Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 21:1-25

21  Zeo halifelile, Jesu aiponahaza* hape kwa balutiwa kwa Liwate la Tiberiya. Naaiponahalize ka mukwa wo.  Simoni Pitrosi, Tomasi, (yanaabizwa Wa Mambile),+ Natanaele+ yanaazwa mwa Kana wa mwa Galilea, bana ba Zebedea,+ ni balutiwa bahae babañwi bababeli, nebali hamoho.  Simoni Pitrosi ali ku bona: “Niya kwa kuyamba.” Bali ku yena: “Ni luna lwaya ni wena.” Baya, mi bakena mwa sisepe, kono nebasika fumana sesiñwi busihu bo.+  Kono hanese kupatalala, Jesu ayema fa likamba, kono balutiwa nebasika lemuha kuli ki Jesu.+  Jesu kihaa li ku bona: “Banana, kana munani* za kuca?” Bamualaba, bali: “Haluna!”  Ali ku bona: “Munepele kanyandi ku la bulyo la sisepe mi mukafumana.” Kiha banepa kanyandi, kono sebapalelwa kukayambula kabakala buñata bwa litapi.+  Cwale mulutiwa yanaalatwa ki Jesu+ ali ku Pitrosi: “Ki Mulena!” Mi Simoni Pitrosi hautwa kuli ki Mulena, aapala* siapalo sahae sa fahalimu, kakuli naasika tina,* mi atulela mwa liwate.  Kono balutiwa babañwi bataha mwa kasepenyana banze bahoholola kanyandi kakatezi litapi, kakuli nebasi kwahule ni likamba, ibato ba feela lifiti ze 300* kuzwa fa likamba.  Habafita fa likamba, babona mulilo ni litapi fateñi ni sinkwa. 10  Jesu ali ku bona: “Hamutise kwa litapi zemusazo swala.” 11  Cwale Simoni Pitrosi akena mwa sisepe mi ayo hohela kanyandi kakatezi litapi zetuna ze 153 fa likamba. Mi nihaike kuli nekunani zeñata, kanyandi nekasika pazuha. 12  Jesu ali ku bona: “Hamutahe, muto kushuka.” Mi nekusina nihaiba alimuñwi kwa balutiwa yanaanani bundume bwa kumubuza kuli: “Ki wena mañi?” Kakuli nebaziba kuli ki Mulena. 13  Jesu ataha mi aanga sinkwa ni kubafa sona, mi aeza nto yeswana ni kwa litapi. 14  Cwale lo neseli lona lwabulaalu+ Jesu inze aiponahaza kwa balutiwa bahae kuzwa fazusezwa kwa bafu. 15  Hase bafelize kukushuka, Jesu ali ku Simoni Pitrosi: “Simoni mwanaa Joani, kana unilata kufita ze?” Ali ku yena: “Kucwalo, Mulena, waziba kuli nakulata.” Jesu ali ku yena: “Fepa lingunyana zaka.”+ 16  Hape ali ku yena lwabubeli: “Simoni mwanaa Joani, kana wanilata?” Aalaba, ali: “Kucwalo, Mulena, waziba kuli nakulata.” Jesu ali ku yena: “Lisa lingunyana zaka.” + 17  Ali ku yena lwabulaalu: “Simoni mwanaa Joani, kana wanilata?” Pitrosi aswaba hahulu kuli Jesu umubuza lwabulaalu kuli: “Kana wanilata?” Kihaa li ku yena: “Mulena, uziba linto kamukana; waziba kuli nakulata.” Jesu ali ku yena: “Fepa lingunyana zaka.+ 18  Kaniti luli nakubulelela nili, hane uli mwanana, neuitinisanga ili wena ni kuikela kone ulata. Kono hauka supala, ukaotolola mazoho ahao mi mutu yomuñwi uka kutinisa ni kukuisa kousa lati.” 19  Naabulela cwalo kutalusa mufuta wa lifu lanaaka kanyisa Mulimu ka lona. Hasaabulezi cwalo, ali ku yena: “Uzwelepili kunilatelela.”+ 20  Pitrosi aitemuna mi abona mulutiwa yanaalatwa ki Jesu+ inze abalatelela, yena mulutiwa yanaakile ayendamena fa sifuba sa Jesu ka nako ya mulalelo mi naaize: “Mulena, yakubeteka ki mañi?” 21  Cwale Pitrosi haboni mulutiwa yo, ali ku Jesu: “Mulena, yo yena bo?” 22  Jesu ali ku yena: “Haiba nilata kuli aine kufitela nitaha, taba yeo ikubilaeza cwañi?” Wena uzwelepili kunilatelela.” 23  Cwale taba yeo yahasana mwahalaa balutiwa, kuli kuti mulutiwa yo haana kushwa. Kono Jesu naasika mubulelela kuli mulutiwa yo haana kushwa, kono naaize: “Haiba nilata kuli aine kufitela nitaha, taba yeo ikubilaeza cwañi?” 24  Yo ki yena mulutiwa+ yapaka lika ze, ni yanaañozi lika ze, mi lwaziba kuli bupaki bwahae ki bwa niti. 25  Mane hape kunani lika zeñwi zeñata zanaaezize Jesu, ili zeo kambe neliñozwi ka butungi bwazona, nisepa kuli miputo yeneka ñolwa neisike yakwana mwa lifasi.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “abonahala.”
Kamba “munani litapi.”
Kamba “aitama mwa teka.”
Kamba “naasika tina hande ka kukwanelela.”
Ibato ba limita ze 90. Linzwi ka linzwi, “ibato ba liñokolwa ze 200.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.