Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 16:1-33

  • Jesu utuzi lifasi (25-33)

16  “Nimibulelezi lika ze kuli musike mwasitatala.  Batu baka mileleka mwa sinagoge.+ Mane nako yataha muta batu kaufela baba mibulaya+ bakanahana kuli ka kueza cwalo baezize sebelezo yekenile ku Mulimu.  Kono bakaeza lika zeo kakuli habasika ziba Ndate kamba na.+  Niteñi nimibulelezi lika ze ilikuli nako yelika ezahala haika fita, muhupule kuli neni mibulelezi zona.+ “Nenisika mibulelela lika ze kwa makalelo, kakuli nenili ni mina.  Kono cwale niya ku yanilumile;+ kono hakuna yomuñwi ku mina yanibuza kuli: ‘Uya kai?’  Kono kabakala kuli nimibulelezi lika ze, lipilu zamina li mwa maswabi amatuna.+  Nihakulicwalo, nimibulelela niti nili, niezeza mina haniya. Kakuli hanisa yi, mutusi+ haana kutaha ku mina; kono haiba niya, nika milumela yena.  Mi yo hakataha, ukafa lifasi bupaki bobukolwisa ka za sibi ni ka za kuluka ni ka za katulo:  pili, ki bwa za sibi,+ kakuli hababonisi tumelo ku na;+ 10  kihona kutaha bwa za kuluka, kakuli niya ku Ndate mi hamusana kunibona; 11  kihona cwale kutaha bwa za katulo, kakuli mubusi wa lifasi le uatuzwi.+ 12  “Nisanani lika zeñata za kumibulelela, kono hamukoni kuliutwisisa ka nako ye. 13  Kono yo* hakafita, ona moya wa niti,+ uka mietelela mwa niti kaufela, kakuli haana kuipulelela ka ili yena feela, kono zautwa ki zona zakabulela, mi uka mizibisa lika zekataha.+ 14  Yena yo uka nikanyisa,+ kakuli ukaamuhela ku zeli zaka mi uka mizibisa zona.+ 15  Lika kaufela zanani zona Ndate ki zaka.+ Ki lona libaka haniize uamuhela ku zeli zaka mi umizibisa zona. 16  Kusiyezi nakonyana mi hamuna kunibona,+ mi hape, hamulaho wa nakonyana muka nibona.” 17  Cwale babañwi ba balutiwa bahae babulelisana, bali: “Utalusañi hali ku luna: ‘Kusiyezi nakonyana mi hamuna kunibona, mi hape, hamulaho wa nakonyana muka nibona,’ ni hali: ‘Kakuli niya ku Ndate’?” 18  Mi nebabulela kuli: “Utalusañi habulela kuli, ‘nakonyana’? Haluzibi sabulela.” 19  Jesu naaziba kuli nebabata kumubuza, kihaa li ku bona: “Kana musweli kubuzana mwahalaa mina za taba ye, kakuli niize: ‘Kusiyezi nakonyana mi hamuna kunibona, mi hape, hamulaho wa nakonyana muka nibona’? 20  Kaniti luli namibulelela nili, mukalila ni kubokolola, kono lifasi likanyakalala; mukaba mwa maswabi, kono maswabi amina akafetuha tabo.+ 21  Musali hapuluha, u mwa maswabi kakuli nako yahae itile, kono hasaapuluhile, hasana kuhupula ñalelwa yahae kabakala tabo ya kuli kupepilwe mutu mwa lifasi. 22  Cwale ni mina mu mwa maswabi ka nako ye; kono nika mibona hape mi lipilu zamina likanyakalala,+ mi hakuna yaka miamuha tabo yamina. 23  Mwa lizazi leo hamuna kunibuza puzo niyekana. Kaniti luli namibulelela nili, haiba mukupa Ndate nto ifi kamba ifi,+ uka mifa yona ka libizo laka.+ 24  Kufitela cwale hamusika kupa kale nto niyekana ka libizo laka. Mukupe mi mukafiwa, kuli tabo yamina ikwanelele. 25  “Nimibulelezi lika ze ka linguli. Nako yataha yenisike nabulela ku mina ka linguli, kono nika mizibisa za Ndate patalaza. 26  Mwa lizazi leo mukakupa Ndate ka libizo laka; hanibulela cwalo, hanitalusi kuli nika mikupela ku Ndate. 27  Kakuli Ndate kasibili wamilata, kabakala kuli munilatile+ mi mulumezi kuli nitile sina muyemeli yazwa ku Mulimu.+ 28  Nitile sina muyemeli yazwa ku Ndate mi nitile mwa lifasi. Cwale nisiya lifasi mi niya ku Ndate.”+ 29  Balutiwa bahae bali: “Hakubone! Cwale seubulela patalaza mi haubuleli ka linguli. 30  Cwale lwaziba kuli uziba lika kaufela mi hautokwi kubuziwa ki mutu. Ka lona libaka leo lwalumela kuli uzwile ku Mulimu.” 31  Jesu abaalaba, ali: “Kana mwalumela cwale? 32  Hamubone! Nako yataha, mi mane seitile, muta mukahasana yomuñwi ni yomuñwi kwa ndu yahae mi muka nisiya ninosi.+ Kono haniyo ninosi, kakuli Ndate uinzi ni na.+ 33  Nimibulelezi lika ze kuli ka na, mube ni kozo.+ Mwa lifasi mukaba ni ñalelwa, kono mutiye lipilu! Nituzi lifasi.”+

Litaluso ze kwatasi

Manzwi a “yo” ni “yena yo” mwa litimana 13 ni 14, asupa kwa linzwi la “mutusi” leli mwa timana 7. Jesu naaitusisize linzwi la “mutusi” (leliama ku muuna mwa Sigerike) kutalusa moya okenile sina mutu, ili maata esi a mutu, ili aasakoni kuama ku muuna kamba musali mwa Sigerike.