Likezo za Baapositola 2:1-47

  • Moya okenile wasululwa fa Pentekota (1-13)

  • Ngambolo ya Pitrosi (14-36)

  • Buñata bulumela manzwi a Pitrosi (37-41)

    • Ba 3,000 bakolobezwa (41)

  • Kukopana kwa Bakreste (42-47)

2  Cwale fa lizazi la Mukiti wa Pentekota,+ kaufelaa bona nebali hamoho mwa sibaka silisiñwi.  Honafo kwautwahala mulumo ozwa kwa lihalimu, oswana sina mulumo wa moya ofuka ka maata, mi watala mwa ndu mone bainzi.+  Mi malimi aswana sina malimi a mulilo akala kubonahala ku bona mi aikaba, mi lilimi leliñwi ni leliñwi laina fahalimwaa yomuñwi ni yomuñwi wabona,  mi kaufelaa bona batala moya okenile+ mi bakala kubulela lipuo* zeshutana-shutana, kulikana ni mone ubabuleliseza moya.+  Ka nako yeo Majuda bane batukufalezwi mwa bulapeli babazwa mwa macaba kaufela a mwatasaa lihalimu nebapila mwa Jerusalema.+  Cwale mulumo wo hane uutwahezi, buñata bwakubukana mi nebusautwisisi zeneezahala, kakuli yomuñwi ni yomuñwi naautwa hababulela mwa puo yahabo yena.  Kaniti, nebakomokile hahulu mi bali: “Hamubone, kana ba kaufela babasweli kubulela haki Magalilea?+  Cwale kutaha cwañi kuli yomuñwi ni yomuñwi waluna uutwa puo yahabo yena?*  Maparta, Mamede,+ ni Maelami,+ babayahile mwa Mesopotamia, Judea, ni Kapadosia, Ponto, ni provinsi ya Asia,+ 10  Frigia ni Pamfilia, Egepita ni libaka za Libia zeli bukaufi ni Sirene, bazamai babazwa kwa Roma, Majuda hamoho ni baproselite,+ 11  Makreta, ni Maarabia—lwabautwa hababulela zetuna za Mulimu ka lipuo zaluna.” 12  Kaniti, kaufelaa bona bamakala ni kupalelwa kuutwisisa zeneezahala, mi nebabulelisana, bali: “Taba ye italusañi?” 13  Kono babañwi babasheununa, mi bali: “Bakozwi waine yemunati.”* 14  Kono Pitrosi ayema hamoho ni ba 11+ mi abulela ku bona ka linzwi lelituna, ali: “Baana ba Judea ni mina kaufela babayahile mwa Jerusalema, muzibe taba ye, mi muteeleze ka tokomelo kwa manzwi aka. 15  Mane batu ba habasika kolwa sina momunahanela, kakuli ye ki hora yabulaalu.* 16  Kono se ki sona sene sibulezwi ka mupolofita Joele kuli: 17  ‘“Mi mwa mazazi a mafelelezo,” kubulela Mulimu, “nikasululela moya waka kwa batu ba mufuta kaufela, mi bana bamina babashimani ni babasizana bakapolofita mi micaha bamina bakabona lipono mi basupali bamina bakalola litolo,+ 18  mi nihaiba batanga baka babaana ni babasali nika basululela moya waka mwa mazazi ao, mi bakapolofita.+ 19  Mi nikatahisa zekomokisa* kwahalimu mwa lihalimu ni lisupo fafasi mwa lifasi—mali, mulilo, ni malu a musi. 20  Lizazi likafetuha lififi ni kweli ikafetuha mali pili lizazi la Jehova* lelituna ni lelikomokisa lisika taha kale. 21  Mi mutu kaufela yabiza fa libizo la Jehova* ukapiliswa.”’+ 22  “Mina baana ba Isilaele, hamuutwe manzwi a: Jesu wa Munazareta neli muuna yo Mulimu naabonahalize patalaza ku mina ka misebezi yemaata ni ka zekomokisa,* ni lisupo zanaaezize Mulimu ka yena mwahalaa mina,+ sina feela momuzibela. 23  Muuna yo, yanaaswelwi ka kuya ka tato* ni zibo ya Mulimu ya za kwapili,+ nemu mukokotezi fa kota ka batu babasina mulao, mi mwamubulaya.+ 24  Kono Mulimu amuzusa kwa bafu+ ka kumulukulula kwa butuku* bwa lifu, kakuli nekusa konahali kuli atamwe ki lona.+ 25  Kakuli Davida ubulela ka zayena yo kuli: ‘Nibeile Jehova* fapilaa ka* kamita, kakuli uniinzi ku laka la bulyo kuli nisike nanyanganyiswa. 26  Kabakaleo pilu yaka neiwabezwi mi lulimi lwaka nelunyakalalile hahulu. Mi nikapila* ka sepo; 27  kakuli hauna kunituhelela mwa Libita,* mi hauna kulumeleza yasepahala wahao kuli abole.+ 28  Unizibisize linzila za bupilo; uka nifa tabo yetuna fapilaa hao.’*+ 29  “Baana, mizwale, hamu nilumeleze kubulela ku mina ka tukuluho ka za Davida, toho ya lusika, kuli naashwile ni kubulukiwa,+ mi libita lahae liteñi ku luna kufitela ni la kacenu le. 30  Kabakala kuli neli mupolofita mi naaziba kuli Mulimu naakonkile ku yena ka luci kuli naakabeya yomuñwi wa bana bahae* fa lubona lwahae,+ 31  naabonezi cimo ni kubulela ka za zuho ya Kreste, kuli naasike atuhelelwa mwa Libita* mi nama ya mubili wahae neisike yabola.*+ 32  Mulimu naazusize Jesu yo kwa bafu, mi kaufelaa luna lu lipaki za taba yeo.+ 33  Ka mukwa ocwalo, bakeñisa kuli naapahamiselizwe ku la bulyo la Mulimu+ mi naaamuhezi moya okenile one usepisizwe kuzwa ku Ndate,+ ulusululezi semubona ni semuutwa. 34  Kakuli Davida naasika kambamela kwa mahalimu, kono ki yena yanaaize: ‘Jehova* naaize ku Mulenaaka: “Ina kwa lizoho laka la bulyo 35  kufitela nibeya lila zahao sina sipula foahata mahutu ahao.”’+ 36  Kabakaleo, ba ndu ya Isilaele kaufela bazibe kuli Mulimu kaniti naamuezize Mulena+ ni Kreste, yena Jesu yene mubulaezi fa kota.”+ 37  Cwale habautwile cwalo, batabeha kwa lipilu, mi bali ku Pitrosi ni kwa baapositola babañwi kaufela: “Baana, mizwale, luswanela kuezañi?” 38  Pitrosi ali ku bona: “Mubake,+ mi yomuñwi ni yomuñwi wa ku mina akolobezwe+ ka libizo la Jesu Kreste kuli libi zamina liswalelwe,+ mi mukaamuhela mpo yefiwa feela ya moya okenile. 39  Kakuli babafilwe sepiso+ ki mina ni bana bamina, ni babakwahule kaufela, batu kaufela bao Jehova* Mulimu waluna akabizeza ku yena.”+ 40  Mi ka manzwi amañwi amañata, apaka ka kutala ni kuzwelapili kubasusueza, ali: “Muikambuse kwa lusika lolukopami lo.”+ 41  Cwale bane baamuhezi linzwi lahae ka tabo bakolobezwa,+ mi mwa lizazi leo kwaekezwa batu bababato ba 3,000.+ 42  Mi bazwelapili kutiiseza mwa tuto ya baapositola, baswalisana ni babañwi,* baca hamoho,+ ni kulapela.+ 43  Kaniti sabo yawela batu kaufela, mi zekomokisa* zeñata ni lisupo, zakala kuezahala ka baapositola.+ 44  Kaufela bane babile balumeli nebali hamoho mi nebaikabela zene banani zona kaufela, 45  mi nebalekisa maluwo+ ni lika zabona ni kuabela masheleñi kwa batu kaufela, kulikana ni butokwi bwa yomuñwi ni yomuñwi.+ 46  Mi zazi ni zazi nebakopananga mwa tempele ka mulelo ulimuñwi, mi nebaca lico zabona mwa mandu ashutana-shutana mi nebaikabela lico zabona ka tabo yetuna ni ka lipilu zende, 47  banze balumbeka Mulimu ni kushemubwa ki batu kaufela. Mi ka nako yeswana Jehova* naazwelapili ka zazi ni zazi kubaekeleza bane bapiliswa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “malimi.”
Kamba “puo yahae ya ka sipepo?”
Kamba “waine yenca.”
Fo kikuli, ibato ba ka 9 ya kakusasana.
Kamba “lisupo.”
Kamba “lisupo.”
Kamba “kelezo.”
Kamba mwendi, “mihala.”
Kamba “fapilaa meeto aka.”
Linzwi ka linzwi, “nama yaka ikapila.”
Kamba “Hadesi,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “fapilaa pata yahao.”
Linzwi ka linzwi, “yomuñwi wa miselo ya teka yahae.”
Kamba “Hadesi,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “kusinyeha.”
Kamba “baikabela ni babañwi.”
Kamba “lisupo.”