Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 17:1-26

17  Jesu abulela lika ze, mi ainulela meeto ahae kwa lihalimu, ali: “Ndate, nako ifitile. Ukanyise mwanaa hao, kuli mwana akukanyise,+  sina hau mufile maata fahalimwaa batu kaufela,+ ilikuli akone kufa bupilo bobusa feli+ ku beu mufile kaufela.+  Kuli bafumane bupilo bobusa feli,+ batokwa kuzwelapili kukuziba,* wena Mulimu anosi wa niti,+ ni yene ulumile, yena Jesu Kreste.+  Nikukanyisize mwa lifasi,+ mi nifelize musebezi ou nifile kueza.+  Cwale Ndate, unikanyise kwatuko ahao ka kanya yene ninani yona hane nili bukaufi ni wena pili lifasi lisika ba kale teñi.+  “Nibonahalize* libizo lahao kwa batu bane unifile mwa lifasi.+ Neli bahao, mi neu nifile bona, mi bamamezi* linzwi lahao.  Cwale ki kale baziba kuli lika kaufela zene unifile lizwa ku wena;  kakuli nibafile manzwi ene unifile,+ mi baaamuhezi mi bazibile luli kuli nenitile sina muyemeli wahao,+ mi balumezi kuli neu nilumile.+  Nikupela bona; hanikupeli lifasi, kono nikupela beu nifile, kakuli ki bahao; 10  mi lika kaufela zeli zaka ki zahao, mi zahao ki zaka,+ mi nikanyisizwe mwahalaa bona. 11  “Hanisa liyo mwa lifasi, kono bona ba mwa lifasi,+ mi nitaha ku wena. Ndate Yakenile, ubasileleze+ kabakala libizo lahao leu nifile, ilikuli babe alimuñwi* sina luna haluli alimuñwi.*+ 12  Hane nisainzi ni bona, neni basilelezanga+ kabakala libizo lahao leu nifile; mi nibasilelelize, mi ku bona hakuna nihaiba alimuñwi yasinyehile+ kwandaa mwanaa sinyeho,+ ilikuli liñolo litalelezwe.+ 13  Kono cwale nitaha ku wena, mi nibulela lika ze mwa lifasi, kuli tabo yaka ikwanelele ku bona.+ 14  Nibafile linzwi lahao, kono lifasi libatoile, kakuli haki ba lifasi,+ sina na, hanisi wa lifasi. 15  “Hanikupi kuli ubazwise mwa lifasi, kono kuli ubasileleze kabakala yamaswe.+ 16  Haki ba lifasi,+ sina na, hanisi wa lifasi.+ 17  Ubakenise* ka niti;+ linzwi lahao ki yona niti.+ 18  Sina hane unilumile mwa lifasi, ni na, nibalumile cwalo mwa lifasi.+ 19  Mi niikenisa kabakala bona, kuli ni bona bakeniswe ka niti. 20  “Hanikupeli bona feela, kono nikupela ni babalumela ku na ka linzwi labona, 21  kuli kaufelaa bona babe alimuñwi,+ sina wena Ndate hauswalisani ni na, ni na haniswalisani ni wena,+ kuli ni bona baswalisane ni luna, ilikuli lifasi lilumele kuli neu nilumile. 22  Nibafile kanya yeu nifile, kuli babe alimuñwi sina feela luna haluli alimuñwi.+ 23  Na niswalisani ni bona ni wena uswalisani ni na, kuli babe babapetehile mwa buñwi,* kuli lifasi lizibe kuli neu nilumile ni kuli ubalatile sina mou nilatezi. 24  Ndate, nibata kuli beu nifile babe ni na koniinzi,+ kuli babone kanya yeu nifile, kakuli unilatile pili lifasi lisika ba kale teñi.+ 25  Ndate yalukile, lifasi kaniti halisika kuziba,+ kono na nikuzibile,+ mi ba, bazibile kuli neu nilumile. 26  Nizibahalize libizo lahao ku bona mi nika lizibahaza,+ kuli lilato leu nilatile ka lona libe ku bona mi na niswalisane ni bona.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “batokwa kuzwelapili kuba ni zibo yahao.”
Kamba “Nizibahalize.”
Kamba “bautwile.”
Kamba “baswalisane.”
Kamba “haluswalisani.”
Kamba “Ubakauhanye.”
Kamba “baswalisane ka kutala.”