Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 12:1-50

  • Maria usela Jesu oli kwa mahutu (1-11)

  • Jesu ukena sina mulena (12-19)

  • Jesu upolofita za lifu lahae (20-37)

  • Kutokwa tumelo kwa Majuda kutaleleza bupolofita (38-43)

  • Jesu naatezi kuto pilisa lifasi (44-50)

12  Hase kusiyezi mazazi a 6 kuli kuezwe Paseka, Jesu apunya mwa Betania, mwanaaina Lazaro+ yanaazusizwe ki Jesu kwa bafu.  Cwale bamulukiseza mulalelo kwateñi, mi Mareta naabasebeleza,+ mi Lazaro neli yomuñwi wa bane baca* ni yena.  Maria kihaa nga tikanyo ya pondo* iliñwi ya mafula a sende, nardi tota, atula hahulu, mi asela mafula ao kwa mahutu a Jesu ni kupukuta mahutu ahae ka milili yahae. Mi ndu kaufela yatala munko wa sende yeo.+  Kono Judasi Isikariota,+ yomuñwi wa balutiwa bahae, yanaatuha amubeteka, ali:  “Kiñi mafula a sende a, hanaasika lekiswa lidinari* ze 300 ni kufiwa babotana?”  Kono naabulela cwalo, isiñi kabakala kuli naatokomela babotana, kono kabakala kuli neli lisholi mi sibulukelo sa masheleñi nesili ku yena mi naauzwanga masheleñi abeiwa mwateñi.  Cwale Jesu ali: “Hamu mutuhele, kuli aeze cwalo bakeñisa lizazi la kubulukiwa kwaka.+  Kakuli babotana muinzi ni bona nako kaufela,+ kono hamuna kuba ni na nako kaufela.”+  Zeo halili cwalo, buñata bobutuna bwa Majuda bwautwa kuli Jesu uteñi mo, mi bwataha, isiñi feela kabakala Jesu, kono ni kuto bona Lazaro, yanaazusize kwa bafu.+ 10  Cwale baprisita babahulu balelisana kuli babulaye ni Lazaro, 11  kakuli Majuda babañata nebaya ko kabakala hae mi nebayo bonisa tumelo ku Jesu.+ 12  Habusa, buñata bobutuna bwa batu bane batile kwa mukiti bautwa kuli Jesu wataha kwa Jerusalema. 13  Cwale baanga mitai ya nzalu ni kuyo mukatanyeza, mi bakala kuhuweleza, bali: “Mupilise, lwalapela! Ufuyozwi yena yataha ka libizo la Jehova,*+ Mulena wa Isilaele!”+ 14  Jesu hafumani mbongolo yamwana, aina fateñi,+ sina hakuñozwi kuli: 15  “Usike wasaba, wena mwanaa Sione wamusizana. Hakubone! Mulenaa hao wataha, inze apahami fa mwanaa mbongolo.”+ 16  Balutiwa bahae nebasika utwisisa lika zeo sapili, kono Jesu hasaakanyisizwe,+ bahupula kuli nekuñozwi kuli lika zeo nelika ezahala ku yena ni kuli neba liezize ku yena.+ 17  Cwale buñata bone buli ni yena habiza Lazaro kuzwa mwa libita*+ ni kumuzusa kwa bafu bwazwelapili kupaka.+ 18  Le hape ki lona libaka buñata hane bumukatanyelize, kakuli nebuutwile kuli naaezize makazo yeo. 19  Bafalisi kiha babulelisana, bali: “Mwaiponela kuli hakuna komuya. Hamubone! Lifasi kaufela limulatelezi.”+ 20  Cwale nekunani Magerike mwahalaa bane batile kuto lapela kwa mukiti. 21  Cwale bao baatumela Filipi+ yanaazwa kwa Betsaida wa mwa Galilea, mi bakala kumukupa, bali: “Muñaaka, lubata kubona Jesu.” 22  Filipi ataha ni kuto bulelela Andreasi. Andreasi ni Filipi bato bulelela Jesu. 23  Kono Jesu abaalaba, ali: “Nako ifitile ya kuli Mwanaa mutu akanyiswe.+ 24  Kaniti luli namibulelela nili, lubeke lwa buloto halusa weli mwa mubu ni kushwa, lukasiyala honacwalo luli lubeke lululuñwi; kono halushwa,+ kihona lubeya miselo yemiñata. 25  Mutu kaufela yalata bupilo* bwahae wabusinya, kono mutu kaufela yatoile bupilo*+ bwahae mwa lifasi le uka busileleza kuli afumane bupilo bobusa feli.+ 26  Mutu habata kunisebeleza, anilatelele, mi koniinzi ki kona kwakaba ni yena yanisebeleza.+ Mutu habata kunisebeleza, Ndate uka mukuteka. 27  Fa cwale niziyelehile,+ mi nikabulelañi? Ndate, nipilise kwa nako ye.+ Nihakulicwalo, se ki sona senitezi ku yona nako ye. 28  Ndate, kanyisa libizo lahao.” Kiha kuutwahala linzwi lelizwa kwa lihalimu,+ lelili: “Nilikanyisize mi nika likanyisa hape.”+ 29  Buñata bone buyemi fo bwautwa linzwi leo, mi bwakala kubulela kuli pula ilumile. Babañwi bali: “Lingeloi libulezi ni yena.” 30  Jesu aalaba, ali: “Linzwi leo liutwahezi kabakala mina, isiñi kabakala ka. 31  Cwale lifasi le laatulwa; mubusi wa lifasi le+ ukalundulwa.+ 32  Kono na, hanikapahekwa, nikahohela batu ba mifuta kaufela ku na.”+ 33  Naabulela zeo kutalusa mufuta wa lifu lanaatuha ashwa ka lona.+ 34  Cwale buñata bwamualaba, bwali: “Luutwile mwa Mulao kuli Kreste uina kuya kuile.+ Ukona kubulela cwañi kuli Mwanaa mutu ulukela kupahekwa?+ Ki mañi yena Mwanaa mutu yo?” 35  Jesu kihaa li ku bona: “Liseli likaba mwahalaa mina nakonyana feela. Muzamaye hamusanani liseli, kuli lififi lisike lamikoma; mutu kaufela yazamaya mwa lififi hazibi kwaya.+ 36  Hamusanani liseli, mubonise tumelo mwa liseli, kuli mube bana ba liseli.”+ Jesu abulela manzwi ao mi aya kuyo ipata. 37  Niha naaezize limakazo zeñata cwalo fapilaa bona, nebasa bonisi tumelo ku yena, 38  kuli kutalelezwe manzwi anaabulezi mupolofita Isaya, hanaaize: “Jehova,* ki mañi yabile ni tumelo mwa taba yeutwilwe ku luna?*+ Mi lizoho la Jehova,* lipatululezwi mañi?”+ 39  Libaka hane bapalelwa kulumela kikuli Isaya hape naabulezi kuli: 40  “Ukwalile meeto abona mi utatafalize lipilu zabona, kuli basike babona ka meeto abona ni kuutwisisa ka lipilu zabona mi basikuluhe mi nibafolise.”+ 41  Isaya naabulezi litaba zeo kakuli naaboni kanya yahae, mi naabulezi zahae.+ 42  Nihakulicwalo, babañata nihaiba kwa babusi, baba ni tumelo ku Jesu,+ kono nebasa mubuleli patalaza ka kusaba Bafalisi, kuli basike balundulwa mwa sinagoge;+ 43  kakuli nebalata hahulu kanya yezwa kwa batu kufita kanya yezwa ku Mulimu.+ 44  Kono Jesu atiisa kwa linzwi, mi ali: “Mutu kaufela yalumela ku na, halumeli ku na feela, kono ulumela ni ku yena yanilumile;+ 45  mi mutu kaufela yanibona ubona ni Yena yanilumile.+ 46  Nitile sina liseli mwa lifasi,+ kuli mutu kaufela yalumela ku na asike asiyala mwa lififi.+ 47  Kono haiba mutu autwa manzwi aka asa amameli, haniatuli mutu yo; kakuli hanisika tela kuto atula lifasi, kono nitezi kuto pilisa lifasi.+ 48  Mutu kaufela yanihana mi haamuheli manzwi aka, unani yamuatula. Linzwi lenibulezi ki lona lelika muatula mwa lizazi la mafelelezo. 49  Kakuli hanisika ipulelela ka ili na feela, kono yena Ndate yanilumile unifile taelo ya seniswanela kubulela ni kuluta.+ 50  Hape naziba kuli taelo yahae ifumanisa bupilo bobusa feli.+ Hakulicwalo zenibulela, nilibulela feela sina mona mwanibulelezi zona Ndate.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bane bashendami kwa tafule.”
Fo kikuli, pondo ya Maroma, yeeza ligilamu zebato ba ze 327. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “libita la kupulo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “mwa taba yelubulezi?”