Likezo za Baapositola 7:1-60

  • Ngambolo ya Setefani fapilaa kuta ya Sanhedrini (1-53)

    • Linako za batu ba kwaikale (2-16)

    • Zamaiso ya Mushe; Maisilaele balapela milimu ya buhata (17-43)

    • Mulimu haini mwa litempele zeyahilwe ki batu (44-50)

  • Setefani wapobaulwa (54-60)

7  Kono muprisita yapahami ali: “Kana lika zeo licwalo?”  Setefani aalaba, ali: “Baana, mizwale ni mina bo ndate, hamuteeleze. Mulimu wa kanya naabonahezi ku kuku waluna Abrahama hanaali mwa Mesopotamia, pili asika yo yaha kale kwa Harani,+  mi ali ku yena: ‘Uzwe mwa naha yahenu ni ku bahabo wena mi uye kwa naha yenika kubonisa.’+  Kihaa zwa mwa naha ya Makaladeya ni kuyo yaha mwa Harani. Mi hazwile mo, ndatahe hasaashwile,+ Mulimu amulaela kututela mwa naha ye, mona momupila cwale.+  Niteñi naasika mufa saanda nisesikana mwateñi, nihaiba feela sibaka sesikwana lihutu lahae; kono amusepisa kumufa naha yeo sina saanda ni kuifa bana* bahae, babaka taha mwamulaho wahae,+ nihaike kuli naasina mwana ka nako yeo.  Hape Mulimu naamubulelezi kuli bana* bahae nebaka ba bazwahule mwa naha yesi yabona ni kuli batu nebaka bafetula batanga ni kubanyandisa* ka lilimo ze 400.+  ‘Mi nikaatula sicaba sebaka yo sebeleza,’+ kubulela Mulimu, ‘mi hakufelile zeo bakazwa mwateñi ni kuniezeza sebelezo yekenile mwa sibaka se.’+  “Hape aeza ni yena tumelelano ya mupato,+ mi apepa Isaka+ mi amukenya mwa mupato ka lizazi labu 8,+ mi Isaka apepa* Jakobo, mi Jakobo apepa litoho za mabasi* ba 12.  Mi litoho za mabasi bashwela Josefa muna+ mi bamulekisa mwa Egepita.+ Kono Mulimu naali ni yena,+ 10  mi amulamulela mwa liñalelwa zahae kaufela ni kumutusa kuli ashemubiwe ni kuba ni butali fapilaa Faro mulena wa Egepita. Mi amuketa kuzamaisa Egepita ni ndu yahae kaufela.+ 11  Kono kwataha tala yetuna mwa Egepita kaufela ni Kanana, ki cwalo, neli ñalelwa yetuna, mi bo kuku waluna bapalelwa kufumana lico.+ 12  Kono Jakobo autwa kuli nekunani lico* kwa Egepita, mi aluma kwateñi bo kuku waluna lwapili.+ 13  Lwabubeli, Josefa aizibahaza kwa banabahabo yena, mi lubasi lwa Josefa lwazibahala ku Faro.+ 14  Cwale Josefa aluma liñusa la kuyo biza Jakobo ndatahe kuzwa kwa sibaka seo ni bahabo yena kaufela,+ kaufelaa bona neli batu ba 75.+ 15  Jakobo kiha shetumukela kwa Egepita,+ mi ayo shwela kwateñi,+ mi kwaba cwalo ni ku bo kuku waluna.+ 16  Baiswa kwa Sikemi mi babulukwa mwa libita lanaalekile Abrahama ka masheleñi a silivera kwa bana ba Hamori mwa Sikemi.+ 17  “Nako hane inze iatumela ya kuli kutalelezwe sepiso ya Mulimu yanaazibisize ku Abrahama, batu baata ni kuekezeha mwa Egepita, 18  kufitela kubusa mulena usili mwa Egepita, yanaasa zibi za Josefa.+ 19  Mulena yo aeza sicaba saluna ka bupumi mi ahapeleza bo ndataa luna ka mafosisa kuyubeka limbututu zabona, kuli lisike zapila.+ 20  Ka yona nako yeo Mushe apepwa, mi naali yomunde hahulu ku Mulimu.* Mi naababalezwi* likweli zetaalu mwa ndu ya ndatahe.+ 21  Kono hanaayubekilwe,*+ mwanaa Faro wamusizana amuunga mi amuhulisa sina mwanaa hae tota.+ 22  Ka mukwa ocwalo, Mushe alutwa butali kaufela bwa Maegepita. Mane naali yamaata mwa manzwi ni mwa likezo zahae.+ 23  “Cwale hanaakwanisize lilimo ze 40, aba ni takazo mwa pilu yahae ya* kuyo potela* banabahabo yena, bona bana ba Isilaele.+ 24  Habona yomuñwi wabona inze aezwa maswe kusina libaka, amulamulela ni kuyolisa misuha ka kubulaya Muegepita. 25  Naahupula kuli banabahabo yena bakalemuha kuli Mulimu naabapilisa ka yena, kono nebasika lemuha cwalo. 26  Habusa ataha ku bona, afumana bane balwana, mi alika kubaeleza kuli bakutisane lipilu ka kozo, ali: ‘Baana, mina mu batu balibañwi. Kiñi semuezanela maswe?’ 27  Kono yanaaeza maswe muhabo yena amukasha, ali: ‘Ki mañi yakuketile kuba mubusi ni muatuli waluna? 28  Kana ubata kunibulaya sina mone ubulaezi Muegepita mabani?’ 29  Mushe hautwa cwalo, abaleha mi ayo pila sina muzwahule mwa naha ya Midiani, mwanaa izo pepa bana bababeli babashimani.+ 30  “Hase kufitile lilimo ze 40, lingeloi labonahala ku yena mwa lihalaupa leli fakaufi ni Lilundu la Sinai mwa malimi a mulilo wa sicacani sa miutwa sene situka.+ 31  Mushe habona cwalo, akomoka hahulu pono yeo. Kono hanaanze aatumela kuli atalimisise, linzwi la Jehova* lautwahala, lali: 32  ‘Ki na Mulimu wa bo kuku wahao, Mulimu wa Abrahama, wa Isaka, ni wa Jakobo.’+ Mushe akala kungangama, asaba kuzwelapili kutalimisisa. 33  Jehova* ali ku yena: ‘Tubula makatulo ahao, kakuli sibaka fouyemi ki sibaka sesikenile. 34  Kaniti niboni mobanyandisezwa batu baka mwa Egepita, mi niutwile sitongo sabona,+ mi nishetumukile kuto balamulela. Cwale taha, nikulume kwa Egepita.’ 35  Mushe yaswana yene balatuzi ka kubulela kuli: ‘Ki mañi yakuketile kuba mubusi ni muatuli?’+ ki yena yo Mulimu naalumile+ kuba mubusi ni mulamuleli ka lingeloi lene libonahezi ku yena mwa sicacani sa miutwa. 36  Muuna yo naabazwisize+ mwa Egepita hamulaho wa kueza zekomokisa* ni limakazo mwa Egepita+ ni kwa Liwate Lelifubelu+ ni mwa lihalaupa ka lilimo ze 40.+ 37  “Yo ki yena Mushe yanaaize kwa bana ba Isilaele: ‘Mulimu uka mitahiseza mupolofita yaswana sina na yazwa mwahalaa banabahabo mina.’+ 38  Yo ki yena yanaatile mwahalaa puteho mwa lihalaupa hamoho ni lingeloi+ lene libulezi ku yena+ fa Lilundu la Sinai, ali ni bo kuku waluna, mi naaamuhezi manzwi apila azwa ku Mulimu kuli alufe ona.+ 39  Bo kuku waluna nebahanile kumuutwa, kono bamuhanyeza+ mi bakutela kwa Egepita mwa lipilu zabona,+ 40  bali ku Aruni: ‘Haku luezeze milimu kuli iluetelele. Kakuli haluzibi sesiezahezi ku yena Mushe yo yaluzwisize mwa naha ya Egepita.’+ 41  Kiha baeza siswaniso sa namani mwa mazazi ao mi batisa sitabelo ku mulimu wa siswaniso yo mi bakala kuitabisa kabakala misebezi ya mazoho abona.+ 42  Cwale Mulimu abafulalela ni kubatuhelela kufa sebelezo yekenile kwa mpi ya lihalimu,+ sina mokuñolezwi mwa buka ya Bapolofita kuli: ‘Mina ba ndu ya Isilaele, kana neli na yene mufa linubu ni kuezeza matabelo ka lilimo ze 40 mwa lihalaupa? 43  Kono nemulwezi tende ya Muloke+ ni naleli ya mulimu Remfani, ili maswaniso ene muikezelize kuli mualapele. Cwale nika milelekela kwahule kufitelela Babilona.’+ 44  “Bo kuku waluna nebanani tende ya bupaki mwa lihalaupa, sina Mulimu mwanaafezi litaelo hanaabulelela Mushe kuli aieze kulikana ni mutala wanaaboni.+ 45  Mi bo kuku waluna baiyola ni kuitisa ni Joshua mwa naha yene iluwilwe ki macaba,+ ao Mulimu naalelekile fapilaa bo kuku waluna.+ Yasiyala mo kuisa mwa mazazi a Davida. 46  Ashemubiwa ki Mulimu mi aikupela tohonolo ya kufumanela Mulimu wa Jakobo ndu mwakuina.+ 47  Kono Salumoni ki yena yanaa muyahezi ndu.+ 48  Nihakulicwalo, Yapahami ka Kufitisisa haini mwa mandu aezizwe ka mazoho,+ sina mwabulelela mupolofita kuli: 49  ‘Lihalimu ki lubona lwaka,+ mi lifasi ki sona sipula sa foahatela mahutu aka.+ Ki ndu yecwañi yemuka niyahela? kubulela Jehova.* Kamba sikai sibaka saka sa mapumulelo? 50  Kana haki lizoho laka leliezize lika zeo kaufela?’+ 51  “Mina batu ba milala yeomelezi ni babasika kenya lipilu ni mazebe mwa mupato, kamita muhanyeza moya okenile; mona mone baezelize bo kuku wamina, ki mona momuezeza ni mina.+ 52  Ki ufi kwa bapolofita yebasika nyandisa bo kuku wamina?+ Ki niti, nebabulaile bane bazibisize cimo za kutaha kwa yalukile,+ yena yemubetekile ni kubulaya,+ 53  mina bane baamuhezi Mulao ka mone ufezwi ki mangeloi+ kono hamusika umamela.” 54  Cwale habautwa litaba zeo, bahalifa hahulu* mwa lipilu zabona mi bakala kumukweceza meeno. 55  Kono yena, ka kutala moya okenile, atalimela kwa lihalimu mi abona kanya ya Mulimu ni ya Jesu inze ayemi ku la bulyo la Mulimu,+ 56  mi ali: “Hamubone! Nibona mahalimu inze akwaluluhile ni Mwanaa mutu+ inze ayemi ku la bulyo la Mulimu.”+ 57  Habautwa cwalo bahuwa ka manzwi amatuna mi baitiba kwa mazebe ka mazoho ni kumatela ku yena kaufelaa bona kuyo mukubukanela. 58  Hase bamunepezi kwande a muleneñi, bakala kumupobaula ka macwe.+ Lipaki+ babeya liapalo zabona za fahalimu fafasi kwa mahutu a mutangana yabizwa Saule.+ 59  Hane basweli kupobaula Setefani cwalo, afitisa kupo ye: “Mulena Jesu, amuhela moya waka.” 60  Kihona akubama ka mañwele, ahuwa ka linzwi lelitiile, ali: “Jehova,* usike wabafa koto kabakala sibi se.”+ Mi habulezi cwalo, aitobalela ka lifu.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “kubaeza maswe.”
Kamba “litoho za masika.”
Kamba mwendi, “aeza nto yeswana ku.”
Kamba “nekunani bubeke.”
Kamba “naahulisizwe.”
Kamba “naali yomunde mwa meeto a Mulimu.”
Kamba “hanaabeilwe fa nalela.”
Kamba “aikatulela.”
Kamba “kuyo tatuba.”
Kamba “lisupo.”
Kamba “batunkeha.”