Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 4:1-54

  • Jesu ni musali wa Musamaria (1-38)

    • Mulapele Mulimu “ka moya ni ka niti” (23, 24)

  • Masamaria babañata balumela ku Jesu (39-42)

  • Jesu ufolisa mwanaa nduna (43-54)

4  Mulena hazibile kuli Bafalisi nebautwile kuli Jesu naafumana ni kukolobeza+ balutiwa babañata kufita Joani—  nihaike kuli nesi Jesu yanaakolobeza luli, kono neli balutiwa bahae—  azwa mwa Judea ni kuya hape kwa Galilea.  Kono naatokwa kufita mwa Samaria.  Kihaa fita mwa muleneñi wa Samaria obizwa Sikare, bukaufi ni simu yeo Jakobo naafile mwanaa hae Josefa.+  Mane mwateñi nekunani lisima la Jakobo.+ Cwale Jesu naakatezi kabakala musipili, mi naainzi kwa lisima.* Nese ibato ba ka hora yabu 6.*  Musali yomuñwi wa mwa Samaria ataha kuto ka mezi. Jesu ali ku yena: “Nife kwa mezi a kunwa.”  (Kakuli balutiwa bahae nebaile mwa muleneñi kuyo leka lico.)  Cwale musali wa Musamaria ali ku yena: “Kutaha cwañi kuli wena, niha uli Mujuda, unikupe mezi, hailifo na ni musali wa Musamaria?” (Kakuli Majuda habalumelelani ni Masamaria.)+ 10  Jesu amualaba, ali: “Kambe uzibile mpo yeo Mulimu afa feela+ ni kuli ki mañi yo yakubulelela kuli: ‘Nife kwa mezi a kunwa,’ kambe neuka mukupa, mi naaka kufa mezi a bupilo.”+ 11  Musali ali ku yena: “Muñaaka, hauna nihaiba sikiso sa mezi, mi lisima litungile. Cwale mezi a bupilo ao uka azwisa kai? 12  Kana ufita kuku waluna Jakobo, yanaa lufile lisima le, yanaanwanga ku lona hamoho ni bana bahae ni mitapi yahae?” 13  Jesu amualaba, ali: “Mutu kaufela yanwa kwa mezi ao ukashwa linyolwa hape. 14  Mutu kaufela yanwa kwa mezi enika mufa haasana kushwa linyolwa hape,+ kono mezi enika mufa akafetuha ku yena liweluwelu la mezi ashelauka kufa bupilo bobusa feli.”+ 15  Musali ali ku yena: “Muñaaka, haku nife kwa mezi ao, kuli nisike nashwa linyolwa hape kamba kuswalelela kuto kanga mezi kwanu.” 16  Ali ku yena: “Zamaya, uyo biza muunaa hao, mi mutahe kwanu.” 17  Musali amualaba, ali: “Hanina muuna.” Jesu ali ku yena: “Ubulezi niti ka kubulela kuli: ‘Hanina muuna.’ 18  Kakuli seunyezwi kwa baana baketalizoho, mi muuna yeupila ni yena cwale haki muunaa hao. Ubulezi niti luli.” 19  Musali ali ku yena: “Muñaaka, nibona kuli u mupolofita.+ 20  Bo kuku waluna nebalapelelanga fa lilundu le, kono mina batu muli Jerusalema ki sona sibaka mobaswanela kulapelela batu.”+ 21  Jesu ali ku yena: “Unikolwe musali, nako yataha yeo mina batu hamuna kulapelela Ndate fa lilundu le kamba mwa Jerusalema. 22  Mina mulapela semusa zibi;+ luna lulapela seluziba, kakuli kupiliswa kukalela kwa Majuda.+ 23  Nihakulicwalo, nako yataha, mi ki yona ye, muta balapeli ba niti bakalapela Ndate ka moya ni ka niti, kakuli mane Ndate ubata babacwalo kuli bamulapele.+ 24  Mulimu ki Moya,+ mi baba mulapela balukela kumulapela ka moya ni ka niti.”+ 25  Musali ali ku yena: “Naziba kuli Mesia wataha, yena yabizwa Kreste. Yo fakatela kaufela, uka lupatululela lika kamukana.” 26  Jesu ali ku yena: “Na yaambola ni wena, ki na yena.”+ 27  Ka yona nako yeo, balutiwa bahae bafita mi bakomoka kabakala kuli naaambola ni musali. Nihakulicwalo nekusina yanaaize: “Seubata kiñi?” kamba “Kiñi hauambola ni yena?” 28  Cwale musali yo asiya nkwana yahae ya mezi mi aya mwa muleneñi ni kuyo bulelela batu, ali: 29  “Hamutahe muto bona muuna yanibulelezi lika kaufela zeniezize. Esi mwendi ki yena Kreste?” 30  Bazwa mwa muleneñi mi bakala kutaha ku yena. 31  Zeo halili cwalo, balutiwa bahae neba mukupa ka taata, bali: “Rabbi,+ hakuce.” 32  Kono ali ku bona: “Ninani sico semusa zibi.” 33  Cwale balutiwa babulelisana, bali: “Kana kunani yamutiselize sa kuca?” 34  Jesu ali ku bona: “Sico saka ki kueza tato ya yena yanilumile+ ni kufeleleza musebezi wahae.+ 35  Kana hamubulelangi kuli kusasiyezi likweli zeene kuli nako ya kutulo ifite? Hamubone! Nili ku mina: Muinule meeto amina, mi mubone masimu, kuli sealibelezi kukutulwa.+ Mane 36  mukutuli usweli waamuhela lituwelo mi ukubukanya muselo wa bupilo bobusa feli, kuli mucali ni mukutuli batabe hamoho.+ 37  Ki lona libaka pulelo ye haili ya niti, yeli: Yomuñwi ki mucali mi yomuñwi ki mukutuli. 38  Nimilumile kuyo kutula zemusika sebeleza. Babañwi basebelize, mi mina mutusizwe ki misebezi yabona.” 39  Buñata bwa Masamaria ba mwa muleneñi wo baba ni tumelo ku yena kabakala linzwi la musali yanaapakile kuli: “Unibulelezi lika kaufela zeniezize.”+ 40  Cwale Masamaria hane batile ku yena, bakala kumukupa kuli aine ni bona, mi atola mo mazazi amabeli. 41  Mi babañata balumela kabakala zanaabulezi Jesu, 42  mi babulelela musali yo, bali: “Halusa lumela feela ka manzwi ahao; kakuli luikutwezi luna beñi, mi lwaziba kuli mutu yo kaniti ki yena mupilisi wa lifasi.”+ 43  Hamulaho wa mazazi amabeli ao, azwa mo ni kuya kwa Galilea. 44  Kono Jesu kasibili apaka kuli mupolofita hakutekiwi mwa naha ya habo yena.+ 45  Cwale hafitile mwa Galilea, Magalilea bamuamuhela, kakuli nebaboni lika kaufela zanaaezize mwa Jerusalema kwa mukiti,+ kakuli ni bona nebaile kwa mukiti.+ 46  Kihaa taha hape mwa Kana wa Galilea, mwanaafetuzi mezi kuba waine.+ Cwale nekunani yomuñwi wa manduna ba mulena, mi naanani mwana wamushimani yanaakula mwa Kapernauma. 47  Muuna yo hautwile kuli Jesu naazwile kwa Judea kutaha mwa Galilea, aya ku yena mi amukupa kuli ato folisa mwanaa hae, kakuli naali fakaufi ni kushwa. 48  Kono Jesu ali ku yena: “Mina batu hamuna kulumela konji haiba mubona lisupo ni limakazo.”+ 49  Nduna wa mulena yo ali ku yena: “Mulena, haluye mwanaka yomunyinyani asika shwa kale.” 50  Jesu ali ku yena: “Zamaya; mwanaa hao wapila.”+ Muuna yo alumela linzwi la Jesu, mi aya. 51  Kono hanaasali mwa nzila, batanga bahae bayo kopana ni yena kuyo mutaluseza kuli mwanaa hae wapila.* 52  Cwale ababuza nako yanaakalile kuikutwa hande. Bamualaba, bali: “Fibele nei mutuhezi mabani ka hora yabu 7.”* 53  Mi ndatahe mwana aziba kuli neli ka yona hora yani fanaa mubulelezi Jesu kuli: “Mwanaa hao wapila.”+ Yena ni ba ndu yahae kaufela balumela. 54  Yeo neli yona makazo yabubeli+ yanaaezize Jesu hanaazwile mwa Judea kutaha mwa Galilea.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “liweluwelu.”
Fo kikuli, ibato ba ka 12 ya musihali.
Kamba “nasaafola.”
Fo kikuli, ibato ba ka 1 ya musihali.