Likezo za Baapositola 19:1-41

  • Paulusi mwa Efese; babañwi bakolobezwa lwabubeli (1-7)

  • Misebezi ya kuluta ya Paulusi (8-10)

  • Kukondisa kusina taba ni madimona (11-20)

  • Mufilifili omutuna mwa Efese (21-41)

19  Zeo hane liezahala, Apolosi+ hanaasali mwa Korinte, Paulusi afita mwa libaka za malundu ni kutaha mwa Efese.+ Afumana balutiwa babañwi mwateñi  mi ali ku bona: “Kana nemuamuhezi moya okenile hamuba balumeli?”+ Bamualaba, bali: “Lwalikuba luutwe kuli kunani moya okenile.”  Cwale ali: “Kono cwale nemukolobelizwe ka kolobezo ifi?” Bali: “Ka kolobezo ya Joani.”+  Paulusi ali: “Joani naakolobeza ka kolobezo yepaka kubaka,+ inzaa bulelela batu kuli balumele yataha mwamulaho wahae,+ yena Jesu.”  Habautwile cwalo, bakolobezwa ka libizo la Mulena Jesu.  Mi Paulusi hasabeile mazoho fahalimwaa bona, moya okenile wataha fahalimwaa bona,+ mi bakala kubulela lipuo za kusili ni kupolofita.+  Kaufelaa bona neli baana bababato ba 12.  Naakenanga mwa sinagoge,+ abulela ka bundume ka likweli zetaalu, inzaa fa lingambolo ni kunyakisisa ni bona za Mubuso wa Mulimu ka mukwa okolwisa.+  Kono babañwi hane bahanile kulumela bakeñisa muñañatoho,* banze babulela maswe Nzila ya Mulena+ fapilaa nyangela, azwa ku bona+ ni kuzwisa balutiwa ku bona, mi naafa lingambolo zazi ni zazi mwa muyaho wa makopanelo fa sikolo sa Tirano. 10  Taba yeo yazwelapili cwalo ka lilimo zepeli, kuli mane kaufela bane bapila mwa provinsi ya Asia bautwa linzwi la Mulena, Majuda hamohocwalo ni Magerike. 11  Mi Mulimu azwelapili kueza misebezi yeipitezi yemaata ka Paulusi,+ 12  kuli mane nihaiba masila ni liapalo zenengunyuta kwa mubili wahae, haliiswa kwa bakuli,+ nebafola kwa matuku abona, mi mioya yemaswe neizwa.+ 13  Kono Majuda babañwi bane bazamaya-zamaya inze baleleka madimona ni bona balika kuitusisa libizo la Mulena Jesu ku babakenwi ki mioya yemaswe; nebali: “Nakulaela ka Jesu yakutazwa ki Paulusi.”+ 14  Cwale nekunani bana babashimani ba 7 ba muprisita yomuhulu wa Mujuda yabizwa Skeva bane baeza cwalo. 15  Kono moya omaswe wabaalaba wali: “Jesu namuziba,+ ni Paulusi namuziba;+ kono mina ki mina bo mañi?” 16  Honafo mutu yo yanaanani moya omaswe amatela ku bona, abita yomuñwi ni yomuñwi wabona, kuli mane bamata mapunu kuzwa mwa ndu yeo inze baholofezi. 17  Taba yeo yazibwa ki batu kaufela, Majuda hamohocwalo ni Magerike bane bapila mwa Efese; mi kaufelaa bona bakenelwa ki sabo, mi libizo la Mulena Jesu lazwelapili kububekwa. 18  Mi buñata bwa bane babile balumeli nebatahanga kuto ipulela libi zabona patalaza ni kubiha likezo zabona basapati. 19  Mane babañata bane baezanga mabibo batisa libuka zabona ni kuto likubukanya hamoho mi baliciseza fapilaa batu kaufela.+ Kiha babala teko yazona hamoho mi bafumana kuli nelileka masheleñi a muwayawaya wa silivera aeza 50,000. 20  Ka mukwa ocwalo, linzwi la Jehova* lazwelapili kuhula ni kusebeza ka maata.+ 21  Cwale zeo hase lifelile, Paulusi aikatulela mwa pilu kuli hasaazamaile kufita mwa Masedonia+ ni Akaya, ukaya kwa Jerusalema.+ Ali: “Hase niile kwateñi, niswanela kuya ni kwa Roma.”+ 22  Ka mukwa ocwalo, aluma bababeli ku bane bamusebeleza, Timotea+ ni Erasto,+ kuli baye kwa Masedonia, kono yena asiyala ka nakonyana mwa provinsi ya Asia. 23  Ka nako yeo kwazuha mufilifili omutuna+ wa kulwanisa Nzila ya Mulena.+ 24  Kakuli muuna yomuñwi yabizwa Demetriusi, mumbuti wa lisipi za silivera, yanaaezanga tutempele twa silivera totuswana ni tempele ya Artemisi, naafumisa hahulu bapangi ba likwala.+ 25  Abakopanya hamoho ni bane baeza musebezi oswana ni wo, mi ali: “Baana, mwaizibela hande kuli sifumu saluna sizwa ku ona musebezi wo. 26  Cwale mwabona ni kuikutwela kuli haki mwa Efese+ feela kono ibato ba mwa provinsi kaufela ya Asia, mo muuna yo Paulusi akolwisize batu babañata ni kubakeluseza kwa tuto isili, inze abulela kuli milimu yeezizwe ka mazoho yona haki milimu luli.+ 27  Kuzwa fo, kozi yelutalimani ni yona haki kozi feela ya kuli pisinisi yaluna ye ikashubulwa kono hape lutalimani ni kozi ya kuli tempele ye ya mulimu yomutuna wamusali Artemisi ikaangiwa kuli haki sesiñwi, mi yena yalapelwa mwa provinsi kaufela ya Asia ni mwa lifasi kaufela, ukaamuhiwa kanya yahae.” 28  Batu habautwa cwalo bahalifa hahulu, mi bahuwa, bali: “Artemisi wa Maefese ki yomutuna!” 29  Ka mukwa ocwalo muleneñi kaufela watala mufilifili, mi bamatela hamoho mwa muyaho wa lipapali, inze bahoholola Gayusi ni Aristarko,+ baana ba kwa Masedonia, balikani ba Paulusi banaazamayanga ni bona. 30  Haili Paulusi yena naatabela kukena mwahali kone kuinzi batu, kono balutiwa nebasa mulumelezi. 31  Mane nihaiba bazamaisi babañwi ba mikiti ni lipapali bane babonisa silikani ku yena bamulumela manzwi, kumukupa kuli asike abeya bupilo bwahae mwa lubeta ka kuya mwa muyaho wa lipapali. 32  Mane babañwi nebahuwa nto yeñwi mi babañwi bona nebahuwa isili; kakuli batu bane bakopani nebalyangani, mi buñata bwabona nebasa zibi libaka lene bakubukanezi. 33  Kiha bazwisa Alexandere mwa buñata, Majuda bamukasheza kwapili, mi Alexandere aotolola lizoho lahae kuli aikalabele kwa sicaba. 34  Kono habalemuhile kuli ki Mujuda, kaufelaa bona bakala kuhuweleza ka kuyelela hamoho ibato ba ka lihora zepeli, banze bali: “Artemisi wa Maefese ki yomutuna!” 35  Kwa mafelelezo, muzamaisi wa muleneñi hasakuzisize sicaba, ali: “Baana ba Efese, ki mañi luli kwa batu yasazibi kuli muleneñi wa Maefese ki ona mubabaleli wa tempele ya Artemisi yomutuna ni wa siswaniso sene siwile kuzwa kwa lihalimu? 36  Bakeñisa kuli ze ki lika zesakoni kulatulwa, muswanela kuiketa ni kusamatukela kueza sesiñwi. 37  Kakuli mutisize baana ba kwanu babasi babukuli ba litempele kamba banyefuli ba mulimu waluna wamusali. 38  Cwale haiba Demetriusi+ ni bapangi ba likwala babali ni yena banani muzeko ni mutu, mazazi a kuzeka ateñi mi babusisi* bateñi; hamu balisele bazekisane. 39  Kono haiba mubata nto yefita yeo, uzibe ilukela kuatulwa fa mukopano kulikana ni mulao. 40  Kakuli luli lu mwa lubeta lwa kufiwa mulatu wa kufetuhela muuso kabakala taba ya kacenu ye, kakuli hakuna mabaka elukona kuikemela ka ona bakeñisa ñumbili ye.” 41  Mi hasaabulezi lika zeo, ahasanya mukopano.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “hane batatafalize lipilu zabona ni kusalumela.”
Mubusisi wa Muroma wa mwa provinsi. Mubone Litaluso za Manzwi.