Kwa Maroma 12:1-21

  • Mufe mibili yamina sina sitabelo sesipila (1, 2)

  • Limpo zeshutana kono mubili ki ulimuñwi (3-8)

  • Kelezo ya mwakupilela sina Bakreste ba niti (9-21)

12  Kabakaleo, namikupa ka taata ka mukekecima wa Mulimu, mizwale, kuli mufe mibili yamina+ sina sitabelo sesipila, sesikenile,+ ni sesiamuheleha ku Mulimu, ili sebelezo yekenile yemufa ka maata amina a kunahana.+  Mi mutuhele kuya ka mikwa ya lifasi le,* kono mufetuhe ka kucinca munahano wamina,+ kuli mulemuhe+ tato ya Mulimu yende ni yeamuheleha ni yepetehile.  Kakuli ka sishemo sa Mulimu senifilwe, nibulelela mutu kaufela mwahalaa mina kuli asike anahana kuli ki yomutuna kufita mwainezi,+ kono anahane hande, yomuñwi ni yomuñwi sina Mulimu mwamufezi tumelo.+  Kakuli sina mubili waluna haunani lilama zeñata,+ kono lilama zeo kaufela haliezi musebezi oswana,  cwale ni luna, niha luli babañata, lu mubili ulimuñwi ku Kreste, kono lu lilama zeswalisani hamoho.+  Cwale, haubona lunani limpo zeshutana-shutana kulikana ni sishemo sa Mulimu selufilwe,+ haiba ki bupolofita, lupolofite kulikana ni tumelo yaluna;  kamba haiba ki bukombwa, lueze bukombwa bo; kamba yaluta, alute cwalo;+  kamba yasusueza,* asusueze* cwalo;+ yafana,* aeze cwalo asatimani;+ yazamaisa,* aeze cwalo ka kutukufalelwa;*+ yabonisa sishemo, aeze cwalo ka tabo.+  Lilato lamina litokwe buipi.+ Mutoye hahulu bumaswe;+ mukumalele lika zende. 10  Mulatane yomuñwi ni yomuñwi ka lilato la mizwale. Mube mina bapili kukuteka babañwi.+ 11  Mubeleke ka taata,* musike mwaba ni buzwa.+ Mutukufalelwe kabakala moya.+ Musebeleze Jehova.*+ 12  Mutabe kabakala sepo.+ Muitiise hamuli mwa manyando. Mutundamene kulapela.+ 13  Muikabele zemunani zona ni babakenile kulikana ni zebatokwa.+ Muzwelepili kuba ni moya wa kuamuhela baenyi.+ 14  Muzwelepili kufuyaula baba minyandisa;+ mufuyole mi musike mwakuta.+ 15  Mutabe ni babatabile; mulile ni babalila. 16  Muunge babañwi sina momuikungela; musike mwaba ni mihupulo ya kuipahamisa,* kono mundongwame lika ze kwatasi.+ Musike mwaipona butali mwa meeto amina.+ 17  Musike mwakutiseza mutu bumaswe.+ Muise pilu kwa lika zebaanga* batu kaufela kuli ki zende. 18  Mueze ka momukonela kaufela kuli mupilisane ka kozo ni batu kaufela.+ 19  Balatiwa, musike mwakutiseza bumaswe, kono mutuhelele Mulimu kueza cwalo;+ kakuli kuñozwi kuli: “‘Ki na yakutiseza bumaswe; ki na yakakutiseza,’ kubulela Jehova.”*+ 20  Kono “haiba sila sahao sishwile tala, usifepe; haiba sishwile linyolwa, usife sa kunwa; kakuli ka kueza cwalo ukakubukanya mashala atuka fa toho yasona.”*+ 21  Usike watuhelela bumaswe kukukoma, kono uzwelepili kukoma bumaswe ka bunde.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “ka mafulofulo.”
Kamba “yaetelela.”
Kamba “yafa.”
Kamba “atiise.”
Kamba “yatiisa.”
Kamba “Mutukufalelwe.”
Kamba “mihupulo yepahami.”
Kamba “zebabona.”
Fo kikuli, kunolofaza mutu ni kukuyula buhali bwahae.