Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 7:1-52

  • Jesu kwa Mukiti wa Litabernakele (1-13)

  • Jesu uluta kwa mukiti (14-24)

  • Mibonelo yeshutana ka za Kreste (25-52)

7  Hasamulaho, Jesu azwelapili kupotela* libaka za mwa Galilea, kakuli naasalati kuyo eza cwalo mwa Judea kabakala kuli Majuda nebabata kumubulaya.+  Kono Mukiti wa Majuda wa Litabernakele,*+ neuli fakaufi.  Cwale banyani bahae+ bali ku yena: “Uzwe mwa sibaka se, mi uye mwa Judea, kuli balutiwa bahao ni bona bayo bona misebezi yeueza.  Kakuli hakuna mutu yaeza lika kwa mukunda inze abata kuzibahala kwa nyangela. Haiba ueza lika ze, iponahaze kwa lifasi.”  Ka nako yeo, banyani bahae nebasa bonisi tumelo ku yena.+  Cwale Jesu ali ku bona: “Nako yaka haisika fita kale,+ kono nako yamina iteñi kamita.  Lifasi halina libaka la kumitoya, kono linitoile, kakuli nipaka kuli misebezi yalona imaswe.+  Mina muye kwa mukiti; na haniyi kwa mukiti wo pili, kakuli nako yaka haisika kwanelela kale.”+  Cwale hafelize kubabulelela lika zeo, asiyala mwa Galilea. 10  Kono banyani bahae hase bakambamezi kwa mukiti, ni yena cwale kihona akambamela kwateñi, isiñi patalaza kono ka kusalemuseha. 11  Majuda kiha bakala kumubata kwa mukiti mi nebali: “Mutu yani ukai?” 12  Mi batu babañata nebasweli kushobota ka za hae mwahalaa bona. Babañwi nebali: “Ki mutu yomunde.” Babañwi bona nebali: “Batili. Ukelusa nyangela.”+ 13  Nihakulicwalo, nekusina mutu yanaabulela ka za hae patalaza kabakala kusaba Majuda.+ 14  Mazazi a mukiti hafitile fahali, Jesu akambamela kwa tempele mi akala kuluta batu. 15  Mi Majuda bakomoka hahulu, bali: “Mutu yo uziba cwañi Mañolo,*+ hailifo hasika ya kwa likolo* kuyo ituta?”+ 16  Jesu kihaa baalaba, ali: “Litaba zeniluta, haki zaka, kono ki za yanilumile.+ 17  Haiba mutu alakaza kueza tato ya Mulimu, ukaziba haiba zeniluta lizwa ku Mulimu+ kamba niipulelela feela zona. 18  Mutu kaufela yaipulelela feela zahae uipatela kanya; kono mutu kaufela yabatela yamulumile kanya,+ yena ubulela niti, mi hakuna kusaluka ku yena. 19  Kana Mushe naasika mifa Mulao?+ Kono hakuna nihaiba alimuñwi ku mina yamamela Mulao wo. Kiñi hamubata kunibulaya?”+ 20  Buñata bwamualaba, bwali: “Unani mudimona. Ki mañi yabata kukubulaya?” 21  Jesu abaalaba, ali: “Niezize nto iliñwi, mi mukomokile kaufelaa mina. 22  Ki lona libaka Mushe hamifile mupato+—isiñi kuli uzwa ku Mushe, kono uzwa ku bo kukululu+—mi mina mukenya mutu mwa mupato la sabata. 23  Haiba mutu akenywa mwa mupato la sabata kuli Mulao wa Mushe usike walobiwa, mukona cwañi kuninyemela hahulu kabakala kufolisa mutu la sabata?+ 24  Mutuhele kuatula ka kuya ka ponahalo ya kwande, kono muatule ka kuluka.”+ 25  Cwale babañwi ku babayahile mwa Jerusalema bakala kubulela, bali: “Kana yo haki yena mutu yebabata kubulaya?+ 26  Kono cwale hamubone! Usweli wabulela fa nyangela, mi hakuna sebabulela ku yena. Kana babusi bazibile kuli yo luli ki yena Kreste? 27  Kono lwaziba kwazwa mutu yo;+ niteñi Kreste hakataha, hakuna yakaziba kwazwa.” 28  Cwale Jesu hanaaluta mwa tempele, atiisa kwa linzwi, ali: “Mwaniziba mi mwaziba ni konizwa. Mi hanisika itela ili na,+ kono yanilumile uteñi luli, mi hamu muzibi.+ 29  Namuziba,+ kakuli ni muyemeli yazwa ku yena, mi ki Yena yanilumile.” 30  Kiha bakala kubata mwaku muswalela,+ kono nekusina yanaa musweli ka lizoho lahae, kakuli nako yahae neisika fita kale.+ 31  Niteñi babañata mwahalaa buñata baba ni tumelo ku yena,+ mi nebali: “Kana Kreste hakataha, ukaeza limakazo zeñata kufita zaezize mutu yo?” 32  Bafalisi bautwa buñata habuñuñuna litaba zeo ka za hae, mi baprisita babahulu ni Bafalisi baluma mapolisa kuli bayo muswala.* 33  Jesu kihaa li: “Nikaba ni mina nakonyana nisika ya kale ku yanilumile.+ 34  Muka nibata, kono hamuna kunifumana, mi koniinzi hamukoni kutaha kwateñi.”+ 35  Majuda kiha babulelisana, bali: “Mutu yo ulela kuya kai, kuli lupalelwe kumufumana? Kana ulela kuya kwa Majuda babahasani mwahalaa Magerike, ni kuyo luta Magerike? 36  Utalusañi hali: ‘Muka nibata, kono hamuna kunifumana, ni kuli koniinzi hamukoni kutaha kwateñi’?” 37  Fa lizazi la mafelelezo, lona lizazi lelituna la mukiti,+ Jesu ayema mi abulela ka linzwi lelituna, ali: “Haiba kunani yashwile linyolwa, atahe ku na, ato nwa.+ 38  Mutu kaufela yalumela ku na, sina molibulelezi liñolo: ‘Kwatasaa pilu yahae kukazwa linukana zebubisa mezi apilisa.’”+ 39  Kono naabulela cwalo kutalusa moya one batuha baamuhela batu bababeile tumelo ku yena; kakuli ka nako yeo nekusina moya,+ kabakala kuli Jesu naasika kanyiswa kale.+ 40  Babañwi mwahalaa buñata bane bautwile manzwi ao bakala kubulela, bali: “Yo luli ki yena Mupolofita.”+ 41  Babañwi nebali: “Yo ki yena Kreste.”+ Kono babañwi bona nebali: “Kana Kreste uzwa mwa Galilea?+ 42  Kana liñolo halisika bulela kuli Kreste uzwa ku ba lusika lwa Davida+ ni mwa Betelehema,+ ona munzi mwanaapilanga Davida?”+ 43  Buñata kiha bushelana kabakala hae. 44  Kono babañwi ku bona nebabata kumuswala,* niteñi hakuna yanaa musweli ka mazoho ahae. 45  Cwale mapolisa bakutela kwa baprisita babahulu ni Bafalisi, mi Bafalisi bali ku bona: “Kiñi hamusika mutisa?” 46  Mapolisa baalaba, bali: “Hakusika ba kale ni mutu yakile abulela cwalo.”+ 47  Bafalisi babaalaba, bali: “Kana ni mina mukelusizwe? 48  Kwa babusi kamba kwa Bafalisi hakuna yabile ni tumelo ku yena, kamba cwañi?+ 49  Kono sicaba se, sesisa zibi Mulao, ki sicaba sesikutilwe.” 50  Nekudema, yanaakile ataha ku yena sapili, yanaali yomuñwi wabona, ali ku bona: 51  “Kana Mulao waluna waatulanga mutu usika utwa kale ku yena ni kuziba saeza?”+ 52  Bamualaba, bali: “Kana ni wena uzwa kwa Galilea? Hakubatisise mi ukabona kuli hakuna mupolofita yazwa mwa Galilea.”*

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kuzamaya mwa.”
Kamba “Minganda.”
Linzwi ka linzwi, “litaba zeñozwi.”
Fo kikuli, likolo za bo Rabbi.
Kamba “bayo mutama.”
Kamba “kumutama.”
Mwa miputo yemiñata ya kale yesepilwe, hakuna litimana 53 kuisa kauhanyo 8, timana 11.