Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 10:1-42

 • Balisana ni milaka ya lingu (1-21)

  • Jesu ki mulisana yomunde (11-15)

  • “Ninani lingu zeñwi” (16)

 • Majuda bakopana ni Jesu kwa Mukiti wa Kakulo (22-39)

  • Majuda babañata bahana kulumela (24-26)

  • “Lingu zaka liteeleza kwa linzwi laka” (27)

  • Mwana uswalisana ni Ndate (30, 38)

 • Babañata mwabuse bwa Jordani balumela (40-42)

10  “Kaniti luli namibulelela nili, yasakeni mwa mulaka wa lingu ka munyako kono upahamela kusili, yo ki lisholi ni lilengwami.+  Kono yakenela kwa munyako ki mulisana wa lingu.+  Mulibeleli wa munyako wamukwalulela,+ mi lingu liteeleza kwa linzwi lahae.+ Ubiza lingu zahae ka mabizo ni kulietelela kwande.  Hasaazwisize lingu zahae kaufela, walietelela, mi lingu zamulatelela, kakuli liziba linzwi lahae.  Halina kulatelela usili kono likasaba ku yena, kakuli halizibi linzwi la basili.”  Jesu naabulela nguli yeo ku bona, kono nebasika utwisisa zanaa babulelela.  Cwale Jesu ali ku bona hape: “Kaniti luli namibulelela nili, ki na munyako wa lingu.+  Kaufela babatile mwa sibaka saka ki masholi ni malengwami; kono lingu halisika bateeleza.  Ki na munyako; mutu kaufela yakena ka na ukapiliswa, mi ukakena ni kuzwa ni kufumana mafulisezo.+ 10  Lisholi halitahi feela konji halito uzwa, kubulaya, ni kuyundisa.+ Na nitile kuli bakone kufumana bupilo, mane bwa kuya kuile. 11  Ki na mulisana yomunde;+ mulisana yomunde uitoboha bupilo* bwahae kabakala lingu.+ 12  Mubeleki feela, yasi mulisana, ni yasi muñaa lingu, ubona liakanyani halitaha mi usiya lingu ni kubaleha—mi liakanyani lipamula lingu ni kulihasanya— 13  kakuli ki mubeleki feela mi haana taba ni lingu. 14  Ki na mulisana yomunde. Niziba lingu zaka mi lingu zaka ni zona zaniziba,+ 15  sina Ndate mwanizibela mi niziba Ndate;+ mi nitoboha bupilo* bwaka kabakala lingu.+ 16  “Mi ninani lingu zeñwi, zesi za mulaka wo;+ nilukela kulitisa ni zona, mi likateeleza kwa linzwi laka, mi likaba mutapi ulimuñwi, mulisana alimuñwi.+ 17  Ki lona libaka Ndate hanilata,+ kakuli nitobohile bupilo* bwaka,+ ilikuli nikone kubuamuhela hape. 18  Hakuna mutu yaniamuhile bona, kono niitoboha bona ka kulata kwaka. Ninani maata a kuitoboha bona, mi ninani maata a kubuamuhela hape.+ Niamuhezi taelo ye kuzwelela ku Ndate.” 19  Majuda hape kiha bafapahana mwahalaa bona+ kabakala manzwi ao. 20  Buñata bwabona nebali: “Unani mudimona mi wapulumuka. Kiñi hamu muteeleza?” 21  Babañwi nebali: “Manzwi a haki a mutu yanani mudimona. Kana mudimona wakona kukwalulula meeto a libofu?” 22  Ka nako yeo kwaezwa Mukiti wa Kakulo mwa Jerusalema. Neli ka nako ya maliha, 23  mi Jesu naazamaya mwa tempele mwa malibela a Salumoni.+ 24  Majuda kiha bamubeya mwahali mi bakala kubulela ku yena, bali: “Uka luinisa nako yekuma kai mwa lififi, lusazibi? Haiba ki wena Kreste, haku lubulelele patalaza.” 25  Jesu abaalaba, ali: “Nimibulelezi, kono hamulumeli. Misebezi yenieza ka libizo la Ndate, ki yona yenipaka.+ 26  Kono mina hamulumeli, kakuli hamu lingu zaka.+ 27  Lingu zaka liteeleza kwa linzwi laka, naliziba, mi zanilatelela.+ 28  Nilifa bupilo bobusa feli,+ mi halina kuyundiswa nikamuta, mi hakuna yaka lipamula mwa lizoho laka.+ 29  Zanifile Ndate lifita lika zeñwi kaufela, mi hakuna yakona kulipamula mwa lizoho la Ndate.+ 30  Na ni Ndate lu balibañwi.”*+ 31  Majuda hape banopa macwe kuli bamupobaule. 32  Jesu abaalaba, ali: “Nimibonisize misebezi yeminde yemiñata yezwa ku Ndate. Ku yona ki ufi musebezi omu nipobaulela?” 33  Majuda bamualaba, bali: “Selu kupobaulela, haki kabakala musebezi omunde, kono ki kabakala kunyefula;+ kakuli wena, niha uli mutu, uikeza mulimu.” 34  Jesu abaalaba, ali: “Kana hakusika ñolwa mwa Mulao wamina kuli, ‘niize: “Mu milimu”’?*+ 35  Haiba batu bane banyazizwe ki linzwi la Mulimu naababizize kuli ‘milimu’+—mi niteñi mañolo hakoni kufeliswa— 36  mukona kubulelela cwañi na yakenisizwe ki Ndate ni kulumiwa mwa lifasi kuli, ‘wanyefula,’ kakuli niize, ‘ni Mwanaa Mulimu’?+ 37  Haiba haniezi misebezi ya Ndate, musike mwanilumela. 38  Kono haiba naieza, niha musa nilumeli, mulumele kwateñi misebezi,+ kuli muzibe ni kuzwelapili kuziba kuli Ndate uswalisana ni na mi ni na niswalisana ni Ndate.”+ 39  Cwale balika kumuswala hape, kono abaleha basika muswala kale. 40  Mi asilela hape mwabuse bwa Jordani kwa sibaka kwanaakolobelezanga Joani sapili,+ mi aina kwateñi. 41  Mi batu babañata bataha ku yena, mi bakala kubulela, bali: “Joani naasika eza makazo nihaiba iliñwi, kono lika kaufela zanaabulezi Joani ka za mutu yo neli za niti.”+ 42  Mi babañata kwa sibaka seo baba ni tumelo ku yena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “lwaswalisana.”
Kamba “babaswana sina Mulimu.”