa ki lifu,+ habatiisezi feela kulieza kono mane balumeleza ni babalieza.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “batu babasi Magerike.” Linzwi ka linzwi, “mañete.”
Kamba “zezamaya ka mba.”
Kamba “mupuzo.”
Kamba “nebasa tabeli kuziba Mulimu ka kunepahala.”
Kamba “kulakaza za babañwi.”
Kamba “babakalisa lika zemaswe.”