Likezo za Baapositola 10:1-48

  • Pono ya Kornele (1-8)

  • Pono ya Pitrosi ya lifolofolo zekenisizwe (9-16)

  • Pitrosi upotela Kornele (17-33)

  • Pitrosi ukutaza taba yende ku Ba macaba (34-43)

    • “Mulimu haketululi” (34, 35)

  • Ba macaba baamuhela moya okenile ni kukolobezwa (44-48)

10  Cwale mwa Sesarea nekunani muuna ya bizwa Kornele, muzamaisi wa masole* ba sikwata sa ba Italia,* kulikana ni mone sibizezwa.  Neli mulapeli mi naasaba Mulimu, yena ni ba ndu yahae kaufela, mi naafanga batu limpo zeñata za sishemo ni kukupa ku Mulimu kamita.  Ibato ba ka hora yabu 9*+ mwa lizazi, aiponela hande lingeloi la Mulimu halitaha ku yena mwa pono mi lali: “Kornele!”  Kornele alitalima asabile, mi alibuza, ali: “Kiñi Mulena?” Lingeloi lali ku yena: “Litapelo zahao ni limpo zahao za sishemo likambamezi ku Mulimu sina kupuliso ku yena.+  Cwale ulume baana kwa Jopa mi bayo biza muuna yabizwa Simoni, yabizwa Pitrosi.  Mutu yo ufitezi ku* Simoni, musuhi wa matalo, yanani ndu kwa liwate.”  Lingeloi lene libulela ni yena lisafunduka feela, abiza bababeli kwa batanga bahae ni lisole lelisaba Mulimu mwahalaa likombwa zahae,  mi abataluseza litaba kaufela ni kubaluma kwa Jopa.  Habusa, hane bazwelapili mwa musipili wabona ni hanese baatumela muleneñi, Pitrosi akambamela fa situwa sa ndu kuyo lapela ibato ba ka hora yabu 6.* 10  Kono ashwa hahulu tala mi naabata kuca. Hane basalukisa lico, abona pono+ 11  mi abona lihalimu inze likwaluluhile ni nto* yebonahala inge lisila lelituna la line lelishetumunelwa mwa lifasi ka makona alona amane; 12  mi mwateñi nekunani lifolofolo za mahutu amane za mifuta kaufela ni lihahabe* za mwa lifasi ni linyunywani za lihalimu. 13  Kiha kuutwahala linzwi lelili ku yena: “Pitrosi, yema, ubulaye mi uce!” 14  Kono Pitrosi ali: “Hakukonahali, Mulena, kakuli nalikuba nice sico sesisilafezi ni sesisika kena.”+ 15  Mi linzwi lali ku yena hape lwabubeli: “Tuhela kubiza lika zakenisize Mulimu kuli lisilafezi.” 16  Kwaezahala cwalo lwabulaalu, mi honafo nto yeo* yaangelwa kwa lihalimu. 17  Pitrosi hanaasazingilwe ki taluso ya pono yanaaboni, honafo baana bane balumilwe ki Kornele babuza koifumaneha ndu ya Simoni mi bato yema kwa munyako wa lapa.+ 18  Babiza ni kubuza haiba Simoni yabizwa Pitrosi naafitezi fo. 19  Pitrosi hanaasakengeyela za pono yeo, moya+ wali: “Bona! Baana babalaalu bakubata. 20  Hakulicwalo, nanuha, ushetumuke mi uye ni bona, usa kakanyi nihanyinyani, kakuli ki na yabalumile.” 21  Pitrosi kihaa shetumukela kwa baana bao mi ayo li: “Ki na yo yemubata. Muteziñi?” 22  Bali: “Kornele,+ yomuhulu wa sikwata sa masole, muuna yalukile ni yasaba Mulimu yapakwa hande ki sicaba kaufela sa Majuda, naafilwe litaelo zezwa ku Mulimu ka lingeloi lelikenile kuli kulumwe batu kuto kubiza kuli uye kwa ndu yahae mi autwe zeuka bulela.” 23  Kihaa bakenya mwa ndu ni kubaamuhela sina baenyi bahae. Habusa afunduka mi aya ni bona, mi mizwale babañwi ba mwa Jopa baya ni yena. 24  Lizazi lelitatama, akena mwa Sesarea. Kornele naabalibelela mi naakopanyize bahabo yena ni balikani bahae babatuna. 25  Pitrosi hakena, Kornele amukatanyeza, awela kwa mahutu ahae, mi amukubamela. 26  Kono Pitrosi amuyemisa, ali: “Yema; ni na, ni mutu feela.”+ 27  Hanaasweli kuambola ni yena, akena mwahali mi afumana batu babañata babakopani. 28  Ali ku bona: “Mwaizibela hande kuli mulao haulumelezi kuli Mujuda akopane ni mutu wa sicaba sisili kamba kusutelela ku yena,+ kono cwale Mulimu unibonisize kuli haniswaneli kubiza mutu ufi kamba ufi kuli usilafezi kamba kuli hasika kena.+ 29  Ki lona libaka hanitile, nisahanyezi nihanyinyani, hane nibizizwe. Cwale hamu nitaluseze libaka lemu nibizelize.” 30  Kornele kihaa li: “Mazazi amane kwamulaho, halubala kuzwa cwale, nenisweli kulapela mwa ndu yaka, ka hora yabu 9;* honafo kwato yema muuna yaapezi liapalo zebenya fapilaa ka 31  mi ali: ‘Kornele, tapelo yahao iutwilwe mi limpo zahao za sishemo lihupuzwi ki Mulimu. 32  Hakulicwalo, ulume batu kwa Jopa bayo biza Simoni yabizwa Pitrosi. Muuna yo ufitezi mwa ndu ya Simoni, musuhi wa matalo, kwatuko ni liwate.’+ 33  Honafo kihaa niluma batu kuyo kubiza, mi uezize hande hautile. Cwale kaufelaa luna lu fapilaa Mulimu kuli luutwe lika kamukana zakulaezi Jehova* kuto bulela.” 34  Pitrosi hautwa cwalo akala kubulela, ali: “Cwale nautwisisa luli kuli Mulimu haketululi,+ 35  kono mwa sicaba ni sicaba mutu kaufela yamusaba ni kueza sesilukile ulumelelwa ki yena.+ 36  Naalumile linzwi kwa bana ba Isilaele kuyo shaela ku bona taba yende ya kozo+ ka Jesu Kreste kuli yo ki Mulena wa batu kamukana.+ 37  Mwaziba taba yenesweli kubulelwa mwa Judea kaufela, kukalela mwa Galilea+ hamulaho wa kolobezo yenekutalizwe ki Joani: 38  ya za Jesu yanaazwa kwa Nazareta. Mulimu naamutozize ka moya okenile+ ni ka maata, mi aya mwa naha kaufela anzaa eza misebezi yeminde ni kufolisa kaufela babahatelezwi ki Diabulosi,+ kakuli Mulimu naali ni yena.+ 39  Mi luna lu lipaki za lika zeo kaufela zaezize mwa naha ya Majuda ni mwa Jerusalema; mane bamubulaya ka kumupaheka fa kota. 40  Mulimu naazusize yo kwa bafu fa lizazi labulaalu+ mi amulumeleza kubonahala, 41  isiñi kwa batu kaufela, kono kwa lipaki bane baketezwi cimo ki Mulimu, ku luna, bane bacile ni kunwa ni yena hasaazuhile kwa bafu.+ 42  Hape naalulaezi kukutaza kwa batu ni kupaka ka kutala+ kuli yo ki yena yalaezwi ki Mulimu kuba muatuli wa babapila ni babashwile.+ 43  Ki yena yebapakile bapolofita kaufela,+ ilikuli mutu kaufela yabonisa tumelo ku yena aswalelwe libi ka libizo lahae.”+ 44  Pitrosi hanaasa bulela litaba zeo, moya okenile wataha fahalimwaa batu kaufela bane bautwa linzwi.+ 45  Mi balumeli* babakeni mwa mupato bane batile ni Pitrosi bamakala, kakuli mpo yefiwa feela ya moya okenile neisululelwa ni batu ba macaba. 46  Kakuli neba bautwa hababulela lipuo* za kusili ni kububeka Mulimu.+ Pitrosi kihona aalaba, ali: 47  “Kana kunani yakona kuhanela batu ba kuli basike bakolobezwa ka mezi,+ babaamuhezi moya okenile sina molu uamuhelezi ni luna?” 48  Kihaa laela kuli bao bakolobezwe ka libizo la Jesu Kreste.+ Mi bamukupa kuli aine ni bona mazazi amañwi.

Litaluso ze kwatasi

Kamba muzamaisi wa masole ba 100.
Kamba mpi ya Maroma ya masole ba 600.
Fo kikuli, ibato ba ka 3 ya musihali.
Kamba “ki muenyi wa.”
Fo kikuli, ibato ba ka 12 ya musihali.
Linzwi ka linzwi, “mufuta wa piza.”
Kamba “zezamaya ka mba.”
Linzwi ka linzwi, “piza yeo.”
Fo kikuli, ibato ba ka 3 ya musihali.
Kamba “babasepahala.”
Linzwi ka linzwi, “malimi.”