Taba Yende Yeneñozwi ki Joani 9:1-41

  • Jesu ufolisa muuna yanaapepilwe ali sibofu (1-12)

  • Muuna yafolisizwe ubuziwa ki Bafalisi (13-34)

  • Bubofu bwa Bafalisi (35-41)

9  Hanaanzaa fita, abona mutu yanaapepilwe ali sibofu.  Mi balutiwa bahae bamubuza, bali: “Rabbi,+ ki mañi yanaaezize sibi kuli mutu yo apepwe ali sibofu, kana ki yena kamba ki bashemi bahae?”  Jesu aalaba, ali: “Hakuna yanaaezize sibi, ibe yo kamba bashemi bahae, kono nekuezahezi cwalo kuli misebezi ya Mulimu ikone kubonahala ka yena.+  Lulukela kueza misebezi ya yanilumile hakusali musihali;+ busihu bwataha fokusina mutu yakona kusebeza.  Hanisainzi mwa lifasi, ni liseli la lifasi.”+  Hafeza kubulela litaba zeo, akwela mati fafasi ni kueza sileze ka mati, mi alamba sileze seo fa meeto a mutu yo+  mi ali ku yena: “Zamaya uyo tapa mwa kasa ka Siloe” (lelitalusa “Yalumilwe,” hakutolokwa). Kihaa ya kuyo tapa, mi akuta inze abona.+  Cwale batu banaayahile ni bona ni bane bamubonanga kuli ki mukupi bakala kubulela, bali: “Kana yo haki yena mutu yanaainanga inzaa kupelela?”  Babañwi nebali: “Ki yena.” Babañwi bona nebali: “Batili, kono uswana feela ni yena.” Mi yena muñi naazwelapili kubulela kuli: “Ki na.” 10  Kiha bamubuza, bali: “Cwale meeto ahao akwaluluhile cwañi he?” 11  Aalaba, ali: “Mutu yabizwa Jesu naaezize sileze ni kunilamba sona fa meeto mi ali ku na: ‘Zamaya kwa Siloe mi uyo tapa.’+ Kiha niya, nayo tapa, mi nakalisa kubona.” 12  Habautwa cwalo bali ku yena: “Mutu yo ukai?” Yena ali: “Hanizibi.” 13  Baisa mutu yo yanaabanga sibofu kwa Bafalisi. 14  Cwale neli la Sabata+ Jesu hanaaezize sileze ni kukwalulula meeto a sibofu.+ 15  Mi ka nako ye, Bafalisi hape bakala kubuza muuna yo mwanaakaliselize kubona. Ali ku bona: “Naanilambile sileze fa meeto, natapa mi nabona.” 16  Cwale babañwi kwa Bafalisi bali: “Mutu yo hazwi ku Mulimu, kakuli hamameli Sabata.”+ Babañwi babulela, bali: “Mutu wa muezalibi ukona kueza cwañi limakazo za mufuta wo?”+ Kiha bafapahana mwahalaa bona.+ 17  Mi hape bali ku mutu yo wa sibofu: “Wena uliñi ka zahae, haubona naakwaluluzi meeto ahao?” Mutu yo ali: “Ki mupolofita.” 18  Kono Majuda nebasika lumela kuli mutu yo naabanga sibofu mi cwale seabona, kufitela babiza bashemi ba mutu yo yanaa sakalile kubona. 19  Mi bababuza, bali: “Kana yo ki yena mwanaa mina yemuli naapepilwe ali sibofu? Kutile cwañi he kuli seabona cwale?” 20  Bashemi bahae baalaba, bali: “Lwaziba kuli yo ki mwanaa luna ni kuli naapepilwe ali sibofu. 21  Kono haluzibi mokutezi kuli cwale akalise kubona; mi haluzibi yakwaluluzi meeto ahae. Hamu mubuze. Ki yomuhulu. Ulukela kuikalabela.” 22  Bashemi bahae nebabulezi litaba zeo ka kusaba Majuda,+ kakuli Majuda nese balumelelani kale kuli, haiba mutu abulela patalaza kuli Jesu ki Kreste, mutu yo uswanela kulelekwa mwa sinagoge.+ 23  Ki lona libaka bashemi bahae hane baize: “Ki yomuhulu. Hamu mubuze.” 24  Cwale babiza lwabubeli mutu yo yanaabanga sibofu mi bali ku yena: “Ukanyise Mulimu; lwaziba kuli mutu yo ki muezalibi.” 25  Aalaba, ali: “Ibe kuli ki muezalibi, na hanizibi. Seniziba feela kikuli, nenili sibofu, kono cwale senibona.” 26  Kiha bali ku yena: “Ukuezizeñi? Ukwaluluzi cwañi meeto ahao?” 27  Abaalaba, ali: “Nimibulelezi kale, kono nemusika teeleza. Semubatela kuutwa za teñi hape kiñi? Kana ni mina mubata kuba balutiwa bahae?” 28  Kiha bamusheununa, bali: “Wena u mulutiwa wa mutu yani, kono luna lu balutiwa ba Mushe. 29  Lwaziba kuli Mulimu ubulezi ku Mushe, kono haili mutu yo yena haluzibi kwazwa.” 30  Muuna yo abaalaba, ali: “Kwakomokisa luli kuli hamuzibi kwazwa, kono imi ukwaluluzi meeto aka. 31  Lwaziba kuli Mulimu hateelezi kwa baezalibi,+ kono haiba mutu asaba Mulimu ni kueza tato yahae, Mulimu wamuteeleza.+ 32  Kuzwa kwaikale hakusika utwahala kale kuli mutu ukwaluluzi meeto a mutu yapepilwe ali sibofu. 33  Kambe mutu yo naasazwi ku Mulimu, naasike akona kueza nto niyekana.”+ 34  Bamualaba, bali: “Wena neupepilwe inze unani sibi, mi cwale ubata kululuta?” Mi bamuleleka!+ 35  Jesu autwa kuli mutu yo ulelekilwe, mi hamufumani, ali ku yena: “Kana unani tumelo ku Mwanaa mutu?” 36  Muuna yo aalaba, ali: “Muñaaka, ki mañi yena yo, kuli nikone kuba ni tumelo ku yena?” 37  Jesu ali ku yena: “Umuboni, mi mane ki yena yo yabulela ni wena.” 38  Ali: “Mulena, ninani tumelo ku yena.” Mi amukubamela. 39  Cwale Jesu ali: “Senitezi mwa lifasi ki katulo ye: kuli babasa boni bakone kubona+ mi bababona bafetuhe libofu.”+ 40  Babañwi ba Bafalisi bane bali ni yena bautwa litaba zeo, mi bali ku yena: “Kana ni luna lu libofu?” 41  Jesu ali ku bona: “Kambe nemuli libofu, kambe hamuna sibi. Kono cwale muli: ‘Lwabona.’ Sibi samina sisali teñi.”+

Litaluso ze kwatasi